Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 628148
Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, Rd4 de data 13 d’octubre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 de febrer de 2016, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de la producció integrada, per l’any 2016 (Pròrroga 2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 8.4. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 de febrer de 2016 per la qual s'aprova la convocatòria de les ajudes, per al foment de la producció integrada, per l'any 2016 (Pròrroga 2021) especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,  procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,  procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 13 d'octubre de 2022, va signar la següent resolució, 

 

“INFORME PROPOSTA RESOLUCIÓ/ RESOLUCIÓ DE DENEGACIÓ Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020 Mesura 10.1.1- Foment de la Producció Integrada Convocatòria  2016- Pròrroga 2021 Codi DIR3: A04026954 Codi SIA: 2405478 Codi BDNS: 545979

Antecedents

1.En data 26 de febrer de 2015, es va publicar el BOIB núm. 29 l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

2.En data de 1 de març de 2016 es va publicar, en el BOIB núm. 28, la Resolució del President del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2016 de les ajudes destinades al foment de la producció integrada.

3.En data de 30 de gener de 2021 es va publicar, en el BOIB núm.13, la Resolució del President del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova la convocatòria per l'any 2021 de les ajudes destinades al foment de la producció integrada.

4.Els interessats assenyalats a l'Annex I han presentat, dins el termini establert i en la forma escaient, tota la documentació necessària prevista a la convocatòria, i s'ha comprovat a data 21/09/2022que els beneficiaris assenyalats no compleixen en distints compromisos i/o obligacions detallats a l'annex I.

5.En data 26 de setembre de 2022 es va publicar a la web del FOGAIBA la proposta provisional de denegació amb l'annex I, que atorgava 10 dies per presentar les al·legacions pertinents i no s'han dut a terme.

Fonaments de dret

1. Resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de gener de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2021 de les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques,  publicada al BOIB núm. 13 de dia 30 de gener de 2021.

2. Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.

3. Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comú, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

4. Reglament delegat (UE) núm. 2016/1393 de la Comissió, de 4 de maig de 2016, que modifica el Reglament Delegat (UE) 640/2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l'ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat.

5. Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

6. Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat. I el Reglament d'execució (UE) núm. 2020/501 de la Comissió, de 6 d'abril de 2020, pel qual s'estableixen excepcions a lo disposat en el Reglament d'Execució (UE) núm. 809/2014.

7. Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.

8. Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes o determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut dels programes de suport a la reestructuració i reconversió o de suport a la collita en verd, al sector vitivinícola.

9. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

10. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

11. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

12. Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

13. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

14. Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.

15. Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l'Organisme Pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 082 de 2007; en virtut de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i pesca de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l'assumpció de l'execució de la política de millora i foment dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix a l'article 1 que el FOGAIBA assumeix l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l'1 de gener de 2006.

16. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució de denegació

Per tot això, s'informa  i es proposa al vicepresident del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1.Denegar la sol·licitud d'ajuda a les persones detallades a l'annex I.

2.Informar als beneficiaris que els seus expedients es troben a la seva disposició i consulta al Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural del FOGAIBA (carrer de Reina Constança, núm. 4 de Palma)

3.Publicar la resolució al BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d' Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú  de les Administracions Públiques.

Palma, a data de la signatura electrònica

El cap del Servei d'Ajudes Directes de la PAC

(per absència del cap de Servei d'Ajudes al PDR, BOIB núm. 160 de 20/11/21)

Joan Ramis Ripoll

Conforme amb la proposta, en dict resolució

El vicepresident del FOGAIBA Fernando Fernández Such”

 

ANNEX I Perceptors Proposta Provisional Denegació PI2016_2021

NÚM. EXPEDIENT

NIF/CIF

NOM O RAÓ SOCIAL

MOTIU

04004689

***7949**

JULIÀ

MORRO

CAÑELLAS

1

04003708

***4845**

JUAN

SERRA

CAPÓ

1

1

NO ESTAR INSCRIT EN EL REGISTRE D'OPERADORS/PRODUCTORS DE LA PRODUCCIÓ INTEGRADA

 

(Signat electrònicament: 26 d'octubre de 2022)

El director gerent del FOGAIBA Mateu Morro Marcé