Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Núm. 628151
Aprovació inicial ordenança municipal reguladora de la taxa de servei de proveïment d'aigua

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acord del Ple de data 19 de setembre de 2022, de l'Ajuntament de Valldemossa, per la qual s'aprova inicialment l'ordenança municipal reguladora de la taxa de servei de proveïment d'aigua.

Aprovada inicialment l'ordenança municipal reguladora de la taxa de servei de proveïment d'aigua, de conformitat amb els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, se sotmet a informació pública per termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anuncio en aquest Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://valldemossa.sedelectronica.es].

En el cas de no presentar-se cap reclamació o el suggeriment en el citat termini, l'acord inicialment adoptat s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'acord exprés.

 

(Document signat electrònicament: 17 d´octubre 2022

El batle Nadal Torres Bujosa)