Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 629480
Aprovació inicial i exposició pública del Reglament d'ús de la Seu d'Entitats

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Acord plenari de data 30 de setembre de 2022, es va aprovar inicialment el Reglament d'ús de la seu d'entitats socials de Marratxí que segueix amb el procediment que estableix la tramitació de l'article102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre.

Catalina Eva Alemany Covas, Secretària de l'Ajuntament de Marratxí,

Certifico: Que l'Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 27-09-2022, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

 

PROPOSTA D'ACORD PLENARI D'APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D'ÚS DE LA SEU D'ENTITATS

Atès que el municipi de Marratxí disposa d'una gran xarxa associativa de caire social vinculada als afers quotidians del municipi i dels seus veïnats. El foment de les pràctiques de voluntariat i amb la voluntat de treballar per a la ciutadania és el gran esforç realitzat per les entitats i associacions socials del nostre municipi en el seu dia a dia i és important treballar per facilitar la seva tasca.

Atès que l'Ajuntament de Marratxí no disposa de suficients espais per poder oferir per a aquestes associacions i entitats, per la qual cosa s'ha decidit posar a la seva disposició un espai per compartir entre elles.

Atès que la Seu d'Entitats és un equipament municipal que depèn de la Regidoria de Serveis socials, on a més s'ofereix informació, serveis i suport a les entitats, associacions i col·lectius posant al seu abast espais de gestió i de reunió, material de préstec i serveis d'infraestructura: ordinadors, connexió a Internet, fotocopiadora, i també hi poden trobar un 'espai on es poden dur a terme la gestió i desenvolupament dels seus projectes.

Per tal d'establir uns mínims de condicions per tal de fer un ús correcte de les instal·lacions és necessari establir un reglament que regeixi la cessió de la Seu d'Entitats. En aquest reglament quedaran establerts aspectes com: descripció de l'espai, entitats a les qui va dirigida, cessió per utilització de l'espai, drets, obligacions i deures de les entitats autoritzades.

En compliment de l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, es va fer consulta pública prèvia durant el període de 15 dies durant els quals l'entitat Creu Roja, va presentar en termini, un escrit en quatre propostes, les quals un cop valorades (informe inclòs dins expedient) s'ha acordat la seva no incorporació al nou reglament

S'acorda el següent:

1. Acordar NO incloure les propostes presentades per l'entitat Creu Roja, pels motius expresats en l'informe que consta a l'expedient,

2. Acordar l'aprovació inicial del Reglament pel Ple segons l'article 102.1.a) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre.

3. Publicar en el BOIB i en el taulell d'anuncis de la Corporació, comptant el termini de trenta dies naturals a partir de l'endemà de la seva publicació.

Sotmès l'assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de Drets Socials, de data 22 de setembre de 2022 abans transcrit, els senyors assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels tres regidors de MÉS, dels tres regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos, i del regidor d'Unides Podem i amb l'abstenció de la regidora de VOX, i del regidor del Grup Mixt; aprovar els acords esmentats.

(Nota: Per fer constar que s'expedeix el present certificat de conformitat amb el que disposa l'article 206 del ROF i per tant a reserva dels terminis que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent).

I per a que consti i obri els efectes oportuns, expedesc el present certificat, d'ordre i amb el vist-i-plau del Sr. Batle

 

“Reglament d'ús de la Seu d'Entitats

Preàmbul

El recull de normes recollides en aquest reglament té com a finalitat regular el funcionament i l'ús de la Seu d'Entitats. Qualsevol entitat de caire social que estigui inscrita al registre d'entitats de l'Ajuntament de Marratxí podrà fer ús d'aquest espai prèvia sol·licitud a l'àrea de Serveis Socials d'aquest Ajuntament i es guiarà pel que s'estableix en aquest reglament i en l´Acord d'ús d'espai. Aquest reglament estarà permanentment a disposició de qualsevol persona que ho desitgi a la plana web de l'Ajuntament i a la seu principal dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Marratxí.

TÍTOL I Objecte, naturalesa, àmbit i finalitat

Article 1. Objecte

L'objecte d'aquest reglament és que l'Ajuntament de Marratxí pugui oferir un espai (seu d'entitats) perquè les entitats socials del municipi puguin desenvolupar les seves accions administratives i d'organització interna.

Article 2. Àmbit territorial

L'àmbit territorial d'aquest reglament és el municipi de Marratxí. La Seu d'Entitats es troba situada a la segona planta del Centre de dia de Pòrtol (Carrer Major, nº 135).

 

TÍTOL II Gestió, organització i condicions d'ús

Article 3. Coordinació de la Seu d'Entitats

La coordinació de la Seu d'Entitats correspon a l'Àrea dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Marratxí que la gestiona d'acord amb la normativa vigent.

Són funcions relatives a la coordinació:

 • Gestionar les altes i baixes de cessió de l'espai.
 • Supervisar la correcta aplicació del Reglament.
 • Vetllar pel bon ús i la conservació de les instal·lacions.
 • Convocar les reunions corresponents amb les entitats participants.
 • Proposar la incoació dels expedients sancionadors, d'acord amb el títol III d'aquest reglament.
 • Qualsevol altra funció necessària que pugui sorgir en el desenvolupament de la cessió.

Article 4. Descripció de l'espai

La Seu d'Entitats es troba al segon pis del Centre de Dia de Pòrtol. És una sala diàfana que està equipada per atendre les necessitats bàsiques de les entitats. L'espai es comparteix amb l'àrea d'Igualtat de l'Ajuntament de Marratxí.

L'espai està condicionat i adaptat a persones amb diversitat funcional.

Article 5. Entitats a la qui va dirigida

La Seu d'Entitats està dirigida a les entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes i registrades al registre corresponent, amb finalitats socials i cíviques i, amb seu fiscal al municipi de Marratxí.

Article 6. Cessió per utilització de l'espai

Per utilitzar l'espai caldrà presentar una sol·licitud al Registre de l'Ajuntament utilitzant el model d´instància general dirigida a l´àrea de Serveis Socials.

A la sol·licitud s'especificaran les dates i l' horari d'ús que es sol.licita.

Aquesta sol·licitud ha d'estar acompanyada de la següent documentació:

 • Document que acrediti que l'entitat esta legalment constituïda.
 • Document que acrediti inscripció de l'entitat als registres corresponents (general i municipal) d'acord amb la normativa establerta.
 • Acta Fundacional.
 • Fotocòpia NIF de l'associació.
 • Pòlissa vigent de l'assegurança de responsabilitat civil.

Quan l'òrgan municipal competent hagi aprovat l'ús de la Seu d'Entitats es signarà un acord de condició d'ús dels espais.

 

TÍTOL III Drets, deures i obligacions

Article 7. Drets

Les entitats autoritzades per utilitzar la Seu d'Entitats gaudiran del següents drets:

 • Disposar de l'espai autoritzat en condicions d'equipament i neteja adequades per al seu ús.
 • Comptar amb el suport del personal tècnic  responsable de la gestió de l'espai.
 • Utilitzar la sala habilitada per al seu ús en els horaris establerts, excepte en casos excepcionals de restricció o prohibició d'ús de l'espai.
 • Poder consultar el present Reglament de funcionament.

Article 8. Obligacions i deures

Les entitats autoritzades per utilitzar la Seu d'Entitats s'obliguen al compliment de les següents obligacions i deures:

 • Mantenir un tracte respectuós i digne envers  les altres persones/entitats que utilitzin la Seu.
 • Respectar i mantenir en ordre el béns materials, les infraestructures i els recursos de la sala.
 • Complir les normes incloses al present Reglament i a l´acord signat així com totes les normes i les instruccions complementàries  que es dictin pel que fa a la Seu d'Entitats.
 • Respectar l'horari per al qual se'ls ha cedit l'ús.
 • Deixar l'espai endreçat per garantir  l'ús posterior en perfectes condicions.
 • Limitarse a accedir només a l´espai cedit. No es podrà entrar ni fer ús de la resta de dependències.
 • L'ús de l'espai és privatiu del domini públic i, per tant, l'entitat autoritzada no podrà cedir, traspassar, autoritzar, arrendar a tercers l'espai que se li ha autoritzat pel seu ús.
 • Fer ús de les instal·lacions amb la finalitat per la qual ha estat autoritzada.
 • Quan per característiques de l'activitat sol·licitada es requereixi una assegurança de responsabilitat civil addicional a la disposada per la Seu d'entitats, d'acord amb la normativa legal que es trobi en cert moment, caldrà que l'entitat autoritzada tingui contractada la seva cobertura.
 • Anirà a càrrec de l'entitat les despeses derivades dels danys i desperfectes causats durant i com a conseqüència de la realització de l'activitat en qualsevol de les instal·lacions.
 • Comunicar al personal tècnic responsable de la gestió les anomalies de funcionament, les avaries, les deficiències o'l'incompliment del que disposa el present Reglament amb la major brevetat possible.

Article 9. Restriccions i altres normes de la Seu d'Entitats.

Són restriccions i altres normes :

 1.  No rebre correu ni paqueteria a la Seu d'Entitats Socials.
 2.  No utilizar l'espai com a Seu Social..
 3.  No es pot fumar ni consumir begudes alcohòliques ni altres substàncies tòxiques.
 4.  Queda prohibida l'entrada d'animals a les instal·lacions. Excepte els gossos guia que tindran accés a aquells espais on el seu propietari/ària pugui accedir, segons la normativa vigents.
 5.  L'Ajuntament no es fa responsable de les sostraccions, les pèrdues o els danys a materials o objectes personals que les persones usuàries introdueixin a la seu.

L'incompliment d'aquestes obligacions i normes podrà suposar la revocació de la cessió d'aquest espai.

​​​​​​​TÍTOL IV Procediment

Article 10. Disposició final

El present Reglament entrarà en vigor una vegada complerts els tràmits legals d'aprovació i publicació. Es publicarà l'aprovació definitiva i el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, tal com estableix  la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

I en prova de conformitat, firmen per duplicat el present reglament en el lloc i data a dalt indicats.

Ajuntament de Marratxí                                             Associació _________

 

Marratxí, 13 d'octubre de 2022

La regidora de l'àrea de Serveis Socials Aina Amengual Marí