Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 623378
Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud de declaració d’utilitat pública, autorització administrativa i avaluació d’impacte ambiental simplificada del projecte de parc fotovoltaic Cugulutx de 1.750 kWn ubicat al polígon 41, parcel·la 143 de Llucmajor (RE024/22)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, se sotmet a informació pública la petició de Univergy Es Spc 48 SL per donar compliment al procediment previst per a l'autorització administrativa, les característiques principals del qual s'indiquen a continuació:

Denominació: Cugulutx

Situació: polígon 41, parcel·la 143 de Llucmajor.

Dades tècniques:

  • Tipus: parc fotovoltaic
  • Superfície ocupada: 2,81 ha
  • 3.416 panells solars de 660 Wp cadascun. Potència total de pic de 2.254,56 kWp.
  • 9 inversors de 215 kVA (limitats a 194,44 kW). Potencia instal·lada de 1.750 kWn
  • 1 CT 0,8/15 kV de 1.935 kVA+ CMM
  • Línia d'evacuació MT de 15 kV, soterrada, de 112 m de longitud i 185 mm2 de secció Al fins al punt de connexió en una nova cel·la del CT 50916 existent, a les coordenade s (485424.36, 4368231.52, 31).

La qual cosa es fa pública perquè el projecte de la instal·lació assenyalada es pugui examinar a:

— La pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic <http://energia.caib.es>.

— El Portal de Transparència <https://www.caib.es/sites/transparencia>.

I s'hi puguin formular, al mateix temps, les al·legacions que es considerin pertinents, en el termini de trenta dies, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 24 d'octubre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)