Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 608481
Informació pública canvi titularitat panteó núm. 54, c/ del Beat Ramon Llull, del cementeri municipal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Exp. núm. 1100/2022

Havent-se sol.licitat per AGB (registre d'entrada E-RC-3495 d'11.10.2022) el canvi de titularitat de la concessió funerària del panteó núm. 54, c/ del Beat Ramon Llull, del cementeri municipal, a favor seu, pel present edicte es convoca a qui tengui sobre aquest panteó qualsevol dret perquè el manifesti, en el termini de quinze (15) dies hàbils comptats a partir del següent al de la inserció del present en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Alaró, 17 de octubre de 2022

El batle Llorenç Perelló Rosselló