Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

Núm. 632863
Acord del Ple de data 28 d’octubre de 2022 de l'Ajuntament de Mancor de la Vall pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 28/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de Suplement de crèdit finançat amb: nous o majors ingressos efectivament recaptats, mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost vigent no compromeses i amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 28 d'octubre de 2022 va acordar l'aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit finançat amb: nous o majors ingressos efectivament recaptats, mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del Pressupost vigent no compromeses i amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria.

Aprovat inicialment l'expedient de Crèdit extraordinari finançat amb: nous o majors ingressos efectivament recaptats, mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del Pressupost vigent no compromeses i amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria. majors ingressos efectivament recaptats, per Acord del Ple de data 28 d'octubre de 2022, en compliment del que es disposa en l'article 169.1 per remissió del 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament

[http://mancordelavall.sedelectronica.es].

Si transcorregut dit termini no s'haguessin presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament dit Acord.

 

(Signat electrònicament: 28 d'octubre de 2022

El batle Guillem Villalonga Ramonell)