Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 632910
Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 422/2022, que es segueix al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 interposat contra el Servei de Salut de les Illes Balears reclamant el dret a retribució del 100% de carrera professional

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb l'ofici del Jutjat Contenciós administratiu núm. 3 de data 10/10/2022, es té per interposat el recurs contenciós administratiu per la senyora Sandra Suárez Fernández i 56 persones més, que es tramita com a procediment abreujat 422/2022 contra el Servei de Salut de les Illes Balears reclamant el dret a retribució del 100% de carrera Professional.

Com que de manera directa o indirecta la impugnació esmentada pot resultar rellevant per a una pluralitat de persones que podrien tenir la condició d'interessades en aquest procés, en base a l'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa, se citen a termini a les persones interessades en el procediment abreujat 422/2022 perquè es puguin personar com a demandades davant del Jutjat Contenciós administratiu núm.3 en el termini de nou dies, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se en el BOIB aquesta notificació.

Les persones interessades hi han de comparèixer en forma legal, de conformitat amb el que estableix l'article 23 de la Llei 29/1998. Així mateix, se les comunica que, en cas que s'hi personin fora de termini, se les considerarà com a part, sense que per això s'hagi de retrotraure ni interrompre el procediment i que, si no s'hi personen, el procediment continuarà en tots els seus tràmits i no serà procedent fer-les cap altra notificació.

 

(Signat electrònicament: 25 d'octubre de 2022)

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears Manuel Palomino Chacón