Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 625929
Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions MOVES III

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. El 3 de juliol de 2021, es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021.

2. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han detectat que manca una sèrie de documentació en els expedients, les quals es detallen a la taula següent:

Expedient

Sol·licitant

NIF

Anomalies

MOVESIII-152/2021

RAFAEL COSTIN, TURCITU

***2105**

És necessari presentar el DNI o NIE del sol·licitant (Falta el certificat d'empadronament). Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-311/2021

SEELIGER , RAYMOND

***1958**

Falta el certificat d'empadronament. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-432/2021

ADROVER REITSMA, NATALIA LLUCIA

***3555**

Cal presentar el document 5 signat i segellat per l'empresa instal·ladora. El nom del representant de l'empresa no coincideix amb la persona firmant de l'empresa. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-898/2021

FORTEZA ARTIGUES, MIQUEL ANGEL

***1810**

El IVTM està a nom d'una empresa i no a nom del sol·licitant. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-969/2021

BARCELO FEMENIES, MARIA DE BONANY

***6371**

En el document 5 no coincideix el nom del representant de l'empresa instal·ladora amb la signatura de l'instal·lador. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-1088/2021

VILLALBA AL ALBA SLU

***9928**

S'ha d'aportar la documentació acreditativa de les facultats de representació de la persona que formuli la sol·licitud d'ajut com a representant d'aquesta, inscrita degudament, si escau, en els registres públics corresponents. És necessari presentar el DNI o NIE de la persona que figura com a representant legal de l'empresa. El DNI està caducat i no correspon al representant de l'empresa i el poder només es lliura una fulla i és necessari el document complet. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient., Manca document 7, declaració principis PRTR., Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-1158/2021

ANTON RAIMUND MAXIMILIAN, KLIMA

***8375**

En el document 1, acreditar que és persona física, amb activitat econòmica (és a dir, autònom), tal com assegura en la seva justificació, ja que en el document 1 indica el contrari. El sol·licitant sinó acredita empadronament, ha d'acreditar que és persona física, amb activitat econòmica (és a dir, autònom), tal com assegura en la seva justificació, ja que en el document 1 indica el contrari. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-1471/2021

, MOTOR BOX MALLORCA SL

***6967**

És necessari presentar el document 2 normalitzat de la sol·licitud, llista dels pressupost sol·licitats (El document 2 lliurat en l'esmena està buit). A causa de la complexitat de la instal·lació sol·licitem adjuntar una memòria addicional. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-1625/2021

NIGORRA COBIAN, CORONA

***4773**

Al document 5 manca la firma o segell de l'empresa instal·ladora. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques..

MOVESIII-1648/2021

PONS BALAGUER, MIGUEL ÁNGEL

***3708**

En el document 1 en la declaració responsable no es declara haver sol·licitat ajudes pel mateix concepte i manca omplir si té activitat mercantil o no. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-1691/2021

, SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS SL

***2838**

En el contracte de rènting no s'ha reflectit el descompte de 1000€ en les quotes, a més falta presentar el contracte de rènting el qual ha de complir els apartats 4.2. i) i 11.3.1 e), f) i h) de les bases de la convocatòria. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-1692/2021

, SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS SL

***2838**

En el contracte de rènting no s'ha reflectit el descompte de 1000€ en les quotes, a més falta presentar el contracte de rènting el qual ha de complir els apartats 4.2. i) i 11.3.1 e), f) i h) de les bases de la convocatòria. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-1694/2021

, SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS SL

***2838**

En el contracte de rènting no s'ha reflectit el descompte de 1000€ en les quotes, a més falta presentar el contracte de rènting el qual ha de complir els apartats 4.2. i) i 11.3.1 e), f) i h) de les bases de la convocatòria. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-1695/2021

, SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS SL

***2838**

En el contracte de rènting no s'ha reflectit el descompte de 1000€ en les quotes, a més falta presentar el contracte de rènting el qual ha de complir els apartats 4.2. i) i 11.3.1 e), f) i h) de les bases de la convocatòria. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-1696/2021

, SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS SL

***2838**

En el contracte de rènting no s'ha reflectit el descompte de 1000€ en les quotes, a més falta presentar el contracte de rènting el qual ha de complir els apartats 4.2. i) i 11.3.1 e), f) i h) de les bases de la convocatòria. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-1704/2021

CALLAWAY CALLAWAY, DAVID

***7062**

Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-1947/2021

GIRART TOUS, MIQUEL JORDI

***2126**

En el document 1 en la declaració responsable no es declara haver sol·licitat ajudes pel mateix concepte. Falta l'anvers del DNI. El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". Manca fotocòpia del rebut de l'impost de vehicles de tracció mecànica del vehicle desballestat, abonat degudament,almenys des de l'any 2020. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-1991/2021

GARCIA FERNÁNDEZ, ALEJANDRA

***3619**

Manca fotocòpia del rebut de l'impost de vehicles de tracció mecànica del vehicle desballestat, abonat degudament,almenys des de l'any 2020. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-1992/2021

CARBONELL COLOMBRAM, GUILLERMO

***5278**

Manca fotocòpia del rebut de l'impost de vehicles de tracció mecànica del vehicle desballestat, abonat degudament de l'any 2021. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-1993/2021

MARSHA ARMSTRONG, BRENDA

***1432**

En el document 1 falten les dades específiques del sol·licitant (no indica el tipus de beneficiari). Falta el NIE. Falta pressupost. En el document 5 falta la signatura de l'instal·lador. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-1994/2021

AMENGUAL ROTGER, MARTINA

***9750**

En el document 1, en la declaració responsable, s'indica que no té activitat econòmica, la qual cosa és incompatible amb ser autònom. L'escanejat del permís de circulació no és visible. No queda clar en el rebut de IVTM el període de facturació. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-1995/2021

DANGL, TOBIAS FRANCESCO

***7339**

En el document 1, en la declaració responsable, s'indica que no té activitat econòmica, la qual cosa és incompatible amb ser autònom. Falta el certificat d'empadronament. El permís de conduir està caducat. Falta minimis. Falta data del pressupost. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-1996/2021

, REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, SA

***2988**

En el document 1, en la declaració responsable el sol·licitant ha d'informar de totes les ajudes que ha sol·licitat pel mateix concepte, Manca certificats d'obligacions tributàries. En el pressupost d'instal·lació manca la data i el nom del sol·licitant. Les partides corresponents a les marquesines, bolardos, proteccions i topalls no estan justificades com a part de la instal·lació del punt de recàrrega. El pressupost està incomplet, falta l'oferta del subministrament de l'equip Ingeteam Ingerev Rapid 50. Manca el document 5. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-1997/2021

REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, SA

***2988**

En el document 1, en la declaració responsable el sol·licitant ha d'informar de totes les ajudes que ha sol·licitat pel mateix concepte. Manca certificats d'obligacions tributàries. En el pressupost d'instal·lació manca la data i el nom del sol·licitant. Les partides corresponents a les marquesines, bolardos, proteccions i topalls no estan justificades com a part de la instal·lació del punt de recàrrega. El pressupost està incomplet, falta l'oferta del subministrament de l'equip Ingeteam Ingerev Rapid 50. En el document 5 falten les dades de l'instal·lador, el num. RII i la signatura de l'instal·lador. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2000/2021

PARRA BORRO, EMILIO JOSE

***0402**

En el pressupost, quan es tracta de rènting o lísing operatiu, s'ha de presentar el contracte d'arrendament segons les condicions de l'apartat 4.2.i del BOIB. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2003/2021

JORDA BAUZA, GUILLEM

***0611**

Falta el certificat d'empadronament. En el document 5 falta la signatura de l'instal·lador. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2005/2021

ROCA MARCE, GABRIEL JUAN

***3748**

En document 1 falten les dades específiques del sol·licitant (no indica si es tracta de taxi o VTC i tampoc indica la quantitat de la inversió ni de l'ajuda sol·licitades). No queda clar si la residència del sol·licitant és a Alaró o a Alaior. S'han emplenat indistintament totes dues poblacions. El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2008/2021

BALEAR DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS

***5466**

Falta la data de la primera matriculació del vehicle de demostració, així com acreditar la titularitat per part del concessionari, tal com indica l'apartat 4.2.d del BOIB. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2009/2021

KOCH, REBECCA

***1314**

Falta el certificat d'empadronament. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2010/2021

GUAL DE TORRELLA GARCIAS, PEDRO

***0837**

Manca el permís de circulació del vehicle a desballestar. Manca fotocòpia del rebut de l'impost de vehicles de tracció mecànica del vehicle desballestat, abonat degudament,almenys des de l'any 2020. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2011/2021

PEREZ NUEVO, ARMANDO

***2665**

El document 1 està incomplet, falten 3 fulles. En el document 3, falta el nom del representant del concessionari, falten les dades de la inversió i el descompte i falta la signatura del representant del concessionari. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2012/2021

RAMOS YON, BLAZQUEZ

***7870**

Falta la data de la primera matriculació del vehicle de demostració, i en la justificació s'haurà d'acreditar la titularitat per part del concessionari, tal com indica l'apartat 4.2.d del BOIB. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2013/2021

OLIVER LOPEZ, MARIA

***4442**

Falta el document 1. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2016/2021

VIÑAS PUIGGALI, JAUME

***4514**

Falta pressupost. En el document 3 falta la signatura del sol·licitant. Manca fotocòpia del rebut de l'impost de vehicles de tracció mecànica del vehicle desballestat, abonat degudament, almenys des de l'any 2020. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2017/2021

MUNAR RAMIS, MIGUEL

***2194**

El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". En aquest cas s'han descomptat els 1000€ després de l'IVA. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2018/2021

ROBERTSON, FIONA ELIZABETH

***9985**

Falta el certificat d'empadronament. El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2019/2021

LOPEZ MERCADAL, FRANCISCO

***0538**

En el document 1, en la declaració responsable, el sol·licitant ha d'informar de totes les ajudes que ha sol·licitat pel mateix concepte. En el document 3, falten dades del concessionari, falten dades del programa 1 (autonomia elèctrica, preu abans d'IVA i descompte) i falta la signatura del concessionari. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2020/2021

CLERIGUES AMIGO, JOSE VICENTE

***0379**

En el document 1, en la declaració responsable, no s'indica si té activitat econòmica, ni si ha rebut ajudes pel mateix concepte. Falta el DNI. Al document 5 falten dades de l'empresa instal·ladora. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2021/2021

ROIG RIBAS, Mª DE LAS NIEVES

***4182**

Manca l'oferta econòmica. En el document 3, falta el nom i el NIF del representant del concessionari. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2023/2021

BUJOSA VIDAL, MAGDALENA

***7881**

En el document 1, en la declaració responsable el sol·licitant ha d'informar de totes les ajudes que ha sol·licitat pel mateix concepte. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2024/2021

DOMENECH RODRIGUEZ, CARLOS

***5963**

Manca l'oferta econòmica. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2025/2021

ESCOLAR RIERA, ISABEL CLARA

***1977**

En el document 1, en la declaració responsable, s'indica que no té activitat econòmica, la qual cosa és incompatible amb ser autònom. L'import de la inversió no coincideix amb les dades introduïdes telemàticament. Manca DNI. Manca el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors. Manca mínimis. Manca Pressupost. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2026/2021

SOLUCIONES VEHICULO ELECTRICO, S.L.

***8723**

Com la inversió és superior a 40000€, s'han de presentar 3 pressupostos. Manca document 2,. En el document 5 normalitzat, manca aclarir si la empresa que fa la instal·lació es tracta d'una empresa vinculada. Presentar una declaració de vinculació. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2027/2021

SOLUCIONES VEHICULO ELECTRICO, S.L.

***8723**

En el document 1 en la declaració responsable no es declara haver sol·licitat ajudes pel mateix concepte. Com la inversió és superior a 40000€, s'han de presentar 3 pressupostos. Manca document 2. En el document 5 normalitzat, manca aclarir si la empresa que fa la instal·lació es tracta d'una empresa vinculada. Presentar una declaració de vinculació. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2028/2021

SOLUCIONES VEHICULO ELECTRICO, S.L.

***8723**

En el document 1 en la declaració responsable no es declara haver sol·licitat ajudes pel mateix concepte. En el document 5 normalitzat, manca aclarir si la empresa que fa la instal·lació es tracta d'una empresa vinculada. Presentar una declaració de vinculació. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2029/2021

JAUME FEBRER, JORDI

***3736**

En el pressupost manca la signatura del client. En el document 5 manca la signatura de l'instal·lador. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2030/2021

, CLASS RENT A CAR SL

***5882**

Al document 5 falta el número RII. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2031/2021

, CLASS RENT A CAR SL

***5882**

En el document 1 en la declaració responsable no es declara haver sol·licitat ajudes pel mateix concepte. Al document 5 falta el número RII. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2032/2021

, CLASS RENT A CAR SL

***5882**

En el document 1 en la declaració responsable no es declara haver sol·licitat ajudes pel mateix concepte. Al document 5 falta el número RII. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2033/2021

, INVERSIONES LOSER SL

***2742**

El pressupost no està a nom del sol·licitant. La potència del punt de recàrrega no coincideix amb la indicada en el document 5.

MOVESIII-2034/2021

NUSSBAUMER, MARKUS

***9815**

El pressupost no està a nom del sol·licitant. La potència del punt de recàrrega no coincideix amb la indicada en el document 5.

MOVESIII-2037/2021

MONTES SAGHY, MARIELA LIVIAN

***3592**

Manca fotocòpia del rebut de l'impost de vehicles de tracció mecànica del vehicle desballestat, abonat degudament, almenys des de l'any 2020. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2039/2021

ESCOLAR RIERA, ISABEL CLARA

***1977**

En el document 1, en la declaració responsable, s'indica que no té activitat econòmica, la qual cosa és incompatible amb ser autònom. L'import de la inversió no coincideix amb les dades introduïdes telemàticament. En la declaració responsable no es declara haver sol·licitat ajudes pel mateix concepte. En motiu de la sol·licitud, es posa sol vehicle elèctric, quan en el document 3 es fa referència també a punt de recàrrega, Manca DNI. Manca certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors, Manca pressupost. En el document 3, falten dades del programa 2 (model del punt de recàrrega, falten coordenades, els preus són erronis) i falta la signatura del concessionari. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2040/2021

RIBAS LÓPEZ, SERGIO

***5864**

En el document 1, en motiu de sol·licitud, se sol·licita ajuda per a vehicle i punt de recàrrega, però no ha estat valorat en la inversió sol·licitada ni hi ha pressupost. Manca el pressupost del punt de recàrrega. Manca Document 5 memòria tècnica pel programa 2. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2043/2021

GIRART GALMES, MATEO

***0083**

Manca DNI. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2044/2021

GALLEGO FERNANDEZ, ANGEL

***5523**

No es veu la signatura en la fotocòpia del DNI. El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". El valor del pressupost no coincideix amb la inversió declarada en la documentació. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2045/2021

GARCIA TORA, JOSE ANTONIO

***2357**

Manca document 1. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2047/2021

BUFI CARDONA, MARIA

***3973**

Manca pressupost. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2048/2021

GAYA NADAL, MARIA ISABEL

***1551**

Manca document 1. Manca DNI. En el document 3 falten les dades del concessionari ( email, nom. NIF ) i falta la signatura del concessionari. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2050/2021

MATAS CAMPINS, BARTOLOME

***7373**

En el document 5, la signatura del tècnic, no coincideix amb representant de la instal·lació. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2051/2021

TERRASA SAGRISTÀ, FRANCISCO

***6328**

En el document 1 en la declaració responsable no es declara haver sol·licitat ajudes pel mateix concepte. En el pressupost no aquesta inclòs el punt de recàrrega. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2053/2021

VILCHEZ VILCHEZ, TORCUATO

***0222**

El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". La fotocòpia de l'oferta no es llegeix amb claredat. Manca el permís de circulació del vehicle a desballestar. Manca fotocòpia del rebut de l'impost de vehicles de tracció mecànica del vehicle desballestat, abonat degudament,almenys des de l'any 2020. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2055/2021

CANAVES FUENTES, JAIME

***1155**

En el document 1 falta la lletra del DNI del sol·licitant. En el document 3 falta el NIF del representant del concessionari i la seva signatura. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2056/2021

PONCE DE LEON MORACHO, JOSE MANUEL 

***9858**

El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2057/2021

SIMARRO ALFARO, CRISTINA

***1455**

En el document 1 en la declaració responsable no es defineix si hi ha activitat mercantil i falta la signatura del sol·licitant. Falta el revers del DNI. El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2058/2021

TORRANDELL CAMPOMAR, JUAN JOSE

***6070**

En el document 1 en la declaració responsable no es declara haver sol·licitat ajudes pel mateix concepte. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2059/2021

BUENO SALVADOR, DAVID

***3318**

En el document 1 falten dades específiques del sol·licitant ( taxi, municipi de menys de 5000 habitants) i en la declaració responsable no es defineix si hi ha activitat mercantil. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2060/2021

SOTO AGUILAR, NICOLAS PABLO

***2112**

Falta certificat d'empadronament. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2062/2021

FUENTES-LOJO LASTRES, ALEJANDRO

***1693**

Manca DNI. Manca pressupost. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2063/2021

CABEZA ROCA, GONZALO

***5050**

Manca document 1. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2066/2021

CLOQUEL MIR, PONCIO

***7779**

Manca document 1. Manca DNI. En el document 5 falta la signatura de l'instal·lador. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2068/2021

LACOMBA SEGUI, MIGUEL ANGEL

***6775**

Manca pressupost. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2069/2021

TERRASA MANERA, BARTOLOMÉ VICENTE

***6948**

En el pressupost la potència del punt de recàrrega no coincideix amb el document 5.

MOVESIII-2070/2021

SMITH, RODERICK CHARLES

***9378**

Falta certificat d'empadronament. Manca pressupost. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2071/2021

BENNASAR SEVENSTER, EVA

***2360**

En el document 1, en motiu de la sol·licitud, se sol·licita vehicle elèctric, però en el document 5 i la factura es fa referència a punt de recàrrega. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2072/2021

BALLESTER GALMES, ANTONIA

***1711**

La potència del punt de recàrrega pressupostat, no coincideix amb la potència indicada en els documents 1 i 5. En el document 5, figuren dos noms diferents d'empreses instal·ladores per a instal·lar el punt de recàrrega. Una d'elles, no coincideix amb l'emissor de pressupost. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2073/2021

FERNANDEZ CARRETERO, DAMIAN

***1363**

Cal presentar el model 1 de sol·licitud signat per la persona sol·licitant. En el Document 5, falten les dades del programa 2 i la signatura del sol·licitant, ni de l'empresa instal·ladora. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2074/2021

WASCO 1995 SLU

***7508**

És necessari presentar passaport o document d'identificació del país del sol·licitant per poder acreditar la signatura. En el pressupost no queda clara la potència del punt de recàrrega (7,4 o 7,36 o 15kW) i no coincideix amb el document 5. El pressupost no està a nom del sol·licitant. En el document 5 el tipus de recàrrega no quadra amb la potència seleccionada.

MOVESIII-2075/2021

RIBAS SERRA, MARIA DEL CARMEN

***5072**

En el document 1 falta la data de la sol·licitud. En el poder falten les dades del sol·licitant i la data. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2078/2021

BINIARAIX MANUFACTURING

***6872**

En el document 1 en la declaració responsable no es declara haver sol·licitat ajudes pel mateix concepte. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2080/2021

BAUZA CAPELLA, JUAN

***2917**

En el document 1 en la declaració responsable, en el punt 7, no es declara haver sol·licitat ajudes pel mateix concepte (el que contradiu les nostres bases de dades), Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2082/2021

TONERCLASS SL

***7579**

Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2083/2021

SALVADOR & MARIA & MARTA S.L.U

***7669**

En el document 1 manca l'any de justificació. En el pressupost manquen nº proforma, nom de sol·licitant i data. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2084/2021

VIDAL CERVANTES, BERNARDO

***8547**

En el document 1, falta la data. En el mateix document, figura la mateixa persona, com a representant i com autoritzada del sol·licitant. No pot ser totesdues, definir quina de les dues figures és la correcta. En cas de ser autoritzada, no té poder per a signar la sol·licitud en nom del sol·licitant. S'ha d'aportar la documentació acreditativa de les facultats de representació de la persona que formuli la sol·licitud d'ajut com a representant d'aquesta, inscrita degudament, si escau, en els registres públics corresponents. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2087/2021

CAMAND PALMER, MARCOS PABLO

***7046**

Cal aportar el pressupost per a la implantació de la infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric amb la data i a nom de la sol·licitant de l'ajut. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2091/2021

CAS PATRO 2016 SL

***9483**

Al Document 1 s''ha marcat que no ha rebut cap ajut pel mateix concepte. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2092/2021

FULLANA FULLANA, BARTOLOME

***8912**

És necessari presentar el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o el certificat de situació censal expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2093/2021

DIVA PROJECT MANAGEMENT

***9960**

Al document 1 no s'indica que també es demana una infraestructura de recàrrega de VE. Manca DNI/NIE del representant legal. El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". Manca el pressupost del punt de recàrrega. El document 3 no està signat ni segellat pel concessionari. Al document 5 manca el NIF del representant legal de l'empresa instal·ladora, manca el número RII, es donen dos noms diferents per a la mateixa empresa instal·ladora (Euroflying, SL i Tia Galmes), definir la correcta i falta indicar el tipus de connector del punt de recàrrega. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2095/2021

MALLORCA OR SL

***0837**

Al document 1 manca omplir les dades del representant legal o de la persona autoritzada. L'escritura presentada no acredita ser representant legal de l'empresa. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2097/2021

ENEQUIP SERVEIS INTEGRALS, S.L.

***4115**

S'ha d'aportar la documentació acreditativa de les facultats de representació de la persona que formuli la sol·licitud d'ajut com a representant d'aquesta. Manca Document 5: memòria tècnica pel programa 2. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2098/2021

FERNANDEZ MULET, JUAN FRANCISCO

***2390**

Al tractar-se d'un vehicle de demostració, cal presentar el permís de circulació a nom del concessionari, punt de venda o fabricant/importador que ha realitzat la venda del vehicle al beneficiari de l'ajut.. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2100/2021

JIMENEZ HERRANZ, JUAN CRISTOBAL

***2655**

Al document 1 s'indica que el sol·licitant no ha rebut cap ajut pel mateix concepte. Cal presentar el document 5 signat o segellat per l'empresa instal·ladora. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2106/2021

LLADÓ HERNÁNDEZ, MATÍAS

***4943**

En el document 3 cal omplir degudament les dades del Programa 1 i manca la firma del concesionari o punt de venda. És necessari presentar la fotocòpia del permís de circulació del vehicle per desballestar. És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2021 del vehicle per desballestar. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2108/2021

GIMENEZ FUENTES, EVA

***6567**

Al tractar-se d'un vehicle de demostració, cal presentar el permís de circulació a nom del concessionari, punt de venda o fabricant/importador que ha realitzat la venda del vehicle al beneficiari de l'ajut. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2109/2021

S.L., CATAMARAN EXPERIENCE IBIZA

***9653**

Al document 1 s'indica que no s'ha rebut cap ajut pel mateix concepte. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2112/2021

AQUITANIA MOBLES, S.L.

***2438**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2113/2021

LLINAS VALLES, JAUME

***8549**

Al document 1 s'ha indicat que no ha rebut cap ajut pel mateix concepte. Cal presentar el model 1 de sol·licitud signat per la persona sol·licitant. Cal aportar el document 5 signat pel sol·licitant i segellat o firmat per l'empresa instal·ladora. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2117/2021

CAÑAS RUIZ, MANUEL JOSE

***9278**

Al document 1 s'indica que no ha rebut cap ajut pel mateix concepte. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2118/2021

SANCHEZ GONZALEZ, GABRIEL

***3525**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. Cal presentar el DNI per ambdues cares. És necessari presentar el document 4 de la sol·licitud, declaració d'ajudes de minimis. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2120/2021

GRANADO FONT, AMADOR

***6882**

En el document 1 manca la firma del sol·licitant. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2121/2021

SANCHEZ ARIAS, WILSON ANIBAL

***2372**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant té activitat mercantil i comercial. Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2129/2021

CONSELL INSULAR DE MENORCA

***3300**

Cal presentar declaració responsable que certifiqui, que els punts de recàrrega s'empraran exclusivament per a la pròpia flota i per tant no ofereix serveis en un mercat de competència. Certificat acreditatiu de la data de publicació de plecs de licitació per a l'adquisició dels béns o serveis objecte d'ajuda. Al pressupost, no són costos elegibles la gestió de residus i Seguretat i Salut. La inversió sol·licitada en doc 1 i 5 (30777,03€) no coincideix amb cost del pressupost (35034,17€). Aclarir la divergència. Revisar els preus pressupost i/o justificar amb memòria descriptiva, detallada i amb planols, ja que les tarifes estan per sobre dels preus de mercat. La preinstal·lació de recàrrega només està coberta, per aparcaments col·lectius d'edificis en règim de propietat horitzontal. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2130/2021

YOUR DENTISTS SL

***8014**

En el document 1 s'ha indicat que l'empresa no té activitat mercantil i comercial. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2132/2021

MAYOL MARTINEZ, ANDREU

***5417**

Cal indicar al document 1 si pertany o no al col·lectiu del sector taxi o VTC. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2139/2021

ZABALA URQUIAGA, JOSEBA IMANOL

***5962**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. És necessari presentar el DNI o NIE de la persona sol·licitant. Cal aclarir si el sol·licitant es tracta d'un autònom. Si és autònom és necessari presentar el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o el certificat de situació censal expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Si el sol·licitant és autònom és necessari presentar el document 4 de la sol·licitud, declaració d'ajudes de minimis. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2140/2021

ALCOVER MORENO, IMMACULADA

***9454**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte, apartat 7. L'apartat 5 no està omplert. És necessari acreditar el pagament a nom del sol·licitant de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2021 del vehicle per desballestar, per a acreditar la titularitat del vehicle del sol·licitant almenys durant l'últim any (segons el PC el canvi és del 27/05/22 i per tant no es compleix la condició per a obtenir l'ajuda per desballestament), Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2142/2021

ELECTRICA SOLLERENSE SA

***0483**

Al document 1 no s'ha indicat si ha rebut o sol·licitat cap altre ajut pel mateix concepte. Cal presentar el pressupost amb la data i a nom del sol·licitant de l'ajut. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2143/2021

A F TRANS INTERNACIONAL SL

***3462**

Cal indicar al document 1 si el sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2148/2021

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

***1900**

Cal aportar el certificat del nomenament del representant de l'entitat local sol·licitant. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2152/2021

LLABRES FONT, FRANCISCO JAVIER

***6665**

L'import de la factura (1036,35€) no coincideix amb el declarat en la inversió del Doc1 i Doc 5 (2072,21€). Aclarir aquesta divergència. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2153/2021

FERRIS OLCINA, CONSOLACION

***0728**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant té activitat mercantil i comercial. Cal presentar el pressupost a nom del sol·licitant. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2154/2021

ANTONIO SAEZ ARQUITECTO SLUP

***4159**

Al document 1 s'ha indicat que no ha rebut cap ajut pel mateix concepte. El sol·licitant de l'ajut no correspon amb el sol·licitant del pressupost. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2155/2021

SOLER MESTRE, JUANA

***4093**

El pressupost no està a nom del sol·licitant. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2156/2021

ALVIZURI Y JIMENEZ SL

***9251**

El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2157/2021

C.E. ALVIZURI, SOCIEDAD LIMITADA

***9075**

El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques..

MOVESIII-2159/2021

MULLER, LAETITIA

***3981**

És necessari presentar el document 4 de la sol·licitud, declaració d'ajudes de minimis, firmat per la persona sol·licitant. Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol adquirir i aquest ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

MOVESIII-2160/2021

GARCIA FERNÁNDEZ, ALEJANDRA

***3619**

Al document 1 s'ha indicat que la persona sol·licitant no ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

En cas que no presenteu la documentació esmentada en el termini de deu dies des de la publicació d'aquesta comunicació al BOIB, se us tindrà per desistit de la vostra petició, atès l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, amb la resolució prèvia que declararà conclòs el procediment i ordenarà l'arxivament de les actuacions realitzades fins a aquell moment, d'acord amb l'article 21 d'aquesta Llei.

 

Palma, (Signat electrònicament: 27 d'octubre de 2022)

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo