Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 608124
Informació pública canvi titularitat panteó núm. 12, fila 4, del cementeri municipal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Exp. núm. 1083/2022

Havent-se sol.licitat per FLA (registre d'entrada E-RC-3425 de 06.10.2022) el canvi de titularitat de la concessió funerària d'1/3 del panteó núm. 12, fila 4, nínxols primer i segon part esquerra (ampliació de 1983), del cementeri municipal, a favor seu,pel present edicte es convoca a qui tengui sobre aquests nínxols qualsevol dret perquè el manifesti, en el termini de quinze (15) dies hàbils comptats a partir del següent al de la inserció del present en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Alaró, 17 d'octubre de 2022

El batle Llorenç Perelló Rosselló