Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 565655
Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 156 kWn, amb excedents sense compensació, sobre la coberta d’apartaments turístics, situada al carrer Circumval·lació, 313 de Cala en Bosc en el terme municipal de Ciutadella, promogut per Mar Senses, SL (AU-00926/2022)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, se sotmet a informació pública la petició de Mar Senses, SL per donar compliment al procediment previst per a l'autorització administrativa, les característiques principals del qual s'indiquen a continuació:

Expedient: AU-00926/2022

Situació: carrer Circumval·lació, 313 (Cala en Bosc) 07769 de Ciutadella

Dades tècniques:

 • Tipus: autoconsum amb excedents sense compensació, en coberta
 • Capacitat accés: 156 kW
 • Potència de pic: 175,5 kWp
 • Potència instal·lada: 156 kWn
 • 390 panells solars de 450 Wp cadascun.
 • 2 inversors de 4 kW
 • 17 inversors de 8 kW
 • 1 inversor de 12 kW

La qual cosa es fa pública perquè el projecte de la instal·lació assenyalada es pugui examinar a:

 • La pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic <http://energia.caib.es>.
 • El Portal de Transparència <http://dgpit.caib.es>.

I s'hi puguin formular, al mateix temps, les al·legacions que es considerin pertinents, en el termini de trenta dies, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 30 de setembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021) José Guillermo Malagrava Rigo