Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 627939
Aprovació inicial modificació pressupostària mitjançant transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa 1/22, crèdits extraordinaris 4/22 i 5/22 i modificació de l’annex d’inversions del Pressupost de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A la Intervenció d'aquesta Entitat i de conformitat amb allò que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de 5 de març, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, es troben exposats al públic a efectes de reclamacions, els expedients de modificació pressupostària mitjançant transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa 1/22, crèdits extraordinaris 4/22 i 5/22 i modificació de l'annex d'inversions del Pressupost de 2022, aprovats inicialment per l'Ajuntament Ple, en sessió celebrada en data 25 d'octubre de 2022.

Els interessats que estiguin legitimats segons allò que es disposa a l'article 170.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals esmentat anteriorment, podran presentar reclamacions amb subjecció als següents tràmits:

Termini d'exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hàbils a partir del següent a la data d'inserció d'aquest anunci en el BOIB.

Oficina de presentació: Registre general.

Òrgan davant el qual es reclama: Ajuntament ple.

 

Marratxí, 26 d'octubre de 2022

El batle Miquel Cabot Rodríguez