Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 615531
Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud de declaració de projecte industrial estratègic, autorització administrativa prèvia i avaluació d’impacte ambiental ordinària de l’agrupació fotovoltaica Son Cànaves I de 10 MWn, i Son Cànaves II de 10 MWn, ubicats al polígon 7 parcel·la 43 de Llucmajor (RE016 i 017/22)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, se sotmet a informació pública la petició de Ventaja Solar 24, SL per donar compliment al procediment previst per a l'autorització administrativa, les característiques principals de les quals s'indiquen a continuació:

Expedient: RE016/22

Denominació: Son Cànaves I

Situació: polígon 7 parcel·la 43 de Llucmajor

Dades tècniques:

 • Tipus: parc fotovoltaic sobre el terreny
 • Superfície ocupada: 86.415 m2
 • 22.344 panells solars de 490 Wp cadascun. Potència de pic de 10.984,56 kWp.
 • 40 inversors de 250 kW. Potencia instal·lada de 10.000 kWn
 • 4 centres de transformació 0,8/15 kV de 2.000 kVA.
 • 1 centre de transformació 0,8/15 kV de 2.500 kVA
 • 1 centre de maniobra i mesura (CMM)
 • Línia d'evacuació soterrada MT de 15 kV de longitud 7.380 m i secció 400 mm2 des del CMM fins a la subestació Arenal 66/15 kV a les coordenades (480.551, 4.375.428, 31), en el polígon 55, parcel·les 76 i 352 de Llucmajor.

Expedient: RE017/22

Denominació: Son Cànaves II

Situació: polígon 7 parcel·la 43 de Llucmajor

Dades tècniques:

 • Tipus: parc fotovoltaic sobre el terreny
 • Superfície ocupada: 86.415 m2
 • 22.344 panells solars de 490 Wp cadascun. Potència de pic de 10.984,56 kWp.
 • 40 inversors de 250 kW. Potencia instal·lada de 10.000 kWn
 • 4 centres de transformació 0,8/15 kV de 2.000 kVA.
 • 1 centre de transformació 0,8/15 kV de 2.500 kVA
 • 1 centre de maniobra i mesura (CMM)
 • Línia d'evacuació soterrada MT de 15 kV de longitud 7.380 m i secció 400 mm2 des del CMM fins a la subestació Arenal 66/15 kV a les coordenades (480.551, 4.375.428, 31), en el polígon 55, parcel·les 76 i 352 de Llucmajor.

La qual cosa es fa pública perquè el projecte de la instal·lació assenyalada es pugui examinar a:

— La pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic <http://energia.caib.es>.

— El Portal de Transparència <http://dgpit.caib.es>.

I s'hi puguin formular, al mateix temps, les al·legacions que es considerin pertinents, en el termini de trenta dies, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 20 d'octubre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)