Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria pública i les bases per a la concessió de la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma i del Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears per a l’any 2023

    Número d'edicte 9087 - Pàgines 44083-44087

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Proposta de Resolució i Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball sobre la concessió i el pagament dels ajuts econòmics del Programa 2: consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea - «NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 9084 - Pàgines 44088-44091

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Proposta de Resolució i Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es concedeixen i es paguen els ajuts econòmics del Programa 1: inici de l'activitat, destinats a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, per a l’anualitat 2022, amb el finançament de la Unió Europea - «NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 9085 - Pàgines 44092-44095

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Proposta de resolució i Resolució del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball sobre la denegació d’ajuts econòmics del Programa 2: ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea - «NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 9086 - Pàgines 44096-44098

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Proposta de resolució i Resolució del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball sobre la denegació d’ajuts econòmics del Programa 1: inici de l'activitat, destinats a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, per a l’anualitat 2022, amb el finançament de la Unió Europea - «NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 9088 - Pàgines 44099-44103

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 18 d’octubre de 2022 per la qual s’autoritza el canvi de la denominació específica del centre d’educació infantil i primària (CEIP) Nou d’Alcúdia, del municipi d’Alcúdia

    Número d'edicte 9139 - Pàgines 44104-44105

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 18 d’octubre de 2022 per la qual es disposa la inscripció del canvi de denominació de l’adreça del centre d’educació infantil i primària Sa Garriga en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD)

    Número d'edicte 9140 - Pàgines 44106-44107

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s’aprova la convocatòria per a ajudes a Projectes de Biodiversitat emmarcats dins els Plans Complementaris (component 17) del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 9187 - Pàgines 44108-44126

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte de reforma i ampliació de supermercat existent a l’Avinguda Joan Miró 4, El Terreno, TM Palma (28a/2022)

    Número d'edicte 9165 - Pàgines 44127-44130

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre el Pla Especial de Protecció del conjunt històric d’Orient al TM Bunyola, Mallorca (151e/2021)

    Número d'edicte 9193 - Pàgines 44131-44136

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 26 d’octubre de 2022 per la qual s’implanta un sistema automàtic d’acreditació del compliment dels criteris per a l’expedició del certificat de professionalitat pesquera a partir de les dades disponibles a la Direcció General de Pesca i Medi Marí

    Número d'edicte 9177 - Pàgines 44137-44138

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d'errades detectades a la publicació de l'oferta pública d'estabilització del Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Diminuïdes Píquiques Profundes de les Illes Balears (actualment Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears)

    Número d'edicte 9129 - Pàgines 44139-44140

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució del conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut en relació a la modificació del Pla de Estratègic de Subvencions del Consell Insular d'Eivissa, any 2020-2021-2022, en matèria de serveis socials, per ampliar l'import de la consignació pressupostària de la subvenció directa prevista per a Creu Roja Espanyola per tal de dur a terme el projecte «Servei de la Unitat Mòbil d'Emergència Social d'Eivissa» any 2022

    Número d'edicte 9180 - Pàgina 44141

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Resolució de concessió de la convocatòria de subvencions 2022 pel desenvolupament d’activitats culturals d’administració local o dels organismes autònoms que en depenen

    Número d'edicte 9188 - Pàgines 44142-44147

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’IMAS de dia 24 d’octubre de 2022 en relació a la delegació de la Presidència de la Mesa de Coordinació Tècnica del Pla de l’Atenció i els Drets de la Infància i l’Adolescència de Mallorca (PADIAM) en la directora insular d’Infància i Família

    Número d'edicte 9143 - Pàgines 44148-44149

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 18 d’octubre de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual s’anuncia la publicació de diversos plans d’estudis de màster universitari en el Butlletí Oficial de l’Estat

    Número d'edicte 9145 - Pàgina 44150

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Convocatòria i bases per a la concessió de subvencions per a estudiants universitaris i de cicles formatius de grau superior per al curs 2022-2023 (Codi BDNS 656026)

    Número d'edicte 9176 - Pàgines 44151-44157

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Nomenament batlle accidental, octubre i novembre

    Número d'edicte 9164 - Pàgina 44158

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Aprovació del Pla d'Actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme per els anys 2023 a 2026

    Número d'edicte 9116 - Pàgines 44159-44166

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Traspàs titularitat sepultura núm. 34 sèrie A

    Número d'edicte 8876 - Pàgina 44167

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea de Mobilitat Sostenible.- Secció de Transports.-Decret sobre torns de treball del servei municipal d’autotaxi entre l’1 de novembre de 2022 i el 28 de febrer de 2023

    Número d'edicte 9178 - Pàgines 44168-44170

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Convocatòria de subvencions a esportistes individuals del municipi de Sant Llorenç des Cardassar per a l’any 2022

    Número d'edicte 9127 - Pàgines 44171-44176

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Convocatòria de subvencions a clubs, associacions i entitats esportives del municipi de Sant Llorenç des Cardassar de l’any 2022

    Número d'edicte 9172 - Pàgines 44177-44181

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació conveni urbanístic de gestió entre l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i les entitats Es Cap des Metge SL i Propuestas y Promociones Santa Eulalia 2016 SL

    Número d'edicte 9128 - Pàgines 44182-44189

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Convocatòria que ha de regir les subvencions per aconseguir la conciliació entre la vida laboral i familiar durant el curs escolar 2021-2022

    Número d'edicte 9126 - Pàgines 44190-44193

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Anunci esmena errades primera RLLT

    Número d'edicte 9185 - Pàgines 44194-44195