Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 2722 - Pàgines 13636-13638

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats del tercer sector d’acció social per finançar les inversions per a la construcció, la reforma i rehabilitació, l’adaptació o ampliació de centres o millora dels serveis actuals, en terrenys o edificis propis o adquirits, destinats a places per a serveis residencials i serveis d’estades diürnes per als anys 2022-2031

    Número d'edicte 2516 - Pàgines 13639-13657

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 4 d’abril de 2022 per la qual s’incrementen les quanties corresponents a les prestacions econòmiques de la renda social garantida per als mesos d’abril, maig i juny de 2022

    Número d'edicte 2738 - Pàgines 13658-13659

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 31 de març de 2022 per la qual es disposa la inscripció del canvi de denominació de l’adreça del Col·legi d’Educació Infantil i Primària s’Alzinar en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD)

    Número d'edicte 2702 - Pàgines 13660-13661

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 31 de març de 2022 per la qual es disposa la inscripció del canvi de denominació de l’adreça del Col·legi d’Educació Infantil i Primària Sant Ferran de ses Roques en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD)

    Número d'edicte 2703 - Pàgines 13662-13663

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 31 de març de 2022 per la qual es disposa la inscripció del canvi de denominació de l’adreça de l’Escola Infantil de primer cicle Sant Ferran en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD)

    Número d'edicte 2704 - Pàgines 13664-13665

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 d’abril de 2022 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del Centre singular d’Educació Infantil incomplet de primer cicle Parròquia de Sant Josep, del municipi de Sant Josep de sa Talaia

    Número d'edicte 2712 - Pàgines 13666-13668

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 4 d’abril de 2022 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears

    Número d'edicte 2713 - Pàgina 13669

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional d’1 d’abril de 2022 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual s’aprova la instrucció per a la concessió de trasllats per raons de salut o de rehabilitació als funcionaris docents de l’ensenyament no universitari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 2757 - Pàgines 13670-13672

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre l’Estudi de Detall de l’Àrea d’Actuació A.A. 5.20.a en Port des Torrent. Sant Josep de sa Talaia (236e/2018)

    Número d'edicte 2736 - Pàgines 13673-13678

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria per donar suport a les inversions que afavoreixin la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears 2021

    Número d'edicte 2683 - Pàgines 13679-13697

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del vicepresident en matèria de pesca del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de trasllat de crèdits que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 15 de novembre de 2019, per la qual es convoquen, per als anys 2019-2022, les ajudes per a la diversificació i noves formes d’ingressos en el sector de la pesca

    Número d'edicte 2746 - Pàgina 13698

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Acord de modificació de la concessió administrativa atorgada al Club Nàutic de Portocolom per a la realització d'obres i explotació de la instal·lació nàutica del port esportiu de Portocolom

    Número d'edicte 2755 - Pàgina 13699

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de pràctiques professionals no laborals corresponents a especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats per al període 2021-2023

    Número d'edicte 2745 - Pàgines 13700-13702

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de pràctiques professionals no laborals corresponents a especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats per al període 2019-2021

    Número d'edicte 2747 - Pàgines 13703-13705

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Atorgament d’ajudes econòmiques de beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2019-2020 i 2020-2021

    Número d'edicte 2664 - Pàgines 13706-13708

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Resolució de la convocatòria d’ajuts 2022 per espais de creació artística contemporània i sales alternatives d’exhibició

    Número d'edicte 2725 - Pàgines 13709-13710

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Modificació de la plantilla del Consell Insular de Mallorca corresponent a l’any 2022 (2022.1)

    Número d'edicte 2698 - Pàgines 13711-13712

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCACONSORCI MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA

   • Encàrrec de gestió de l'expedient de contractació d'un servei de subscripció a la plataforma MsOfffice 365 per al Consorci Museu Marítim de Mallorca

    Número d'edicte 2727 - Pàgina 13713

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de la modificació de la fitxa d’orferta d’allotjaments de Menorca marca Reserva de Biosfera (Exp. 0919-2021-000002)

    Número d'edicte 2732 - Pàgines 13714-13716

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Convocatòria de les Subvencions Municipals per al Pla de Foment de Rehabilitació de Façanes del Conjunt Històric i Elements Catalogats d’Alcúdia de l’any 2022

    Número d'edicte 2695 - Pàgines 13717-13719

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Acord plenari de 31.03.22 en relació a l'expedient de partió parcial de la finca pública es Galatzó

    Número d'edicte 2759 - Pàgina 13720

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Oferta d’ocupació pública corresponent a l’any 2022

    Número d'edicte 2728 - Pàgines 13721-13723

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Eivissa, de 4 d’abril de 2022, pel qual es deixa sense efectes l’acord primer de l’oferta d’Ocupació Pública corresponent a l’any 2016

    Número d'edicte 2729 - Pàgina 13724

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Correcció d'error de l'anunci núm. 2321, relatiu a l'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts individuals per a transport per a estudiants des Castell curs 2021/2022 (Fora de l'Illa de Menorca) publicat en el BOIB núm. 43 de 29 de març de 2022, pàgina 11753

    Número d'edicte 2714 - Pàgines 13725-13726

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Correcció d'error de l'anunci núm. 2320, relatiu a l'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts inidividuals per a transport per a estudiants des Castell. Curs 2021/2022 (a l'illa de Menorca), publicat en el BOIB núm. 43 de 29 de març de 2022, pàgina 11751

    Número d'edicte 2715 - Pàgines 13727-13728

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Oferta d'Ocupació Pública 2022 de l'Ajuntament d'Inca (per taxa de reposició)

    Número d'edicte 2692 - Pàgina 13729

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Decret 2022-0211 pel que s'aprova l'Oferta Pública d'Ocupació 2022

    Número d'edicte 2694 - Pàgines 13730-13731

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Bases i II convocatòria de subvencions per concurrència competitiva destinada a la rehabilitació de façanes del municipi de Manacor 2022

    Número d'edicte 2720 - Pàgines 13732-13745

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Projecte de reparcel·lació

    Número d'edicte 2682 - Pàgina 13746

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció y Provisió. Aprovació de procediment d’ampliació del Registre de persones docents de l’Escola Municipal de Formació de l’Ajuntament de Palma

    Número d'edicte 2719 - Pàgines 13747-13752

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Mobilitat: Acord d'actualització de les tarifes del servei d'estacionament per rotació de vehicles en els aparcaments en règim de concessió

    Número d'edicte 2667 - Pàgina 13753

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secretaria de la Junta de Govern.- Proposta d'aprovació del Pla Normatiu municipal 2022

    Número d'edicte 2699 - Pàgines 13754-13755

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secretaria de la Junta de Govern.- Decret de batlia núm. 5622 de delegació de competències del director de la Secretaria de la Junta de Govern en el director/a tècnic/a de Cultura

    Número d'edicte 2700 - Pàgina 13756

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Modificació de les bases reguladores per a la concessió d’ajudes econòmiques a la rehabilitació i restauració de façanes, eliminació de barreres arquitectòniques, millora de l’ eficiència energètica dels edificis, actuacions per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i actuacions per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics pels anys 2021 i 2022, i de la convocatòria pertinent

    Número d'edicte 2741 - Pàgines 13757-13773

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Modificació catàleg llocs de feina

    Número d'edicte 2672 - Pàgina 13774