Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 200899
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 4 d’abril de 2022 per la qual s’incrementen les quanties corresponents a les prestacions econòmiques de la renda social garantida per als mesos d’abril, maig i juny de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. L'article 23.3 del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, fixa que les quanties de la renda social garantida s'han d'actualitzar d'acord amb l'actualització de l'ingrés mínim vital.

2. L'article 45 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna (BOE núm. 76, de 30 de març de 2022), estableix un increment extraordinari en la prestació de l'ingrés mínim vital respecte de les mensualitats d'abril, maig i juny de 2022, que consisteix en l'aplicació d'un percentatge del 15 % a l'import reconegut per a aquests mesos.

3. L'1 d'abril de 2022 la directora general de Serveis Socials ha emès un informe justificatiu relatiu a l'increment de les quanties corresponents a les prestacions econòmiques de la renda social garantida per als mesos d'abril, maig i juny de 2022.

4. Atès el nombre indeterminat de persones afectades, per complir la normativa exposada i d'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'han de publicar les quanties actualitzades de la prestació econòmica bàsica, les prestacions addicionals per altres membres del nucli familiar, el còmput total màxim i la prestació econòmica mínima de la renda social garantida.

Fonaments de dret

1. El Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, crea la Conselleria d'Afers Socials i Esports. D'altra banda, el Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2019, de 2 de juliol, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, crea la Direcció General de Serveis Socials.

2. El Decret llei 10/2020, de 12 de juny, disposa en l'article 23.3 que les quanties de la renda social garantida s'han d'actualitzar d'acord amb l'actualització de l'ingrés mínim vital.

3. L'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, regula la publicació dels actes administratius.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Incrementar les quanties de la prestació econòmica de la renda social garantida per als mesos d'abril, maig i juny de 2022, de manera que les quanties de la prestació econòmica bàsica, les prestacions addicionals per altres membres del nucli familiar, el còmput total màxim i la prestació econòmica mínima de la renda social garantida són les que es detallen a continuació:

Unitat de convivència

Import anual

Import mensual

Un adult sol

6.784,54

565,37

Un adult i un menor

10.312,50

859,37

Un adult i dos menors

12.347,86

1.028,98

Un adult i tres menors o més

14.383,22

1.198,59

Dos adults

8.819,90

734,99

Dos adults i un menor

10.855,26

904,60

Dos adults i dos menors

12.890,63

1.074,21

Dos adults i tres menors o més

14.925,99

1.243,82

Tres adults

10.855,26

904,60

Tres adults i un menor

12.890,63

1.074,21

Tres adults i dos menors o més

14.925,99

1.243,82

Quatre adults

12.890,63

1.074,21

Quatre adults i un menor

14.925,99

1.243,82

Altres

14.925,99

1.243,82

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 4 d'abril de 2022

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez