Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 199283
Bases i II convocatòria de subvencions per concurrència competitiva destinada a la rehabilitació de façanes del municipi de Manacor 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Exp Ges:1258/2022

«PRIMER - OBJECTE 

És objecte de la present convocatòria de subvenció, la regulació d'ajuts econòmics per a fomentar la promoció d'obres d'embelliment, manteniment, conservació restauració i rehabilitació de les façanes de tots els immobles situats en els nuclis urbans del terme municipal de Manacor, en els diferents àmbits d'aplicació relacionats a la base 2.

SEGON - ÀMBIT D'APLICACIÓ.

Els ajuts econòmics es concediran, sempre a instància de part, per a les obres d'embelliment, manteniment, conservació restauració i rehabilitació de les façanes dels edificis situats en el sòl urbà de tot el terme municipal, que compleixin els següents requisits:

a) Que es tracti de façanes que siguin visibles des de la via pública

b) Que consisteixin en obres d'embelliment, manteniment, conservació, restauració i rehabilitació, a valorar pels serveis tècnics municipals.

c) Que es tracti d'edificacions amb una antiguitat mínima de 10 anys, acreditada documentalment.

d) Tipologia constructiva objecte de subvenció:

- Edificis d'habitatges unifamiliars, plurifamiliars, conjunts d'apartaments o d'habitatges adossats i altres immobles a valorar pels serveis tècnics.

Elements de l'edifici objecte de subvenció:

- Aquelles obres dirigides a conservar l'aspecte de les façanes en el seu conjunt i totalitat, incloent tots els elements com els ràfecs, cornises, mènsules, balconades, baranes, llindes, ampits, fioles, fusteries, referits, i altres, que en conjunt constitueixen la façana.

Es consideren obres d'embelliment, manteniment, conservació, restauració i rehabilitació, aquelles la finalitat de les quals, és la de mantenir les façanes en perfecte estat de salubritat i ornament, les de recuperar elements, acabat i decoracions, o una part d'ells, en les seves característiques originals, de manera que el procés es pugui reconèixer. Que afecti a la façana completa, que l'objecte de la modificació sigui aconseguir un conjunt homogeni o per la reparació de desperfectes localitzats. Comporten la utilització, en la mesura que sigui possible dels sistemes constructius i materials originals.

TERCER - BENEFICIARIS

Poden ser beneficiaris de les ajudes que preveu aquesta convocatòria:

1. El propietari únic o dels propietaris conjuntament d'edificis d'habitatges o d'habitatges que, a la vegada, poden ser:

a) Les persones físiques majors d'edat o emancipades que siguin residents a les Illes Balears i que tenguin la nacionalitat espanyola. En el cas d'estrangers, ha de tenir la residència legal a Espanya.

b) Les persones jurídiques de naturalesa privada, que acreditin en la sol·licitud que es troben constituïdes degudament, segons la normativa que els resulti d'aplicació.

2. Les comunitats de propietaris d'edificis d'habitatges o les agrupacions de comunitats de propietaris, constituïdes d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat.

3. Els propietaris que, de forma agrupada, ho siguin d'edificis d'habitatges que reuneixin els requisits establerts, per l'article 396 del Codi civil, però no hagin atorgat el títol constitutiu en règim de propietat horitzontal.

4. Els consorcis i els ens associatius per a la gestió d'habitatges que acreditin la seva condició mitjançant un contracte vigent amb la propietat de l'edifici d'habitatges per un termini suficient, pel qual se'ls atorgui la facultat expressa per dur a terme les obres subvencionables d'acord amb aquesta convocatòria.

5. No poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes, aquells que incorrin en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; i en l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

6. No poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes, aquells que ja hagin estat beneficiaris d'una subvenció de façana durant el 2021, o que estiguin pendents de justificar-la.

QUART - LÍNIES D'AJUDA

Amb la finalitat exposada anteriorment, l'Ajuntament de Manacor crea les següents línies d'ajudes:

4.1 - Línia 1: Façanes  de qualsevol edifici inclòs en el Catàleg d'elements i espais protegits o ubicat en el Centre Històric de Manacor declarat BIC.

L'objectiu és incentivar la reforma d'aquelles façanes que compten amb característiques històriques o culturals especials, la rehabilitació de les quals requereixi d'un tractament específic (reconstrucció de motllures, etc). És condició que les façanes d'aquests habitatges es trobin afectades pel Catàleg d'elements i espais protegits o ubicat en el Centre Històric de Manacor declarat BIC.

4.2 - Línia 2: Resta de façanes.

CINQUÈ - CONDICIONS GENERALS.

1.  No es concediran ajuts econòmics a aquells edificis que estiguin declarats fora d'ordenació pel planejament municipal, ni als edificis amb expedient d'infracció urbanística iniciat, ni aquells altres edificis que no compleixin els requisits de la base 2.

2. Totes les actuacions i obres hauran de garantir la seva coherència tècnica i constructiva amb l'estat de conservació de la façana, així com la seva efectiva contribució a la millora de les condicions de seguretat o estètica exterior de l'edifici.

SISÈ - QUANTIA SUBVENCIONABLE.

Les ajudes tindran la consideració de subvencions de l'Ajuntament de Manacor als beneficiaris, en les condicions regulades per la present convocatòria.

El pressupost subvencionable no inclou l'IVA ni en el seu cas, els honoraris tècnics. Les ajudes seran les següents:

a) Línia 1: 150.000 €

Respecte a les façanes de qualsevol edifici inclòs en el Catàleg d'elements i espais protegits o ubicat en el Centre Històric de Manacor declarat BIC, la rehabilitació de les quals requereixi d'un tractament específic (reconstrucció de motllures, etc), la subvenció equivaldrà al 50% del pressupost subvencionable de les obres de rehabilitació de la façana. S'entendrà per pressupost subvencionable aquell que no sigui superior a la quantitat equivalent 400 euros/m² de façana, pressupost que s'haurà de presentar a l'Ajuntament de forma detallada.

b) Línia 2: 350.000 €

Respecte a les façanes de la resta d'edificis del terme municipal, la subvenció equivaldrà al 50% del pressupost subvencionable de les obres de rehabilitació de la façana. S'entendrà per pressupost subvencionable aquell que no sigui superior a la quantitat equivalent a 100 euros/m² de façana.

SETÈ - RECURSOS ECONÒMICS MUNICIPALS.

El total dels recursos econòmics destinats als ajuts previstos en aquesta convocatòria de subvencions durant l'exercici pressupostari de 2022, de 500,000,00 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 120/1510 7800021, per a les següents línies d'ajudes:

- Línia 1: 150.000 €

- Línia 2: 350.000 €

Els crèdits corresponents a aquesta partida assignats a cadascuna de les línies pot ser objecte de redistribució en funció de les necessitats reals de cadascuna, una vegada que hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

 

VUITÈ - DRETS I OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS.

Els beneficiaris dels ajuts econòmics municipals s'obligaran a complir les següents condicions:

1r- Destinar l'ajut a la finalitat per la qual fou concedit.

2n- Permetre la inspecció municipal de les obres, facilitant-ne les dades i documents que els siguin sol·licitats.

3r- Obtenir l'oportuna llicència d'obres o comunicació prèvia, segons s'escaigui.

4t- Una vegada finalitzades les obres, s'haurà de justificar aportant el certificat final d'obra, si s'escau, i les factures justificatives de la despesa.

5è- Publicitar l'activitat subvencionada per part de l'Ajuntament, mitjançant la col·locació del cartell que figura en l'Annex 7, en un lloc visible de la façana.

NOVÈ - SOL·LICITUD D'AJUTS.

1. Les sol·licituds d'ajuts econòmics es formularan davant l'Ajuntament en el mateix moment de sol·licitar la llicència corresponent o presentar la comunicació prèvia d'obres segons s'escaigui, i segons els models oficials i acompanyant sempre la següent documentació:

a) Fotocòpia del DNI/CIF del sol·licitant i, si actua en representació d'altri, documentació acreditativa de la seva representació.

b) Memòria descriptiva de les obres o actuacions 

c) Pressupost general detallat

d) Fotografies actuals de la façana o façanes a rehabilitar

e) Annexes pertinents (mínim, annex 1 i 4 per unifamiliar i annex 1, 2 i 4 per plurifamiliar)

f) En el cas de comunitats de propietaris, certificació dels acords que siguin necessaris per a la realització de les obres segons la Llei de Propietat Horitzontal o convenis entre propietaris i arrendataris en el seu cas.

2. Les persones interessades, que varen presentar sol·licitud per adherir-se a la convocatòria del 2021 i varen resultar excloses, serà suficient que presentin l'Annex I, així com la resta de documentació que manqui per presentar, de conformitat amb l'art. 53.1.d) de la llei 39/2015,d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques per ja trobar-se en poder de l'Administració.

3. Les sol·licituds es podran presentar d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques de les següents formes:

TELEMÀTICAMENT: a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Manacor. Per a poder dur a terme un registre telemàtic cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic o Cl@ve pin (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears i opcional per a les persones físiques).

PRESENCIALMENT (només per a persones físiques): en el Registre General d'Entrada d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manacor de 8.30 a 14.00 hores de dilluns a divendres.

4. No es tendran per presentades aquelles sol·licituds que no vagin acompanyades de la corresponent sol·licitud de la llicència o de la comunicació prèvia d'obres, llevat dels casos en que ja s'hagi presentat amb caràcter previ la sol·licitud la llicència o la comunicació prèvia d'obres, sempre que aquestes no hagin estat atorgades o informades favorablement per aquest Ajuntament amb anterioritat al 31 de juliol de 2021.

DESÈ - CRITERIS PER LA CONCESSIÓ D'AJUTS.

Les sol·licituds es resoldran per ordre d'entrada en el Registre General de l'Ajuntament de Manacor, fins a la finalització de la dotació pressupostària prevista per a tal fi, o bé en cas de no esgotar la dotació pressupostària prevista com a termini màxim per a la presentació es preveu fins el dia 10 de maig de 2022.

ONZÈ - INCOMPATIBILITAT I COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS.

Les subvencions d'aquesta convocatòria no són compatibles amb altres ajudes que, per al mateix objecte o similar, procedeixin d'altres administracions públiques, entitats o organismes públics o privats, nacionals o internacionals.

L'import de l'ajuda no pot ser, en cap cas, d'una quantia que, aïlladament o conjuntament amb altres subvencions o ajudes superi el cost total de l'actuació.

 

DOTZÈ - ESMENA DE SOL·LICITUDS.

Si la sol·licitud no compleix els requisits que estableix la normativa o hi manca documentació, l'Ajuntament de Manacor ha de requerir a les persones interessades que, en el termini de deu dies hàbils, esmenin el defecte o aportin els documents preceptius, i se'ls ha d'advertir que, en el cas que no ha facin, s'entén que desisteixen de la sol·licitud, després d'haver dictat i notificat la resolució corresponent d'acord amb els articles 21.1 i 68.1 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

TRETZÈ - PROTECCIÓ DE DADES.

De conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals:

El responsable del tractament de les dades de les persones interessades és l'Ajuntament de Manacor (CIF P0703300D, carrer del Convent, 1, Illes Balears), únic destinatari de la informació aportada voluntàriament.

La finalitat del tractament de les dades és gestionar la sol·licitud de subvenció en règim de concurrència competitiva per atenuar l'impacte econòmic produïts pel Decrets 11/2020, de 28 d'octubre, i 14/2020, d'11 de novembre al nucli urbà de Manacor.

El temps de conservació de les dades és el termini de vigència d'aquest expedient. No obstant això, les dades es conserven amb finalitat d'arxiu d'interès públic o finalitats estadístiques.

L'Ajuntament de Manacor té legitimació per al tractament de les dades en l'exercici dels poders públics o competències pròpies.

Les dades no se cedeixen a terceres persones alienes a l'Ajuntament de Manacor, llevat que hagin de ser comunicades a altres entitats públiques per imperatiu legal.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades i sol·licitar-ne la rectificació o, si escau, cancel·lació, oposició o supressió. Poden sol·licitar la limitació o, si escau, oposar-se al tractament de les seves dades. Per exercir aquests drets, la persona interessada pot fer-ho de les maneres següents:

a) Per correu postal, adjuntant una fotocòpia del DNI o document equivalent, adreçat a: Delegat de Protecció de Dades, Ajuntament de Manacor, plaça del Convent, 1, 07500 Manacor, Illes Balears.

b) Presencialment, mitjançant un escrit presentat en el Registre General de l'Ajuntament de Manacor, o a través de qualsevol dels mitjans establerts en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015.

c) Per correu electrònic adreçat al delegat de Protecció de Dades: dpd@manacor.org 

CATORZÈ - INICI, EXECUCIÓ, FINALITZACIÓ DE LES OBRES I TERMINI MÀXIM D'EXECUCIÓ.

1. Les sol·licituds es podran presentar a partir del dia següent a la publicació de la present convocatòria en el BOIB i fins el dia 10 de maig de 2022.

2. Les obres han d'estar emparades per la llicència o autorització municipal per executar l'actuació corresponent i per les altres autoritzacions administratives preceptives, si n'és el cas.

3. L'inici i el final de les obres emparades per llicència d'obra amb projecte tècnic, s'han d'acreditar mitjançant el certificat final d'obra corresponent signat per personal tècnic competent. El termini per executar les obres no pot superar el termini fixat en la llicència municipal i, si escau, el de la pròrroga per causa justificada. En el cas de comunicacions prèvies, els terminis s'han d'ajustar als fixats a la sol·licitud.

En tot cas, el termini màxim per executar les obres finalitza el dia 1 de juny de 2023.

QUINZÈ - PROCEDIMENT, RESOLUCIÓ I PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.

1. El procediment de concessió es tramita en règim de concurrència competitiva segons el que estableix l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l'art. 6 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Manacor, atenent a raons de l'ordre d'entrada en el RGE de les sol·licituds.

La gestió de les ajudes previstes en aquesta convocatòria se subjecta als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com l'eficàcia en el compliment d'objectius i l'eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

2. L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment de concessió de l'ajuda prevista en aquesta convocatòria és el departament d'Urbanisme i Habitatge.

Rebudes les sol·licituds, l'òrgan competent ha d'instruir els procediments, comprovar el compliment dels requisits exigits en aquestes bases i en la convocatòria corresponent i, si escau, requerir a les persones sol·licitants que aportin tota la documentació i informació complementària que s'estimi oportuna per fonamentar la seva sol·licitud, o que esmenin els defectes apreciats en la sol·licitud, en el termini de deu (10) dies hàbils, amb advertiment que en el cas de no presentar esmena se'ls tendrà per desistits del procediment, prèvia resolució al respecte.

A més, aquest òrgan pot realitzar d'ofici totes les actuacions que estimi necessàries i convenients per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades que figurin en les sol·licituds, en virtut de les quals s'ha de valorar les sol·licituds per a la resolució de l'expedient de concessió d'ajuda.

La persona tècnica instructora designada ha d'emetre un informe proposta de resolució respecte a la totalitat o un nombre determinat de sol·licituds, indicant les persones beneficiàries i les quanties de les subvencions corresponents a cadascuna, així com aquelles que hagin estat desestimades.

3. L'òrgan competent procedirà a la redacció i notificació de la proposta de resolució de la concessió de l'ajuda, per tal que els interessats puguin presentar al·legacions, en el termini de 10 dies. Si els sol·licitants no presenten al·legacions en el termini del tràmit d'audiència se suposa que estan conformes amb la proposta de resolució de concessió. Una vegada que s'ha exhaurit el termini per presentar al·legacions els serveis competents de l'Ajuntament de Manacor han d'emetre un informe.

L'òrgan competent ha de dictar la resolució de proposta de concessió de l'ajuda i l'ha de notificar a la persona beneficiària. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acta en el termini d'un mes, o directament un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, en ambdós casos comptadors des de l'endemà de la notificació de la resolució.

4. Presentació de la documentació justificativa de les obres realitzades subjectes a subvenció de conformitat amb l'Annex 5.

5. Una vegada acabades les obres i presentada la documentació justificativa de la subvenció, els serveis tècnics competents de l'Ajuntament de Manacor l'ha de valorar, han de fer una visita d'inspecció corresponent (en cas que sigui necessari) i han d'emetre l'informe tècnic sobre la justificació de la subvenció de forma individual per a cada sol·licitud d'ajuda. Aquest informe ha de servir de base per dictar la resolució individual de pagament.

En l'informe tècnic s'ha de fer constar expressament que les obres s'han executat correctament d'acord amb el projecte o memòria presentats, que la documentació aportada per justificar la subvenció i sol·licitar el pagament és la correcta, que els documents presentats són els preceptius, que el beneficiari ha donat compliment a totes les seves obligacions i que no incorre en cap causa d'incompatibilitat o prohibició. També s'ha de fer constar l'import del pressupost protegible i la quantia de la subvenció.

En cas que s'hagi produït una disminució de l'import del pressupost que va servir de base per determinar la quantia de la subvenció en la resolució inicial, s'ha de dictar una nova resolució de modificació de la quantia de la subvenció, per tal de fer constar el nou import concedit i s'ha de notificar a la persona interessada per tal que, en el termini de deu dies, pugui presentar, si escau, les al·legacions que consideri oportunes. D'altra banda, un augment del pressupost no dona lloc, en cap cas, a l'augment de la quantia de la subvenció concedida.

A mesura que els serveis competents de l'Ajuntament de Manacor emetin l'informe d'inspecció i revisin la documentació justificativa aportada pels beneficiaris, es remetrà a l'òrgan competent per a dictar la corresponent Resolució.

6. L'òrgan competent per resoldre i concedir la subvenció és la Junta de Govern Local. La resolució de concessió ha de determinar la quantia concedida i ha d'incorporar, si és el cas, les condicions i obligacions a què està subjecta la persona beneficiària. Aquesta resolució ha de ser notificada als interessats amb indicació dels recursos pertinents.

La resolució també ha de donar per justificada la subvenció, reconèixer l'obligació (import justificat) a favor de les persones beneficiàries i ordenar el pagament de les obligacions reconegudes mitjançant transferència bancària, en el compte corrent que hagi indicat la persona beneficiària.

No pot realitzar-se el pagament de la subvenció si la persona beneficiària no està al corrent de les obligacions tributàries (AEAT, Agència Tributària de les Illes Balears, i Hisenda Local) i de la Seguretat Social, o si és deutora per resolució de procedència de reintegrament.

7. El pagament d'aquesta subvenció s'ha de fer en un pagament únic per la totalitat de l'import justificat, mitjançant transferència bancària, a partir de la data de la resolució de concessió, sense que sigui necessària la constitució de garanties.

En cas que l'entitat adherida tengui deutes pendents amb la hisenda municipal, l'Ajuntament pot saldar prèviament d'ofici els deutes pendents de cobrament, per compensació amb el total o amb part de la subvenció reconeguda.

 

8. La persona sol·licitant pot desistir de la sol·licitud, o renunciar al dret a l'ajuda, en qualsevol moment i mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament de Manacor.

L'Ajuntament de Manacor ha de dictar una resolució en què expressi les circumstàncies que hi concorren, amb indicació dels fets produïts i les normes legals, així com, si és el cas, la concessió de la subvenció a la persona o persones sol·licitants en l'ordre del registre d'entrada.

SETZÈ - PERCEPCIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS.

Els ajuts econòmics destinats a les actuacions de rehabilitació, recollides en les presents bases, es percebran una vegada justificades les obres sempre que la inspecció municipal de comprovació de l'obra realitzada sigui favorable i que els beneficiaris hagin donat compliment a les obligacions establertes a les presents bases.

DISSETÈ - NORMATIVA D'APLICACIÓ

1. En tot allò que no preveuen aquestes bases regeix el que disposa l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Manacor, publicada en el Butlletí de les Illes Balears núm. 175, de 24 de novembre de 2007.

Igualment, són aplicables els preceptes bàsics de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 39/2015. d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic, així com la resta de disposicions legals i reglamentàries que siguin d'aplicació.

2. Per resoldre totes les qüestions que no preveuen aquestes bases i per interpretar els dubtes que puguin sorgir en la seva aplicació, és competent l'òrgan amb facultats per aprovar les base, que queda autoritzat per dictar aquelles actes que siguin necessaris.

DIVUITÈ - PUBLICITAT

El text íntegre d'aquestes bases i convocatòria es publica en el Butlletí de les Illes balears, al web municipal i en la Base de Dades Nacional de subvencions.

Els beneficiaris hauran de donar l'adequada publicitat al caràcter public del finançaments de les actuacions subvencionades, de conformitat amb l'art. 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i de conformitat amb l'art. 32 del RD 887/2006, de 21 de juny, per el que s'aprova el reglament de la citada Llei, mitjançant l'exposició del cartell que figura a l'Annex 7 durant la totalitat del termini d'execució de les obres.

DINOVÈ - RECURSOS

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, potestativament es pot interposar un recurs de reposició davant la Batlia de l'Ajuntament de Manacor en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí de les illes Balears, o directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent. Tot això, de conformitat amb el que disposa l'article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 28/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que es puguin interposar qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.

(veure annexos)

 

Manacor, data de signatura electrònica (4 d'abril de 2022) 

El batle Miquel Oliver Gomila

Documents adjunts