Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE LLOSETA

Núm. 197507
Decret 2022-0211 pel que s'aprova l'Oferta Pública d'Ocupació 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per el general coneixement, es fa saber que el 01 de abril de 2022 es va emetre el Decret 2022-0211, per el que s'aprova la Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2022, següent:

“DECRET

Expedient núm.: 125/2022

Assumpte: Oferta Pública d'Ocupació 2022

Procediment: Planificació i Ordenació del Personal

Vist que el 11 de gener de 2022, per acord de plenari, es varen aprovar inicialment els Pressuposts Generals de l'Ajuntament de Lloseta per l'exercici 2022. Transcorregut el termini d'informació pública no s'esdevenen al·legacions i, per tant, s'entenen aprovats definitivament els que fins al moment eren provisionals (BOIB núm.21, de 10 de febrer de 2022).

Vist l'informe de RRHH que exposa la situació en que es troba el personal de l'Ajuntament de Lloseta, les places que generen taxa de reposició i aquelles que son susceptibles de ser incloses en la Oferta Pública d'Ocupació 2022. Dit informe conclou que la taxa de reposició per l'exercici 2022 és del 360%, i que la genera el següent:

GRUP

CATEGORIA

RELACIÓ

DENOMINACIÓ

MOTIU DE BAIXA

TIPUS DE SECTOR

% TAXA DE REPOSICIÓ

C1 **

Policia Local

Funcionari de Carrera

Policia Local

Jubilació

Prioritari

120%

C1

Policia Local

Funcionari de Carrera

Policia Local

Excedència sense reserva del lloc de treball

Prioritari

120%

C1

Policia Local

Funcionari de Carrera

Policia Local

Excedència sense reserva del lloc de treball

Prioritari

120%

** Cal fer referència que arrel de l'Expedient 787/2021 es converteix una de les places de Policia Local que genera taxa de reposició, com a conseqüència de la jubilació de l'efectiu, funcionari de carrera, que la cobria, ha estat convertida en una plaça de Oficial de Policia Local.

Vista la proposta de Batllia de distribució de la taxa de reposició  i la corresponent conformitat expressada per la Mesa de Negociació amb els delegats de personal.

D'acord amb els antecedents anteriors i atenent a les facultats que em son atorgades per l'Article 21.1,g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local, DISPÒS

Primer. Aprovar la Oferta Pública d'Ocupació 2022 següent:

GRUP

CATEGORIA

RELACIÓ

Nº PLACES

C1

Oficial/a Policia Local

Funcionari/a de Carrera

1

C1

Policia Local

Funcionari/a de Carrera

1

C1

Policia Local

Funcionari/a de Carrera

1

Segon. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer. Convocar les places incloses en la present Oferta Pública d'Ocupació dins el termini improrrogable de tres anys a contar des de la seva publicació.”

Contra aquest acord que esgota la via administrativa es pot interposar alternativament recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a contar des del següent al de la recepció de la present notificació, davant la batllia d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o recurs contenciós- administratiu, davant el jutjat del Contenciós-Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, a contar des del dia següent al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Si optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui interposar se, qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

 

Lloseta, en el dia de la signatura electrònica (4 d'abril de 2022)

El batle

José María Muñoz Perez