Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 201163
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de pràctiques professionals no laborals corresponents a especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats per al període 2019-2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Per Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria, i president de Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) de 4 de juny de 2019, es va obrir la convocatòria per presentar sol·licituds de subvencions públiques en concepte de pràctiques professionals no laborals corresponents a especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats per al període 2019-2021.

2. D'acord amb el punt 31.10 de l'annex 1 de la Resolució de la convocatòria esmentada, aquests ajuts es poden dirigir a les empreses per compensar l'execució de pràctiques no laborals corresponents a especialitats formatives per al període 2019-2021.

3. El Servei de Programes d'Ocupació 5 ha comprovat que les sol·licituds que es detallen en l'annex d'aquesta resolució s'han presentat fora de termini, d'acord amb el termini establert en el punt 31.10 de l'annex de la convocatòria.

Fonaments de dret

1. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria, i president de Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) de 4 de juny de 2019, s'obre la convocatòria per presentar sol·licituds de subvencions públiques per a especialitats formatives dirigides preferentment a treballadors desocupats, durant el període 2019-2021.

2. D'acord amb el punt 31.10 de la Resolució de la convocatòria esmentada, el termini de presentació de sol·licituds és d'un mes des de la finalització de les pràctiques de tots els alumnes assignats.

3. L'article 11.2 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació dins de l'àmbit laboral, disposa que: «L'oferta formativa per a treballadors desocupats es desenvoluparà mitjançant programes de les administracions competents dirigits a cobrir les necessitats formatives detectades en els itineraris personalitzats d'inserció i en les ofertes d'ocupació, programes específics per a la formació de persones amb necessitats formatives especials o amb dificultats per la seva inserció o requalificació professional i programes formatius que incloguin compromisos de contractació. Les administracions competents poden desenvolupar accions dirigides a l'obtenció de certificats de professionalitat, en els termes que estableix l'apartat 1 de l'article 10. Així mateix, les accions formatives incloses en l'oferta podran estar orientades al foment de l'autoocupació i l'economia social, així com preveure fer pràctiques professionals no laborals en empreses».

4. L'apartat primer de la disposició transitòria primera de Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, que desplega la Llei 30/2015, per la qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació, disposa que els procediments de concessió de subvencions en matèria de formació professional per a l'ocupació que s'iniciïn a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret i amb anterioritat a l'entrada en vigor de la normativa que desplegui, es regiran per la normativa que els sigui aplicable. Els procediments s'entendran iniciats amb l'entrada en vigor de les corresponents convocatòries.

5. Aquest procediment s'inicia amb la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president de Servei d'Ocupació de les Illes Balears de 4 de juny de 2019, per la qual cosa es regeix pel Reial decret 694/17, de 3 de juliol, i d'acord amb l'article 24.3 disposa que: «Les accions formatives no vinculades amb certificats de professionalitat, dirigides a les persones desocupades, podran preveure fer pràctiques professionals no laborals en empreses, vinculades a aquestes accions formatives, prèvia subscripció d'un acord entre l'empresa i l'entitat de formació, que serà posat en coneixement de la persona que realitza les pràctiques, en què haurà de descriure el contingut de les pràctiques, així com la seva durada, lloc de realització i horari, i el sistema de tutories per al seu seguiment i avaluació. Abans de l'inici de les pràctiques, es posarà en coneixement dels representants legals dels treballadors en l'empresa el citat acord, així com una relació dels alumnes que hi participen».

6. L'article 19 de l'Ordre TMS / 368/2019, de 28 de març, que desplega el Reial decret 694/17, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament, estableix que: «Les accions formatives no vinculades amb certificats de professionalitat, dirigides a les persones desocupades, podran preveure fer pràctiques professionals no laborals en empreses, vinculades a aquestes accions formatives i relacionades amb el seu contingut formatiu, prèvia subscripció d'un acord entre l'empresa i l'entitat de formació, que serà posat en coneixement de la persona que realitza les pràctiques, en què haurà de descriure el contingut de les pràctiques, així com la seva durada, lloc de realització i horari, i el sistema de tutories per al seu seguiment i avaluació. Abans de l'inici de les pràctiques, es posarà en coneixement dels representants legals dels treballadors en l'empresa el citat acord, així com una relació dels alumnes que hi participen. La gestió de les pràctiques professionals no laborals es pot portar a terme per les entitats de formació impartidores o per la mateixa Administració pública competent, que al seu torn podrà demanar la col·laboració d'entitats expertes en aquestes tasques. Les empreses podran rebre una compensació econòmica per alumne/hora de pràctica, en la qual s'inclourà el cost de la subscripció d'una pòlissa col·lectiva d'accidents de treball i de responsabilitat civil. Les administracions públiques competents podran destinar una quantitat determinada per alumne i hora de pràctiques per compensar-ne l'execució». Segons el punt 3 de l'Annex II, les administracions públiques competents podran destinar fins a un màxim de 6 euros per alumne i hora de pràctiques per compensar la realització de les pràctiques professionals no laborals que preveu l'article 19, en els termes i condicions que determinin.

7. La compensació de la realització de les pràctiques professionals en empreses s'atorgarà mitjançant concessió directa i es regirà pel Reial decret 357/2006, de 24 de març, que regula la concessió directa de determinades subvencions en els àmbits de l'ocupació i la formació professional ocupacional.

8. Les subvencions establertes i gestionades per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o per les entitats públiques que en depenen, es regeixen pel que disposa el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB número 196, de 31 de desembre).

9. També és d'aplicació el Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

10. L'article 2.2 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol) estableix que el SOIB, per a l'acompliment dels seus fins, pot dur a terme, entre altres, les funcions necessàries per gestionar les polítiques actives d'ocupació; gestionar el conjunt de programes i mesures d'orientació, ocupació, formació i formació amb alternança amb l'ocupació, que tenen per objecte millorar les possibilitats d'accés a la col·locació de les persones desocupades en el mercat de treball, per compte propi o d'altri; l'adaptació de la formació i requalificació per a l'ocupació dels treballadors, així com les altres accions destinades a fomentar l'esperit empresarial, l'economia social i a millorar les condicions dels treballadors.

11. D'acord amb els apartats g i i de l'article 9.4 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol), és funció del president del SOIB autoritzar despeses, contreure obligacions i proposar pagaments del servei, així com concedir ajuts i subvencions.

12. D'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears , (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2021), el SOIB està adscrit a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Per tot això dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer. Inadmetre a tràmit les sol·licituds que es detallen en l'annex d'aquesta resolució per haver presentat la sol·licitud de subvenció fora de termini, d'acord amb el punt 31.10 de la convocatòria.

Segon. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del SOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la notificació d'aquesta Resolució a la persona interessada, d'acord amb el que disposen l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril) i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

 

Contra la present resolució, també s'hi pot interposar directament un Recurs Contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent a la notificació a la persona interessada d'aquesta Resolució, en la forma i condicions previstes a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (BOE núm. 167, de 14 de juliol).

 

Palma, 10 de març de 2022

El director general de Model Econòmic i Ocupació Llorenç Pou Garcias Per delegació de competències del president del SOIB (Resolució de 09/07/2019, BOIB núm. 94, d'11 de juliol)

 

ANNEX

ACCIÓ FORMATIVA SOL·LICITANT NIF SOL·LICITUD ACABAMENT DEL TERMINI
709/20 ANTONIO NEGRE JAUME 41518431G 25/08/21 30/07/21
714/20 ASSOCIACIÓ ALGAIDARTS G16508939 01/09/21 15/08/21
569/20 ISLANETWORKS, SL B57752339 22/09/21 09/08/21
786/20 JOVIMAR GOMILA, SL B07971617 05/10/21 25/04/21