Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 197119
Resolució de la directora de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria per donar suport a les inversions que afavoreixin la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 25 de novembre de 2021, el president de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) va dictar la Resolució per la qual es convoca la concessió de subvencions per donar suport a les inversions que afavoreixin la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears (BOIB núm. 164, de 27 de novembre).

2. Durant el termini de presentació de sol·licituds per optar a les subvencions esmentades, l'ICIB va rebre noranta-vuit sol·licituds.

3. La Comissió Avaluadora que preveu l'apartat 11.2 de la convocatòria es va reunir el 23 de desembre de 2021 per examinar les sol·licituds presentades i va emetre l'acta que va servir de base per a la Proposta de resolució de la directora de l'ICIB, que es va publicar el 2 de febrer 2022 a la pàgina web de l'ICIB, en les versions en llengua catalana i en llengua castellana.

4. D'acord amb l'apartat 13.3 de la convocatòria, les persones interessades disposaven d'un termini de cinc dies hàbils per presentar al·legacions contra aquesta Proposta de resolució.

5. Dins el termini establert, es varen presentar les al·legacions següents:

5.1. El Sr. Pablo Alcántara Manzanares, com a representant de Pauxa, SC, va presentar una al·legació en relació amb l'expedient MID 5/2021, en què sol·licita el desglossament de la puntuació rebuda.

5.2. La Sra. Cristina Beatriz Gómez, com a representant de Mediterranean Creative Hub, SL, va presentar una al·legació en relació amb l'expedient MID 16/2021, en què sol·licita conèixer el desglossament de la puntuació rebuda i informació sobre si es preveu ampliar el crèdit o, en el cas que algú hi renunciï, si es podria obtenir finançament total o parcial per al projecte presentat.

5.3. El Sr. Rafael Rigo Vera va presentar una al·legació en relació amb l'expedient MID 22/2021, en què sol·licita que es revisin la puntuació i els criteris d'avaluació.

5.4. El Sr. Jaume Grau Alemany, com a representant de Rewind Lab Ent S/PJ Art. 35.4 LGT, va presentar una al·legació en relació amb l'expedient MID 27/2021, en què sol·licita conèixer la puntuació desglossada i que es revisi i requalifiqui.

5.5. El Sr. Daniel Herbera Sarris, com a representant de Cranc Illa Menorca Festival, SL, va presentar una al·legació en relació amb l'expedient MID 40/2021, en què sol·licita conèixer la puntuació desglossada i que es revisi.

5.6. La Sra. Luna María Alcántara Carvajal, com a representant d'Ibizas Light Film, SL, va presentar una al·legació en relació amb l'expedient MID 49/2021, en què sol·licita conèixer la puntuació desglossada i que es revisi.

5.7. La Sra. Francisca Coll Gómez, com a representant de Grup Trui Mallorca, SL, va presentar una al·legació en relació amb l'expedient MID 51/2021, en què sol·licita que se'n revisi el motiu d'exclusió i que s'accepti la sol·licitud.

5.8. La Sra. Maria Antònia Oliver Ribas, com a representant de la Companyia de Dansa Mariantònia Oliver, SL, va presentar una al·legació en relació amb l'expedient MID 57/2021, en què sol·licita que se'n revisi el motiu d'exclusió.

5.9. La Sra. Juana Carmen Bonet Escalera, com a representant d'Unidesa Telecomunicaciones Baleares, SL, va presentar una al·legació en relació amb l'expedient MID 60/2021, en què sol·licita una explicació que justifiqui la puntuació obtinguda.

5.10. El Sr. Francesc Xavier Mulet Ferriol, com a representant de La Perifèrica Produccions, SL, va presentar una al·legació en relació amb l'expedient MID 72/2021, en què sol·licita conèixer la puntuació desglossada.

5.11. El Sr. Miguel Eek Quesada, com a representant d'El Obrador de lo Real, SL, va presentar una al·legació en relació amb l'expedient MID 75/2021, en què sol·licita conèixer la puntuació desglossada i que es revisi.

5.12. El Sr. José María Bedmar Sánchez va presentar una al·legació en relació amb l'expedient MID 76/2021, en què sol·licita conèixer el motiu pel qual no arriba a la puntuació mínima.

5.13. El Sr. Francisco Alcalde Toledo, com a representant de Prophase Electronics, SL, va presentar una al·legació en relació amb l'expedient MID 77/2021, en què sol·licita una explicació que justifiqui la puntuació obtinguda.

5.14. El Sr. Francisco Alcalde Toledo, com a representant de Guaita Produccions, SL, va presentar una al·legació en relació amb l'expedient MID 79/2021, en què sol·licita una explicació que justifiqui la puntuació obtinguda.

5.15. El Sr. Luis Manuel Ortas Pau, com a representant de Cinètica Produccions, SL, va presentar una al·legació en relació amb l'expedient MID 84/2021, en què sol·licita conèixer la puntuació desglossada i que es revisi aquesta puntuació. A més, exposa que considera que hi ha «manca de claredat» en el motiu de la denegació, que és per «manca de crèdit pressupostari».

5.16. El Sr. José Antonio Sampol Herranz, com a representant d'Intramurs, CB, va presentar una al·legació en relació amb l'expedient MID 93/2021, en què sol·licita un desglossament de la puntuació.

6. Es va acordar el següent:

6.1. Al·legació sobre l'expedient MID 5/2021: comunicar a la persona interessada la puntuació desglossada.

6.2. Al·legació sobre l'expedient MID 16/2021: comunicar a la persona interessada la puntuació desglossada i comunicar-li que no està previst augmentar l'import d'aquesta convocatòria.

6.3. Al·legació sobre l'expedient MID 22/2021: comunicar a la persona interessada la puntuació desglossada i mantenir la puntuació obtinguda.

6.4. Al·legació sobre l'expedient MID 27/2021: comunicar a la persona interessada la puntuació desglossada i mantenir la puntuació obtinguda.

6.5. Al·legació sobre l'expedient MID 40/2021: comunicar a la persona interessada la puntuació desglossada i mantenir la puntuació obtinguda.

6.6. Al·legació sobre l'expedient MID 49/2021: comunicar a la persona interessada la puntuació desglossada i modificar-ne la puntuació, que passa d'11,33 a 11,67.

6.7. Al·legació sobre l'expedient MID 51/2021: estimar l'al·legació.

6.8. Al·legació sobre l'expedient MID 57/2021: desestimar l'al·legació i enviar resposta a la persona interessada.

6.9. Al·legació sobre l'expedient MID 60/2021: enviar l'informe de la Comissió Avaluadora a la persona sol·licitant, en què s'explica la puntuació obtinguda.

6.10. Al·legació sobre l'expedient MID 72/2021: comunicar a la persona interessada la puntuació desglossada.

6.11. Al·legació sobre l'expedient MID 75/2021: comunicar a la persona interessada la puntuació desglossada i mantenir la puntuació obtinguda.

6.12. Al·legació sobre l'expedient MID 76/2021: enviar l'informe de la Comissió Avaluadora a la persona sol·licitant, en què s'explica la puntuació obtinguda.

6.13. Al·legació sobre l'expedient MID 77/2021: enviar l'informe de la Comissió Avaluadora a la persona sol·licitant, en què s'explica la puntuació obtinguda.

6.14. Al·legació sobre l'expedient MID 79/2021: enviar l'informe de la Comissió Avaluadora a la persona sol·licitant, en què s'explica la puntuació obtinguda.

6.15. Al·legació sobre l'expedient MID 84/2021: comunicar a la persona interessada la puntuació desglossada i mantenir la puntuació obtinguda; a més, comunicar-li que el motiu de la denegació, que és «manca de crèdit pressupostari», significa que s'ha exhaurit la dotació de pressupost.

6.16. Al·legació sobre l'expedient MID 93/2021: comunicar a la persona interessada la puntuació desglossada.

7. El Sr. Gabriel Jesús Lacomba Seguí, en representació de l'empresa Lacomba Produccions, SLU, va trametre un escrit en relació amb l'expedient MID 26/2021, en què indica que es modifica el pressupost total sense IVA, que passa a ser de 847,77 euros. Consegüentment, es redueix l'import concedit.

8. El personal de l'ICIB ha comprovat que les entitats beneficiàries compleixen els requisits que la normativa estableix per poder rebre subvencions.

Fonaments de dret

1. El Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

2. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol).

3. L'article 20.h) dels Estatuts de l'ICIB, aprovats pel Decret 50/2018, de 21 de desembre, que disposa que la directora de l'ICIB és l'òrgan competent per concedir subvencions.

4. La Resolució del president de l'ICIB de 25 de novembre de 2021 per la qual es convoca la concessió de subvencions per donar suport a les inversions que afavoreixin la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears (BOIB núm. 164, de 27 de novembre).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar i concedir subvencions per l'import total de 300.000,00 euros a favor dels beneficiaris que s'inclouen en l'annex.

2. Autoritzar i disposar la despesa indicada per a cadascun dels beneficiaris amb càrrec al capítol 7 del pressupost de l'ICIB, amb els imports que es detallen en l'annex.

3. Excloure de la concessió de subvencions les sol·licituds que s'indiquen en l'annex.

4. Informar els beneficiaris que la subvenció s'ha de justificar i pagar d'acord amb el que disposen els punts 17 i 18 de l'annex de la Resolució del president de l'ICIB de 25 de novembre de 2021.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la presidenta de l'ICIB, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  

Palma, 4 d'abril de 2022

La directora de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears

Cristina V. Llambias Cortés

  

 

Annex

SUBVENCIONS CONCEDIDES

 

Número d'expedient: MID 9/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: LUIS ENRIQUE BARÓ RODRIGUEZ

Objecte: subvenció per donar suport a les inversions que afavoreixin la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic

Pressupost total sense IVA: 7.233,40 euros

Import sol·licitat: 3.616,70 euros

Import concedit: 3.616,70 euros

Puntuació: 17,67

 

Número d'expedient: MID 13/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: PALEÂRTICA FILMS, SL

Objecte: adquisició d'equipament per a la producció del documental Aus de Balears, disseny de pàgina i entorn web

Pressupost total sense IVA: 21.201,76 euros

Import sol·licitat: 10.600,88 euros

Import concedit: 10.600,88 euros

Puntuació: 15,33

 

Número d'expedient: MID 46/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: CAS MÚSIC, SC

Objecte: projecte d'adquisició de material tècnic (2021)

Pressupost total sense IVA: 4.941,92 euros

Import sol·licitat: 2.470,96 euros

Import concedit: 2.470,96 euros

Puntuació: 15

 

Número d'expedient: MID 39/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: QUINDROP PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, SL

Objecte: modernització dels processos de captació i edició digital d'imatge, amb el pas de l'alta definició HD a l'alta definició HD 4K/6K

Pressupost total sense IVA: 13.114,43 euros

Import sol·licitat: 6.557,21 euros

Import concedit: 6.557,21 euros

Puntuació: 15

 

Número d'expedient: MID 32/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: AGRUP LAB SOCIEDAD LIMITADA

Objecte: plataforma educativa de simulador 3D i experiències virtuals

Pressupost total sense IVA: 2.368,51 euros

Import sol·licitat: 1.184,25 euros

Import concedit: 1.184,25 euros

Puntuació: 15

 

Número d'expedient: MID 11/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: PRODUCCIONS DEL MAR MANAGEMENT, SL

Objecte: modernització de l'aparell d'aire condicionat de l'espai escènic Teatre del Mar i de part de l'equipament informàtic de la taquilla

Pressupost total sense IVA: 40.281,47 euros

Import sol·licitat: 20.145,73 euros

Import concedit: 20.140,73 euros

Puntuació: 14,67

 

 

​​​​​​​Número d'expedient: MID 48/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: CEF ESCUELA DE ARTES AUDIOVISUALES

Objecte: ajudes per al foment de les indústries culturals i creatives

Pressupost total sense IVA: 42.295,72 euros

Import sol·licitat: 23.370,60 euros

Import concedit: 21.147,86 euros

Puntuació: 14,67

 

Número d'expedient: MID 5/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: PAUXA, SC

Objecte: inversió en modernització de la productora Pauxa

Pressupost total sense IVA: 30.655,00 euros

Import sol·licitat: 15.327,50 euros

Import concedit: 15.327,50 euros

Puntuació: 14

 

Número d'expedient: MID 51/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: GRUP TRUI MALLORCA, SL

Objecte: convocatòria de subvencions per donar suport a les inversions que afavoreixin la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears (EC0217MIIC)

Pressupost total sense IVA: 48.998,78 euros

Import sol·licitat: 24.499,39 euros

Import concedit: 24.499,39 euros

Puntuació: 14

 

Número d'expedient: MID 63/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: MOSAIC PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, SL

Objecte: adquisició de nous equips per a Mosaic

Pressupost total sense IVA: 10.189,17 euros

Import sol·licitat: 5.094,58 euros

Import concedit: 5.094,58 euros

Puntuació: 14

 

Número d'expedient: MID 64/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: FORNAL D'ESPECTACLES DE FERRO, SL

Objecte: inversió per a la Sala La Fornal (2021)

Pressupost total sense IVA: 714,78 euros

Import sol·licitat: 357,39 euros

Import concedit: 357,39 euros

Puntuació: 14

 

Número d'expedient: MID 68/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: SINGULAR AUDIOVISUAL, SL

Objecte: modernització i desenvolupament tecnològic de Singular Audiovisual, SL

Pressupost total sense IVA: 19.512,43 euros

Import sol·licitat: 9.756,21 euros

Import concedit: 9.756,21 euros

Puntuació: 14

 

 

​​​​​​​Número d'expedient: MID 14/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: SERGI ESCANDELL SEGUÍ

Objecte: adquisició de material divers per a la filmació en el món subaquàtic i inversió en la pàgina web

Pressupost total sense IVA: 6.450,53 euros

Import sol·licitat: 3.225,27 euros

Import concedit: 3.225,26 euros

Puntuació: 13,67

 

Número d'expedient: MID 30/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: RAFAEL FERRAGUT BONAFÉ (a la sol·licitud, «RAFAEL FERRAGUT BONAFÉ AUDITORIUM»)

Objecte: renovació i actualització de l'espai cultural de l'Auditòrium de Palma

Pressupost total sense IVA: 54.000,99 euros

Import sol·licitat: 25.000,00 euros

Import concedit: 25.000,00 euros

Puntuació: 13,67

 

Número d'expedient: MID 70/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: IGUANA TEATRE, SL

Objecte: adquisició d'elements tecnològics

Pressupost total sense IVA: 2.073,88 euros

Import sol·licitat: 1.036,94 euros

Import concedit: 1.036,94 euros

Puntuació: 13,67

 

Número d'expedient: MID 78/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: S'HOSTAL DES MOIXOS, SL

Objecte: inversió per a la modernització i el desenvolupament tecnològic de S'Hostal des Moixos, SLU - Produccions de Ferro

Pressupost total sense IVA: 9.063,80 euros

Import sol·licitat: 4.531,90 euros

Import concedit: 4.531,90 euros

Puntuació: 13,67

 

Número d'expedient: MID 82/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: ALBERT VIZCARRO OLIVELLA

Objecte: inversió i modernització (Albert Vizcarro Olivella)

Pressupost total sense IVA: 2.142,48 euros

Import sol·licitat: 1.071,24 euros

Import concedit: 1.071,24 euros

Puntuació: 13,33

 

Número d'expedient: MID 92/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: RUBÉN PÉREZ PÉREZ

Objecte: adquisició de nous equipaments per a l'estudi de so

Pressupost total sense IVA: 12.917,49 euros

Import sol·licitat: 6.458,75 euros

Import concedit: 6.458,74 euros

Puntuació: 13,33

 

 

​​​​​​​Número d'expedient: MID 94/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: LA MECÀNICA

Objecte: inversió per al desenvolupament tecnològic de la companyia

Pressupost total sense IVA: 9.794,47 euros

Import sol·licitat: 4.897,24 euros

Import concedit: 4.897,23 euros

Puntuació: 13,33

 

Número d'expedient: MID 47/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: CIRC BOVER, SL

Objecte: modernització de material del Circ Bover (2021)

Pressupost total sense IVA: 2.995,06 euros

Import sol·licitat: 1.270,43 euros

Import concedit: 1.270,43 euros

Puntuació: 13

 

Número d'expedient: MID 55/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: CARLES BOVER MARTÍNEZ

Objecte: adquisició d'equipament tècnic i audiovisual i disseny de pàgina i entorn web

Pressupost total sense IVA: 8.106,48 euros

Import sol·licitat: 4.053,24 euros

Import concedit: 4.053,24 euros

Puntuació: 13

 

Número d'expedient: MID 88/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: FRANCISCO JAVIER PACHÓN PAZ

Objecte: projecte d'inversió i modernització tecnològica per a l'adaptació a la nova realitat postpandèmica (ampliació de línies de negoci i promoció)

Pressupost total sense IVA: 7.442,35 euros

Import sol·licitat: 3.711,17 euros

Import concedit: 3.711,17 euros

Puntuació: 13

 

Número d'expedient: MID 45/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: MALLORCA VIDEO SERVICIOS AUDIOVISUALES, SL

Objecte: sol·licitud a l'ICIB per a modernització (2021)

Pressupost total sense IVA: 4.867,90 euros

Import sol·licitat: 2.433,95 euros

Import concedit: 2.433,95 euros

Puntuació: 12,67

 

Número d'expedient: MID 69/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: EMPATIC COMUNICACIÓN & MARKETING

Objecte: convocatòria de subvencions per a la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears

Pressupost total sense IVA: 3.115,01 euros

Import sol·licitat: 1.884,63 euros

Import concedit: 1.557,50 euros

Puntuació: 12,67

 

 

​​​​​​​Número d'expedient: MID 80/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: CENTRE MUSICAL ES GREMI, SL

Objecte: modernització d'equipament tècnic i audiovisual de sales de concert d'Es Gremi

Pressupost total sense IVA: 189.046,70 euros

Import sol·licitat: 25.000,00 euros

Import concedit: 25.000,00 euros

Puntuació: 12,67

 

Número d'expedient: MID 83/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: EDUARDO DE MIGUEL

Objecte: digitalització de l'activitat artística

Pressupost total sense IVA: 2.227,34 euros

Import sol·licitat: 1.113,67 euros

Import concedit: 1.113,67 euros

Puntuació: 12,67

 

Número d'expedient: MID 41/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: ESPIRAL PRODUCCIONES TV, SL

Objecte: digitalització de l'arxiu que inclou el documental 25 anys després i digitalització de l'arxiu de Sóller

Pressupost total sense IVA: 17.431,03 euros

Import sol·licitat: 7.656,63 euros

Import concedit: 7.656,63 euros

Puntuació: 12,33

 

Número d'expedient: MID 42/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: MOM WORKS, SL

Objecte: inversions en modernització de MOM Works, SL (2021)

Pressupost total sense IVA: 1.544,20 euros

Import sol·licitat: 772,10 euros

Import concedit: 772,10 euros

Puntuació: 12,33

 

Número d'expedient: MID 71/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: ESTUDI ZERO TEATRE, SCL

Objecte: inversions i millores del Teatre Sans (2021)

Pressupost total sense IVA: 2.948,31 euros

Import sol·licitat: 1.474,15 euros

Import concedit: 1.474,15 euros

Puntuació: 12,33

 

Número d'expedient: MID 18/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: DRONE JOHNSON FILMS, SL

Objecte: millora de material per augmentar la competitivitat enfront d'empreses estrangeres

Pressupost total sense IVA: 15.127,23 euros

Import sol·licitat: 7.563,62 euros

Import concedit: 7.563,61 euros

Puntuació: 12

 

 

​​​​​​​Número d'expedient: MID 26/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: LACOMBA PRODUCCIONS, SLU

Objecte: Lacomba > equipament TIC / audiovisuals (vídeo i fotografia) / disseny gràfic i editorial / R+D+I / IA / art

Pressupost total sense IVA: 40.780,11 euros

Import sol·licitat: 24.343,93 euros

Import concedit: 437,38 euros

Puntuació: 12

 

Número d'expedient: MID 20/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: TRESQUES COMUNICACIÓ

Objecte: inversió en equips

Pressupost total sense IVA: 26.180,77 euros

Import sol·licitat: 13.090,38 euros

Import concedit: 13.090,38 euros

Puntuació: 11,67

 

Número d'expedient: MID 24/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: EL TALL EDITORIAL, SL

Objecte: disseny d'una pàgina web d'una editorial amb seu a Mallorca; l'enllaç és el següent: <https://editorialeltall.cat>

Pressupost total sense IVA: 1.340,00 euros

Import sol·licitat: 804,00 euros

Import concedit: 670,00 euros

Puntuació: 11,67

 

Número d'expedient: MID 43/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: SALPON, SL

Objecte: projecte de renovació de projectors digitals

Pressupost total sense IVA: 65.027,00 euros

Import sol·licitat: 25.000,00 euros

Import concedit: 25.000,00 euros

Puntuació: 11,67

 

Número d'expedient: MID 49/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: IBIZAS LIGHT FILM, SL

Objecte: renovació i inversió (Ibizas Light Films)

Pressupost total sense IVA: 12.768,03 euros

Import sol·licitat: 6.384,52 euros

Import concedit: 6.384,52 euros

Puntuació: 11,67

 

Número d'expedient: MID 62/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: TENGO UNA MESA ROSA VISUAL, SL

Objecte: adquisició d'equips informàtics i audiovisuals

Pressupost total sense IVA: 4.329,14 euros

Import sol·licitat: 2.164,57 euros

Import concedit: 2.164,57 euros

Puntuació: 11,67

 

 

​​​​​​​Número d'expedient: MID 81/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: SOLWORKS FILMS

Objecte: modernització de material tècnic

Pressupost total sense IVA: 58.797,87 euros

Import sol·licitat: 25.000,00 euros

Import concedit: 25.000,00 euros

Puntuació: 11,67

 

Número d'expedient: MID 61/2021

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: GALERIA PELAIRES

Objecte: inversions (2021)

Pressupost total sense IVA: 21.868,00 euros

Import sol·licitat: 10.934,00 euros

Import concedit: 3.671,73 euros

Puntuació: 11,33

SUBVENCIONS DENEGADES

Número d'expedient: MID 3/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: LUIS M. PRIETO SERVERA

Objecte: adquisició d'equipament tècnic i audiovisual

Pressupost total sense IVA: 13.057,02 euros

Import sol·licitat: 6.528,51 euros

Puntuació: 11,33

 

Número d'expedient: MID 16/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: MEDITERRANEAN CREATIVE HUB, SL

Objecte: PowerHouse Hub

Pressupost total sense IVA: 9.567,09 euros

Import sol·licitat: 4.783,55 euros

Puntuació: 11,33

 

Número d'expedient: MID 25/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: CULTURAL-MENT, SC

Objecte: modernització d'aparells informàtics i equip de so

Pressupost total sense IVA: 1.207,05 euros

Import sol·licitat: 1.207,05 euros

Puntuació: 11,33

 

Número d'expedient: MID 28/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: JERÓNIMO ROSSELLÓ OBRADOR (a la sol·licitud, «Rosselló Obrador Jerónimo»)

Objecte: adquisició d'equipament tecnològic

Pressupost total sense IVA: 2.326,10 euros

Import sol·licitat: 1.163,05 euros

Puntuació: 11,33

 

 

​​​​​​​Número d'expedient: MID 72/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: LA PERIFÈRICA PRODUCCIONS, SL

Objecte: inversió

Pressupost total sense IVA: 5.382,82 euros

Import sol·licitat: 2.691,41 euros

Puntuació: 11,33

 

Número d'expedient: MID 75/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: EL OBRADOR DE LO REAL, SL

Objecte: adquisició de nous equips

Pressupost total sense IVA: 7.907,72 euros

Import sol·licitat: 3.953,86 euros

Puntuació: 11,33

 

Número d'expedient: MID 6/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: MN PALMA DE MALLORCA STUDIOS, SL

Objecte: producció pròpia de ficció d'MN Studios

Pressupost total sense IVA: 145.363,43 euros

Import sol·licitat: 25.000,00 euros

Puntuació: 11

 

Número d'expedient: MID 29/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: LEGUAS PRODUCCIONES

Objecte: projecte d'innovació tecnològica de Leguas Producciones

Pressupost total sense IVA: 44.310,80 euros

Import sol·licitat: 22.155,40 euros

Puntuació: 11

 

Número d'expedient: MID 40/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: CRANC ILLA MENORCA FESTIVAL, SL

Objecte: Cranc Illa de Menorca Festival (2021)

Pressupost total sense IVA: 3.640,49 euros

Import sol·licitat: 3.640,49 euros

Puntuació: 11

 

Número d'expedient: MID 1/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: BARTOLOMÉ VIDAL DOLS

Objecte: servei audiovisual per a Mallorca Activa, dependent del Consell de Mallorca

Pressupost total sense IVA: 3.960,00 euros

Import sol·licitat: 1.791,50 euros

Puntuació: 10,67

 

 

​​​​​​​Número d'expedient: MID 22/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: RAFAEL RIGO VERA

Objecte: enregistrament de so en directe

Pressupost total sense IVA: 4.539,11 euros

Import sol·licitat: 2.269,55 euros

Puntuació: 10,67

 

Número d'expedient: MID 53/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: TAREK SERJ LAKHASSI

Objecte: adquisició de nous equips

Pressupost total sense IVA: 3.512,34 euros

Import sol·licitat: 1.756,17 euros

Puntuació: 10,67

 

Número d'expedient: MID 59/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: GASPAR MAXIMILIANO MOREY KLAPSING

Objecte: inversions en modernització (BAAL)

Pressupost total sense IVA: 7.754,56 euros

Import sol·licitat: 3.877,28 euros

Puntuació: 10,67

 

Número d'expedient: MID 84/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: CINÈTICA PRODUCCIONS, SL

Objecte: actualització de material tecnològic per als projectes de Cinètica Produccions

Pressupost total sense IVA: 12.770,08 euros

Import sol·licitat: 6.385,04 euros

Puntuació: 10,67

 

Número d'expedient: MID 33/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: 10 MT PRESS SIU

Objecte: adquisició de maquinari

Pressupost total sense IVA: 3.785,11 euros

Import sol·licitat: 3.700,00 euros

Puntuació: 10,33

 

Número d'expedient: MID 56/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: NÚRIA ABAD RIVAS (a la sol·licitud, «NÚRIA ABAD ABAD»)

Objecte: inversions de Núria Abad (2021)

Pressupost total sense IVA: 560,78 euros

Import sol·licitat: 280,39 euros

Puntuació: 10,33

 

 

​​​​​​​Número d'expedient: MID 66/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: MEDIOPOLIS DIVERTIMENT, SL

Objecte: modernització de material

Pressupost total sense IVA: 1.052,70 euros

Import sol·licitat: 527,00 euros

Puntuació: 10,33

 

Número d'expedient: MID 67/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: NOVA EDITORIAL MOLL, SL

Objecte: modernització tecnològica de Nova Editorial Moll, SL (2021)

Pressupost total sense IVA: 12.283,00 euros

Import sol·licitat: 6.773,45 euros

Puntuació: 10,33

 

Número d'expedient: MID 77/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: PROPHASE ELECTRONICS, SL

Objecte: inversió per a l'actualització tecnològica del sistema de transmissió de ràdio i televisió

Pressupost total sense IVA: 59.487,27 euros

Import sol·licitat: 25.000,00 euros

Puntuació: 10,33

 

Número d'expedient: MID 87/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: BLANCA INÉS ALONSO VIDAL (a la sol·licitud, «BANCA BLANCA ALONSO»)

Objecte: Alicia

Pressupost total sense IVA: 1.075,42 euros

Import sol·licitat: 537,71 euros

Puntuació: 10,33

 

Número d'expedient: MID 91/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: CARLOS HELLÍN GARCÍA

Objecte: Pasión por el mar

Pressupost total sense IVA: 5.695,18 euros

Import sol·licitat: 2.722,59 euros

Puntuació: 10,33

 

Número d'expedient: MID 7/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: NICOLÁS LÓPEZ STEWARD

Objecte: DEAF

Pressupost total sense IVA: 4.740,00 euros

Import sol·licitat: 3.000,00 euros

Puntuació: 10

 

 

​​​​​​​Número d'expedient: MID 12/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: GABRIEL COVAS CALAFELL

Objecte: rodatge per promocionar l'oli d'oliva verge Treurer

Pressupost total sense IVA: 4.479,88 euros

Import sol·licitat: 2.317,32 euros

Puntuació: 10

 

Número d'expedient: MID 15/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: MARTA HIERRO BRAVO

Objecte: modernització d'equipament informàtic

Pressupost total sense IVA: 1.147,93 euros

Import sol·licitat: 573,96 euros

Puntuació: 10

 

Número d'expedient: MID 21/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: MIRAPRIM, SL

Objecte: adquisició de material tècnic per desenvolupar projectes audiovisuals

Pressupost total sense IVA: 8.758,08 euros

Import sol·licitat: 4.379,04 euros

Puntuació: 10

 

Número d'expedient: MID 65/2021

Estat: DENEGAT

Motiu: manca de crèdit pressupostari

Sol·licitant: FELIPE RUIZ PLANELLS

Objecte: material audiovisual per a la millora i modernització del projecte «Jam al sol post»

Pressupost total sense IVA: 1.287,66 euros

Import sol·licitat: 1.287,66 euros

Puntuació: 10

SUBVENCIONS EXCLOSES

Número d'expedient: MID 2/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: segons el que disposen els apartats 8.1 i 8.2 de les bases de la convocatòria

Sol·licitant: SCANDINAVIAN HEALTHCENTER, SL

Objecte: Love Monster Films; creació de web i edició de treballs realitzats per als continguts de la web: portafolis en línia, edició de vídeo, fotos

Pressupost total sense IVA: 509.988,00 euros

Import sol·licitat: 2.549,94 euros

 

Número d'expedient: MID 4/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: manca de puntuació mínima

Sol·licitant: JAIME ANCA LÓPEZ (a la sol·licitud, «Lopez Jaime Anca»)

Objecte: My Word, «Mi palabra»

Pressupost total sense IVA: 3.784,47 euros

Import sol·licitat: 1.892,24 euros

Puntuació: 9

 

 

​​​​​​​Número d'expedient: MID 8/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: segons el que disposa l'apartat 4.3 de les bases de la convocatòria

Sol·licitant: ASSOCIACIÓ IBIZACINEFEST

Objecte: V Festival de Cinema Independent d'Eivissa Ibizacinefest

Pressupost total sense IVA: 15.257,36 euros

Import sol·licitat: 7.628,68 euros

 

Número d'expedient: MID 10/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: manca de puntuació mínima

Sol·licitant: NAT PROJECTES, SERVEIS CULTURALS I AMBIENTALS

Objecte: modernització d'equipament de telefonia mòbil i emmagatzematge digital

Pressupost total sense IVA: 918,44 euros

Import sol·licitat: 459,22 euros

Puntuació: 8,67

 

Número d'expedient: MID 17/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: manca de puntuació mínima

Sol·licitant: JOSUÈ GUASCH CARBONELL (a la sol·licitud, «M. Elena Josue Ramis Llabrés»)

Objecte: sol·licitud d'ajuda per a inversió

Pressupost total sense IVA: 7.224,31 euros

Import sol·licitat: 3.612,16 euros

Puntuació: 7,33

 

Número d'expedient: MID 19/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: manca de puntuació mínima

Sol·licitant: MARC FARRÉ SECALL

Objecte: adquisició i modernització d'equipament tècnic audiovisual per al desenvolupament de l'activitat professional IAE 015/3 durant l'exercici 2021

Pressupost total sense IVA: 1.112,70 euros

Import sol·licitat: 556,35 euros

Puntuació: 7,67

 

Número d'expedient: MID 23/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: segons el que disposa l'apartat 7.1 de les bases de la convocatòria

Sol·licitant: LEGUAS PRODUCCIONES

Objecte: projecte d'actualització tecnològica de Leguas Producciones

Pressupost total sense IVA: 44.310,80 euros

Import sol·licitat: 22.155,40 euros

 

Número d'expedient: MID 27/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: manca de puntuació mínima

Sol·licitant: REWIND LAB ENT S/PJ ART. 35.4 LGT

Objecte: inversió tecnològica de Rewind Lab

Pressupost total sense IVA: 6.371,63 euros

Import sol·licitat: 6.371,63 euros

Puntuació: 9,33

 

 

​​​​​​​Número d'expedient: MID 31/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: no haver presentat part de la documentació indicada en l'apartat 8.1.b.2) de les bases

Sol·licitant: NOVA ÀREA, SL

Objecte: equipament per a lloc de feina en la llibreria Campus

Pressupost total sense IVA: 1.001,00 euros

Import sol·licitat: 500,50 euros

 

Número d'expedient: MID 34/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: manca de puntuació mínima

Sol·licitant: ESPAITEMPS COMUNICACIÓ, SL

Objecte: adquisició d'equipament tècnic i audiovisual

Pressupost total sense IVA: 11.253,61 euros

Import sol·licitat: 5.626,80 euros

Puntuació: 9,67

 

Número d'expedient: MID 35/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: manca de puntuació mínima

Sol·licitant: RAFAEL ALBERTO JIMÉNEZ BARRÓN

Objecte: Un refugio

Pressupost total sense IVA: 3.885,72 euros

Import sol·licitat: 1.942,86 euros

Puntuació: 9

 

Número d'expedient: MID 36/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: manca de puntuació mínima

Sol·licitant: SARGANTANA SO I LLUM AUTÈNTICS, SL

Objecte: banc de proves per a gires de grups de producció pròpia

Pressupost total sense IVA: 11.379,34 euros

Import sol·licitat: 13.839,00 euros

Puntuació: 6

 

Número d'expedient: MID 37/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: manca de puntuació mínima

Sol·licitant: INGA FILMS, SL

Objecte: adquisició d'ordinador Mac Book Pro per a Inga Films

Pressupost total sense IVA: 1.073,55 euros

Import sol·licitat: 1.299,00 euros

Puntuació: 6

 

Número d'expedient: MID 38/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: manca de puntuació mínima

Sol·licitant: EL GALL EDITOR, SL

Objecte: inversions

Pressupost total sense IVA: 5.270,25 euros

Import sol·licitat: 2.635,12 euros

Puntuació: 8,33

 

 

​​​​​​​Número d'expedient: MID 44/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: no haver presentat part de la documentació indicada en l'apartat 8.1.a.3) de les bases

Sol·licitant: ANTONIO SERVERA, SL

Objecte: modernització i innovació per fomentar la cultura

Pressupost total sense IVA: 11.568,60 euros

Import sol·licitat: 11.568,60 euros

 

Número d'expedient: MID 50/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: segons el que disposen els apartats 8.1 i 8.2 de les bases de la convocatòria

Sol·licitant: DISTRIBUÏDORA ROTGER, SL

Objecte: nova aplicació web per a la Distribuïdora Rotger

Pressupost total sense IVA: 30.000,00 euros

Import sol·licitat: 25.000,00 euros

 

Número d'expedient: MID 52/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: manca de puntuació mínima

Sol·licitant: LUIS CARLOS IGLESIAS QUIÑONES

Objecte: Morning Drivers

Pressupost total sense IVA: 9.591,12 euros

Import sol·licitat: 9.500,00 euros

Puntuació: 8,67

 

Número d'expedient: MID 54/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: manca de puntuació mínima

Sol·licitant: ISLAND MOOD, SL

Objecte: nous productes i noves plataformes

Pressupost total sense IVA: 3.444,05 euros

Import sol·licitat: 1.722,01 euros

Puntuació: 9

 

Número d'expedient: MID 57/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: no complir un dels requisits que estableix l'apartat 8.1.a.3) de les bases

Sol·licitant: COMPANYIA DE DANSA MARIANTÒNIA OLIVER, SL

Objecte: modernització, innovació i desenvolupament tecnològic de la companyia de dansa Mariantònia Oliver

Pressupost total sense IVA: 5.094,25 euros

Import sol·licitat: 5.920,06 euros

 

Número d'expedient: MID 58/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: no haver presentat part de la documentació indicada en l'apartat 8.1.a.1) de les bases

Sol·licitant: GABRIEL ADROVER PADILLA (a la sol·licitud, «Adrover Gabriel Padilla»)

Objecte: il·luminació, sonorització i audiovisuals

Pressupost total sense IVA: 3.421,99 euros

Import sol·licitat: 1.710,99 euros

 

Número d'expedient: MID 60/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: manca de puntuació mínima

Sol·licitant: UNEDISA TELECOMUNICACIONES BALEARES, SL

Objecte: projecte d'innovació i millora tecnològica d'Unedisa Telecomunicaciones

Pressupost total sense IVA: 74.850,00 euros

Import sol·licitat: 25.000,00 euros

Puntuació: 9

 

Número d'expedient: MID 73/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: manca de puntuació mínima

Sol·licitant: CORDA I POAL CULTURAL SOCIETAT COOPERATIVA

Objecte: inversió en l'Espai Suscultura

Pressupost total sense IVA: 11.074,87 euros

Import sol·licitat: 5.537,43 euros

Puntuació: 9

 

Número d'expedient: MID 74/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: manca de puntuació mínima

Sol·licitant: JOAQUÍN GUILLERMO TERRASSA MATTSSON

Objecte: subvenció (2021), inversions realitzades

Pressupost total sense IVA: 4.105,42 euros

Import sol·licitat: 4.105,42 euros

Puntuació: 9

 

Número d'expedient: MID 76/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: manca de puntuació mínima

Sol·licitant: JOSÉ MARÍA BEDMAR SÁNCHEZ

Objecte: compra d'equip per a la modernització i el desenvolupament de nous formats audiovisuals

Pressupost total sense IVA: 5.944,78 euros

Import sol·licitat: 2.972,39 euros

Puntuació: 3,67

 

Número d'expedient: MID 79/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: manca de puntuació mínima

Sol·licitant: GUAITA PRODUCCIONS, SL

Objecte: adquisició d'equips de millora i actualització tecnològica en la part de producció de continguts audiovisuals

Pressupost total sense IVA: 70.077,04 euros

Import sol·licitat: 25.000,00 euros

Puntuació: 9,67

 

Número d'expedient: MID 85/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: manca de puntuació mínima

Sol·licitant: SUSCULTURA S. MICROCOOP

Objecte: inversions de Suscultura S. Microcoop

Pressupost total sense IVA: 577,69 euros

Import sol·licitat: 288,84 euros

Puntuació: 8,33

 

Número d'expedient: MID 86/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: manca de puntuació mínima

Sol·licitant: MATCH SO & IL·LUMINACIÓ

Objecte: compra d'equip audiovisual

Pressupost total sense IVA: 11.228,16 euros

Import sol·licitat: 5.614,08 euros

Puntuació: 6

 

 

​​​​​​​Número d'expedient: MID 89/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: no haver presentat part de la documentació indicada en els apartats 8.1.a.2) i b.2) de les bases

Sol·licitant: CAN PLAS, SC

Objecte: pla d'empresa i modernització de la plataforma cultural Plas Plas Fam

Pressupost total sense IVA: 4.000,00 euros

Import sol·licitat: 4.000,00 euros

 

Número d'expedient: MID 90/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: manca de puntuació mínima

Sol·licitant: ALEJANDRO DIOSCÓRIDES GOMIS FERNÁNDEZ

Objecte: modernització d'equipament audiovisual

Pressupost total sense IVA: 5.001,04 euros

Import sol·licitat: 2.500,50 euros

Puntuació: 8,33

 

Número d'expedient: MID 93/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: manca de puntuació mínima

Sol·licitant: INTRAMURS CB

Objecte: Es Claustre

Pressupost total sense IVA: 3.005,98 euros

Import sol·licitat: 1.500,00 euros

Puntuació: 9,33

 

Número d'expedient: MID 95/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: manca de puntuació mínima

Sol·licitant: GALERIA MAIOR

Objecte: renovació de l'aire condicionat i adquisició de tecnologia

Pressupost total sense IVA: 6.078,26 euros

Import sol·licitat: 3.039,13 euros

Puntuació: 6,33

 

Número d'expedient: MID 96/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: és la mateixa sol·licitud que la de l'expedient MID 62/2021

Sol·licitant: TENGO UNA MESA ROSA VISUAL, SL

Objecte: adquisició d'equips informàtics i audiovisuals

Pressupost total sense IVA: 4.329,14 euros

Import sol·licitat: 2.164,57 euros

 

Número d'expedient: MID 97/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: manca de puntuació mínima

Sol·licitant: FELIPE ALEJANDRO RICO ATARA

Objecte: Felipe Alejandro Rico Atara (realitzador audiovisual autònom)

Pressupost total sense IVA: 829,94 euros

Import sol·licitat: 414,97 euros

Puntuació: 6,33

 

Número d'expedient: MID 98/2021

Estat: EXCLÒS

Motiu: sol·licitud presentada fora de termini (apartat 6.1 de les bases)

Sol·licitant: BARTOMEU FERRÀ DURAN

Objecte: inversions per a modernització de l'estructura teatral Coma14 Creacions Escèniques (Bartomeu Ferrà Duran)

Pressupost total sense IVA: 4.816,37 euros

Import sol·licitat: 2.981,37 euros