Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 202231
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional d’1 d’abril de 2022 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual s’aprova la instrucció per a la concessió de trasllats per raons de salut o de rehabilitació als funcionaris docents de l’ensenyament no universitari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 165, de 24 de setembre de 2020, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per la qual s'aprova la instrucció per a la concessió de trasllats per raons de salut o de rehabilitació als funcionaris docents de l'ensenyament no universitari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dictada el 17 de setembre de 2020.

Per primera vegada en l'àmbit del personal docent s'establia un procediment de provisió de llocs de feina en el qual la mobilitat era per motius de salut o rehabilitació del funcionari.

No obstant l'anterior, amb l'experiència adquirida després de l'aprovació d'aquest procediment, s'ha constatat la necessitat de millorar-lo en certs aspectes per tal de fer més consistent la gestió dels trasllats. Per una banda, s'ha concretat la definició de destinació provisional i sota quins supòsits cal concedirla, per tal d'evitar incongruències amb el concurs de trasllats i amb els processos d'adjudicació de destinacions provisionals. Així mateix, s'han aclarit les opcions oferides als funcionaris interins en el cas que s'hagin de traslladar per motius de salut i en el cas que resultin cessats per aplicació d'algun dels supòsits contemplats en aquesta Resolució.

La Llei 1/2022, de 8 de març, d'Educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022) determina a l'article 96 que l'administració educativa ha d'adoptar mesures destinades a promoure el benestar i la millora de la salut laboral del personal dels centres educatius i dels serveis de suport a l'ensenyament i promoure activitats formatives específicament orientades a perfeccionar els nivells de prevenció i de protecció als centres.

La competència per dictar aquesta Resolució correspon al conseller d'Educació i Formació Professional, segons el que disposa l'article 10.1.i) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i d'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, així com també amb el Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears, a més de l'apartat 1.i de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 24 de febrer de 2021, per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal docent.

Per tot l'anterior, i d'acord amb la Mesa Sectorial d'Educació, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer. Modificar les instruccions per a la concessió de trasllats per raons de salut o de rehabilitació als funcionaris docents de l'ensenyament no universitari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que consten en l'annex 1 de la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 17 de setembre de 2020 per la qual s'aproven aquestes instruccions, en els aspectes següents:

a) L'apartat 3 de la instrucció segona queda modificat de la manera següent:

3. Amb la sol·licitud ha d'adjuntar un informe del Servei de Prevenció de Riscs Laborals adscrit a la Direcció General de Personal Docent expedit amb una antelació màxima de tres mesos i en el qual s'indiqui, expressament, que l'adaptació de les condicions de treball resulten impossibles o que, malgrat les adaptacions realitzades, les condicions de treball influeixen negativament en la salut de la persona interessada, i que, a conseqüència de l'anterior, recomana un canvi de centre educatiu.

b) L'apartat 3 de la instrucció sisena queda modificat de la manera següent:

3. Si no hi ha vacants de plantilla, si el funcionari no atorga el consentiment a què fa referència l'apartat anterior o si el funcionari ha obtingut una destinació definitiva en el concurs de trasllats per al proper curs, se li han de comunicar les places vacants de quota que corresponguin a les especialitats o funcions de les quals sigui titular.

c) L'apartat 4 de la instrucció setena queda modificat de la manera següent:

4. En el cas que rebutgi la recomanació o que no contesti el requeriment en el termini atorgat, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per la qual es té per desistit el sol·licitant, amb la qual cosa el funcionari romandrà al centre des del qual sol·licita el trasllat almenys fins a la finalització del curs escolar, sense perjudici que pugui presentar una nova sol·licitud.

d) Els apartats 2 i 3 de la instrucció novena queden modificats de la manera següent:

2. Si el sol·licitant té destinació definitiva i la plaça adjudicada és una vacant de plantilla, se li ha d'adjudicar amb caràcter definitiu.

No obstant això, si el funcionari de carrera manifestàs expressament que no accepta la destinació com a definitiva, la plaça se li adjudicarà amb caràcter provisional fins al 31 d'agost del curs escolar en el qual se l'ha traslladat. El funcionari pot presentar una nova sol·licitud de trasllat per al curs escolar següent si persisteixen els motius de salut al·legats, i, si ho fa, estarà obligat a participar en el següent concurs de trasllats en què pugui participar i a seleccionar totes les places a les quals pugui optar, amb la finalitat d'obtenir una nova destinació definitiva. Aquesta manifestació només es pot fer una vegada.

La plaça també se li adjudicarà amb caràcter provisional fins al 31 d'agost si el funcionari ha obtingut una destinació definitiva diferent en el concurs de trasllats per al proper curs.

3. Si el sol·licitant té destinació definitiva i la plaça adjudicada és una vacant de quota, o en el cas que el sol·licitant no tengui una destinació definitiva ―amb independència, en aquest darrer cas, que la plaça adjudicada sigui una vacant de plantilla o de quota― se li ha d'adjudicar amb caràcter provisional fins al 31 d'agost del curs escolar en el qual se l'ha traslladat.

Excepte que hagi obtingut una destinació definitiva diferent per concurs de trasllats, el funcionari pot presentar una nova sol·licitud de trasllat per al curs escolar següent si persisteixen els motius de salut al·legats, i, si ho fa, estarà obligat a participar en el següent concurs de trasllats en què pugui participar i a seleccionar totes les places a les quals pugui optar, amb la finalitat d'obtenir una nova destinació definitiva.

e) L'apartat 2 de la instrucció desena queda modificat de la manera següent:

2. Si la plaça corresponent a la seva destinació definitiva s'ha adjudicat a un funcionari de carrera o si el sol·licitant no té una destinació definitiva, se li adjudicarà un lloc de feina amb caràcter provisional d'acord amb les regles esmentades en les instruccions sisena a novena.

f) Els apartats 1, 2 i 3 de la instrucció dotzena queden modificats de la manera següent:

1. En el cas que un funcionari interí tengui dret al trasllat que ha sol·licitat, podrà optar entre:

a. Renunciar a la plaça adjudicada i passar a la situació de disponible en la borsa. Aquesta renúncia ha de ser considerada com a justificada i implica el cessament del funcionari.

b. Romandre a la plaça que té adjudicada fins que obtengui una nova destinació.

2. En el cas que el funcionari interí renunciï a la plaça, tindrà preferència en l'adjudicació de places a partir del següent procediment, ordinari o extraordinari, d'adjudicació de substitucions a què pugui optar.

3. En el cas que el funcionari opti per romandre a la plaça, la Direcció General de Personal Docent li oferirà de manera extraordinària i preferent una plaça en el procés d'adjudicació de substitucions. El cessament d'aquest funcionari estarà vinculat a la nova destinació quan l'accepti.

g) L'apartat 3 de la instrucció tretzena queda modificat de la manera següent:

3. El funcionari interí que cessi tindrà preferència en l'adjudicació de places a partir del següent procediment que es produeixi primer, ordinari o extraordinari, d'adjudicació de substitucions.

Una vegada adjudicada la nova plaça, la data de cessament d'aquest funcionari s'ajustarà al que estableixi la resolució corresponent que reguli el procés d'adjudicació de destinacions provisionals per a funcionaris docents en funció de la tipologia de la nova plaça adjudicada.

No obstant l'anterior, en el cas que se li adjudiqui una vacant sobrevinguda en el primer procediment ordinari o extraordinari al qual pugui optar el funcionari, cessarà d'acord amb la tipologia de la plaça vacant de la qual va cessar.

Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2.a) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 1 d'abril de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí Xavier March i Cerdà Per delegació de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat (BOIB núm. 31, de 4/03/2021)