Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 197718
Secretaria de la Junta de Govern.- Proposta d'aprovació del Pla Normatiu municipal 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern de Palma en sessió ordinària de dia 16 de març de 2022  ha adoptat l'acord següent:

1. Aprovar el Pla normatiu municipal 2022 amb les iniciatives reglamentàries següents:

ÀREA: Secretaria General del Ple

INICIATIVA: Modificar els articles 52 i 61 del Reglament orgànic del Ple per facilitar les convocatòries i l'assistència dels membres de la corporació a les sessions plenàries per medis electrònics i telemàtics

SITUACIÓ ACTUAL / BOIB: El Reglament orgànic del Ple aprovat definitivament per acord plenari de dia 29 de juliol de 2004 i publicat en el BOIB núm. 127 de 11.09.2004 no preveu la possibilitat d'assistir a distància.

MOTIVACIÓ: El Real Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel que s'adoptaren mesures urgents complementàries per fer front al COVID-19, a la DF 2ª va modificar la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i afegí un nou apartat 3 a l'article 46 amb la redacció següent :

3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso.

A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten.

La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, a la Disposició final vint-i-dosena, modifica la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears introduint un apartat cinquè a l' article 70, que queda redactat de la següent manera:

“5. Sempre que el reglament orgànic ho contempli, els membres de les entitats locals poden assistir a distància a les sessions plenàries, quan concorri una causa justificada d'embaràs, maternitat, paternitat, malaltia greu o qualsevol altra regulada en el reglament orgànic, que impedeixi la seva assistència personal a la sessió. La participació a distància requereix l'autorització prèvia del ple el qual ha de regular reglamentàriament els mitjans informàtics i de tot tipus que s'han d'utilitzar i les garanties que es consideren necessàries per a l'adequat exercici de les funcions de fe pública per la secretaria de l'entitat local.”

També es modifica l'apartat 1 de l'article 84, que queda redactat de la següent manera:

“1. Per a la constitució vàlida del ple es requereix l'assistència, presencial o a distància, d'un terç del nombre legal de membres de la corporació, que no pot ser mai inferior a tres. Aquest quòrum s'ha de mantenir durant tota la sessió. En tot cas, es requereix l'assistència del president o la presidenta i del secretari o la secretària de la corporació, o de les persones que legalment els substitueixin.”

Finalment es modifica l'apartat 1 de l'article 92, que queda redactat de la següent manera:

“1. Els acords s'adopten per votació dels membres de la corporació assistents a la sessió corresponent de forma presencial o a distància.”

Per indicació del president de la Junta de Portaveus es proposa incloure al Pla Normatiu Municipal 2022 la iniciativa per modificar els articles 52 i 61 del Reglament orgànic del Ple per adaptar-los a l'actual redacció dels articles 46 de la Llei 7/1985 i 70 de la Llei 20/2006 i facilitar les convocatòries i l'assistència dels membres a les sessions plenàries a distància, per medis electrònics i telemàtics.

La modificació podria consistir en el següent:

1. Afegir un apartat 3 a l'article 52: En situacions excepcionals es podran celebrar sessions per medis electrònics i telemàtics d'acord amb el que determini la legislació vigent

2. Afegir un apartat 4 a l'article 61: L'assistència podrà ser presencial o a distancia per medis electrònics i telemàtics quan concorri una causa justificada d'embaràs, maternitat, paternitat o malaltia greu. En el cas d'assistència d'un o varis membres a distancia, el Ple, a l'inici de la sessió haurà d'autoritzar-la.

3. Afegir una apartat 5 a l'article 61: Les sessions convocades per medis electrònics i telemàtics i l'assistència a distancia requeriran assegurar la comunicació entre els membres participants en temps real durant la sessió, disposant dels medis necessaris per a garantir el caràcter públic o secret de las sessions segons procedeixi legalment en cada cas.

Als efectes anteriors, es consideren medis electrònics vàlids les audioconferències, videoconferències, i altres sistemes tecnològics o audiovisuals que garanteixin adequadament la seguretat tecnològica, l' efectiva participació política dels seus membres, la validesa del debat i votació de los acords que s' adoptin.

RESPONSABLE: Secretaria General del Ple

ÀREA DELEGADA: Cultura i Benestar Social.

INICIATIVA: Aprovació del Reglament d'organització i funcionament dels serveis socials comunitaris de l'Ajuntament de Palma

SITUACIÓ ACTUAL: Actualment aquesta matèria es regula mitjançant el Reglament dels centres municipals de serveis socials de l'Ajuntament de Palma, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Palma en sessió ordinària de 28 d'abril de 2016 i publicat en el BOIB núm. 61,  de 14 de maig de 2016. El temps transcorregut des de l'aprovació del reglament anterior, els canvis en l'atenció dels serveis socials municipals de l'Ajuntament de Palma derivats de la creació d'una oficina d'Atenció Social, de  l'equip de primera atenció de serveis socials o de l'oficina de prestacions, entre d'altres qüestions,  aconsellen una modificació en la regulació normativa de l'organització i funcionament d'aquesta estructura i l'adaptació a la realitat actual.

MOTIVACIÓ: Regular les competències, organització i funcionament dels serveis socials comunitaris de l'Ajuntament de Palma previstos a la cartera municipal  amb la finalitat de garantir els drets socials i, particularment, l'atenció de les necessitats socials de les persones ciutadanes de Palma.

RESPONSABLE: Benestar Social.

ÀREA DELEGADA: Cultura i Benestar Social.

INICIATIVA: Aprovació de la Cartera municipal de serveis socials de l'Ajuntament de Palma.

SITUACIÓ ACTUAL: L'article 27.1 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, estableix  que les entitats locals poden establir les seves carteres de serveis, com a instrument que determina el conjunt de prestacions del sistema públic de serveis socials, incloent-hi totes les prestacions tècniques, econòmiques i tecnològiques. D'acord amb això, el Ple de l'Ajuntament de Palma va aprovar definitivament, en sessió ordinària de 30 de novembre de 2017, la primera Cartera Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma, publicada al BOIB núm. 3, de 6 de gener de 2018,  amb una vigència quadriennal. Atès que han transcorregut aquests quatre anys de vigència, es fa necessari aprovar una segona  cartera adaptada a les prestacions socials municipals de l'Ajuntament de Palma.

MOTIVACIÓ: Aprovar la segona cartera municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma, tal i com preveu la Llei 4/2009 d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears , i el Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Cartera Bàsica de Serveis Socials de les Illes Balears 2017-2020 i s'estableixen els principis generals per a les carteres insulars i locals

RESPONSABLE: Benestar Social.

2. Publicar l'acord en el Portal de Transparència, en el Portal TuFasPalma i en el BOIB.

 

Palma, 28 de març de 2022

 

El secretari adjunt Miquel Ballester Oliver