Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 197324
Oferta d'Ocupació Pública 2022 de l'Ajuntament d'Inca (per taxa de reposició)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Pel present edicte es fa pública l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 que la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Inca ha aprovat en la seva sessió 9 de març de 2022, amb la inclusió de les següents places:

Personal funcionari:

  • 1 plaça de personal funcionari escala d'administració especial, subescala de serveis especials, subinspector (Grup A/A2), per a la seva cobertura per promoció interna.
  • 1 plaça de personal funcionari escala d'administració especial, subescala tècnica, tècnic superiors, TAE de serveis econòmics (grup A/A1) per a la seva cobertura per torn lliure.

Contra aquest acord que esgota la via administrativa, es podran interposar, alternativament, els següents recursos:

a) El recurs potestatiu de reposició, que s'interposarà davant l'òrgan que ha dictat aquest acord en el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la publicació en el BOIB del present acord, de conformitat amb l'establert a l'article 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú.

b) El recurs contenciós administratiu davant l'òrgan competent de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la publicació en el BOIB del present acord, de conformitat amb el que disposa l'art. 46.1 Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.

 

Inca,  en el dia de la signatura electrònica (31 de març de 2022)

El batle Virgilio Moreno Sarrio