Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 199971
Oferta d’ocupació pública corresponent a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, a la sessió celebrada el 4 d'abril de 2022, acordà l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2022, d'acord amb l'establert a l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei reguladora de les bases de règim local, i a l'article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en relació amb l'article 47.5 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb el termes següents:

Places derivades de la taxa de reposició d'efectius per les causes previstes als apartats 1 i següents de l'article 20.U de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022:

PERSONAL FUNCIONARI:

Codi                           Denominació                        GRUP             Nº PLACES

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

SUBESCALA DE GESTIÓ

TMG004                     Tècnic/a Mig de Gestió          A2                               1

SUBESCALA  ADMINISTRATIVA

AAG017                     Administratiu/va (PI)              C1                               1

AAG018                     Administratiu/va (PI)              C1                               1

AAG019                     Administratiu/va (PI)              C1                               1

AAG020                     Administratiu/va (PI)              C1                               1

SUBESCALA  AUXILIAR

AuxAd0004                Auxiliar administratiu/va         C2                               1

AuxAd0010                Auxiliar administratiu/va         C2                               1

AuxAd0013                Auxiliar administratiu/va         C2                               1

AuxAd0039                Auxiliar administratiu/va         C2                               1

AuxAd0045                Auxiliar administratiu/va         C2                               1

AuxAd0051                Auxiliar administratiu/va         C2                               1

AuxAd0053                Auxiliar administratiu/va         C2                               1

AuxAd0054                Auxiliar administratiu/va         C2                               1

AuxAd0056                Auxiliar administratiu/va         C2                               1

AuxAd0058                Auxiliar administratiu/va         C2                               1

AuxAd0059                Auxiliar administratiu/va         C2                               1

AuxAd0061                Auxiliar administratiu/va         C2                               1

AuxAd0073                Auxiliar administratiu/va         C2                               1

AuxAd0074                Auxiliar administratiu/va         C2                               1

SUBESCALA SUBALTERNA

PorNot003                  Porter/a-Notificador               A.P.                             1

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

SUBESCALA TÉCNICA

CLASE MITJA

ArqTec006                  Arquitecte Tècnic                   A2                               1

ArqTec007                  Arquitecte Tècnic                   A2                               1

Eng Tec002                Enginyer/a Tècnic Ind.           A2                               1

Eng Tec003                Enginyer/a Tècnic Ind.           A2                               1

TecMA002                  Tècnic/a de Medi Ambient    A2                              1

TecRebLab001           Tècnic/a de Rel. Lab.             A2                               1

CLASSE AUXILIAR

Del002                        Delineant                                C1                               1

InsFis001                    Inspector Fiscal                      C1                               1

AuxSoSa003              Auxiliar Soci-Sanitari             C2                               1

SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS

CLASSE POLICÍA LOCAL

AgPol0084                  Policía local                            C1                               1

AgPol0085                  Policía local                            C1                               1

AgPol0086                  Policía local                            C1                               1

AgPol0087                  Policía local                            C1                               1

AgPol0088                  Policía local                            C1                               1

AgPol0089                  Policía local                            C1                               1

AgPol0090                  Policía local                            C1                               1

AgPol0091                  Policía local                            C1                               1

AgPol0092                  Policía local                            C1                               1

AgPol0093                  Policía local                            C1                               1

AgPol0094                  Policía local                            C1                               1

AgPol0095                  Policía local                            C1                               1

AgPol0096                  Policía local                            C1                               1

CLASSE COMESES ESPECIALS

TecPRL001                Tècnic/a de PRL                    A2                                1

 

PERSONAL LABORAL

Codi                           Denominació            GRUPO ASIMILACIÓN       Nº PLAZAS

DIVISIÓ FUNCIONAL D'OFICIS

Grup professional- Encarregat B

EncBri001                  Encarregat/da de Brigada (PI)          C2                              1

Grup professional- Oficial Primera

OfiPri005                    Oficial Primera (PI)                          C2                              1

OfiPri006                    Oficial Primera (PI)                          C2                              1

Grup professional- Operari

AuxS3008                  Auxiliar de Serveis 3                         A.P.                           1

OpeJar009                 Operari de Jardineria                         A.P.                           1

OpeJar0010               Operari de Jardineria                         A.P.                           1

OpeJar0011               Operari de Jardineria                         A.P.                           1

OpeJar0015               Operari de Jardineria                         A.P.                           1

OpeNet0026               Operari de Neteja                              A.P.                           1

OpeNet0031               Operari de Neteja                              A.P.                           1

OpeObr002                Operari d'Obres (Brigada)                 A.P.                            1

Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, s'hi pot interposar:

a) Directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

b) Un recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes des de la seua presentació sense que s'hagi notificat la resolució expressa del mateix, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos a partir del dia següent a la desestimació presumpta.

c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Eivissa, document signat electrònicament (5 d'abril de 2022)

El batle Rafael Ruiz González