Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Núm. 199653
Resolució de la convocatòria d’ajuts 2022 per espais de creació artística contemporània i sales alternatives d’exhibició

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 607532

La vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística ha dictat el 4 d'abril de 2022 la següent resolució:

«1. Concedir, en el marc de la convocatòria d'ajuts 2022 per espais de creació artística contemporània i sales alternatives d'exhibició, la quantitat total de 120.000,00 € a favor de les entitats beneficiaries que es relacionen a la taula següent: 

Sol.

SECIM

Entitat

Línia

NIF

Espai

Pressupost subvencionable

Import subvenció

001

 834378J

6A OBRA GRAFICA SL

1

B57052318

6A GALERIA D'ART - TALLER 6A

10.150,00

8.120,00

002

834995Q

LA FORNAL D'ESPECTACLES DE FERRO SL

1

B57182065

SALA LA FORNAL

21.796,50

17.437,20

003

835939C

CENTRE CULTURAL CASA PLANAS

2

G57931297

Associació Centre Cultural Casa Planas AC

25.000,00

20.000,00

004

836846M

ESTUDI ZERO TEATRE, S. COOP.LTDA

1

F07276207

TEATRE SANS PROJECTE 2021

25.060,11

18.147,60

005

836981Z

ESTUDI ZERO TEATRE, S. COOP.LTDA

1

F07276207

TEATRE SANS PROJECTE 2022

23.880,00

18.147,60

008

837403K

JERÓNIMO OBRADOR ROSSELLÓ

1

***38842*

Sa Talaia

25.516,28

18.147,60

010

837561E

Associació Alcem el C.IN.E.

2

G57694549

Centre d'Investigació Escènica de Sineu

27.295,00

20.000,00

2. Disposar-ne la despesa (80.000,00 €) a favor de les persones beneficiàries de la línia 1 (La Fornal d'Espectacles de Ferro SL, 6A Obra Gràfica S.L, Estudi Zero SC i Jerónimo Obrador Rosselló)  pels imports que s'hi indiquen a la taula anterior, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20.33430.47906 de l'exercici 2022.

Disposar-ne la despesa (40.000,00 €) a favor de les persones beneficiàries de la línia 2 (Associació Alcem el C.IN.E. i Casa Planas), pels imports que s'hi indiquen a la taula anterior, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20.33430.48904 de l'exercici 2022.

3. Denegar la subvenció sol·licitada per l'associació Taca i l'Associació Cultural EiMa Creació, atès que no acrediten  disposar de llicència d'activitats. (punt 4.1.b de la convocatòria) 

4. Informar a La Fornal d'Espectacles de Ferro SL  que s'accepten les despeses amb persones o entitats vinculades. Informar a Jerónimo Obrador Rosselló que s'accepten les despeses amb persones o entitats vinculades.

5. Ordenar la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i traslladar la informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions.»

Recursos

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d'alçada, dins el termini d'un mes, davant aquesta consellera executiva o davant la presidència, que és l'òrgan competent per resoldre'l, comptador a partir de l'endemà al de la publicació de la resolució.

Contra la desestimació expressa dels recurs d'alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no n'heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, sense limitació de temps.

No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 5 d'abril  de 2022

El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística (Per delegació de la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística. Resolució de 23/07/2019. BOIB núm. 109 de 8/8/2019) Josep Mallol Vicens