Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 198895
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 4 d’abril de 2022 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 31 de març de 2022, es va signar la memòria justificativa en la qual es va analitzar la necessitat d'iniciar un procediment per a l'elaboració d'un Projecte de decret pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

2. Per resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de dia 1 d'abril de 2022, es va ordenar l'inici del procediment per elaborar el projecte de decret indicat. A més a més, es va ordenar la tramitació per la via d'urgència.

Fonaments de dret

1. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. L'article 58.1.e) i l'article 61 de la Llei 1/2019, de 31 de gener del Govern de les Illes Balears.

3. La llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Sotmetre l'esborrany del Projecte de decret pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears a informació pública, i posar-lo a disposició de les persones interessades a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, ubicada al carrer Ter, número 16, 4ª planta, a l'apartat Currículum LOMLOE de la seva web http://  dgplacen.caib.es, i al Portal de Participació Ciutadana (http://  participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears.

2. Fixar el termini per a la informació pública de 5 dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Aquest termini és conseqüència de la tramitació per la via d'urgència.

3. Disposar que les al·legacions s'han de presentar a la seu de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, carrer del Ter, 16, 4ª planta, 07009 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d'anar adreçades a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

4. Habilitar la possibilitat de presentar-hi al·legacions per mitjans telemàtics mitjançant l'apartat “Participació en l'elaboració de normativa” de la pàgina web Participació Ciutadana http://  participaciociutadana.caib.es del Govern de les Illes Balears, dins el termini que s'estableix en l'apartat 2 anterior, d'acord amb l'article 34.2 f) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s'inclouran en l'expedient d'elaboració normativa, tot i que no constin en el registre d'entrada electrònic de l'Administració de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, el funcionari o funcionària de l'òrgan competent de la tramitació del procediment normatiu que les rebi electrònicament ha d'emetre una diligència de les al·legacions presentades.

5. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 4 d'abril de 2022

El director general de Planificació, Ordenació i Centres

Antonio Morante Milla