Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

CONSORCI MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA

Núm. 199864
Encàrrec de gestió de l'expedient de contractació d'un servei de subscripció a la plataforma MsOfffice 365 per al Consorci Museu Marítim de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Sr. Albert Forés Gómez, actuant com a Director del Consorci Museu Marítim de Mallorca (en endavant CMMM).

Atès que el CMMM és un organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia, creat per al desenvolupament de les tasques que es determinen als seus estatuts, entre d'altres la gestió, administració, millora, ampliació i aprofitament integral dels béns, instal·lacions i serveis afectats al Consorci.

Atès que, d'acord la base 3 de l'annex les bases d'execució del pressupost de l'any 2021 del CMMM, atribueix a la gerència del Consorci la competència per a l'autorització i disposició de despeses de quantia igual o inferior a 15.000 € (IVA exclòs).

Atès que el CMMM de Mallorca per tal de dur a terme la seva activitat, necessita el servei de subscripció de la plataforma MS.Office 365, per tal d'avançar en estratègiques de teletreball i treball col·laboratiu.

I atès que el Consell de Mallorca i el CMMM, han considerat que és més beneficiós i eficient per ambdues institucions, dur a terme el procediment de contractació del servei subscripció de la plataforma MS.Office 365 de manera conjunta.

RESOL

PRIMER.- Encarregar la gestió de la tramitació de l'expedient de contractació del servei subscripció de la plataforma MS.Office 365 per al CMMM al Consell de Mallorca. D'acord amb la proposta de la Mesa de Contractació del Consell de Mallorca quant a l'expedient de referència, l'òrgan de contractació del CMMM adjudicarà el contracte i procedirà a la seva formalització.

SEGON.- Comunicar aquest acord al Serveis d'Informàtica i Telecomunicacions del departament de Modernització i Transparència del Consell de Mallorca.

 

Palma, a la data de la signatura electrònic (20 de desembre de 2021)

El director gerent del Consorci museu Marítim de Mallorca

Albert Forés Gómez