Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 197056
Projecte de reparcel·lació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de dia 29 de març de 2022, entre d'altres, adoptà el següent acord, el qual la seva part dispositiva diu textualment:

PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació pel sistema de compensació de la UE 4.11 de les NNSS, condicionadament al compliment de les determinacions dels informes tècnics i jurídics emesos.

SEGON.- Que es procedeixi a la publicació al BOIB de l'acord d'aprovació definitiva i a la pàgina web municipal, a on constarà el contingut íntegre del projecte aprovat comunicant-ho per citació personal als titulars interessats. L'eficàcia del projecte de reparcel·lació requerirà la notificació de la seva aprovació definitiva a totes les persones titulars interessades. Als efectes de la inscripció de l'acord d'aprovació definitiva del projecte s'haurà de verificar prèviament el compliment del que es disposa a l'article 243 del Reglament per a l'illa de Mallorca de la Llei 2/2014.

 

Marratxi, en el dia de la signatura electrònica (1 d'abril de 2022)

El regidor d'Urbanisme Joan Francesc Canyelles Garau