Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 186375
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats del tercer sector d’acció social per finançar les inversions per a la construcció, la reforma i rehabilitació, l’adaptació o ampliació de centres o millora dels serveis actuals, en terrenys o edificis propis o adquirits, destinats a places per a serveis residencials i serveis d’estades diürnes per als anys 2022-2031

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Identificador BDNS: aquell codi que apareix en la publicació de l'extracte

L'article 30.15 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en la redacció de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, estableix com a competències exclusives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, entre d'altres, l'acció i el benestar social, les polítiques de protecció i suport a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, i les polítiques d'atenció a les persones dependents.

La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears té per objecte configurar un sistema de serveis socials que doni resposta a les necessitats de les persones, tot potenciant-ne l'autonomia i la qualitat de vida. Així mateix, entre els principis rectors dels serveis socials recull el foment de l'autonomia personal, en el sentit de facilitar que les persones disposin de les condicions adequades per desenvolupar els projectes vitals, dins la unitat de convivència que desitgin, d'acord amb la naturalesa dels serveis i llurs condicions d'utilització.

L'article 3 de la Llei 4/2009, relatiu als objectius de les polítiques de serveis socials, estableix que l'actuació dels poders públics en matèria de serveis socials persegueix, entre d'altres, els objectius de millorar la qualitat de vida i de promoure la normalització, la participació i la integració social, política, econòmica, laboral, cultural i educativa i de salut de totes les persones; promoure l'autonomia personal, familiar i dels grups; prevenir i atendre les situacions de vulnerabilitat de les persones i dels grups en situació d'exclusió social; detectar, prevenir i atendre les necessitats derivades de la dependència amb l'objectiu de promoure l'autonomia de les persones; i detectar i atendre les situacions de manca de recursos bàsics i les necessitats socials tant de les persones com dels grups.

L'article 90 de la Llei 4/2009 estableix que les administracions públiques de les Illes Balears i els ens locals competents en matèria de serveis socials poden atorgar subvencions i altres ajuts a les entitats d'iniciativa social per coadjuvar en el compliment de les seves activitats de serveis socials.

L'article 21 de la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social de les Illes Balears defineix les mesures de suport al tercer sector pel que fa al desenvolupament d'infraestructures i a la realització d'inversions. Concretament, estableix que les administracions públiques balears han de procurar adoptar mesures, amb més intensitat i compromís en els àmbits en què la contribució de les organitzacions i xarxes del tercer sector social de les Illes Balears sigui més gran, per facilitar-los que puguin disposar d'instal·lacions i infraestructures adequades afectes al desenvolupament d'activitats socials d'interès general, així com per facilitar que realitzin i millorin les inversions i l'impuls de la seva activitat econòmica.

Per això, aquesta convocatòria de subvencions s'adreça a organitzacions del tercer sector social de les Illes Balears, d'acord amb la definició i les característiques que estableix l'article 3 de la Llei 3/2018, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, perquè duguin a terme inversions per a la construcció, la reforma i rehabilitació, l'adaptació o ampliació de centres o millora dels serveis actuals, en terrenys o edificis propis o adquirits, destinats a places per a serveis residencials i serveis d'estades diürnes per als anys 2022-2031.

D'altra banda i tenint en compte tant la singularitat territorial com la realitat social de l'illa de Menorca, l'any 2007 es va crear la Fundació per a Persones amb Discapacitat, entitat sense ànim de lucre, que inclou el Consell Insular de Menorca, els Ajuntaments de l'illa i les 13 associacions per a l'atenció de les persones amb discapacitat amb l'objectiu d'integrar i coordinar totes les actuacions encaminades a millorar la qualitat de vida i promoure la normalització, la participació, la visibilitat i la integració social, política, econòmica, laboral, cultural, esportiva, educativa i de salut de les persones amb discapacitat.

La Fundació per a Persones amb Discapacitat és una fundació pública i per tant, no pot ser beneficiària de subvencions i quedaria exclosa de la convocatòria de subvencions adreçada a les entitats del tercer sector d'acció social, d'acord amb l'article 3.2 de la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social:

Per ser considerades organitzacions del tercer sector de les Illes Balears als efectes d'aquesta llei, les organitzacions han de complir amb els requisits i les característiques següents:

Són entitats d'iniciativa privada, institucionalment separades de l'administració i autogovernades; el seu òrgan de govern no pot estar participat per empreses mercantils i, en el cas de participació d'una o diverses administracions públiques, aquesta participació no pot excedir del 50 %.

La integració de les 13 associacions dins una sola Fundació suposa que, a l'illa de Menorca, pràcticament no existeixi el tercer sector en l'àmbit de la discapacitat per mor d'aquesta configuració associativa que opta per un model integrador de les organitzacions de l'àmbit de la discapacitat, amb l'ànim de dotar el sector de major qualitat assistencial, atès l'arrelament i el suport social que tenen per al conjunt de la ciutadania de Menorca. Per aquest motiu, la convocatòria de subvencions a aquest territori restringida a entitats del tercer sector d'acció social suposaria un greuge comparatiu.

Així doncs, en Conferència Sectorial de dia 2 d'octubre de 2020 i d'acord amb el principi d'equitat territorial, es va acordar que el suport a les inversions d'infraestructures per a l'illa de Menorca es faria a través de la figura d'un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials i Esports i la Fundació per a Persones amb Discapacitat per així garantir i complir les finalitats i mesures establertes en la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social. L'import del conveni serà el 8,16 % que li correspondria de la part del pressupost total de la convocatòria de subvencions d'inversions, que és el resultat d'aplicar els criteris de territorialització de les transferències als consells insulars en matèria de serveis socials.

El text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions, l'establiment o la gestió de les quals corresponen a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o a les entitats públiques que en depenen. Així mateix, d'acord amb l'article 12 d'aquesta disposició, no es pot iniciar el procediment de concessió de subvencions sense que el conseller competent n'hagi establert prèviament, en ús de la potestat reglamentària, les bases reguladores corresponents.

Aquestes bases reguladores són establertes per l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 (BOIB núm. 34, d'11 de març).

El Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, afectat pel Decret 8/2021, de 13 de febrer, determina la composició del Govern i estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Dins aquesta estructura, i sota la direcció del Govern, s'hi inclou la Conselleria d'Afers Socials i Esports, de la qual depèn la Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix, dins la Conselleria d'Afers Socials i Esports, a la Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació les competències en la planificació de la política de serveis socials, entre d'altres.

Així mateix, la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 estableix, en la disposició addicional primera, en referència a la reconversió i canvi d'ús d'establiments d'allotjament turístic i edificacions amb usos no residencials, entre d'altres:

Disposició addicional primeraReconversió i canvi d'ús d'establiments d'allotjament turístic i edificacions amb usos no residencials

1. Els edificis d'establiments d'allotjament turístic i les edificacions amb usos no residencials descrits en l'apartat 2 d'aquesta disposició poden instar davant l'administració turística, o administració competent en relació amb l'activitat a què estava afecta l'edificació no residencial, el seu canvi d'ús a algun dels usos següents:

a) Residencial, destinat exclusivament a habitatge protegit.

b) Equipaments de caràcter sociosanitari o assistencial, públics o privats (inclosos residències de majors, centres de dia, centres de discapacitats i dependents i simi lars).

c) Administratiu, considerant preferents els usos específics associats a projectes d'investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica (I+D+i).

D'altra banda, el Pla Autonòmic de reactivació i transformació econòmica i social de les Illes Balears i més concretament a través de l'Eix 7. Economia social, sanitària, educativa i repte demogràfic preveu tota una sèrie de mesures que estan en la línia de treball ja iniciada per la Conselleria d'Afers Socials i Esports en la legislatura passada i que es concreten en els serveis següents:

—L'ajuda a domicili, els centres de dia i les residències. La previsió és que l'any 2030 s'atengui una població declarada com a dependent de 44.000 persones (avui n'atenem 20.674). Es rebran sol·licituds de dependència d'un 4 % de la població, d'entre les quals un 80 % seran aprovades. Per tal d'afrontar aquest escenari haurem de multiplicar per 7 la nostra oferta d'ajuda a domicili i haurem de duplicar l'oferta de places de centres de dia i residencials. El repte dels pròxims anys és, de la mà dels Consells i dels Ajuntaments, impulsar una xarxa d'atenció i de cura de les persones que garanteixi un servei òptim, i que contribueixi a incrementar la formació i l'oferta de professionals sociosanitaris així com a dinamitzar la reactivació econòmica mitjançant la construcció d'equipaments d'atenció social.

Les actuacions a les quals es destinen les subvencions d'aquesta convocatòria s'engloben clarament dins les finalitats que persegueix la Conselleria d'Afers Socials i Esports a través de la Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació, la qual, per tant, és l'òrgan competent per tramitar aquests expedients.

D'altra banda, d'acord amb el que disposa l'article 9.1 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut, en relació amb l'article 15 del text refós de la Llei de subvencions, correspon a la consellera aprovar aquesta convocatòria.

Aquesta convocatòria està prevista en l'apartat IV.5 Economia de les cures del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre), modificat per resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 2 de febrer de 2022 (BOIB núm. 19, de 5 de febrer).

Per tot això, d'acord amb l'article 15.1 del text refós de la Llei de subvencions i l'article 5.1 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports, de 5 de març de 2021, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut; a proposta del director general de Planificació, Equipaments i Formació; d'acord amb els informes previs del Servei Jurídic de la Conselleria d'Afers Socials i Esports; amb la fiscalització prèvia de la Intervenció de la Comunitat Autònoma, i fent ús de les facultats que m'atribueixen la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria de subvencions destinades a finançar les inversions d'entitats del tercer sector social per a la construcció, la reforma i rehabilitació, l'adaptació o ampliació de centres o millora dels serveis actuals, en terrenys o edificis propis o adquirits, destinats a places per a serveis residencials i serveis d'estades diürnes per als anys 2022-2031, d'acord amb els punts que disposa l'annex d'aquesta Resolució.

2. Aprovar el pressupost d'aquesta convocatòria, que té un import màxim de trenta-dos milions cent quaranta-dos mil set-cents dotze euros (32.142.712,00 €), amb càrrec a les partides pressupostàries següents dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

Any

Import

Partida pressupostària

2022

1.285.708,48 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2023

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2024

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2025

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2026

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2027

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2028

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2029

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2030

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2031

3.419.984,56 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

3. Autoritzar una despesa de trenta-dos milions cent quaranta-dos mil set-cents dotze euros (32.142.712,00 €) amb càrrec a les partides pressupostàries següents dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

Any

Import

Partida pressupostària

2022

1.285.708,48 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2023

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2024

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2025

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2026

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2027

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2028

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2029

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2030

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2031

3.419.984,56 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

4. Designar la Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació com a òrgan instructor del procediment de concessió de subvencions derivat d'aquesta convocatòria.

5. El pagament es podrà fer anticipadament, en concepte de bestreta, una vegada dictada la resolució de concessió, i s'eximeix l'entitat beneficiària de presentar cap tipus de garantia de la quantitat que se li anticipa, per raons d'interès públic, de conformitat amb l'article 37.2 del text refós de la Llei de subvencions i l'article 25.3b) del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (28 de març de 2020)

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez

 

ANNEX Punts de la convocatòria de subvencions destinades a entitats del tercer sector d'acció social per finançar les inversions per a la construcció, la reforma i rehabilitació, l'adaptació, ampliació de centres o millora dels serveis actuals, en terrenys o edificis propis o adquirits, destinats a places per a serveis residencials i serveis d'estades diürnes per als anys 2022-2031

1. Objecte

1.1. L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats del tercer sector d'acció social per finançar les despeses derivades de les inversions per a la construcció, la reforma i rehabilitació, l'adaptació, ampliació de centres o millora dels serveis actuals, en terrenys o edificis propis o adquirits, destinats a places per a serveis residencials i serveis d'estades diürnes per als anys 2022-2031.

Aquestes inversions, que s'han de destinar a la dotació de places de conformitat amb la normativa específica aplicable en matèria de serveis socials, en concret el Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població, s'han de fer en els serveis següents:

a) Els serveis d'estades diürnes:

1r) Centres de dia o unitats d'estades diürnes

2n) Serveis ocupacionals per a persones amb discapacitat

3r) Serveis socioculturals, serveis de foment i dinamització del lleure i l'oci entre les persones amb discapacitat

4t) Altres serveis d'estades diürnes

b) Els serveis residencials:

1r) Habitatges supervisats

2n) Residències

3r) Altres equipaments residencials

L'establiment d'aquests serveis s'avaluarà d'acord amb els criteris de valoració establerts a la clàusula 12 i atenent a la inclusió en les zones d'atenció prioritària per a cadascun d'aquests, d'acord amb l'annex 1 adjunt a la convocatòria. L'annex 2 defineix quins municipis componen cadascuna d'aquestes zones d'atenció prioritàries.

1.2. Les actuacions que s'han de desenvolupar en el marc d'aquesta convocatòria, s'han de correspondre amb les necessitats d'atenció prioritària que estableix l'article 6 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears:

a) Discapacitat física, psíquica o sensorial

b) Dificultats d'integració familiar o comunitària derivades de malalties mentals

S'exclouen expressament d'aquesta convocatòria els projectes de construcció, reforma i rehabilitació, l'adaptació, ampliació de centres o millora dels serveis actuals, destinats per a altres usos diferents als quals s'han especificat al punt 1.1.

Així mateix, també s'exclouen d'aquesta convocatòria els col·lectius no inclosos als punt a) i b) anterior.

1.3. A efectes d'aquesta convocatòria tendran la consideració d'actuacions subvencionables les que es realitzin en centres destinats als serveis descrits al punt 1.1 anterior, i que s'enquadren en alguna de les categories que es relacionen a continuació:

a) Adquisició de solars o terrenys per a la construcció, i la construcció de nous centres en aquests solars o terrenys.

b) Construcció de nous centres en solars o terrenys propis.

c) Realització d'obres per a la finalització d'obres inacabades. Tendran tal consideració les obres destinades a acabar construccions que actualment no es troben en condicions d'entregar-les a l'ús general per posar-les en funcionament.

d) La reforma i/o rehabilitació, l'adaptació i/o ampliació de centres propis; això és, les actuacions que suposin una millora, modernització, adequació o ampliació del centre o servei.

e) L'adquisició d'immobles per a la reforma i/o rehabilitació, l'adaptació i/o ampliació de centres.

f) L'adquisició d'equipament per a aquests serveis.

1.4. Aquesta convocatòria es regeix per l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut (BOIB núm. 34, d'11 de març).

2. Àmbit temporal

2.1. Són subvencionables les despeses dels projectes que compleixin els requisits que estableix aquesta convocatòria i que s'hagin dut a terme o executat o que es duguin a terme o s'executin dins el període comprès entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de març de 2027, encara que corresponguin a actuacions iniciades abans d'aquest període.

2.2. La data màxima per a l'inici de les obres es fixa per al dia 30 de setembre de 2023. Excepcionalment, quan hi concorrin circumstàncies que impedeixin iniciar les obres abans d'aquesta data, es podrà sol·licitar una pròrroga d'inici d'obres com a màxim fins a 31 de març 2024, tot justificant aquestes circumstàncies. La pròrroga haurà de ser autoritzada per l'òrgan gestor. Així mateix, les entitats hauran de disposar del certificat de final d'obra abans del 31 de març de 2027.

3. Pressupost i àmbit territorial

3.1. L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de trenta-dos milions cent quaranta-dos mil set-cents dotze euros (32.142.712,00 €), d'acord amb la imputació temporal i el desglossament següents:

Any

Import

Partida pressupostària

2022

1.285.708,48 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2023

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2024

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2025

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2026

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2027

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2028

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2029

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2030

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2031

3.419.984,56 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

3.2. La distribució del pressupost entre les illes es farà seguint els criteris de territorialització de les transferències als consells insulars en matèria de serveis socials:

Per a l'illa d'Eivissa, el 13 % (4.178.552,56 €) del pressupost de la convocatòria.

Per a l'illa de Formentera, l'1,10 % (353.569,83 €) del pressupost de la convocatòria.

Per a l'illa de Mallorca, el 85,90 % (27.610.589,61 €) del pressupost de la convocatòria.

Si no es presenten sol·licituds o les sol·licituds presentades no poden cobrir la dotació de l'illa, el pressupost restant s'haurà de distribuir entre les altres illes de manera proporcional, d'acord amb el percentatge insular de població de dret.

3.3. L'import consignat inicialment a les partides es pot ampliar mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes, si escau, que preveu l'article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (Llei 39/2015 en endavant).

3.4. La modificació esmentada, llevat que s'estableixi una altra cosa, no implica que s'ampliï el termini per presentar sol·licituds, ni afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes expressament.

4. Requisits de les entitats beneficiàries

4.1. Poden ser beneficiàries dels ajuts que estableix aquesta convocatòria les entitats que compleixin els requisits que s'indiquen tot seguit:

a) Estar constituïda legalment com a entitat privada sense ànim de lucre amb dos anys d'antelació a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

b) Estar inscrita, en la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, com a entitat prestadora de serveis socials en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears, regulat en el capítol II del Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular. La Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació comprovará d'ofici aquesta inscripció.

c) Estar inscrita en el Cens d'entitats del tercer sector d'acció social de les Illes Balears, en la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. La Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació comprovarà d'ofici aquesta inscripció.

d) Disposar de seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears i desenvolupar les activitats de manera real i efectiva en l'àmbit de la comunitat autònoma.

e) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

f) Acreditar una experiència mínima de dos anys i especialització en l'atenció al col·lectiu o als col·lectius als quals s'adrecen els programes.

g) No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari de subvencions que estableixen l'article 10 del text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

h) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

i) No tenir personal contractat o voluntari que hagi estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, inclosos l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans, de conformitat amb el que estableix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

j) Acreditació mitjançant qualsevol títol jurídic vàlid en dret de la titularitat del solar, terreny o immoble en el qual s'efectuarà la construcció, la reforma i rehabilitació, l'adaptació o l'ampliació.

4.2. S'exclouen d'aquesta convocatòria els organismes o les entitats de dret públic adscrits o vinculats a una administració pública; les universitats; els partits polítics i les fundacions que en depenen; els col·legis professionals; les cambres oficials de comerç, indústria i navegació; les societats civils; les organitzacions empresarials i els sindicats, les persones físiques i altres entitats amb fins específics i naturalesa anàlegs als de les esmentades.

5. Obligacions de les entitats beneficiàries

5.1. D'acord amb l'article 16 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut i la resta de normativa aplicable, les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions tenen les obligacions següents:

a) Comunicar a l'òrgan competent que s'accepta la proposta de resolució o que s'hi renuncia, en els termes de la resolució de la convocatòria. En qualsevol cas, l'acceptació s'entén produïda automàticament si, en el termini de deu dies hàbils, no es fa constar el contrari.

b) Acreditar davant la Conselleria d'Afers Socials i Esports que es compleixen de manera efectiva els requisits i les condicions per accedir als ajuts i, en especial, que es manté l'activitat subvencionada.

c) Acreditar, de la manera establerta reglamentàriament, abans que es dicti la proposta de resolució de concessió, que s'està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat i de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica.

d) Comunicar a l'òrgan que concedeix les subvencions qualsevol variació de la seva situació que pugui tenir incidència en la conservació i la quantia dels ajuts, en el termini de vint dies hàbils comptadors des que s'origini la variació.

e) Destinar els ajuts atorgats a la finalitat per a la qual se sol·liciten, per un període mínim de 30 anys.

f) Assumir la diferència econòmica entre l'import de la quantitat concedida i el cost total de l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció, ja sigui amb fons propis, o bé a través d'aportacions de tercers, garantint que aquesta es faci efectiva en els terminis i condicions establerts per a la concessió de la subvenció.

g) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajuts o finançament per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, en el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts.

h) Facilitar tota la informació que els requereixi l'òrgan de control financer corresponent.

i) Col·laborar amb les actuacions de control i comprovació que puguin dur a terme els òrgans competents, i aportar-hi tota la informació i la documentació que li requereixin en l'exercici d'aquestes actuacions.

j) Conservar els documents originals justificatius de l'aplicació de la subvenció rebuda, inclosos els documents electrònics, durant un període mínim de 8 anys, que estaran a disposició de la conselleria competent en matèria d'Afers Socials, de la Intervenció General de la comunitat autònoma i dels òrgans fiscalitzadors i de control que els puguin requerir.

k) Aportar una memòria justificativa de l'aplicació dels ajuts atorgats i que n'expliqui la realització.

l) Justificar les despeses efectuades amb càrrec als ajuts atorgats, en la forma escaient i dins el termini establert, amb caràcter general, en aquesta norma i, amb caràcter específic, en les resolucions de concessió corresponents.

m) Adoptar les mesures d'identificació, informació i publicitat de les inversions finançades per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant la col·locació de plaques o cartells que anunciïn la subvenció concedida. Així mateix, també s'adoptaran les mesures de difusió consistents a fer constar en un lloc destacat de les memòries anuals que es redactin, com també en els treballs, les activitats, les publicacions, els documents o els actes públics relacionats amb la finalitat de la subvenció, el finançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Tot el material editat requereix l'autorització prèvia del Gabinet de Premsa de la Conselleria, que s'ha de sol·licitar a l'adreça de correu electrònic planificacio@dgplanificacio.caib.es

5.2. L'entitat beneficiària ha d'executar tot el projecte aprovat que hagi fonamentat la concessió de la subvenció.

5.3. L'entitat beneficiària ha de complir la normativa de serveis socials quant a la inscripció, l'autorització i l'acreditació de serveis socials, a més de la resta de normativa sectorial aplicable.

6. Despeses subvencionables

6.1. Únicament són subvencionables les següents despeses derivades de les inversions realitzades en els projectes aprovats en aquesta convocatòria:

a) Les despeses d'inversió corresponents a projectes per a la construcció, la reforma i rehabilitació, l'adaptació o ampliació de centres destinats a places per a serveis residencials i serveis d'estades diürnes, a més de les despeses de subministrament d'equipament d'aquests serveis.

b) Les despeses corresponents a l'adquisició de solars o terrenys per a la construcció del centres destinats a places per a serveis residencials i serveis d'estades diürnes.

c) Les despeses corresponents a l'adquisició d'immobles per a la reforma i/o rehabilitació, l'adaptació i/o ampliació de centres.

d) Les despeses relatives als treballs tècnics vinculats als projectes aprovats, així com les llicències i les despeses fiscals corresponents.

e) Les despeses financeres vinculades als projectes aprovats en la convocatòria.

6.2. Les despeses indicades en el punt anterior s'han de dirigir a la dotació de places, de conformitat amb els requisits que estableix la normativa específica aplicable en matèria de serveis socials que regula cada servei, per incorporar-les a la xarxa pública de serveis socials de les Illes Balears, amb la finalitat d'atendre les necessitats d'atenció prioritària que indica el punt 1.2 d'aquesta convocatòria.

6.3. En cap cas se consideraran despeses subvencionables i queden expressament exclosos com a cost elegible d'aquesta subvenció:

a) El preu dels solars o immobles cedits de forma gratuïta.

b) Les despeses derivades d'obres complementàries, que són aquelles que no figuren en el projecte ni en el contracte inicial però que és necessari realitzar —com a conseqüència de circumstàncies imprevistes— per executar l'obra tal com estava descrita en el projecte.

c) Les despeses provinents de modificacions o liquidacions que siguin necessàries per completar tota l'obra en la part que excedeixi de l'import de la subvenció concedida.

d) Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda.

7. Documentació que cal presentar

7.1. Les entitats interessades que compleixin els requisits que estableix el punt 4 d'aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud, d'acord amb el model que consta com a imprès 1, i que ha de signar la persona representant legal de l'entitat.

7.2. A la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

a) El projecte tècnic degudament emplenat, en el qual s'hauran de concretar aquestes qüestions, com a mínim:

— Descripció del servei o serveis que s'han de desenvolupar, que hauran d'estar compresos entre els que es descriuen en el punt 1.1 d'aquesta convocatòria.

— Els objectius concrets que es persegueixen amb aquest servei.

— El perfil del sector de població al qual es dirigeix el servei, tenint en compte el que estableix el punt 1.2 d'aquesta convocatòria.

— La previsió del nombre de places o d'usuaris que es crearan.

— Un estudi econòmic i financer de viabilitat en què es detallin les fonts de finançament, d'acord amb el model que consta com a imprès 2.

b) Una fotocòpia del NIF de l'entitat sol·licitant.

c) Una còpia dels estatuts vigents de l'entitat, degudament inscrits en el registre corresponent.

d) L'acreditació de la representació de la persona que signa la sol·licitud (acord de l'assemblea general, apoderament, certificat d'habilitació, etc.).

e) Una declaració responsable conjunta i signada electrònicament (imprès 3) que inclou:

1)  Que l'entitat sol·licitant no es troba incursa en cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de subvencions que estableix l'article 10 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28  de desembre, en relació amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2) Que l'entitat sol·licitant es compromet a complir les obligacions que estableix l'article 11 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu  2/2005, de 28 de desembre.

3)  Que l'entitat sol·licitant es compromet a complir les obligacions que estableix l'article 16 de  l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut.

4)  Que l'entitat es compromet a complir les obligacions establertes al punt 5 d'aquesta convocatòria de subvencions.

5)  Que l'entitat sol·licitant no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

f) Certificats de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària que indiquin que l'entitat sol·licitant està al corrent en el pagament de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries davant l'Administració estatal. En cas de no aportar-hi els certificats es podrà presentar una autorització expressa de la persona representant de l'entitat sol·licitant perquè l'òrgan instructor del procediment pugui expedir el certificat telemàtic que justifiqui que l'entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (imprès 4).

g) Una declaració responsable signada electrònicament de no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut o finançament per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o bé, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per aquesta finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida (imprès 5).

h) Una declaració responsable signada electrònicament de la veracitat de les dades bancàries aportades, excepte que ja consti, tramitada vàlidament, en els arxius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (en aquest cas, és suficient indicar-ne les dades). La titularitat del compte bancari ha de ser de l'entitat beneficiària de la subvenció (imprès 6).

i) Un certificat signat electrònicament per la persona representant de l'entitat en el qual es faci constar l'adreça de la seu o la delegació permanent i activa de l'entitat a les Illes Balears, a més dels altres locals dels quals disposa l'entitat, amb una indicació clara dels serveis que es duen a terme a cada local.

j) Una declaració responsable signada electrònicament pel que fa a l'impost sobre el valor afegit (IVA). L'entitat ha de comunicar si està exempta de pagar l'impost, si està subjecta a pagar-lo, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el percentatge corresponent (imprès 7).

k) Una declaració responsable signada electrònicament per la persona representant de l'entitat en la qual es facin constar els anys d'experiència prèvia de l'entitat en programes o serveis de serveis socials (imprès 8).

l) Un document acreditatiu de la titularitat de l'edifici o del terreny o solar en el qual s'ha de dur a terme el projecte pel qual se sol·licita finançament.

m) Fotografies del terreny, solar o immoble on es pretén ubicar el nou centre o fotografies de l'estat actual de l'obra existent.

n) Projecte d'execució o, en el seu cas, projecte bàsic firmat pel tècnic competent responsable, degudament identificat. S'hi haurà de descriure l'objecte de les obres, que recollirà la identificació del solar o immoble on es pretén actuar, els antecedents i situació prèvia de les obres, les necessitats a satisfer o, quan sigui procedent, les deficiències que s'hi pretenen corregir, la justificació de la solució adoptada i el termini d'execució previst per a les obres.

o) Així mateix, juntament amb el projecte d'execució o en document apart, s'hi haurà d'incloure el pressupost detallat de les obres a realitzar, desglossat per unitats, el preu de les quals s'haurà d'ajustar a preus de mercat. En aplicació de l'article 40 del text refós de la Llei de subvencions, l'entitat beneficiària ha d'haver sol·licitat tres pressuposts (quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix la legislació estatal en matèria de contractes del sector públic per als contractes menors). L'elecció entre les ofertes presentades s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

p) Informe de supervisió de la normativa tècnica i urbanística del tècnic competent del municipi o entitat local que sigui procedent.

q) Informe d'auditoria dels comptes anuals aprovats l'any 2020.

7.3. En el cas dels projectes iniciats i/o executats durant o amb anterioritat a l'any 2022, a més s'haurà de presentar una declaració responsable en què es facin constar les dades següents:

 • Import total del pressupost de l'obra.
 • Identificació del contractista de l'obra.
 • Criteris de selecció del contractista, en cas que s'hagin demanat diversos pressuposts per realitzar l'obra, a més de la justificació si no s'ha atorgat al pressupost més econòmic.
 • Data d'inici de l'obra i data de finalització, en cas que hagi acabat.
 • Que l'obra s'ha executat o s'està executant conforme al que es va estipular.
 • Indicació d'una relació de factures emeses o certificacions d'obra realitzades, així com la data de pagament de dites factures o certificacions. També s'haurà d'indicar la part que queda pendent de pagament, en el seu cas.

7.4. Els tècnics de la Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació poden sol·licitar, a més, tota la documentació complementària que considerin necessària per avaluar correctament la sol·licitud.

7.5. Amb relació a la documentació que determinen els apartats anteriors, cal comunicar a la Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació qualsevol modificació que es produeixi durant el període subvencionat fins que es presenti la justificació final del projecte.

7.6. La presentació de la sol·licitud suposa que l'entitat autoritza els tècnics de la Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació perquè puguin demanar a altres administracions qualsevol documentació, i les dades i els informes que considerin necessaris per tramitar l'expedient.

7.7. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les prescripcions que conté aquesta convocatòria i de tota la normativa aplicable en matèria de subvencions.

8. Nombre, lloc i termini de presentació de sol·licituds

8.1. Les entitats interessades poden presentar fins a un màxim de quatre sol·licituds de subvenció que s'hauran de destinar a la dotació de places, de conformitat amb la normativa específica aplicable en serveis socials per als serveis establerts al punt 1.1 de la convocatòria per cobrir les necessitats d'atenció prioritària que estableix el punt 1.2.

En cas que l'entitat presenti més d'una sol·licitud de subvenció s'haurà d'especificar de forma clara quina preferència atorga a cada una de les sol·licituds, perquè en cas d'empat en la puntuació atorgada per la Comissió Avaluadora en algun dels projectes, sigui la pròpia elecció de l'entitat la que dirimeixi la seva preferència per un projecte o un altre.

8.2. Cada sol·licitud de subvenció que es presenti ha de correspondre a un únic projecte d'execució d'obres (amb adquisició de terreny, solar o immoble, si escau). Els projectes d'execució d'obres s'han de destinar a la dotació de places d'un o diversos serveis dels definits a les lletres a) i b) del punt 1.1 d'aquesta convocatòria.

8.3. En el cas que una entitat presenti més d'una sol·licitud, només ha d'aportar la documentació assenyalada en l'apartat 7.2 amb la primera de les sol·licituds, excepte pel que fa a la documentació prevista en els apartats a), g), l), m), n), o) i p), que s'ha d'adjuntar a cada sol·licitud.

8.4. El termini per presentar les sol·licituds és de cinc mesos des de l'endemà que es publiqui aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Les entitats interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC).

En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, conforme allò que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015 els requerirà perquè la realitzin en la forma indicada anteriorment.

En el termini màxim de 3 dies d'haver presentat la sol·licitud de forma electrònica mitjançant el Registre Electrònic Comú, les entitats sol·licitants han de trametre una còpia de la sol·licitud i documentació presentada a l'adreça de correu electrònic planificacio@dgplanificacio.caib.es

8.5. Els impresos oficials de la sol·licitud i dels documents que s'han d'emplenar i presentar són a disposició de les persones interessades en els enllaços del web de la Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació. Quan en la sol·licitud s'hi inclogui una adreça de correu electrònic, s'entendrà que aquesta adreça s'aporta a l'efecte dels avisos que s'esmenten en l'article 41.6 de la Llei 39/2015.

9. Examen de la documentació

9.1. Els serveis tècnics de la Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació han d'examinar les sol·licituds i la documentació que s'hi adjunta per determinar si el projecte s'adequa al que estableix aquesta convocatòria.

9.2. D'acord amb el que disposa l'article 21.5 de la Llei 39/2015, quan el nombre de les sol·licituds formulades o de les persones afectades pugui suposar un incompliment del termini màxim de resolució, l'òrgan competent per resoldre, a proposta raonada de l'òrgan instructor, o el superior jeràrquic de l'òrgan competent per resoldre, a proposta d'aquest òrgan, poden habilitar els mitjans personals i materials per complir el despatx adequat i en el termini escaient.

9.3. En el cas que les sol·licituds no compleixin els requisits legals o els que exigeix aquesta convocatòria, o no incorporin la documentació esmentada en l'apartat anterior, s'ha de requerir a l'entitat interessada que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o aporti la documentació que hi manca, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar d'acord amb l'article 21 de la Llei 39/2015.

10. Comissió Avaluadora

10.1. D'acord amb el que disposen l'article 19 del text refós de la Llei de subvencions i l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut, es constitueix la Comissió Avaluadora, que integren els membres següents:

a) President: El/la cap de Servei d'equipaments en serveis socials de la Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació, o la persona en qui delegui.

b) Vocals:

— El/la cap del Departament Jurídic de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, o la persona en qui delegui.

— El/la cap del Departament de la Direcció General d'Atenció a la Dependència, o la persona en qui delegui.

— El/la cap de Servei de la Unitat de Gestió Econòmica, o la persona en qui delegui.

— El/la cap de Servei de Planificació social de la Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació, o la persona en qui delegui.

— Tres persones tècniques de la Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació.

c) Secretari o secretària: una de les tres persones tècniques de la Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació designades com a vocals.

10.2. En el cas que, d'acord amb el que estableix l'article 21.5 de la Llei 39/2015, s'habilitin mitjans personals per resoldre el procediment dins el termini, es pot ampliar el nombre de tècnics de les direccions generals que formen part de la Comissió Avaluadora.

10.3. D'acord amb els informes tècnics previs, la Comissió Avaluadora ha d'emetre l'informe global que ha de servir de base a l'òrgan instructor per elaborar les propostes de resolució de concessió de subvencions. En aquest informe, la Comissió ha d'establir la llista dels possibles projectes beneficiaris ordenats per puntuació.

11. Instrucció del procediment, resolució i notificació

11.1. L'òrgan competent per instruir el procediment és el director general de Planificació, Equipaments i Formació, qui ha de dur a terme, d'ofici, les actuacions necessàries per instruir i tramitar el procediment, d'acord amb el que estableix l'article 16 del text refós de la Llei de subvencions, a més de comprovar la justificació i l'aplicació efectiva de la subvenció concedida, d'acord amb l'article 42 del mateix text legal.

11.2. En el supòsit que el procediment de concessió es paralitzi per qualsevol causa imputable a l'entitat sol·licitant de la subvenció per la falta de compliment d'algun tràmit preceptiu en el termini atorgat, se la podrà declarar decaiguda en el seu dret al tràmit corresponent, i la Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació podrà proposar a l'òrgan competent per resoldre el procediment la resolució d'aquest i, una vegada dictada la resolució corresponent, l'ha de notificar a la persona interessada. No obstant això, sempre que no afecti a tercers, s'admetrà l'actuació de l'interessat i produirà els seus efectes legals, si es produís abans o en el dia en què es notifiqui la resolució en què es tengui per transcorregut el termini.

11.3. En tot cas, l'òrgan instructor pot proposar la millora de la sol·licitud i, en particular, la modificació del pressupost presentat per la persona o l'entitat sol·licitant o de les condicions i la forma de realització de l'activitat, sempre que això no perjudiqui terceres persones. En aquests casos, s'ha de demanar la conformitat de la persona o l'entitat sol·licitant, conformitat que s'ha d'entendre atorgada si la proposta formulada per l'òrgan instructor explicita clarament les modificacions corresponents i la persona o l'entitat sol·licitant no hi manifesta oposició, per escrit, en un termini de quinze dies. En qualsevol altre cas, la sol·licitud s'ha de mantenir en els termes expressats per la persona o l'entitat sol·licitant en l'escrit inicial, sens perjudici de les correccions que, si escau, es desprenguin de l'escrit d'oposició que presenti.

11.4. D'acord amb l'informe global de la Comissió Avaluadora, el director general de Planificació, Equipaments i Formació, òrgan instructor del procediment, ha de formular la proposta de resolució provisional, que s'ha de notificar individualment a les entitats interessades.

11.5. En el cas d'haver-se desestimat la sol·licitud de l'entitat o en el cas que l'import de la subvenció proposada sigui inferior a la quantitat sol·licitada, s'ha de concedir el tràmit d'audiència a la part interessada perquè pugui presentar-hi les al·legacions oportunes en el termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la notificació de la proposta de resolució.

11.6. Una vegada formulada i notificada o publicada la proposta de resolució definitiva, les entitats beneficiàries han de comunicar a l'òrgan instructor que accepten la proposta o bé que hi renuncien, en el termini de deu dies hàbils. En tot cas, se considera que l'entitat beneficiària accepta la proposta de resolució si no manifesta el contrari en el termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà que se li hagi notificat.

11.7. L'òrgan competent per resoldre els procediments de concessió de les subvencions que determina aquesta convocatòria és la consellera d'Afers Socials i Esports .

11.8. Les resolucions dictades en aquest procediment, que posen fi a la via administrativa, s'han de notificar individualment a cada entitat interessada, d'acord amb l'article 42 de la Llei 39/2015; han de ser motivades, i han de fixar, en cas de concessió, la quantia individual de la subvenció.

11.9. El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de sis mesos, comptadors des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

11.10. Les sol·licituds no resoltes en el termini fixat en l'apartat anterior s'han de considerar desestimades.

11.11. Qualsevol alteració de les condicions exigides per concedir la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions o ens públics o privats, estatals o internacionals, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

12. Criteris de valoració i determinació de l'import de la subvenció

12.1. La concessió dels ajuts s'ha de regir pels principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'òrgan o l'entitat que els atorga, i eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics.

12.2. Els projectes de les entitats beneficiàries se seleccionaran d'acord amb el que disposen els articles 17.1 i 18 del text refós de la Llei de subvencions.

12.3. En cap cas, l'import de la subvenció concedida no pot ser superior a la quantia sol·licitada.

12.4. En el cas que el projecte disposi de finançament d'altres ens públics o privats, la quantia d'aquestes subvencions, de manera aïllada o conjunta, no pot ser superior al cost de l'activitat que l'entitat beneficiària ha de dur a terme.

12.5. La Comissió Avaluadora aplicarà el següent procediment de valoració i determinació de l'import de la subvenció:

a) Els criteris de valoració de les sol·licituds que compleixin els requisits que estableix aquesta convocatòria són els que es detallen a continuació:

I) En relació amb les zones prioritàries on es duran a terme els projectes segons tipologia de serveis (es detallen als annexos 1 i 2) (màxim 50 punts)

2.4.4. Servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física i necessitat de suport extens

Zones prioritàries (1):

Palma, Eivissa i Llevant

Zones prioritàries (2): Migjorn, Nord, Ponent i Pla

Zones prioritàries (3): Formentera, Tramuntana i Raiguer

50 punts

35 punts

20 punts

2.5.5. Servei d'estades diürnes per a persones amb discapacitat en situació de dependència

Zones prioritàries (1): Migjorn, Nord i Ponent

Zones prioritàries (2): Tramuntana i Formentera

Zones prioritàries (3): Eivissa, Palma, Pla, Llevant i Raiguer

50 punts

35 punts

20 punts

2.5.7. Servei residencial per a persones amb discapacitat en situació de dependència

Zones prioritàries (1): Palma i Eivissa

Zones prioritàries (2): Migjorn, Llevant i Nord

Zones prioritàries (3): Formentera, Ponent, Pla, Tramuntana, Raiguer

50 punts

35 punts

20 punts

2.6.1. Servei d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat

Zones prioritàries (1): Palma, Eivissa i Raiguer

Zones prioritàries (2): Migjorn, Llevant i Nord

Zones prioritàries (3): Ponent, Pla, Tramuntana i Formentera

50 punts

35 punts

20 punts

2.6.2. Serveis ocupacionals per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat

Zones prioritàries (1):

Migjorn, Nord, Pla, Tramuntana i Formentera

Zones prioritàries (2): Ponent, Palma i Eivissa

Zones prioritàries (3): Llevant i Raiguer

50 punts

35 punts

20 punts

Resta de serveis d'estades diürnes i serveis residencials no inclosos en els apartats anteriors, que siguin objecte de subvenció segons el punt 1.1 i 1.2 de la convocatòria

15 punts

* Numeració dels serveis d'acord amb el que estableix el Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Cartera bàsica de Serveis Socials de les Illes Balears 2017-2020 i s'estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals.

 

​​​​​​​

II) En relació amb les característiques del projecte d'obra (sumatori fins a un màxim de 25 punts) (vegeu annex 3)

Qualitat del projecte pel que fa a la salut i benestar

8

Ubicació per a l'emplaçament de l'obra, mobilitat i accessibilitat

6

Impacte ambiental. Anàlisi de cicle de vida (ACV)

5

Projecte construït i/o dissenyat per a l'obtenció del certificat d'eficiència energètica, segons es recull en el Reial Decret 390/2021, d'1 de juny, pel qual s'aprova el procediment bàsic per la certificació d'eficiència energètica d'edificis

6

 

III) En relació amb el cofinançament extern del projecte (fins a un màxim de 10 punts)

Cofinançament extern superior al 50 % del cost del projecte

10

Cofinançament extern superior al 25 % i fins al 50 % del cost del projecte

5

Cofinançament extern superior al 5 % i fins al 25 % del cost del projecte

1

IV) En relació amb les ràtios de solvència econòmica de l'entitat (sumatori fins a un màxim de 15 punts)

b) Per determinar l'import de la subvenció en relació amb les despeses d'inversió, s'ha de valorar cada sol·licitud d'acord amb els criteris que estableix la taula anterior.

c) Per a la valoració del criteri I), en el supòsit de projectes que incloguin més d'un servei, aquests es valoraran i puntuaran individualment i se sumarà el resultat obtingut.

d) La puntuació mínima necessària perquè una sol·licitud pugui accedir a la subvenció és de 40 punts.

e) Per a aquelles entitats que presentin més d'una sol·licitud de subvenció, es valoraran totes, ordenant-les de major a menor puntuació. La sol·licitud que hagi obtingut més puntuació serà susceptible de rebre subvenció, en una primera ronda de repartiment de crèdit entre totes les sol·licituds presentades. La resta de sol·licituds de les entitats quedaran pendents, perquè en el cas que hi hagi romanent de crèdit després d'aquesta primera ronda, es pugui repartir en futures rondes (fins a un màxim de quatre, segons el nombre de sol·licituds que faci cada entitat).

En el cas que hi hagi un empat a punts entre sol·licituds d'una mateixa entitat es considerarà com a primera opció la que hagi establert la pròpia entitat, tal com especifica el punt 8.1 de la convocatòria.

f) A l'hora d'establir la quantia a subvencionar per a cada sol·licitud s'ha de tenir en compte que l'import màxim que es podrà concedir a una mateixa entitat serà d'un 15 % sobre l'import total de la convocatòria.

g) Una vegada valorades les sol·licituds, d'acord amb els criteris de valoració i complint la limitació establerta en l'apartat f), s'ordenaran segons la puntuació obtinguda tots els projectes, diferenciant els que s'enquadraran dins de la primera ronda, d'aquells altres que s'enquadraran en futures rondes. Per tal de determinar l'import concedit es tendrà en compte el següent:

— En el cas que la suma dels imports sol·licitats a la primera ronda siguin inferiors a l'import total de la convocatòria, s'atribuirà a les entitats beneficiàries tota la subvenció sol·licitada. El romanent de crèdit es repartirà a les següents rondes seguint el mateix criteri fins que s'esgoti el crèdit de la convocatòria.

— En el cas que la suma dels imports sol·licitats a la primera ronda sigui superior a l'import total de la convocatòria, es concedirà el 100 % dels imports sol·licitats, per ordre, fins esgotar el crèdit.

h) El darrer projecte subvencionable segons el que disposa l'apartat anterior es pot finançar per un import inferior al 100 % de la quantia sol·licitada, per poder executar tot el pressupost de la convocatòria. En aquest cas, es notificarà la proposta de resolució a l'entitat interessada perquè accepti o rebutgi la subvenció proposada, concedint-li un tràmit d'audiència perquè pugui presentar-hi les al·legacions oportunes en el termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la notificació de la proposta de resolució. En cas que la rebutgi, es notificarà successivament a les entitats següents per ordre de prelació de la llista, fins que alguna l'accepti.

i) D'altra banda, un cop notificades a les entitats interessades les propostes de resolució, disposen d'un termini de deu dies hàbils per acceptar o rebutjar la subvenció. Si alguna o algunes entitats rebutgen la subvenció, es podrà repartir l'import romanent entre la resta d'entitats, seguint les mateixes regles descrites als apartats anteriors.

j) En el cas que un cop es reparteixin tots els imports sol·licitats quedi un romanent de crèdit a la convocatòria, es podrà repartir aquest import entre les entitats que no hagin arribat als 40 punts però n'hagin assolit un mínim de 25. El repartiment del romanent es farà seguint les mateixes regles descrites als apartats anteriors.

k) En cas d'empat entre les puntuacions de les sol·licituds de projecte subvencionables, es donarà prioritat a la sol·licitud que tengui una puntuació més alta en el criteri següent:

a) En relació amb les zones prioritàries on es duran a terme els projectes segons tipologia de serveis

Si persisteix l'empat, s'atendrà a la puntuació obtinguda en la resta de criteris, segons l'ordre successiu següent:

b) En relació amb les característiques del projecte d'obra

c) En relació amb el cofinançament extern del projecte

d) En relació amb les ràtios de solvència econòmica

l) En cas que, així i tot, persisteixi l'empat es donarà prioritat a l'ordre d'entrada de la sol·licitud en el registre de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

13. Pagament i justificació dels ajuts

13.1. L'abonament de les anualitats es farà d'acord amb la següent planificació:

 • Anualitat 2022: Es farà un pagament per una quantia equivalent al 4 % de l'import concedit al beneficiari, abans de la finalització de l'any 2022, una vegada s'hagi resolt quines son les entitats beneficiàries, d'acord amb el projecte bàsic presentat.
 • Anualitat 2023: Es farà un pagament per una quantitat equivalent al 10,67 % de l'import concedit al beneficiari, quan l'entitat beneficiària presenti el projecte d'execució definitiu, el qual s'ha de presentar abans del 15 d'octubre de 2023.
 • En el cas que l'Ajuntament corresponent no hagi aprovat el projecte d'execució definitiu, s'haurà de presentar, com a mínim, la documentació que acrediti que aquesta documentació ha tengut entrada a l'Ajuntament. Aquelles entitats que, havent resultat beneficiàries de la subvenció, no presentin dins termini el projecte d'execució de les obres hauran de retornar, mitjançant un procediment de reintegrament, l'import del 4 % abonat en el primer pagament. A més, s'ha de tenir en compte el que estableix el punt 17 de la convocatòria.
 • Anualitats 2024 a 2030: Es farà un pagament per una quantitat equivalent al 10,67 % de l'import concedit al beneficiari.
 • Anualitat 2031: Es farà un pagament per una quantitat equivalent al 10,64 % de l'import concedit al beneficiari. 

 13.2. Per tal de rebre l'abonament de les anualitats amb els percentatges que s'estableixen, les entitats beneficiàries hauran de presentar la següent documentació depenent de l'estat en què es trobin les obres quan es resolgui la convocatòria:

 Les entitats que acabin les obres abans que s'hagi resolt la concessió de les subvencions:

I. Per a l'anualitat 2023, han de presentar abans del 15 d'octubre de 2023:

a) Una memòria justificativa descriptiva de les actuacions duites a terme durant tot el període subvencionat, amb una explicació detallada de l'execució del projecte i les desviacions produïdes respecte del projecte inicial.

b) Una memòria econòmica, en la qual han de constar un compte justificatiu, degudament emplenat i signat pel representant de l'entitat, que ha d'incloure la relació de certificacions parcials d'obra a més de la certificació final amb la data d'emissió i de pagament i el percentatge d'imputació al projecte subvencionat. Així mateix, s'hauran de presentar les justificacions corresponents (escriptures, factures, etc.) en referència a l'adquisició de solars o terrenys per a la construcció de nous centres i l'adquisició d'immobles per a la reforma i/o rehabilitació, l'adaptació i/o ampliació de centres.

c) Els elements publicitaris (cartells, fullets, etc.) en els quals consti la col·laboració de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

d) Una declaració responsable, actualitzada en la data de presentació de la justificació final, de no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o bé, en cas contrari, una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.

e) Els tres pressuposts que, en aplicació de l'article 40 del text refós de la Llei de subvencions, ha d'haver sol·licitat l'entitat beneficiària (quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix la legislació estatal en matèria de contractes del sector públic per als contractes menors). L'elecció entre les ofertes presentades s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. No serà necessària la presentació dels tres pressuposts en cas que, per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi al mercat suficient nombre d'entitats que les subministrin o prestin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de subvenció.

II. Per a les anualitats del 2024 a 2031, abans del 30 de setembre de cada any: una declaració responsable signada pel representant de l'entitat que declari que el servei està en funcionament.

2. Les entitats que finalitzin les obres un cop s'hagi resolt la concessió de les subvencions: 

 • El projecte d'execució definitiu abans de l'inici de les obres i, en tot cas, abans de 15 d'octubre de 2023.
 • La documentació justificativa que s'estableix al punt 13.2.1.I. en el termini de tres mesos després de la finalització de les obres.
 • Justificació del desenvolupament correcte de les obres mitjançant certificacions parcials d'obra, abans del 30 de setembre de cada any, mentre s'estigui executant l'obra.
 • Una declaració responsable signada pel representant de l'entitat que declari que el servei està en funcionament, abans del 30 de setembre de cada any, des de la finalització de les obres fins a l'any 2031.

13.3. Tots els pagaments de les anualitats mentre s'estiguin executant les obres es faran anticipadament, en concepte de bestreta, amb exempció, per a l'entitat beneficiària, de presentar cap tipus de garantia de la quantitat que se li anticipa, de conformitat amb l'article 37.2 del text refós de la Llei de subvencions i l'article 25.3.b) del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

13.4. Les entitats beneficiàries de la subvenció disposen d'un termini de quinze dies per esmenar els defectes en la justificació de la subvenció que, si escau, apreciï l'òrgan competent per comprovar dita justificació, amb la comunicació prèvia per escrit adreçada a l'entitat beneficiària.

13.5. L'Administració revisarà la justificació presentada per comprovar el preu final de l'obra d'inversió d'acord amb el projecte presentat, com també les despeses financeres pendents —si n'hi ha— a l'efecte d'iniciar, si escau, el procediment dirigit a revocar o reintegrar totalment o parcialment la subvenció concedida. 

14. Ampliació del termini de justificació de la subvenció

14.1. D'acord amb l'article 32 de la Llei 39/2015, i pel que fa al termini de justificació final de les accions, les entitats beneficiàries de la subvenció en poden demanar una ampliació, que no pot excedir la meitat del termini concedit inicialment.

14.2. D'acord amb l'article 15.2 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut, d'ofici o a instància de part, es pot ampliar el termini de justificació de la subvenció amb els límits i les condicions que estableix l'article 32 de la Llei 39/2015, per mitjà d'una resolució motivada de l'òrgan competent per resoldre el procediment, sempre que amb això no es perjudiquin drets de terceres persones i es respecti la normativa d'aplicació.

15. Formes de justificació admissibles

15.1. Són formes de justificació admissibles les següents:

a) Despeses d'inversió: factures amb l'IVA inclòs, escriptures i certificats d'obra.

b) Despeses de subministrament d'equipament: factures amb l'IVA inclòs.

c) Despeses fiscals: rebuts.

d) Despeses financeres: rebuts i certificats bancaris.

e) Altres despeses: mitjançant qualsevol justificant que permeti la comprovació efectiva de la despesa (factures, rebuts, etc.)

En cap cas es consideraran despeses finançables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació. Així, serà despesa finançable l'import de la base imposable, i només en el cas que el beneficiari estigui exempt o no subjecte a tributació per l'impost sobre el valor afegit —IVA—, es considerarà també com a despesa l'import corresponent a aquest impost. Dit d'una altra manera: l'IVA constitueix una despesa subvencionable només si el beneficiari el sufraga en part o totalment, i no pot recuperar-lo, i pot ser del 100 % al 0 % en funció del règim de tributació de l'activitat i el beneficiari. El fet de no recuperar tot o part de l'IVA suposa una situació fiscal excepcional que el beneficiari haurà d'acreditar mitjançant un certificat d'exempció o prorrata.

15.2. En tots els documents justificatius de la subvenció han d'aparèixer, de manera clara i inequívoca, el nom i el NIF de l'entitat beneficiària de la subvenció.

15.3. D'acord amb l'article 40 del text refós de la Llei de subvencions, quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes a la legislació estatal en matèria de contractes de sector públic per als contractes menors, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de proveïdors diferents amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé— llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi al mercat suficient nombre d'entitats que el subministrin o prestin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, o, si s'escau, en la sol·licitud de la subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, i s'haurà de justificar expressament en una memòria quan l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

16. Avaluació i control

16.1. Les persones o entitats beneficiàries queden sotmeses a les mesures de comprovació i fiscalització que estableix la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control dels ajuts públics. A més, han de facilitar tota la informació que els requereixin l'òrgan instructor, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern.

16.2. L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits dona lloc a la denegació o a la revocació de l'ajut atorgat, sens perjudici de les responsabilitats que se'n puguin derivar.

17. Revocació dels ajuts concedits

17.1. L'alteració, intencionada o no, de les condicions tengudes en compte per concedir la subvenció, l'incompliment total o parcial de les obligacions o dels compromisos que ha de complir l'entitat beneficiària i, en tot cas, l'obtenció de subvencions incompatibles prèviament o posteriorment a la resolució de concessió són causes de revocació, total o parcial, de la subvenció atorgada.

17.2. La revocació de la subvenció s'ha de dur a terme mitjançant una resolució de modificació de la resolució de concessió, que n'ha d'especificar la causa, com també la valoració del grau d'incompliment, i ha de fixar l'import que, si pertoca, ha de percebre finalment l'entitat beneficiària. A aquest efecte, s'entén com a resolució de modificació la resolució de pagament dictada en el procediment d'execució pressupostària que tengui tots aquests requisits. No obstant això, en els casos en què, com a conseqüència de l'abonament previ de la subvenció, l'entitat beneficiària n'hagi de reintegrar la totalitat o una part, no s'ha de dictar cap resolució de modificació i s'ha d'iniciar el procediment de reintegrament corresponent.

A aquests efectes, s'han de tenir en compte el principi general de proporcionalitat, com també la resta de criteris de gradació que estableix l'article 28.3 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut.

18. Reintegrament dels ajuts concedits

18.1. Les causes i l'import del reintegrament total o parcial de la subvenció, com també el procediment per exigir-lo, es regeixen pel que estableix l'article 44 del text refós de la Llei de subvencions i per la normativa reglamentària de desplegament, tenint en compte els criteris de gradació a què es refereix l'article 28.3 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut.

18.2. En el cas que la causa del reintegrament derivi de la invalidesa de la resolució de concessió, aquesta resolució s'ha de revisar prèviament d'acord amb l'article 25 del text refós de la Llei de subvencions i la resta de disposicions aplicables.

18.3. D'acord amb el que preveu l'article 40.4 del text refós de la Llei de subvencions, en referència al supòsit d'adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, serà causa de reintegrament l'incompliment de l'obligació de destinació dels ajuts atorgats a la finalitat per a la qual es sol·liciten, per un període mínim de 30 anys. Aquest incompliment es produirà en tot cas amb l'alienació o el gravamen del bé, i quedarà el bé afecte al pagament del reintegrament sigui qui sigui el poseïdor, llevat que sigui un tercer protegit per la fe pública registral o es justifiqui l'adquisició dels béns amb bona fe i just títol en establiment mercantil o industrial, en cas de béns mobles no inscribibles.

Aquesta obligació no es considerarà incomplerta si la consellera d'Afers Socials i Esports autoritza el canvi de destinació, alienació o gravamen. En aquest cas, l'adquiridor assumirà l'obligació de destinació dels béns pel període restant i, en cas d'incompliment d'aquesta obligació, del reintegrament de la subvenció.

 

​​​​​​​19. Compatibilitat

Les subvencions que s'atorguin d'acord amb aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajudes, subvencions i ingressos, independentment de la seva naturalesa i de l'entitat que els concedeixi, sempre que, aïlladament o conjuntament, no superin el cost de l'activitat objecte de la subvenció.

20. Règim d'infraccions i sancions

Les infraccions i sancions que, si escau, es poden derivar de la concessió de les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen pel que estableix el títol V del text refós de la Llei de subvencions i d'acord amb el procediment que recull l'article 62 del mateix text legal.

21. Normativa aplicable

En tot el que no disposa aquesta convocatòria s'han d'aplicar l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut i el text refós de la Llei de subvencions.

 

ANNEX I Serveis a prioritzar segons zones

Els serveis a prioritzar segons les necessitats detectades són els següents:

1) 2.4.4. Serveis d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física i necessitat de suport extens

- Zones prioritàries 1: Palma, Eivissa, Llevant

- Zones prioritàries 2: Migjorn, Nord, Ponent i Pla

- Zones prioritàries 3: Formentera, Tramuntana i Raiguer

2) 2.5.5. Serveis d'estades diürnes per a persones amb discapacitat en situació de dependència

- Zones prioritàries 1: Migjorn, Nord i Ponent

- Zones prioritàries 2: Tramuntana i Formentera

- Zones prioritàries 3: Eivissa, Palma, Pla, Llevant i Raiguer

3) 2.5.7. Serveis residencials per a persones amb discapacitat en situació de dependència

- Zones prioritàries 1: Palma i Eivissa

- Zones prioritàries 2: Migjorn, Llevant i Nord

- Zones prioritàries 3: Formentera, Ponent, Pla, Tramuntana i Raiguer

4) 2.6.1. Serveis d'habitatges supervisats per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat

- Zones prioritàries 1: Palma, Eivissa i Raiguer

- Zones prioritàries 2: Migjorn, Llevant i Nord

- Zones prioritàries 3: Ponent, Pla, Tramuntana i Formentera

5) 2.6.2. Serveis ocupacionals per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat

- Zones prioritàries 1: Migjorn, Nord, Pla, Tramuntana i Formentera

- Zones prioritàries 2: Ponent, Palma i Eivissa

- Zones prioritàries 3: Llevant i Raiguer

 

 

ANNEXS 2 Correspondència de les zones

 

 

ANNEX 3 Criteris en relació amb les característiques del projecte d'obres

 • Qualitat del projecte pel que fa a la salut i benestar

Es valorarà de la forma següent:

— Espai privat: Millorar la qualitat de vida dels ocupants proporcionant un espai a l'aire lliure per al seu ús i que aporti privacitat (1 punt).

— Monitorització de la qualitat de l'aire: es disposa de detectors de CO2 en sales d'alta ocupació de l'edifici (1 punt).

— Zonificació tèrmica: reconèixer i fomentar la dotació de controls per a l'usuari que permeti l'ajust independent de la temperatura dels sistemes de calefac- ció i refrigeració instal·lats a l'edifici (1 punt).

— Llum natural: connectar els ocupants de l'edifici amb l'exterior, reforçant els ritmes circadians i reduint l'ús d'il·luminació elèctrica amb llum natural a l'espai (1 punt).

— Ventilació millorada: minimitzar els problemes d'humitat i l'exposició dels ocupants als contaminants interiors a través de sistemes d'extracció i ventilació millorats (1 punt).

— Vistes de qualitat: Donar als ocupants de l'edifici una conexió amb l'ambient natural exterior, proporcionant-los vistes de qualitat (1 punt).

— Accés segur: Reconèixer i incentivar mesures de disseny eficaces que promoguin un accés segur i de baix risc des de l'exterior cap a l'interior de l'edifici, i viceversa (1 punt).

— Ús de plantes per crear sombres i reduir l'assolellament en les zones més exposades, com façanes, patis, jardins, pàrquings, etc. (1 punt).

 • Ubicació per a l'emplaçament de l'obra, mobilitat i accessibilitat

Es valorarà de la forma següent:

— Accés proper a transport públic (1 punt).

— Accés universal, dissenyant diferents itineraris accesibles en l'edifici, a més de la senyalització específica per a persones amb diversitat funcional (mobilitat reduïda, visual i auditiva) en tots els espais comuns de l'edifici (1 punt).

— Proximitat a serveis locals, premiant edificacions situades pròximes, per reduir la necessitat de viatges llargs i desplaçaments múltiples (1 punt).

— Edifici que disposi de pàrquing propi per a treballadors, usuaris i visitants (1 punt).

— Capacitat de càrrega de vehicles elèctrics en el pàrquing (1 punt).

— Facilitat d'accés mitjançant transports alternatius per promoure la reducció de la contaminació (1 punt).

 • Impacte ambiental. Anàlisi de cicle de vida (ACV)

Es valorarà amb 5 punts els projectes que disposin d'un informe de l'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV). L'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) és una eina que estudia i avalua l'impacte ambiental d'un producte o servei durant totes les etapes de l'existència, i estableix un balanç ambiental amb l'objecte d'aconseguir un desenvolupament sostenible.

Pel que fa a les edificacions, permet quantificar l'impacte ambiental global d'un sistema i realitza una comptabilitat completa del consum de recursos i de la emissió de residus associats al cicle de vida total, que en el cas dels edificis pot resumir-se en les fases d'extracció-fabricació de materials, transport, construcció, ús i manteniment, demolició, enderrocament i disposició final dels residus.

 • Projecte construït i/o dissenyat per a l'obtenció del certificat d'eficiència energètica segons es recull en el Reial Decret 390/2021, d'1 de juny, pel qual s'aprova el procediment bàsic per la certificació d'eficiència energètica d'edificis.

Aquest criteri es ponderarà de la manera següent:

 • Certificat energètic A: 6 punts
 • Certificat energètic B: 4 punts
 • Certificat energètic C: 3 punts
 • Certificat energètic D: 2 punts
 • Certificat energètic E: 1 punt
 • Altres certificacions: 0 punts