Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 195714
Mobilitat: Acord d'actualització de les tarifes del servei d'estacionament per rotació de vehicles en els aparcaments en règim de concessió

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local en data 23/03/2022 va acordar el següent:

Primer.- Actualitzar les tarifes pel servei d'estacionament per rotació de vehicles en els aparcaments que tot seguit es relacionen infra, i fixar el seu import màxim exigible en 0,028892 €/minut ( base imposable), IVA exclòs.

Les tarifes màximes actualitzades objecte d'aquest acord corresponen als aparcaments següents:

  • Aparcament de la Plaça d'Espanya, gestionat per Estacionament Plaça Espanya, S.L.
  • Aparcament del passeig Mallorca, gestionat per Aparcamientos Paseo Mallorca, SA.
  • Aparcament de la plaça Bisbe Berenguer de Palou, gestionat per Aparcamientos Mallorquines Segundos, SA.

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer.- Notificar aquest acord a les entitats concessionàries relacionades a l'acord primer i a la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, SA.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (1 d'abril de 2022)

El regidor de l'Àrea de Mobilitat Sostenible p.d. decret de batlia núm. 13026,de 28/06/2019 (BOIB núm. 94, de 28/06/20149) Francesc Josep Dalmau Fortuny p.d. decret de batlia núm. 12198 de 17/06/2019 (BOIB núm. 85, de 27/06/2019) (signat electrònicament)