Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 201162
Resolució del vicepresident en matèria de pesca del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de trasllat de crèdits que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 15 de novembre de 2019, per la qual es convoquen, per als anys 2019-2022, les ajudes per a la diversificació i noves formes d’ingressos en el sector de la pesca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 19 de novembre del 2019 es va publicar al BOIB núm. 157 la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 15 de novembre de 2019, per la qual es convoquen, per als anys 2019-2022, les ajudes per a la diversificació i noves formes d'ingressos en el sector de la pesca.

Aquesta resolució va establir un crèdit inicial destinat a la primera convocatòria de cent mil euros (100.000,00 €), mentre que la resta de convocatòries quedaven sotmeses a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar el compliment de les obligacions generades. Posteriorment, mitjançant les resolucions de la presidenta del FOGAIBA de 7 de maig de 2020, publicada al BOIB núm. 80, de 12 de maig de 2020, i de 30 de juny de 2021, publicada al BOIB núm. 88, de 3 de juliol de 2021, es va modificar el crèdit destinat a aquesta línia d'ajudes, que queda fixat en un import total de cent vint mil euros (120.000,00 €).

A més, la Resolució esmentada estableix que si, una vegada que s'ha acabat qualsevol dels períodes, no s'ha exhaurit l'import màxim previst inicialment per a cadascun d'aquests, la quantitat no aplicada s'ha de traslladar al període següent mitjançant una resolució de l'òrgan competent per a la concessió de subvencions, actualment el vicepresident en matèria de pesca del FOGAIBA, d'acord amb l'article 8.1.a del Decret 64/2005, de 10 de juny, que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

D'acord amb això, el 29 d'agost del 2020 es va publicar al BOIB núm. 150 la Resolució del vicepresident en matèria de pesca del FOGAIBA de 26 d'agost de 2020, per la qual es va traslladar el crèdit romanent de la primera a la segona convocatòria, i mitjançant la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 30 de juny de 2021, publicada al BOIB núm. 88, de 3 de juliol, es va traslladar el crèdit romanent de la segona a la tercera convocatòria.

L'informe del cap de Servei d'Ajudes OCM, de l'Estat i de Pesca de 15 de març de 2022 determina que, una vegada finalitzada la tramitació de les sol·licituds de la tercera convocatòria, s'ha disposat d'un volum de subvenció de 3.764,00 € i, per tant, es pot traslladar el pressupost restant de 48.368,24 € que, juntament amb el pressupost alliberat de convocatòries anteriors, 59.102,56 €, suma un total de cent set mil quatre-cents setanta euros amb vuitanta cèntims (107.470,80 €), que es pot traslladar a la quarta convocatòria.

Per tot això, en virtut de les competències que tinc atribuïdes i a proposta del cap del Servei d'Ajudes OCM, de l'Estat i de Pesca del FOGAIBA, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Traslladar a la quarta convocatòria de subvencions que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 15 de novembre de 2019, per la qual es convoquen, per als anys 2019-2022, les ajudes per a la diversificació i noves formes d'ingressos en el sector de la pesca, l'import de cent set mil quatre-cents setanta euros amb vuitanta cèntims (107.470,80 €).

Les subvencions esmentades les cofinancen el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) en un 75% i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el 25% restant.

Segon

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 5 d'abril de 2022

El vicepresident en matèria de pesca del FOGAIBA

Juan Mercant Terrasa