Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Núm. 196257
Modificació catàleg llocs de feina

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada dia 31-03-2022 va acordar modificar el catàleg de llocs de feina amb la inclusió de dos nous llocs de treball, que s'esmenten a continuació:

-DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL: TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL ADSCRIT A L'ÀREA DE SECRETARIA.

NATURALESA DE LA PLAÇA: Funcionari

ESCALA: Administració General

SUBESCALA: Tècnica Superior

GRUP: A SUBGRUP: A1

 

-DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL: TÈCNIC DE GESTIÓ ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL SUBESCALA GESTIÓ ADSCRIT A L'ÀREA DE RECURSOS HUMANS.

NATURALESA DE LA PLAÇA: Funcionari

ESCALA: Administració General

SUBESCALA: De Gestió.

GRUP: A SUBGRUP: A2

La qual cosa es publica per a general coneixement i en virtut de l'acord adoptat per l'Ajuntament en Ple.

 

Santa María del Camí, 4 d'abril de 2022

El batle-president Nicolau Canyelles Parets