Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DES CASTELL

Núm. 198957
Correcció d'error de l'anunci núm. 2320, relatiu a l'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts inidividuals per a transport per a estudiants des Castell. Curs 2021/2022 (a l'illa de Menorca), publicat en el BOIB núm. 43 de 29 de març de 2022, pàgina 11751

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que s'ha detectat un error material en la publicació de l'anunci núm. 2320 corresponent a l'Aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts individuals per a transport per a estudiants des Castell. Curs 2021/2022. (a l'Illa de Menorca), publicat en el BOIB núm. 43, de 29 de març de 2022, pàgina 11751;

De conformitat amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, el qual diu que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, es rectifica l'errada de manera que resti redactat de la manera següent:

Allà on diu:

1.- Objecte.

És objecte d'aquesta convocatòria l'atorgament d'ajuts individuals adreçats a l'alummnat escolaritzat d'ensenyament superior no universitari des Castell que no percebi cap altre tipus d'ajut per a desplaçament.

3.- Beneficiaris.

Els beneficiaris de l'ajut és l'alumnat d'entre 15 i 30 anys empadronat as Castell i matriculat a qualsevol centre educatiu de Menorca per a realitzar estudis de grau mitjà, superior o batxillerat.

5.- Sol·licituds i termini de presentació.

Les sol·licituds es presentaran al Registre d'Entrada de l'Ajuntament des Castell es dirigiran al Sr. Alcalde de l'Ajuntament des Castell.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la seva publicació al BOIB.

7.- Requisits.

  • Estar empadronat as Castell.
  • Tenir entre 15 i 21 anys (ambdós inclosos).
  • Està matriculat pel curs 2021-2022 a grau mitjà, superior, batxillerat a un dels centres de l'illa.

Debe decir:

1.- Objecte.

És objecte d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajuts individuals adreçats a l'alumnat escolaritzat fora del municipi des Castell, però sí escolaritzats a l'Illa de Menorca, que no percebi cap altre tipus d'ajut per a desplaçament.

Els estudis per als quals es pot sol·licitar ajut són:

  • ensenyaments de batxillerat.
  • ensenyaments de formació professional de grau mitjà o superior.
  • estudis universitaris: de grau, primer i segon cicle, màster.

En els apartats anteriors, s'ha de tractar d'estudis presencials a centres oficials de l'Illa de Menorca reconeguts per l'Administració educativa i que s'encaminin a l'obtenció d'un títol oficial amb validesa acadèmica o professional.

En queden exclosos els estudis en línia o virtuals.

3.- Beneficiaris.

Els beneficiaris de l'ajut és l'alumnat d'entre 15 i 30 anys empadronat as Castell i matriculat a qualsevol centre educatiu de Menorca per a realitzar estudis de grau mitjà, superior, batxillerat o universitaris.

5.- Sol·licituds i termini de presentació.

Les sol·licituds es presentaran al Registre d'Entrada de l'Ajuntament des Castell i es dirigiran al departament d'Educació de l'Ajuntament des Castell.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la publicació al BOIB.

7.- Requisits.

  • Estar empadronat as Castell.
  • Tenir entre 15 i 30 anys (ambdós inclosos).
  • Està matriculat pel curs 2021-2022 a grau mitjà, superior o batxillerat a un dels centres de l'illa.

 

Es Castell, en la fecha de la firma electrónica (5 d'abril de 2022)

La alcaldesa

Juana Escandell Salom