Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 202375
Acord plenari de 31.03.22 en relació a l'expedient de partió parcial de la finca pública es Galatzó

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

EXPEDIENT DE PARTIÓ PARCIAL DE LA FINCA *GALATZÓ ENTRE LES FITES M3 I M4 IDENTIFICADES EN L'ACTA DE 1954 DE L'INSTITUT GEOGRÀFIC I CADASTRAL QUE AFECTA LES PARCEL·LES 236 (CA'N *ROVELLAT) I 435 (SON *PERDIU) VEÏNES DE GALILEA, TERME MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT

D'acord amb el que disposa l'article 61 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals, s'anuncia la partió parcial de la Finca Pública del Galatzó, acordada per la Corporació Plenària de l'Ajuntament de Calvià en data 31 de març de 2022, en els següents termes:

Primer. Continuar amb la tramitació de l'expedient vist que ha esgotat el termini d'ampliació de termini i per tant de la suspensió de l'expedient de partió parcial de la finca pública es Galatzó per a la presentació d'al·legacions sol·licitada pel Regidor d'urbanisme de l'Ajuntament de Puigpunyent per a poder completar el plec d'al·legacions una vegada recollida la documentació de determinats organismes.

Segon. Desestimar les al·legacions presentades en data 9 de març de 2022, pel Sr. Lladó Mora, el Sr. Muntaner Mariano i pel Regidor d'Urbanisme i Tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Puigpunyent, sobre la base dels informes emesos pels serveis tècnics municipals de data 17 de març de 2022.

Tercer. Mantenir, en conseqüència, el dia 7 d'abril de 2022 el començament de les operacions de la partió, a les 10.00 hores, a la porta on conflueix el camí que comunica la Finca Galatzó amb Galilea.

Quart. Notificar el present acord als interessats, amb indicació dels recursos que es poden interposar i publicar aquest acord en el BOIB i en el portal web corporatiu.

 

Calvià, en el dia de la signatura electrònica (1 d'abril de 2022)

El batle Alfonso Rodríguez Badal