Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 195613
Atorgament d’ajudes econòmiques de beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2019-2020 i 2020-2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió celebrada el 24 de març de 2022, i en exercici de les seues competències, sobre la base d'allò proposat (conforme a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques), i l'article 10.3 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, i en virtut del Decret de Presidència de 15 d'octubre de 2021, publicat al BOIB número 146, de 26 d'octubre de 2021, mitjançant el qual es deleguen atribucions a la Comissió de Govern i la resta d'atribucions que li atorga la legislació vigent va aprovar, el següent acord:

“(...)

PRIMER.- APROVAR la despesa per un import de 37.500,00 € (trenta-set mil cinc-cents euros) amb càrrec a la partida 2022/1/334/48000/01 del pressupost anual 2022 per els ajuts de les beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2019-2020 i 2020-2021.

SEGON.- ACCEPTAR la justificació i, en conseqüència, reconèixer l'obligació per import  de 37.500 euros, ordenar el pagament i pagar l'import en concepte de beques, a les següents persones sol·licitants, atenent que han complert tots els requisits establert a les bases reguladores de la convocatòria de beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2019-2020 i curs 2020-2021, de conformitat amb allò que estableix el capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i d'acord amb els principis de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i d'acord amb la puntuació obtinguda sobre la valoració dels criteris de les bases de la concessió de la subvenció, en el clàusula vuitena de la convocatòria, que les atorgades contenen tota la documentació correcta, i que correspon als següents estudiants:

  • Línia 1:

EXPEDIENT

DNI/NIE

TOTAL PUNTUACIÓ

IMPORT BECA

2021/8167

47260936F

33,11

1.250,00 €

2021/8185

47260935Y

32

1.250,00 €

2021/8146

47260691S

31,43

1.250,00 €

2021/8229

47260313M

29,93

1.250,00 €

2021/8169

47260737S

28,92

1.250,00 €

2021/8142

47260652E

28,59

1.250,00 €

2021/8237

47257949X

28,54

1.250,00 €

2021/8228

47259705H

28,44

1.250,00 €

2021/8227

47433239V

28,44

1.250,00 €

2021/8211

47260312G

28,39

1.250,00 €

  • Línia 2:

EXPEDIENT

DNI/NIE

TOTAL PUNTUACIÓ

IMPORT BECA

2021/8168

47260936F

33,87

1.250,00 €

2021/8230

47260313M

32,95

1.250,00 €

2021/8147

47260691S

32,33

1.250,00 €

2021/8189

47260721E

31,66

1.250,00 €

2021/8170

47260737S

29,74

1.250,00 €

2021/8171

47260717H

29,66

1.250,00 €

2021/8141

47260085F

29,5

1.250,00 €

2021/8145

47260652E

28,92

1.250,00 €

2021/8199

51547747D

28,73

1.250,00 €

2021/8202

51547745F

28,6

1.250,00 €

  • Línia 3:

EXPEDIENT

DNI/NIE

TOTAL PUNTUACIÓ

IMPORT BECA

2021/8160

47260699T

28,44

1.250,00 €

2021/8233

47260391Z

28,3

1.250,00 €

2021/8241

47260787L

28,18

1.250,00 €

2021/8163

47260643J

28,06

1.250,00 €

2021/8165

47260633A

27,43

1.250,00 €

2021/8239

47260485Q

26,91

1.250,00 €

2021/8161

47406320P

26,72

1.250,00 €

2021/8183

47260657G

26,16

1.250,00 €

2021/8214

47260566M

25,6

1.250,00 €

2021/8164

47260570D

25,55

1.250,00 €

TERCER.- FER PÚBLIQUES les puntuacions de la resta de sol·licituds que han complert tots els requisits estipulats a les bases però que han quedat per sota la puntuació de tall per obtenir beca:

  • Línia 1:

EXPEDIENT

DNI/NIE

TOTAL PUNTUACIÓ

2021/8139

47260085F

26,25

2021/8175

48198865L

26,8

2021/8222

47260134X

24,34

2021/8224

47260526B

27,75

2021/8235

47260295X

27,16

2021/8388

47260566M

25,6

  • Línia 2:

EXPEDIENT

DNI/NIE

TOTAL PUNTUACIÓ

2021/8148

47260681M

28,36

2021/8149

47260851Z

28,22

2021/8151

36068491Y

28,16

2021/8160

47260699T

28,44

2021/8161

47406320P

26,72

2021/8163

47260643J

28,06

2021/8164

47260570D

25,55

2021/8165

47260633A

27,43

2021/8182

48198865L

25,9

2021/8183

47260657G

16,16

2021/8204

41539280S

27,96

2021/8206

47785837A

17,3

2021/8207

20545004R

17

2021/8208

07262051P

27,14

2021/8214

47260566M

25,6

2021/8217

47260723R

27,34

2021/8225

47260526B

27,77

2021/8231

47260348V

26,71

2021/8233

47260391Z

28,3

2021/8236

47260295X

27,1

2021/8238

47257949X

28,3

2021/8239

47260485Q

16,91

2021/8240

47260876Q

17,6

2021/8241

47260787L

28,18

  • Línia 3:

EXPEDIENT

DNI/NIE

TOTAL PUNTUACIÓ

2021/8206

47785837A

17,3

2021/8207

20545004R

17

QUART.- EXCLOURE les següents sol·licituds que no han complert els requisits establerts a les bases de la convocatòria:

  • Línia 2:

EXPEDIENT

DNI

Motiu denegació

2021/8172

47260567Y

Incompliment art. 3.3.2

2021/8212

47260312G

Incompliment art. 6.2.f

2021/8223

47260134X

Incompliment art. 6.2.d

2021/8226

47433239V

Incompliment art. 6.2.f

2021/8234

47260092Z

Incompliment art. 3.3

  • Línia 3:

EXPEDIENT

DNI

Motiu denegació

2021/8147

47260691S

Incompliment art. 8.1

2021/8168

47260936F

Incompliment art. 8.1

2021/8172

47260567Y

Incompliment art. 3.3.3

2021/8189

47260721E

Incompliment art. 8.1

2021/8199

51547747D

Incompliment art. 8.1

2021/8202

51547745F

Incompliment art. 8.1

CINQUÈ.- PUBLICAR l'acord present, al BOIB, al tauler d'anuncis i pàgina web d'aquest consell, conforme a l'article 18.4 de la Constitució i la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals.

SISÈ.- DONAR COMPTE a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

SETÈ.- TRASLLADAR aquest acord al departament d'Intervenció i tresoreria als efectes adients.

VUITÈ.- NOTIFICAR a les persones interessades el present acord a través de la pàgina web del Consell Insular de Formentera i al tauler d'anuncis.

(...)”

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 Formentera, amb data de signatura electrònica (30 de març de 2022)

La presidenta del Consell Insular de Formentera

Ana Juan Torres