Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 199080
Departament de Personal. Negociat de Selecció y Provisió. Aprovació de procediment d’ampliació del Registre de persones docents de l’Escola Municipal de Formació de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, per resolució número 4.974 de 25 de març de 2022, va acordar el següent:

Aprovació de procediment d'ampliació del Registre de persones docents de l'Escola Municipal de Formació–Ajuntament de Palma- 

INFORME:Atès que, al BOIB núm. 21 de data 15/02/2018, es va publicar l'aprovació del Procediment de creació i manteniment del Registre de persones docents de l'Escola Municipal de Formació i que, al BOIB núm. 182 de data 24 d'octubre de 2020 es va publicar l'aprovació de procediment d'ampliació del Registre de persones docents per donar resposta a l'increment de les necessitats de personal docent per assolir les accions formatives.

Atès al nombre de peticions per part de persones docents externes i internes que tenen la intenció de col·laborar amb l'Escola Municipal de Formació, es considera adient l'ampliació del Registre esmentat.

Atès allò que estipula el Decret Batlia 13026 de 28/06/2019 BOIB núm. 94 de 11/07/2019, d'organització dels serveis administratius de l'Ajuntament de Palma, sobre delegació de competències, així com els articles 172 i 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals., el  cap de Servei que subscriu  PROPOSA a l'Il·lm. Sr. Regidor de l'Àrea de Funció Pública es dicti i elevi a Decret la següent proposta:

RESOLUCIÓ

1.- Aprovar l'ampliació del Registre de Personal docent de l'Escola Municipal de Formació, segons l'annexe 1 i 2 que s'adjunten.

2.- Publicar al BOIB, un cop aprovada, la Resolució així com els annexes 1 (procediment d'ampliació del Registre de persones docents de l'Escola Municipal de Formació) i 2 (sol·licitud d'inscripció al Registre de persones docents de l'Escola Municipal de Formació).

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, conformement el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà de rebre la present notificació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt el de reposició.

El recurs de reposició potestatiu s'ha de presentar al registre general d'aquest Ajuntament o a les dependències a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, abans esmentada, i es considerarà desestimat quan no s'hagi resolt ni notificat la resolució, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició. En aquest cas queda expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, conformement al que estableix l'article esmentat anteriorment, i els 45 i següents de la llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de rebre la present notificació. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.

 

Palma, 31 de març de 2022

La cap de Departament de Personal

p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

Esperanza Vega Terrón

 

 

 ANNEX  1

Procediment d'ampliació del Registre de persones docents de l'Escola Municipal de Formació

Preàmbul

Atès que, al BOIB núm. 21 de data 15/02/2018, es va publicar l'aprovació del Procediment de creació i manteniment del Registre de persones docents de l'Escola Municipal de Formació i que, al BOIB núm. 182 de data 24 d'octubre de 2020 es va publicar l'aprovació de procediment d'ampliació del Registre de persones docents per donar resposta a l'increment de les necessitats de personal docent per assolir les accions formatives.

Atès al nombre de peticions per part de persones docents externes i internes que tenen la intenció de col·laborar amb l'Escola Municipal de Formació, es considera adient l'ampliació del Registre esmentat.

Article 1.

Objecte

L'objecte d'aquest procediment és ampliar la  base de dades de professorat de diverses matèries incloses a les àrees del Pla de formació general de l'EMF, a partir d'un procés d'inscripció pel registre municipal.

Article 2.

Abast

Aquest procediment afecta el personal docent d'activitats formatives desenvolupades en el marc dels plans de formació o de qualsevol acció formativa programada i executada per l'EMF.

Article 3.

Ampliació de la Base de dades general del professorat

S'amplia la Base de dades general del professorat de l'EMF perquè qualsevol persona interessada a formar part del seu equip de docents quedi registrada telemàticament i per a ordenar i classificar les dades del personal docent.

Article 4.

Procediment d'inscripció a la Base de dades

 

1. S'estableix com a termini per a presentar les sol·cituds d'inscripció a la Base de dades de professorat el dels 15 dies següents a la data de publicació al BOIB i al web de l'EMF de l'anunci de creació de la Base de dades.

2. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament seguint el model d'inscripció pertinent que figura com a annex i que detalla la matèria o matèries a impartir.

3. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds l'EMF establirà un procediment mitjançant el qual s'avaluarà el currículum i la documentació presentats. Els resultat d'aquesta avaluació, que es publicarà al BOIB, permetrà seleccionar el personal docent.

4. L'EMF revisarà cada 2 anys la Base de dades. Això no obstant, a petició de la persona interessada es podrà actualitzar i incorporar nous docents, encara que les persones ja inscrites quedaran exemptes d'una nova inscripció.

 

Article 5.

Criteris de valoració de mèrits 

1. Els criteris per a avaluar les dades del personal docent són els següents:

a. Titulacions acadèmiques superiors a l'exigida

b. Nivells de català

c. Formació en gènere

d. Experiència docent en l'especialitat de l'acció formativa durant els darrers cinc anys.

e. Experiència professional o pràctica acreditada en la matèria de l'acció formativa proposada.

f. Compromís d'aportar programació didàctica.

g. Compromís d'aportar material didàctic d'elaboració pròpia

2. També es pot valorar que marquin a la sol.licitut l´acceptació de la publicació dels resultats obtinguts a l'avaluació de satisfacció i el compromís d'acceptar ser avaluats per personal expert en alguna de les accions formatives de la qual sigui el docent.

 Article 6.

Taula de valoració

S'estableixen les següents puntuacions per als criteris d'avaluació esmentats a l'article anterior:

  • Punt a: Es valora amb 0,5 per a cada titulació superior a la requerida, fins a un màxim de 1,5 punts.   
  • Punt b: Es valora amb 0,5 cada nivell de coneixements a partir del B2, fins a un màxim de 1,5 punts.
  • Punt c: 0,05 punts per hora de formació en gènere, fins a un màxim de 2 punts.
  • Punt d: 0,05 punts per cada hora de docència en acció formativa, fins a un màxim de 2, 5 punts.
  • Punt e: 0,5 punts per cada any d'experiència professional directament relacionada amb la matèria formativa, fins a un màxim de 2,5 punts.
  • Punt f: 2 punts per compromís d'aportar programació didàctica, d'acord amb el Pla de formació en vigència o amb la necessitat formativa.
  • Punt g: 1 punt.

Màxim de puntuació: 13 punts (amb la possibilitat de sumar 1 punt més).

Article 7.

Formació i accions formatives de suport

Amb l'objectiu de millorar les competències i les habilitats docents, l'EMF es compromet a dissenyar un procés formatiu adient, del qual s'exclouran les persones docents amb una trajectòria professional i docent que garanteixi que ha assolit els objectius del programa formatiu.

Article 8.

Òrgans responsables de la selecció

L'òrgan responsable de la selecció és una comissió integrada per un mínim de 4 membres, els quals seran:

  • President: el / la cap de servei de l'EMF
  • Vocals: els /les caps de secció de l'EMF

Article 9.

Proves selectives

La Comissió pot dur a terme proves o entrevistes per a determinar la idoneïtat de les persones inscrites en relació amb les seves competències pedagògiques i tecnològiques, entre d'altres aspectes a valorar.

Article 10.

Inscripcions d'ofici

La Comissió pot acordar la inscripció d'ofici de les persones que acreditin un prestigi professional o docent en l'àmbit de les administracions públiques, si han manifestat el seu interès a ser inscrites  o autoritzat la inscripció.

Article 11.

Comunicació de la inscripció

La inscripció es comunica mitjançant notificació personal. En cas d'exclusió, aquesta circumstància s'ha de motivar a la notificació.

Article 12.

Baixes i exclusions de la base de dades

1. El personal inscrit es pot donar de baixa del Registre en qualsevol moment, mitjançant sol·licitud.

2. Poden ser motius de exclusió:

a. L'incompliment de les directrius per al personal docent o les instruccions establertes als procediments de l'EMF relatives al desenvolupament d'accions formatives.

b. La valoració negativa dels alumnes o del personal de l'EMF en dues o més accions formatives impartides, d'acord amb els procediments de l'EMF.

3. Quasevol exclusió requereix un informe previ justificatiu de la Comissió, que ha  d'aprovar la Direcció General de Funció Pública.

Article 13.

Inclusió a la base de dades 

1. La inclusió no implica la selecció directa de les persones inscrites com a personal docent, però permet tenir en compte els mèrits i les competències del personal inscrit i sol·licitar-ne els serveis quan ho requereixin les necessitats formatives. Quasevol persona pot accedir a la seva informació per a conèixer la situació que ocupa en la base de dades.

2. L'EMF ha de vetlar per a mantenir una presència equilibrada entre homes i dones en l'equip docent seleccionat, amb un porcentatge mínim del 60/40.

3. D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, sobre protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades per les persones inscrites a la base de dades es registraran en un fitxer i s'utilitzaran únicament per a la finalitat descrita.

4. L'EMF pot permetre, amb l'autorització de la persona interessada, l'accés a la informació de la base de dades a organismes públics i promotors de formació de les administacions públiques que ho sol·licitin, d'acord amb la legislació vigent.

Article 14.

Desenvolupament

Aquesta proposta de regulació del registre de professorat de l'EMF serà vigent a totes les accions formatives que es duguin a terme.

 

Palma,  3 de març de 2022

El cap de Servei

Macià Ensenyat Estarelles

 

ANNEX  2

SOL·LICITUD  D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE PERSONES DOCENTS DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE FORMACIÓ

DADES DE L'INTERESSAT

COGNOMS

 

NOM

 

DNI

 

DOMICILI

 

POBLACIÓ

 

PROVÍNCIA

 

CP

 

TELÈFON

 

CORREU ELECTRÒNIC

 

 

MÈRITS (Article 6 Annex 1)

 

Titulacions acadèmiques superiors a l'exigida 

(Especificau les titulacions)

 

Nivell de català

(Especificau les titulacions)

 

Formació en gènere

(Especificau el núm. d'hores)  No cal especificar nom de les accions formatives.

 

Experiència docent en l'especialitat de l'acció formativa durant els darrers cinc anys.

(Especificau el núm. d'hores) No cal especificar nom de les accions formatives.

 

Experiència professional o pràctica acreditada en la matèria de l'acció formativa proposada

(Especificau el núm. d'hores) i l'acció formativa corresponent.

 

Compromís d'aportar programació didàctica

 

Compromís d'aportar material didàctic d'elaboració pròpia.

TOTAL PUNTUACIÓ

 

ACCIONS FORMATIVES PER LES QUALS ES SOL·LICITA LA INSCRIPCIÓ

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS PER A SER INSCRIT AL REGISTRE

Per a tot això, DECLAR que accepto les condicions següents.

(      ) 

Accepto ser inclòs a la base de dades del registre de persones docents de l'EMF.

 (     ) 

Accepto la publicació dels resultats obtinguts a l'avaluació de satisfacció.

 (     ) 

Em comprometo a acceptar ser avaluat/da per personal expert en alguna de les accions formatives de la qual sigui el docent.

 (     ) 

Acceptació de la publicació dels resultats de l'avaluació de satisfacció

DECLARACIÓ RESPONSABLE (art. 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques)

Declaro sota la meva responsabilitat que totes les dades ressenyades a la present  sol·licitud són certes i exactes i que disposo de tota la documentació corresponent que les acredita, la qual aportaré a l'Escola Municipal de Formació quan em sigui requerida, comprometent-me –en cas de produïr-se algun canvi- notificar-ho.

 FIRMAT:

 

......................................, a .......... de ..................... de ..............

 

PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ

 S'ha de trametre la sol·licitud degudament emplenada al Registre General de l'Ajuntament de Palma.

 PROTECCIÓ DE DADES: En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, l'ESCOLA MUNICIPAL DE FORMACIÓ, li informa que les seves dades personals obtingudes mitjançant emplenament d'aquest document, van a ser incorporades, per al seu tractament, en un fitxer automatitzat. D'acord amb el previst en la citada Llei Orgànica i conforme al procediment establert, pot exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació respecte de les dades facilitades mitjançant una sol·licitud per escrit dirigida a l'Escola Municipal de Formació, Av. De Sant Ferran, s/n, 07013 Palma.