Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 197727
Secretaria de la Junta de Govern.- Decret de batlia núm. 5622 de delegació de competències del director de la Secretaria de la Junta de Govern en el director/a tècnic/a de Cultura

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. Delegar en la persona que ocupi el càrrec de director/a tècnic/a de Cultura les següents funcions:

  • Donar fe pública dels decrets i les resolucions en matèria de procediments reglats, si no s'han emès informes contraris durant la tramitació de l'expedient, dictats per l'Àrea.
  • D'acord amb l'apartat anterior, autoritzar que els decrets i els resolucions dictats es transcriguin al llibre.
  • Autoritzar els documents administratius conseqüència de les resolucions en què intervingui com a fedatari delegat.
  • Autoritzar els enviaments als butlletins oficials que corresponguin segons la normativa aplicable al procediment.
  • Actuar com a secretari delegat als òrgans col·legiats dels organismes, fundacions i resta d'entitats adscrites a l'Àrea.

2. Determinar que el decret de batlia núm. 3000/2014 serà aplicable subsidiàriament en totes les matèries no previstes al present.

3. Comunicar aquesta resolució a l'interessat i publicar-la a l'Intranet municipal i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 4 d'abril de 2022

El secretari adjunt i director de la Secretaria de la Junta de Govern en funcions Miquel Ballester Oliver