Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 197733
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 31 de març de 2022 per la qual es disposa la inscripció del canvi de denominació de l’adreça del Col·legi d’Educació Infantil i Primària s’Alzinar en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.Mitjançant l'Ordre de 23 de març de 1971(BOE núm. 85, de 9 d'abril), es va crear  el Col·legi Públic comarcal s'Alzinar, al municipi de Capdepera.

2. Mitjançant l'Ordre de 21 de febrer de 1990 (BOE núm. 60, de 10 de març), es va modificar la denominació del Col·legi Públic comarcal s'Alzinar, ubicat al carrer Gómez Ulla, s/n, al municipi de Capdepera.

3. El 15 de març de 2022, la directora del centre va remetre a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres un escrit en el qual es comunicava que l'Ajuntament de Capdepera va adoptar l'acord de canviar el nom de la via on està ubicat el centre, que abans es deia carrer Doctor Gómez Ulla i ara passarà a dir-se carrer Dones de la Llata.

4. El 21 de març de 2022, la cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre la inscripció del canvi de denominació de l'adreça del Col·legi d'Educació Infantil i Primària s'Alzinar en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD).

5. El 22 de març de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va emetre una proposta de resolució per la qual s'autoritza la inscripció del canvi de denominació de l'adreça del Col·legi d'Educació Infantil i Primària s'Alzinar en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD).

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 102 de creació de centres, que la creació, la supressió i la transformació de centres públics correspon al Govern de les Illes Balears, que ha d'establir els tipus d'ensenyaments que s'hi desenvoluparan (BOIB núm. 38, de 17 de març).

5. El Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el reglament orgànic de les escoles públiques d'educació infantil, dels col·legis públics d'educació primària, i dels col·legis públics d'educació infantil i primària (BOIB núm. 120, de 5 d'octubre).

6. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

7. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb data 22 de març de 2022, dict la següent

Resolució

1. Disposar la inscripció en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD) del canvi de denominació de l'adreça del Col·legi d'Educació Infantil i Primària s'Alzinar, que passa de carrer Doctor Gómez Ulla a ser carrer Dones de la Llata.

2. Notificar aquesta Resolució a la direcció del centre, a la Direcció General de Personal Docent i al Departament de Gestió Econòmica de la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Formació Professional perquè en prenguin coneixement.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 31 de març de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà