Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 198888
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 d’abril de 2022 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del Centre singular d’Educació Infantil incomplet de primer cicle Parròquia de Sant Josep, del municipi de Sant Josep de sa Talaia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 15 de març de 2019 (NRE L13E21511/2019), el senyor Josep Lluís Mollà Ferrer, com a representant de la parròquia de Sant Josep, que pertany al Bisbat d'Eivissa i té el número de NIF R07004551, va presentar una sol·licitud d'autorització d'obertura i funcionament d'un centre singular incomplet d'educació infantil de primer cicle amb 2 unitats (1 unitat d'1 a 2 anys i 1 unitat de 2 a 3 anys), i hi va adjuntar una còpia simple del Registre de la Propietat referit a les instal·lacions, la sol·licitud de centre singular, el projecte d'activitats, els plànols i un annex del projecte.

2. El 26 de juny de 2019, l'arquitecte de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) va emetre un informe tècnic en què es concloïa que la documentació presentada no acreditava que les instal·lacions del centre complissin els requisits per a un centre singular d'educació infantil de primer cicle establerts per la normativa aplicable vigent.

3. El 4 de setembre de 2019 (NRE L13E55483/2019), el representant del centre va presentar documentació per esmenar les deficiències indicades en l'informe de 26 de juny de 2019.

4. El 23 d'octubre de 2019, l'arquitecte de l'IBISEC va emetre un informe tècnic en què es concloïa que la documentació presentada no esmenava les deficiències indicades en l'anterior informe.

5. El 24 de gener de 2020 (NRE L13E4058/2020), el representant del centre va presentar nova documentació i plànols per esmenar les deficiències.

6. El 2 de març de 2020, l'arquitecte de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI), amb el vistiplau de la directora de l'IEPI, informà que la documentació presentada era insuficient, i que, per tant, no quedava justificat el compliment de la normativa.

7. El 2 de juny de 2020 (NRE L13E20713/2020), el representant del centre va presentar un plànol de l'emplaçament, un nou plànol de distribució d'usos i la modificació de l'espai de descans.

8. El 30 de juliol de 2020 (NRE L13E2766/2020), el representant del centre va presentar un plànol de distribució en què s'esmenava les deficiències d'accessibilitat del bany.

9. El 2 de setembre de 2020, l'arquitecte de l'IEPI, amb el vistiplau de la directora d'aquest ens, informà favorablement del projecte presentat.

10. En data 30 de setembre de 2020, la cap de la Secció d'Autoritzacions i Registre de Centres comunicà al centre l'informe favorable de l'arquitecte de l'IEPI sobre la sol·licitud i va requerir-li que en finalitzar les obres d'adaptació del bany sol·licitàs la visita d'obres perquè el tècnic pogués comprovar que les instal·lacions s'havien adequat als plànols aprovats.

11. En data 29 de setembre de 2021, el representant del centre va sol·licitar la visita dels tècnics per comprovar que les instal·lacions s'havien adequat als plànols aprovats.

12. En data 12 de gener de 2022, l'arquitecte de l'IEPI va informar favorablement de la visita realitzada al centre.

13. En data 18 de març de 2022, el representant del centre va presentar les titulacions del professorat del centre i una graella amb les diferents titulacions i el grau de compliment dels coneixements de català.

14. El 21 de març de 2022, la cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre l'expedient d'obertura i funcionament del Centre singular d'Educació Infantil incomplet de primer cicle Parròquia de Sant Josep, del municipi de Sant Josep de sa Talaia, Eivissa.

15. El 22 de març de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va emetre una proposta de resolució per la qual s'autoritza l'obertura i el funcionament del Centre singular d'Educació Infantil incomplet de primer cicle Parròquia de Sant Josep, del municipi de Sant Josep de sa Talaia.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. La Llei 1/2022,  de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 102 de Creació de centres, que la creació, la supressió i la transformació de centres privats s'han de sotmetre a l'autorització administrativa corresponent (BOIB núm. 38, de 17 de març).

5. El Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 135, d'1 d'agost).

6. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

7. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres en data 22 de març de 2022, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar, amb efectes de l'inici del curs 2021/2022, l'autorització de l'obertura i el funcionament del Centre singular d'Educació Infantil incomplet de primer cicle Parròquia de Sant Josep, amb el codi 07015938.

2. Determinar que, com a conseqüència d'aquesta autorització, el centre queda configurat de la manera següent:

Codi de centre: 07015938

Denominació genèrica: centre singular d'educació infantil de primer cicle

Denominació específica: Parròquia de Sant Josep

Titular: Parròquia de Sant Josep

Domicili: pl. de l'Església, s/n

Municipi: Sant Josep de sa Talaia

Codi postal: 07830

Illa: Eivissa

Ensenyaments autoritzats:

Educació infantil de primer cicle: 2 unitats, distribuïdes de la manera següent:

- D'1 a 2 anys: 1 unitat i 12 places escolars.

- De 2 a 3 anys: 1 unitat i 15 places escolars.

3. Inscriure aquesta autorització en el Registre autonòmic de centres docents (Repositori de centres) i en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD) del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

4. Fer avinent al centre esmentat que resta obligat a complir la legislació vigent i a sol·licitar la revisió oportuna de la seva configuració quan s'hagi de modificar qualsevol de les dades que figuren en aquesta Resolució.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 4 d'abril de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà