Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 200137
Aprovació definitiva de la modificació de la fitxa d’orferta d’allotjaments de Menorca marca Reserva de Biosfera (Exp. 0919-2021-000002)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Rector de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 28 de març de 2022, aprovà definitivament la modificació de la fitxa d'Oferta d'allotjaments de Menorca marca Reserva de Biosfera, el text de la qual es publica a continuació, per a general coneixement.

Fitxa Oferta d'allotjaments de Menorca

Requisits per a l'obtenció de la marca Menorca Reserva de Biosfera

Categoria 11: OFERTA D'ALLOTJAMENTS DE MENORCA

 

 

 

 

 

A

Poden sol·licitar l'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB) els establiments d'allotjament de les categories següents:

 

HOTEL

 

HOTEL APARTAMENT

 

APARTAMENT TURÍSTIC

 

AGROTURISME

 

TURISME D'INTERIOR

 

HOTEL RURAL HOSTATGERIA

 

HABITATGES OBJECTE DE COMERCIALITZACIÓ D'ESTADES TURÍSTIQUES

 

CAMPAMENTS TURÍSTICS (CÀMPINGS)

 

 

 

 

 

Núm.

REQUISITS

DIAGNÒSTIC

JUSTIFICACIÓ

 

 

Obligatori

Recomanat

 

B

Sol·licitud d'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB)

 

1

Presentació de la sol·licitud d'adhesió a la marca (annex I)

X

 

DOCUMENT ANNEX 1 OMPLERT I SIGNAT

 

 

 

 

 

REQUISITS OBLIGATORIS

C

Gestió ambiental (no aplicables en cas de disposar un sistema de qualitat ambiental ISO o EMAS vigent)

 

3

Té una política de compres verdes en els subministraments i serveis que adquireix.

X

 

 

4

Realitza el control periòdic de consum, disposa de protocol preventiu per detectar falls i adopta mesures concretes per a l'estalvi d'energia (gestió, equipaments, prevenció..) amb objectius de reducció mesurables durant la vigència de la marca.

X

 

 

5

Realitza el control periòdic de consum, disposa de protocol preventiu per detectar fuites i adopta mesures concretes per a l'estalvi d'aigua (gestió, equipaments, prevenció..) amb objectius de reducció mesurables durant la vigència de la marca. En tot cas, no es podrà sobrepassar el límit establert en el Pla Hidrològic de Balears de 250 l per persona/dia.

 

 

 

6

Utilitza contenidors per a la recollida selectiva de cada tipus de residu a disposició del personal i dels clients, i gestiona adequadament els residus especials i perillosos generats a través d'un gestor autoritzat

X

 

 

D

Millores en comportament ambiental

 

7

Es prenen mesures contra el malbaratament d'aliments en el servei de berenar, bar o restaurant (si escau).

X

 

 

8

No fa servir plàstics d'un sol ús, ni en les habitacions ni en els serveis comuns i de restauració.

X

 

 

9

Disposa de material informatiu i facilita informació sobre les bones pràctiques per fer compatibles el gaudi dels clients amb la preservació de l'entorn.

X

 

 

10

Si disposa de jardí, s'evita la tinença de plantes exòtiques invasores i de potencial invasor. Es minimitza l'ús de plantes amb alt consum hídric com serien les gespes.

X

 

 

11

Si disposa de piscina, s'apliquen mesures concretes per tal de prevenir les pèrdues d'aigua per evaporació i en el seu manteniment.

X

 

 

 

 

 

 

 

D Millores pel desenvolupament socioeconòmic local

 

12

L'empresa garanteix un entorn laboral sense discriminacions de gènere, origen, religió, edat... En el cas de les empreses obligades per la Llei 3/2007 d'igualtat efectiva de dones i homes, s'ha de disposar del pla d'igualtat exigit.

X

 

 

13

En cas d'oferir servei de restauració als clients utilitza de forma significativa (>5%) un mínim de 3 famílies de productes produïts i elaborats a Menorca.

X

 

 

14

La informació que es posi a disposició dels clients (portal web, cartes de restaurant…) és accessible per a tot tipus de públic i disponible, com a mínim, en les dues llengües cooficials de Menorca.

X

 

 

15

Preserva, integra i valoritza el patrimoni històric, cultural i artístic local i el desenvolupament comunitari: preserva el patrimoni històric de l'edifici si en té, dona suport als artistes i artesans locals, i organitza, participa o col·labora com a mínim en un projecte social o cultural.

X

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITS RECOMANABLES

16

Compta amb un o més certificats de qualitat/mediambientals (Q-Qualitat Turística, Travel Life, ISO 9001, ISO 14001, EMAS).

 

X

 

17

Utilitza de forma significativa sistemes d'alta eficiència energètica o generació renovable.

 

X

 

18

Adopta mesures per reduir la contaminació lumínica més enllà del compliment del Reglament del cel nocturn.

 

X

 

19

Utilitza productes de neteja respectuosos amb el medi ambient.

 

X

 

20

Aplica mesures concretes de reducció de plàstics més enllà del compliment de la normativa en matèria de residus

 

X

 

21

Compta amb un dispositiu per a l'emmagatzematge d'aigua de pluja i la seva posterior reutilització.

 

X

 

22

Aplica mesures per reduir la mobilitat associada als treballadors i fomenta el transport col·lectiu.

 

X

 

23

Aplica mesures per reduir la mobilitat motoritzada associada als clients ( foment del transport col·lectiu, aparcament de bicicletes, punt de càrrega per a vehicle elèctric, etc.).

 

X

 

24

En la carta de restauració aplica receptes amb criteris nutricionals per a les quals es facin servir productes locals amb certificat de qualitat (ecològica, benestar animal...),

 

X

 

25

En cas de tenir jardí, utilitza tècniques per minimitzar l'ús de fitosanitaris en el control de plagues i malalties.

 

X

 

26

En cas de tenir jardí, no utilitza espècies d'alt requeriment hídric.

 

X

 

27

Contracta personal amb risc d'exclusió social.

 

X

 

28

Col·labora o contracta serveis amb altres empreses que utilitziin la marca Menorca Reserva de Biosfera.

 

X

 

29

Organitza, participa o col·labora en projectes enfocats a la innovació i transferència de coneixement en matèria de sostenibilitat.

 

X

 

30

Organitza o participa en esdeveniments de promoció relacionats amb Menorca com a reserva de biosfera.

 

X

 

31

Implantació voluntària del plans d'igualtat en matèria de gènere en cas de les empreses no obligades per la legislació estatal en matèria de gènere.

 

X

 

32

Consumeix productes de cultura amb seu a la reserva de biosfera (pintura, arts escèniques, entreteniment, música...).

 

X

 

Una vegada aprovada l'adhesió a la marca, es comprometen a complir també els punts següents mentre duri la seva permanència:

 

 

 

 

 

COMPROMISOS OBLIGATORIS

H1

Manté el distintiu de la seva pertinença a la marca en els termes que estableix el manual d'ús del logotip Menorca Reserva de Biosfera.

X

 

 

H2

En la seva promoció utilitza el recurs de la marca Menorca Reserva de Biosfera.

X

 

 

H4

Disposa de materials que es facilitin des de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera.

X

 

 

H5

Assisteix a les sessions formatives que de forma específica organitza l'Agència Menorca Reserva de Biosfera per als usuaris de la marca.

X

 

 

H6

Col·labora amb l'Agència Menorca Reserva de Biosfera durant les possibles visites i auditories que es realitzin en el període de tres anys de la certificació.

X

 

 

 

 

 

 

 

Requisits: 39

15

OBLIGATORIS

 

 

 

17

RECOMANABLES

 

 

 

Per adherir-se a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB) s'han de complir tots els requisits obligatoris, a més del 30 % (5) a l'inici i el 50 % als tres anys (8) d'obtenir la marca dels requisits recomanables.

Contra aquest acord –que no exhaureix la via administrativa– es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 4 d'abril de 2022

Per delegació de la presidenta El secretari del Consell Rector

Octavi Pons Castejón

(Decret 20/2020, de 21 de gener)

(BOIB núm. 13 de 30-1-2020)