Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de memòria democràtica

    Número d'edicte 1979 - Pàgina 10427

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte d’execució de instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 902 kWp i 800 kWn, sobre les marquesines de l’aparcament de Western Park a Magaluf, a la carretera en el terme municipal de Calvià, promoguda Aspro Ocio SAU

    Número d'edicte 1980 - Pàgines 10428-10429

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte d’execució de l’ampliació de la instal·lació d’autoconsum sobre pèrgoles a l’Hospital Mateu Orfila de Maó de 978,25 kWp 900 kWn i (1.370,4 kWp i 1.260,0 kWn totals amb l’ampliació), amb potència d’abocament a la xarxa de distribució limitada a 392,15 kW, promogut per l’Institut Balear de l’Energia

    Número d'edicte 1981 - Pàgines 10430-10432

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte d’execució de la instal·lació fotovoltaica per a autoconsum sense excedents, de 173,25 kWp i 150 kWn a la coberta de l’establiment Hard Rock Hotel de Sant Jordi de Ses Salines situat a la carretera Platja d’en Bossa, s/n del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, promogut per Fiesta Hotels & Resorts, SL

    Número d'edicte 1982 - Pàgines 10433-10434

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

    Número d'edicte 2065 - Pàgines 10435-10438

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions concedides en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials

    Número d'edicte 2066 - Pàgines 10439-10441

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Informe proposta que esdevé resolució per la qual es deneguen les subvencions destinades a la implantació d’eines TIC i processos basats en TIC per a la millora de la gestió empresarial de les PIME i ASAL de les Illes Balears mitjançant l’instrument de bons tecnològics

    Número d'edicte 1983 - Pàgines 10442-10444

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es minora la quantitat de l’ajut en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials

    Número d'edicte 1984 - Pàgines 10445-10452

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

    Número d'edicte 2063 - Pàgines 10453-10454

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 3 de març de 2022 per la qual s’aproven les tarifes de serveis per executar els encàrrecs de gestió que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la resta d’organismes integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma i els consells insulars facin al Consorci Centre Balears Europa

    Número d'edicte 2034 - Pàgines 10455-10457

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la convocatòria informativa per a concedir ajuts a les organitzacions sindicals i als sindicats en l’àmbit de les Illes Balears per a fomentar el fet sindical

    Número d'edicte 1939 - Pàgines 10458-10469

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la qual es concedeixen ajuts per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19, s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i se’n proposa el pagament

    Número d'edicte 2046 - Pàgines 10470-10473

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Proposta de resolució i resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la qual es deneguen ajuts per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19 per manca de saldo a la convocatòria

    Número d'edicte 2048 - Pàgines 10474-10513

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvencions 34/2022 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 2021 - Pàgines 10514-10516

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvencions 33/2022 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 2022 - Pàgines 10517-10519

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió d’ajuts 16/2022 a l’empara de Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 25 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes, als clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport de material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius (BOIB núm. 151, del 7/11/2019)

    Número d'edicte 2023 - Pàgines 10520-10521

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de denegació de subvencions 15/2022 a l’empara de Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 25 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes, als clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport de material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius (BOIB núm. 151, del 7/11/2019)

    Número d'edicte 2024 - Pàgines 10522-10523

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 de març de 2022 per la qual es modifica la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursen estudis en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022

    Número d'edicte 2006 - Pàgines 10524-10525

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 10 de març de 2022 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i de matriculació als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny per al curs 2022-2023 i es convoquen les proves d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny

    Número d'edicte 2012 - Pàgines 10526-10547

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 de març de 2022 per la qual s’estableix la quantia dels mòduls per al sosteniment de les escoles de la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears i dels centres de la xarxa complementària per a l’any 2022, despesa finançada parcialment pel Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 2015 - Pàgines 10548-10549

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de març de 2022 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives de cicle inicial/nivell I del grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial i a les formacions esportives de període transitori de nivell I i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova

    Número d'edicte 2013 - Pàgines 10550-10566

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de març de 2022 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives de cicle superior / nivell III de grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial i a les formacions esportives de període transitori de nivell III i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova

    Número d'edicte 2014 - Pàgines 10567-10582

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de març de 2022 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2022-2023 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears

    Número d'edicte 2054 - Pàgines 10583-10662

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució del conseller executiu del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, en la qual es resol la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022 per ajustar diverses quanties econòmiques previstes en algunes subvencions, incloure noves subvencions i eliminar-ne d’altres, corresponents al Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal

    Número d'edicte 2016 - Pàgines 10663-10664

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut per la Modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d’Eivissa 2020-2021-2022 en matèria de promoció esportiva per correlacionar les subvencions nominatives establertes en el mencionat pla amb les subvencions nominatives aprovades dins del pressupost per a l’any 2022 del Consell Insular d’Eivissa

    Número d'edicte 2057 - Pàgina 10665

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica la composició de la Comissió de Govern

    Número d'edicte 1993 - Pàgina 10666

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica la composició de la Comissió Informativa General i de Comptes del Consell de Mallorca

    Número d'edicte 1994 - Pàgina 10667

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Aprovació de la Convocatòria de subvencions 2022-2023 per dur a terme accions incloses en els Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists pel Pacte de Batlies de Mallorca

    Número d'edicte 2041 - Pàgines 10668-10684

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució del recurs d´alçada interposat pel sol·licitant exclòs com a beneficiari de la II Convocatòria d´ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l´activitat econòmica en el municipi de Alcúdia per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 2017 - Pàgines 10685-10686

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució del recurs d´alçada interposat pel sol·licitant exclòs com a beneficiari de la II Convocatòria d´ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l´activitat econòmica en el municipi de Maria de la Salut per pal·liar els efectes de la Covid-19, amb motiu d´incompatibilitat d´alta censal

    Número d'edicte 2018 - Pàgines 10687-10688

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució del recurs d'alçada interposat pel sol·licitant exclòs com a beneficiari de la II Convocatòria d'ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l'activitat econòmica en el municipi de Sencelles per pal·liar els efectes de la Covid-19, amb motiu d'incompatibilitat d'alta censal

    Número d'edicte 2019 - Pàgines 10689-10690

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució del recurs d´alçada interposat pel sol·licitant exclòs com a beneficiari de la II Convocatòria d´ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l´activitat econòmica en el municipi de Valldemossa per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 2020 - Pàgines 10691-10692

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Bases reguladores de la convocatòria i proves d’aptitud per a l’obtenció del permís municipal de conductor d’autotaxi de l’Ajuntament d’Eivissa

    Número d'edicte 2043 - Pàgines 10693-10696

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Nomenament batlle accidental, Joan Serra, 18, 19 i 20 març a 2022

    Número d'edicte 2009 - Pàgina 10697

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació de la regulació de les gratificacions i feines extraordinàries realitzades fora del comput de l'horari laboral del personal funcionari i laboral municipal

    Número d'edicte 2011 - Pàgines 10698-10699