Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 148225
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions concedides en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 31 de desembre de 2020, es va publicar la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials, mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2020.

2. La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va concedir una subvenció a les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució en el marc de la convocatòria per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials.

3. La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic ha fet un requeriment a les persones i entitats que figuren en l'annex mitjançant el qual se'ls sol·licita la presentació de la documentació justificativa que acrediti la realització de les actuacions subvencionades en un termini de quinze dies, d'acord amb el Reial decret 887/2006.

4. Les persones o entitats que figuren en l'annex no han aportat la documentació requerida per a la justificació de la realització de les actuacions subvencionades.

5. Un cop exhaurit el termini per aportar la documentació requerida, les persones i entitats que figuren en l'annex no han presentat la documentació pendent.

Fonaments de dret

1. El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per resoldre aquest procediment atesa l'estructura orgànica del Govern de les Illes Balears i d'acord amb l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia.

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

3. L'article 70.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que, un cop exhaurit el termini per a la justificació de les actuacions, es concedirà un termini addicional improrrogable de quinze dies. Un cop exhaurit aquest nou termini, implicarà el reintegrament o la revocació de la subvenció concedida.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Revocar la subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex.

2. Declarar conclòs el procediment i, per tant, arxivar els expedients indicats en l'annex.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 16 de març de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

 

ANNEX Llista de beneficiaris als quals es revoca la subvenció

Expedient

Sol·licitant

NIF

FOTEMPAR21-29/2021

Juan Timoner Pelegrí

***0668**

FOTEMPAR21-174/2021

Werner Friedrich Hofreiter

****6849*

FOTEMPAR21-620/2021

Micaela Gelabert Mestre

***8858**

FOTEMPAR21-677/2021

Jose Antonio Juaneda Mercadal

***4128**

FOTEMPAR21-798/2021

Brigitte Aebi

****0366*

FOTEMPAR21-977/2021

Lucia Riera Roig

***5817**

FOTEMPAR21-1001/2021

Juan Antonio Sampol De Palos Galmes

***4000**

FOTEMPAR21-1004/2021

Elena Isern Gelabert

***1283**

FOTEMPAR21-1022/2021

Christine Kronthaler-Wintzer Torwie

****6561*

FOTEMPAR21-1036/2021

Maria Antonia Ramon Mari

***1221**

FOTEMPAR21-1061/2021

Jaime Sureda Bonnin

***0803**

FOTEMPAR21-1076/2021

Sebastián Capó Llobera

***8371**

FOTEMPAR21-1085/2021

Jaime Vives Massanet

***8282**

FOTEMPAR21-1118/2021

Aurelia Garrandes Martínez

***9094**

FOTEMPAR21-1133/2021

Jaume Sodupe Roure

***6281**

FOTEMPAR21-1214/2021

Joana Maria Guiu Moreno

***3482**

FOTEMPAR21-1259/2021

Guillermo Carbonell Castello

***1729**

FOTEMPAR21-1279/2021

Pau Albinyana Armengol

***0716**

FOTEMPAR21-1318/2021

Jose Boned Costa

***5665**

FOTEMPAR21-1398/2021

Magdalena Donatelli

****3932*

FOTEMPAR21-1458/2021

Maria Terrassa Nebot

***5071**

FOTEMPAR21-1462/2021

Juan Riera Cardona

***4359**

FOTEMPAR21-1467/2021

Maria Pilar Llambias Femenia

***1340**

FOTEMPAR21-1493/2021

Apolonia Mora Riera

***0168**

FOTEMPAR21-1839/2021

Miguel Caldentey Bonet

***2677**

FOTEMPAR21-1849/2021

Miquel Planisi Dalmau

***3016**

FOTEMPAR21-2042/2021

Juan José Pozuelo Domínguez

***8203**

FOTEMPAR21-2072/2021

Avelino Rodriguez Abellan

***6085**

FOTEMPAR21-2077/2021

Dolores Cañellas Tur

***3348**

FOTEMPAR21-2097/2021

Maria Duran Garcias

***7671**

FOTEMPAR21-2099/2021

Tomas Gabriel Balaguer Morro

***9838**

FOTEMPAR21-2129/2021

Juan José Sánchez Gomila

***9497**

FOTEMPAR21-2134/2021

Antonio Gallego De La Osa

***8100**

FOTEMPAR21-2149/2021

Jaume Pi Floriach

***2906**

FOTEMPAR21-2151/2021

Santiago Capó Bosch

***3986**

FOTEMPAR21-2224/2021

Mateu Gayà Febrer

***1681**

FOTEMPAR21-2240/2021

Bongrup Baleares, S.L:

***4141**

FOTEMPAR21-2261/2021

Son Cullera Sl

***9729**

FOTEMPAR21-2262/2021

Petit Hotel Rocamar Sl

***5666**

FOTEMPAR21-2310/2021

Margarita Bonet Alemany

***0531**

FOTEMPAR21-2526/2021

Centre D'Ensenyament Col·Legi Balmes Sl

***9294**

FOTEMPAR21-2549/2021

Hotelera Torres Ramon, S.A.

***0927**

FOTEMPAR21-2748/2021

Best House Best Place, Sl

***6669**

FOTEMPAR21-2859/2021

Perfumerias Clape Sl

***2968**

FOTEMPAR21-3009/2021

Charleston Cb

***5114**

FOTEMPAR21-3040/2021

Finca Es Mitjans, S.L.

***2859**