Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 141645
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte d’execució de la instal·lació fotovoltaica per a autoconsum sense excedents, de 173,25 kWp i 150 kWn a la coberta de l’establiment Hard Rock Hotel de Sant Jordi de Ses Salines situat a la carretera Platja d’en Bossa, s/n del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, promogut per Fiesta Hotels & Resorts, SL

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'1 d'octubre de 2021 va tenir entrada a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic una sol·licitud per a la tramitació de l'autorització administrativa del projecte d'instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 150 kWn en el Hard Rock Hotel de Sant Jordi de ses Salines, en el terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, promogut per Fiesta Hotels & Resorts, SL amb NIF B45010808.

2. El 7 de gener de 2022 es varen realitzar les consultes a l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i al Consell d'Eivissa sobre l'expedient.

3. El 20 de gener de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 11 el tràmit d'informació pública del projecte, d'acord amb el Reial decret 1955/2000.

4. El 9 de març de 2022 es va emetre informe sobre el període d'informació pública en què s'acredita que no es varen rebre al·legacions al projecte.

5. El 9 de març de 2022 tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat la documentació aportada i han emès un informe en el qual s'indica que, sense valorar tècnicament el projecte, s'informa favorablement sobre l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució de la instal·lació de referència.

Fonaments de dret

1. El Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.

2. La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

3. El Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

4. Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

5. La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

6. El Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

7. El Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, modificat pel Decret 33/2015.

8. La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

9. El Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

10. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

11. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de març de 2021 de delegació de competències i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Atorgar l'autorització administrativa de la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum sense excedents sobre coberta promoguda per Fiesta Hotels & Resorts, SL (B45010808), amb les característiques següents:

  • Expedient: AU02317/2021. Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum Hard Rock a l'establiment Hotel de Sant Jordi de ses Salines.
  • Situació: carretera de Platja d'en Bossa, s/n, en el terme municipal de Sant Josep de sa Talaia.
  • Dades tècniques: instal·lació fotovoltaica d'autoconsum sense excedents sobre coberta de 173,25 kWp i 150 kWn, formada per 385 panells solars de 450 Wp cada un, amb 2 inversors de 60 kW i un de 30 kW.
  • La instal·lació es classifica en el grup b.1.1 «Instal·lacions que únicament utilitzen la radiació solar com a energia primària mitjançant la tecnologia fotovoltaica», d'acord amb l'article 2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

2. Aprovar el projecte d'execució de la instal·lació signat per Tomás Gual Gelabert, i visat l'11 d'agost de 2021, sense valorar-ne tècnicament el contingut.

3. Indicar que, una vegada executades les instal·lacions objecte d'aquesta autorització, el titular ha de presentar la sol·licitud de posada en servei amb la qual ha d'adjuntar un certificat de final d'obra subscrit per un tècnic facultatiu, així com les proves reglamentàries i la resta de documentació que exigeix la reglamentació vigent.

4. Informar que aquesta autorització es concedeix sens perjudici de les concessions i autoritzacions que siguin necessàries relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient, i a qualssevol altres motivades per disposicions que resultin aplicables.

5. Notificar aquesta Resolució als interessats i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 9 de març de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació del conseller de Transició Energètica,

Sectors Productius i Memòria Democràtica

(BOIB núm. 31, de 4 de març de 2021)