Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 147190
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de març de 2022 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2022-2023 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El Decret 64/2019, de 2 d'agost, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que substitueix el Decret 37/2008, deroga expressament el Decret 37/2008, de 4 d'abril, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com també qualsevol altra norma d'igual o inferior rang en tot allò que s'oposi al seu contingut o el contradigui.

2. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 7 d'abril de 2016 que regula el procés d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears (BOIB núm. 45, de 9 d'abril) estableix que el director general de Planificació, Ordenació i Centres  ha de dictar una resolució per establir el període d'adscripció, admissió i matriculació, la qual cosa es duu a terme mitjançant la present Resolució per al curs acadèmic 2022-2023.

3. Aquesta normativa autonòmica s'ha vist afectada per les modificacions que en matèria d'admissió d'alumnat va suposar l'aprovació de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOMLOE).

4. El Departament del Servei Jurídic de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a través d'un informe de data 4 de gener de 2021, assenyalava que el contingut de la present Resolució s'ha d'adaptar a les modificacions previstes en els articles 84, 86 i 87 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), segons la redacció establerta per la LOMLOE, i recomanava iniciar la modificació reglamentària corresponent.

5. L'article 84.2 de la LOE, sobre admissió d'alumnes, estableix que quan no existeixin places suficients el procés d'admissió es regirà pels criteris prioritaris d'existència de germans matriculats al centre; proximitat del domicili o del lloc de treball d'algun dels seus pares, mares o tutors legals, i la renda per càpita de la unitat familiar. Així mateix, es tindrà en compte que els pares, mares o tutors legals treballin al centre; la condició legal de família nombrosa, d'alumnat nascut de part múltiple o de família monoparental; la situació d'acolliment familiar de l'alumnat; la concurrència de discapacitat en l'alumne o en algun dels seus pares, mares o germans, i la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme. Cap d'aquests criteris tindrà caràcter excloent ni podrà suposar més del 30 % del total de la puntuació màxima, excepte la proximitat del domicili, que podrà superar aquest límit.

6. En aquesta Resolució els criteris prioritaris d'admissió, prevists en l'article 14.2 del Decret 64/2019, de 2 d'agost, s'han adaptat a l'ordre, naturalesa i característiques enumerades en l'esmentat article 84 de la LOE, als quals s'afegeix la condició d'esportista d'alt nivell. En relació amb els criteris complementaris prevists en l'article 14.3 del Decret 64/2019, de 2 d'agost, es recullen igualment, com ja s'ha fet en anteriors processos d'admissió, excepte el criteri de violència de gènere, que ha passat a ser criteri prioritari.

7. Pel que fa al total de la puntuació màxima prevista en l'article 84.2 de la LOE, en la present Resolució cap criteri no supera el límit del 30 %.

8. L'article 7.2 del títol I, capítol I, secció segona, de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, estableix que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de tenir com a prioritat l'ús de les tecnologies de la informació en l'activitat administrativa. En especial, ha de facilitar l'accés de la ciutadania per mitjans electrònics a la informació i al procediment administratiu, amb les limitacions que es deriven de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic. La utilització dels mitjans electrònics no ha d'implicar, en cap cas, una minva dels drets ciutadans, com tampoc restriccions o discriminacions de qualsevol naturalesa en l'accés als serveis públics.

9. Si bé els darrers processos d'escolarització s'han duit a terme preferentment de manera telemàtica, atesa la situació sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19, en el procés d'escolarització del curs 2022-2023 els participants podran triar entre la modalitat telemàtica i la presencial, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

10. L'article 13.1 del Decret 64/2019, de 2 d'agost, estableix que la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha d'habilitar els mitjans necessaris per poder fer les sol·licituds d'admissió per via telemàtica, la qual es regula en aquesta Resolució en els annexos corresponents.

11. Els participants que optin per la modalitat presencial han d'utilitzar el model de la sol·licitud d'escolarització de l'annex 12. No obstant això, en les condicions actuals de crisi sanitària, els centres escolars poden recordar als participants que la tramitació telemàtica és el mitjà preferent i els oferiran el suport necessari. D'altra banda, només es pot fer la tramitació exclusivament presencial en el cas de l'admissió als centres d'educació especial.

12. L'article 87 de la LOE regula l'equilibri en l'admissió d'alumnat i estableix, en el punt 1, que, amb la finalitat d'assegurar la qualitat educativa per a tothom, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats, les administracions han de garantir una escolarització adequada i equilibrada de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE). Per aquest motiu, han d'establir la proporció d'alumnat d'aquestes característiques que s'ha d'escolaritzar en cadascun dels centres sostinguts amb fons públics i han de garantir als centres els recursos personals i econòmics necessaris per oferir aquest suport.

13. L'article 87.3 de la mateixa Llei estableix que les administracions educatives han d'adoptar les mesures d'escolarització atenent les condicions socioeconòmiques i demogràfiques de l'àrea respectiva, així com les de caire personal o familiar de l'alumnat que suposin una necessitat específica de suport educatiu.

14. En conseqüència, per donar compliment a l'article 87 de la LOE, i prenent en consideració el context social, econòmic i demogràfic de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a més del període de preinscripció i matriculació dels mesos de juny i juliol, és necessari establir un segon període de preinscripció i matriculació de l'alumnat en el mes de setembre. Mitjançant aquest segon període es garantirà, per a determinades zones, la reserva de places per a alumnat amb NESE, fet que redundarà en una escolarització equilibrada entre tots els centres públics i concertats. Així s'evitaran situacions de desequilibri i/o massificació d'alumnat amb NESE a determinats centres educatius. Per donar la màxima eficàcia al principi de l'escolarització equilibrada d'alumnat, l'Administració competent pot concedir la possibilitat de canviar de centre educatiu a les famílies o a l'alumnat que ho sol·licitin, sempre que el canvi de centre equilibri el repartiment d'alumnat ordinari i alumnat amb NESE dins la zona.

15. L'article 14 del Decret 64/2019, de 2 d'agost, aplicable al procés d'admissió d'alumnat del curs 2022-2023, estableix que en el cas que al centre escolar no existeixin places suficients per atendre totes les sol·licituds, l'admissió s'ha de regir per criteris prioritaris i criteris complementaris que s'han d'aplicar amb caràcter concurrent, d'acord amb l'aplicació del barem establert en l'annex 5. En el cas que es donin empats, en relació amb la puntuació obtinguda per l'alumnat, s'ha d'aplicar el previst també en l'annex 5 d'aquesta Resolució.

16. Atès que en els darrers processos d'admissió hi ha hagut més demanda de places que oferta en alguns centres específics d'educació especial (CEE), es continua regulant el procés d'admissió a aquesta tipologia de centres aplicant-hi, a més del barem general, un barem específic propi, amb la finalitat d'escolaritzar els infants als centres específics amb les màximes garanties. En el mateix sentit, l'Administració educativa ha d'aplicar la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 19 d'octubre de 2017 per la qual s'estableixen els tipus d'unitats de cada una de les etapes de l'educació especial per als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics al nivell de l'educació especial (BOIB núm. 133, de 31 d'octubre); l'Ordre de 12 de desembre de 2000, de la Conselleria d'Educació i Cultura, per la qual es regulen els programes de formació per a la transició a la vida adulta destinats a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres d'educació especial i s'estableixen els models de certificats per a l'alumnat que finalitzi un d'aquests programes (BOIB núm. 8, de 18 de gener de 2001), i la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 2 de maig de 2018 per la qual es modifica la Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de dia 25 de març de 2015 per la qual es regulen les ràtios als centres específics d'educació especial, i s'estableixen les ràtios dels programes de formació per a la transició a la vida adulta (TVA) per als alumnes escolaritzats als centres específics d'educació especial (CEE) i a les aules ASCE (aules substitutòries de centre especial) (BOIB núm. 61, de 17 de maig), que regula les ràtios dels centres d'educació especial.

17. La Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, recull la redefinició de les relacions entre les famílies actuals per l'aparició de noves situacions de necessitat a les quals la Llei tracta de fer front per tal d'aconseguir una protecció social, econòmica i jurídica d'aquesta realitat. Amb aquest objectiu s'incorporaren a la normativa d'escolarització nous criteris de barem per tal de tenir en compte la realitat diversa de les famílies que mereixen atenció: famílies monoparentals, famílies amb persones en situació de dependència, famílies en risc social i víctimes de violència masclista, o famílies amb persones amb discapacitat i famílies en situació d'especial vulnerabilitat econòmica. Cal destacar que la LOMLOE recull els dos primers supòsits.

18. D'acord amb l'article 84.9 de la LOE, la matriculació d'un alumne a un centre públic o privat concertat suposa respectar-ne el projecte educatiu, sense perjudici dels drets reconeguts a l'alumnat i a les seves famílies en les lleis.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

2. La Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears (BOIB núm. 53, de 9 d'abril).

3. La Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 277, de 9 de novembre), modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència (BOE núm. 180, de 29 de juliol).

4. La Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme (BOE núm. 229, de 23 de setembre).

5. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

7. La Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies (BOIB núm. 97, de 7 d'agost).

8. El Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital (BOE núm. 154, d'1 de juny).

9. El Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB núm. 109, de 16 de juny, amb correcció d'errades publicada en el BOIB núm. 112, de 20 de juny de 2020).

10. El Decret 64/2019, de 2 d'agost, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que substitueix el Decret 37/2008 (BOIB núm. 107, de 3 d'agost), que regula el procés i els criteris d'admissió d'alumnes als centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

11. El Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics (BOIB núm. 67, de 5 de maig).

12. El Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment (BOE núm. 177, de 25 de juliol) i el Decret 91/2015, de 13 de novembre, pel qual es regula la condició d'esportista d'alt nivell de les Illes Balears (BOIB núm. 168, de 14 de novembre).

13. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

14. El Decret 28/2020, de 21 de setembre, de principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monoparental i de la condició de família nombrosa (BOIB núm. 164, de 22 de setembre).

15. L'Ordre de 12 de desembre de 2000, de la Conselleria d'Educació i Cultura, per la qual es regulen els programes de formació per a la transició a la vida adulta destinats a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres d'educació especial i s'estableixen els models de certificats per a l'alumnat que finalitzi un d'aquests programes (BOIB núm. 8, de 18 de gener de 2001).

16. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 7 d'abril de 2016 que regula el procés d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears (BOIB núm. 45, de 9 d'abril), en tot allò que no s'oposi al contingut del Decret 64/2019, de 2 d'agost, o no el contradigui.

17. El Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (BOE núm. 289, de 3 de desembre).

18. La Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 2 de maig de 2018 per la qual es modifica la Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de dia 25 de març de 2015 per la qual es regulen les ràtios als centres específics d'educació especial, i s'estableixen les ràtios dels programes de formació per a la transició a la vida adulta (TVA) per a l'alumnat escolaritzat als centres específics d'educació especial (CEE) i a les aules ASCE (aules substitutòries de centre especial) (BOIB núm. 61, de 17 de maig).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Publicar les instruccions generals per als centres educatius respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació de l'alumnat, que es recullen en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Publicar el calendari dels processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnat del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat i d'educació especial per al curs escolar 2022-2023, que figura en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Publicar les zones escolars vigents per als processos d'admissió i adscripció per al curs acadèmic 2022-2023, que es recullen en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

4. Publicar les adscripcions de centres per al curs escolar 2022-2023, que figuren en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

5. Publicar el barem de puntuació, que figura en l'annex 5 d'aquesta Resolució.

6. Publicar la documentació necessària per a aquests processos, la documentació que es pot consultar telemàticament i els aclariments per interpretar els criteris d'aplicació del barem, que figuren en l'annex 6 d'aquesta Resolució.

7. Publicar els aclariments sobre els canvis de centre educatiu fora de termini, que figuren en l'annex 7 d'aquesta Resolució.

8. Publicar la relació de centres d'educació especial i els criteris que s'han d'aplicar als ensenyaments d'educació especial i als programes de transició a la vida adulta, que figuren en l'annex 8 d'aquesta Resolució.

9. Publicar els criteris aplicables a la tramitació telemàtica del procediment d'adscripció en el curs 2022-2023, que figuren en l'annex 9.

10. Publicar els criteris aplicables a la tramitació telemàtica del procediment d'admissió del curs 2022-2023, que figuren en l'annex 10.

11. Publicar i incorporar al procediment, en l'annex 11, la clàusula de protecció de dades que figura en el Decret 64/2019, de 2 d'agost.

12. Aprovar i publicar el model de sol·licitud d'admissió per participar en els processos d'escolarització, que figura en l'annex 12.

13. Aprovar i publicar el model de declaració responsable que s'ha d'utilitzar en els casos que es determinin, que figura en l'annex 13.

14. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, establir que comenci a produir efectes a partir de la data de publicació i deixar sense efectes la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de març de 2021 que regulava aquest procés i les resolucions que la modificaven.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En cas que s'interposi un recurs de reposició, una vegada desestimat, expressament o per silenci, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.

  

Palma, 16 de març de 2022

El director general de Planificació, Ordenació i Centres

Antonio Morante Milla

   

 

ANNEX 1

Instruccions generals per als centres educatius

 

Primer

Matriculació de l'alumnat en el GESTIB

1. Els centres educatius han de matricular en el programa de gestió acadèmica i administrativa de centres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, el GESTIB, l'alumnat que hagi obtingut plaça escolar al centre durant els períodes que estableix el calendari de l'annex 2. Aquests alumnes han d'estar donats d'alta en el sistema de gestió el 29 de juny de 2022 en el cas d'educació infantil; l'1 de juliol de 2022 en el cas d'educació primària i educació especial; el 4 de juliol de 2022, en el cas d'ESO; i el 21 de juliol de 2022, en el cas de batxillerat.

2. D'altra banda, el segon període de matriculació, durant el mes de setembre, s'estableix a l'efecte de donar compliment a l'article 87.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), i assegurar la qualitat educativa per a tothom, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats, així com una escolarització equilibrada i proporcionada de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) entre tots els centres educatius sostinguts amb fons públics.

3. En el cas que no es compleixi el calendari de matriculació que consta en l'apartat precedent, la Conselleria d'Educació i Formació Professional s'ha de basar en les dades introduïdes en el GESTIB pels centres educatius i assignar d'ofici, si és necessari, les places que figuren com a vacants als centres als nivells i a les etapes educatives que s'imparteixen a cada centre.

Segon

Temporalització del procés

1. La reserva de plaça en els casos d'adscripció, inclòs el batxillerat per a l'alumnat que ha obtingut els requisits al juny, serà vigent fins al 22 de juliol de 2022.

2. Les llistes d'espera d'adscripció i admissió seran vigents fins al 15 d'octubre de 2022, i romandran als centres en exposició pública fins a aquesta data. Els alumnes inclosos en la llista d'espera d'adscripció tenen prioritat davant els alumnes que romanen en la llista d'espera d'admissió.

Tercer

Reserva de places per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

1. D'acord amb el que disposa l'article 87 de la LOE, per tal d'assegurar la qualitat educativa per a tothom, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats, la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha de vetlar per garantir una adequada i equilibrada escolarització i atenció a l'alumnat amb NESE. Per això, ha de garantir els recursos necessaris per als centres educatius.

2. En aquest sentit, el Decret 64/2019, de 2 d'agost, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que substitueix el Decret 37/2008, disposa que, per tal de facilitar l'escolarització equilibrada i garantir el dret a l'educació de l'alumnat amb NESE, la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha de reservar fins a la finalització dels períodes de preinscripció i matrícula, tant ordinària com extraordinària, un nombre de places per a l'alumnat amb NESE en cada un dels centres públics i privats concertats.

3. En els municipis amb acords d'escolarització equilibrada per a l'admissió d'alumnat del primer curs de segon cicle d'educació infantil, la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha d'establir mecanismes de coordinació entre els seus equips d'orientació, els representants dels centres públics i privats concertats del municipi i les corresponents regidories de l'ajuntament.

4. Aquesta coordinació ha d'incloure, respecte dels òrgans de l'administració, el repartiment de tasques i, respecte dels signants dels acords, també la documentació i el calendari d'actuacions lligat al procés d'escolarització, que s'ha de fer amb total transparència i facilitant als centres implicats tota la documentació justificativa i acreditativa de les actuacions i decisions que es prenen.

5. Els centres educatius han de reservar un nombre de places determinat per a alumnat amb NESE, tenint en compte les indicacions següents:

a) En el segon cicle d'educació infantil aquesta reserva ha d'anar en funció de la ràtio prevista: 4 places per a grups de 20 a 22 alumnes, i 5 places per a grups de 23 a 25 alumnes. En ambdós casos una de les places pot ser ocupada per alumnat amb necessitats educatives especials (NEE).

b) En l'educació primària, aquesta reserva ha de ser de 5 places. Dues d'elles poden ser ocupades per alumnat amb NEE.

c) En l'educació secundària obligatòria, aquesta reserva ha de ser de 6 places. Dues d'elles poden ser ocupades per alumnat amb NEE.

6. No obstant el que s'assenyala en l'apartat anterior, les comissions d'escolarització podran proposar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres una reserva d'alumnat amb NESE superior entre els grups existents, però en qualsevol cas aquesta reserva haurà de ser la mateixa per a tots els centres de la mateixa zona escolar.

7. La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha de mantenir la reserva de places per a alumnat amb NESE durant el període previst de preinscripció i matriculació del mes de setembre (art. 87.2 de la LOE) a fi de garantir una escolarització equilibrada d'alumnat que faci possible una educació integradora basada en la cohesió social i en la igualtat d'oportunitats, sense perjudici que es pugui autoritzar l'alliberament d'aquestes places per a alumnat amb NESE a favor d'alumnat ordinari en municipis o zones concretes en què no hi hagi demanda de places per a aquest col·lectiu.

8. El CEIP Camilo José Cela (07005994) i l'IES Antoni Maura (07003894), de Palma, pel fet de ser centres adaptats a alumnes amb discapacitat motora, han de reservar per a l'alumnat que presenta aquesta tipologia de discapacitat les places per a alumnes amb NEE durant tot el curs escolar. Excepcionalment, poden sol·licitar i/o ocupar aquestes places altres alumnes amb NEE que no presentin aquesta tipologia de discapacitat, quan la transcendència d'aquests casos ho faci aconsellable. A aquest efecte, és necessari presentar la documentació acreditativa davant el Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions, el qual ha de resoldre l'admissió de l'alumne en coordinació amb el Servei d'Atenció a la Diversitat.

9. El CC La Purísima (07004308), de Palma, pel fet de ser un centre adaptat a alumnes amb discapacitat sensorial auditiva, ha de reservar per a l'alumnat que presenta aquesta tipologia de discapacitat les places per a alumnes amb NEE durant tot el curs escolar. Excepcionalment, poden sol·licitar i/o ocupar aquestes places altres alumnes amb NEE que no presentin aquesta tipologia de discapacitat, quan la transcendència d'aquests casos ho faci aconsellable. A aquest efecte, és necessari presentar la documentació acreditativa davant el Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions, el qual ha de resoldre l'admissió de l'alumne en coordinació amb el Servei d'Atenció a la Diversitat.

Quart

Reserva de places per a alumnes que volen cursar el PEI

1. Els alumnes que el curs 2022-2023 cursin sisè d'educació primària al CEIPIEEM Son Serra (07005945), de Palma, i obtenguin el certificat d'ensenyaments elementals de música i, a més, vulguin cursar ensenyaments professionals de música mitjançant el Programa d'Estudis Integrats (PEI) han de tenir una plaça reservada a primer d'ESO als grups PEI de l'IES Joan Maria Thomàs (07007152), de Palma, si ho sol·liciten expressament, sempre que superin la prova d'accés i obtenguin plaça al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca.

2. Els alumnes que el curs 2022-2023 cursin quart d'ESO al CC Escolania de Lluc (07000959), d'Escorca, i vulguin continuar els ensenyaments professionals de Música mitjançant el PEI han de tenir una plaça reservada a primer de batxillerat a l'IES Joan Maria Thomàs si ho sol·liciten expressament, sempre que tenguin plaça al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca.

Cinquè

Centres educatius amb domicili provisional

1. El CEIP Nou de Campos (07014910), amb domicili provisional al carrer de les Estrelles, 34 A, de Campos, ofereix únicament places a l'etapa d'educació infantil i a primer, segon i tercer d'educació primària. Les sol·licituds d'admissió s'han de presentar a la secretaria del CEIP Joan Veny i Clar (07000583), de Campos.

2. El CEIP Nou d'Inca (07015641), amb domicili provisional a l'avinguda del Raiguer, s/n, d'Inca, ofereix únicament places a l'etapa d'educació infantil i a primer, segon i tercer d'educació primària. Les sol·licituds d'admissió s'han de presentar a la secretaria del CEIP Ponent (07001575), d'Inca.

Sisè

Gestió de les llistes d'espera

1. En el moment en què es generi una baixa a un centre, aquest ho ha de comunicar per telèfon, personalment o a través d'un missatge a la bústia de veu (als dos telèfons facilitats), al primer alumne de la llista d'espera. Si a través dels sistemes anteriors el centre no aconsegueix contactar amb la família, li ha d'enviar un SMS.

2. L'alumne tindrà fins al següent dia lectiu per formalitzar la matrícula a partir del moment en què expressi, verbalment o per escrit, l'acceptació de la plaça. Si en un termini de 24 hores comptadores a partir de l'enviament de l'SMS, l'alumne no ha estat localitzat o no ha acceptat la vacant, s'ha de procedir a oferir la plaça al segon de la llista i, així, successivament. La no acceptació d'una plaça vacant comporta la renúncia automàtica a la llista d'espera.

3. Si no es compleix aquesta tramitació, les oficines d'escolarització han de gestionar les llistes d'espera dels centres educatius.

 

Setè

Principi de lliure elecció del centre educatiu

1. A fi de respectar la lliure elecció de centre (art. 84.5 de la LOE) dels alumnes i les seves famílies, l'Administració educativa de les Illes Balears atorga un termini màxim de deu dies lectius, comptadors a partir de la data d'incorporació al centre, perquè puguin sol·licitar un nou centre educatiu quan el centre adjudicat d'ofici per l'Administració educativa no s'adapti a les seves necessitats o preferències.

2. No es poden beneficiar d'aquest dret els usuaris (famílies o alumnat) que hagin aconseguit una plaça sol·licitada voluntàriament.

3. Aquest principi resta condicionat, en tot cas, a l'existència de vacants disponibles en cada moment.

 

ANNEX 2

Calendari dels processos d'adscripció, admissió i matriculació de l'alumnat

D'acord amb l'article 30.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, el termini s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

I. Calendari del procés d'adscripció de primària, ESO i educació especial

- Presentació de sol·licituds:

Inici: 31/03/2022.

Finalització: 06/04/2022.

- Llista de puntuacions provisionals: 29/04/2022.

- Reclamacions:

Inici: 02/05/2022.

Finalització: 04/05/2022.

- Resolució de les reclamacions: 05/05/2022.

- Llistes definitives: 09/05/2022.

- Matriculació d'educació primària i educació especial:

Inici: 24/06/2022

Finalització: 30/06/2022

- Matriculació d'ESO:

Inici: 24/06/2022.

Finalització: 01/07/2022.

En el cas de no haver obtingut cap plaça en el procés d'admissió, l'alumnat adscrit tindrà una reserva de plaça fins al dia 22 de juliol de 2022.

II. Calendari del procés d'admissió del segon cicle d'educació infantil, de primària, d'ESO i d'educació especial

- Presentació de sol·licituds:

Inici: 09/05/2022.

Finalització: 20/05/2022.

- Llista de puntuacions provisionals: 07/06/2022.

- Reclamacions:

Inici: 08/06/2022.

Finalització: 10/06/2022.

- Resolució de les reclamacions: 13/06/2022.

- Llistes definitives: 22/06/2022.

- Matriculació del segon cicle d'educació infantil:

Inici: 23/06/2022.

Finalització: 28/06/2022.

- Matriculació d'educació primària i d'educació especial:

Inici: 24/06/2022.

Finalització: 30/06/2022.

- Matriculació d'ESO:

Inici: 24/06/2022.

Finalització: 01/07/2022.

III. Calendari del procés d'adscripció de batxillerat

- Presentació de sol·licituds:

Inici: 31/03/2022.

Finalització: 06/04/2022.

- Llista de puntuacions provisionals: 29/04/2022.

- Reclamacions:

Inici: 02/05/2022.

Finalització: 04/05/2022.

- Resolució de les reclamacions: 05/05/2022.

- Llistes definitives: 09/05/2022.

- Matriculació:

Inici: 18/07/2022.

Finalització: 20/07/2022.

IV. Calendari del procés d'admissió de l'alumnat de batxillerat, batxillerat internacional i Batxibac

- Presentació de sol·licituds:

Inici: 23/06/2022.

Finalització: 29/06/2022.

- Llista de puntuacions provisionals: 07/07/2022.

- Reclamacions:

Inici: 08/07/2022.

Finalització: 12/07/2022.

- Resolució de les reclamacions: 13/07/2022.

Llistes definitives: 15/07/2022.

- Matriculació:

Inici: 18/07/2022.

Finalització: 20/07/2022.

En el cas del batxillerat internacional, s'han de consultar en el web del centre els terminis per a l'admissió al programa i, en lloc de la llista de puntuacions provisionals, les llistes provisionals d'admesos.

V. Calendari del procés d'admissió de l'alumnat que presenta la sol·licitud fora de termini, abans de l'inici del curs escolar

- Presentació de sol·licituds de segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO:

Inici: 23/05/2022.

Finalització: 09/09/2022.

- Presentació de sol·licituds de batxillerat:

Inici: 30/06/2022.

Finalització: 09/09/2022.

- Matriculació:

Inici: 18/07/2022.

Finalització: 09/09/2022.

En el cas de les sol·licituds presentades amb posterioritat a la data de finalització indicada, la matrícula s'ha de formalitzar, com a màxim, 48 hores després de l'adjudicació de la plaça.

 

ANNEX 3

Zones escolars

Si no s'indica el contrari, el concepte de zona limítrofa només s'aplica dins el municipi on es troba el centre escolar.

Zones escolars de l'illa de Mallorca

L'IES Joan Maria Thomàs (07007152), de Palma, desenvolupa el Programa d'Estudis Integrats (PEI) per a tota l'illa de Mallorca.

L'IES Son Pacs (07003845), de Palma, i l'IES Manacor (07002208) desenvolupen el batxillerat internacional per a tota l'illa de Mallorca.

L'IES Bendinat (07008855), de Calvià, desenvolupa el Batxibac francès (baccalauréat) per a tota l'illa de Mallorca.

El CEIPIEEM Son Serra (07005945), de Palma, el CEIPIEEM Simó Ballester (07002026), de Manacor, i el CC Escolania de Lluc (07007152), d'Escorca, imparteixen estudis integrats de música per a tota l'illa de Mallorca.

Zones escolars d'Andratx

Totes les zones del municipi es consideren limítrofes entre si.

Centres d'educació infantil i primària

Zona A

- Delimitacions:

La zona estadística d'Andratx i el Camp de Mar.

- Relació de centres:

07000212

CC Ramon Llull

Via de Joan Riera, 15

07000194

CEIP Es Vinyet

C. de Galícia, 66

Zona B

- Delimitacions:

Les zones estadístiques de s'Arracó i Sant Elm.

- Relació de centres:

07007231

CEIP Els Molins

Camí des Castellàs, 18

Zona C

- Delimitacions:

Les zones estadístiques del Port d'Andratx.

- Relació de centres:

07000251

CEIP Ses Bassetes

C. del Llaüt, s/n

Zones escolars d'Artà

Centres d'educació infantil i primària

Zona A

- Delimitacions:

La zona estadística d'Artà.

- Relació de centres:

07000297

CC San Buenaventura

C. de Sant Antoni, 1

07000315

CC Sant Salvador

C. de la Caritat, 11

07006688

CEIP Na Caragol

C. de Pere Amorós Esteva, 2

Zona B

- Delimitacions:

Les zones estadístiques de la Colònia de Sant Pere, la urbanització de Betlem i la urbanització de s'Estanyol.

- Relació de centres:

07006524

CEIP Rosa dels Vents

C. del Vent del Nord, s/n

Zones escolars de Calvià

Totes les zones de Calvià es consideren limítrofes entre si.

Centres d'educació infantil i primària

Zona A

- Delimitacions:

Districte 2.

Districte 3, seccions 1, 2 i 5.

- Relació de centres:

07006263

CEIP Bendinat

C. de l'Arquitecte Francesc Casas, 14

07006809

CEIP Jaume I

C. de Lleó, 8

07012998

CEIP Son Caliu

C. de Saragossa, 6

Zona B

- Delimitacions:

Districte 3, seccions 3, 4 i 6.

Districte 4.

- Relació de centres:

07007255

CEIP Cas Saboners

C. dels Coloms, 15

07007267

CEIP Son Ferrer

C. de l'Ocell del Paradís, 113

Zona C

- Delimitacions:

Districte 5.

- Relació de centres:

07007048

CEIP Puig de sa Ginesta

Av. de Son Pillo, 5

07008466

CEIP Puig de sa Morisca

Av. del Puig de sa Morisca, s/n

07007516

CEIP Ses Rotes Velles

C. del Sil, 21

Zona D

- Delimitacions:

Districte 6.

- Relació de centres:

07000546

CEIP Xaloc

C. del Col·legi Públic Xaloc, 4

Zona E

- Delimitacions:

Districte 1, seccions 1 i 3.

- Relació de centres:

07000509

CEIP Ses Quarterades

C. de ses Quarterades, 27

Zona F

- Delimitacions:

Districte 1, secció 2.

- Relació de centres:

07000534

CEIP Galatzó

C. de l'Església, 44

Centres d'educació secundària i batxillerat

Zona A

- Delimitacions:

Districte 2.

Districte 3, seccions 1, 2 i 5.

- Relació de centres:

07008855

IES Bendinat

C. de l'Arquitecte Francesc Casas, 13

Zona B

- Delimitacions:

Districte 3, seccions 3, 4 i 6.

Districtes 4 i 5.

- Relació de centres:

07008363

IES Son Ferrer

C. del Còndor, 9

Zona C

- Delimitacions:

Districtes 1, 5 i 6.

- Relació de centres:

07007899

IES Calvià

Av. de Son Pillo, 1

Zona única

Només per al batxillerat d'Arts per a la via d'Arts Plàstiques, Imatge i Disseny.

- Delimitacions:

Tots els municipis gestionats per l'Oficina d'Escolarització de Calvià.

- Relació de centres:

07007899

IES Calvià

Av. de Son Pillo, 1

Zones escolars de Felanitx

Totes les zones del municipi es consideren limítrofes entre si.

Centres d'educació infantil i primària

Zona A

- Delimitacions:

La zona estadística de Felanitx, Son Proenç, Son Valls i Son Negre.

- Relació de centres:

07001058

CC Sant Alfons

C. de Bartomeu Amengual, s/n

07001010

CEIP Inspector Joan Capó

C. de Bellpuig, 22

Zona B

- Delimitacions:

La zona estadística de Portocolom.

- Relació de centres:

07006275

CEIP S'Algar

Ctra. de Felanitx a Portocolom, s/n

Zona C

- Delimitacions:

La zona estadística de Cas Concos des Cavaller i es Carritxó.

- Relació de centres:

07006184

CEIP Migjorn

Ctra. de Santanyí, 123

Zona D

- Delimitacions:

La zona estadística de s'Horta i Cala Ferrera.

- Relació de centres:

07005921

CEIP Reina Sofia

C. de sa Rectoria, 21

Zones escolars d'Inca

Zona única

Només per al batxillerat d'Arts, per a les vies d'Arts Plàstiques, Imatge i Disseny i de Música i Arts Escèniques.

- Delimitacions:

Tots els municipis gestionats per l'Oficina d'Escolarització d'Inca.

- Relació de centres:

07001551

IES Berenguer d'Anoia

Ctra. de Palma a Alcúdia, s/n

Zones escolars de Llucmajor

Zona A

- Delimitacions:

Inclou els polígons 8 a 30 i 42 a 51:

Llucmajor poble.

Cala Pi.

S'Estanyol.

- Relació de centres:

07001721

CC Ntra. Sra. de Gràcia

C. de Paraires, 3

07001711

CC San Buenaventura

C. del Convent, 25

07001733

CCEI Sagrados Corazones

C. des Vall, 72

07001745

CEIP Rei Jaume III

C. de Bartomeu Sastre Garau, s/n

07013553

CEIP Sa Marina de Llucmajor

C. de Francesc Moragues, 35

07008511

IES Llucmajor

C. de Gràcia, 73

Zona B

- Delimitacions:

Inclou els polígons 1 a 7, 31 a 41 i el 52:

Resta de la costa.

- Relació de centres:

07001666

CC Sant Vicenç de Paül

C. d'Antoni Catany, 5

07008041

CEIP Badies

C. de la Fragata, 6

07013395

CEIP Urbanitzacions Llucmajor

C. del Tord, 40

07001681

CEIP S'Algar

C. de Sant Bartomeu, s/n

07007000

CEIP Son Verí

C. de la Dragonera, 17

07008065

IES S'Arenal

Ctra. del Cap Blanc, s/n

Zona única

Només per al batxillerat d'Arts, per a les vies d'Arts Plàstiques, Imatge i Disseny i de Música i Arts Escèniques.

- Delimitacions:

Els municipis d'Algaida, Campos i Llucmajor.

- Relació de centres:

07008511

IES Llucmajor

C. de Gràcia, 73

Zones escolars de Manacor

Totes les zones del municipi es consideren limítrofes entre si.

Centres públics i concertats

Zona A

- Delimitacions:

Zona urbana de Manacor poble, més els polígons següents:

Polígons: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31.

Polígon 34 només a partir de la línia formada per les parcel·les 346, 1225, 363, 1070, 1071, 369, 1072, 374, 572, 573, 574, 575, 1254, 1226, 1212, 1199, 816, 1033, 1032, 1172 i 1171 cap al nord-est, totes incloses.

- Relació de centres:

07002233

EI Sa Graduada

Pg. d'Antoni Maura, 54

07007711

CEIP Jaume Vidal i Alcover

C. del Serralt, s/n

07013863

CEIP Molí d'en Xema

C. de Son Boga, s/n

07002245

CEIP Sa Torre

C. del Rosselló, 3

07002026

CEIPIEEM Simó Ballester

Av. de Salvador Juan, 20

07002038

CP Es Canyar

C. des Canyar, s/n

07002181

CC La Salle

C. de Sant Joan Baptista de la Salle, 2

07002117

CC Pureza de María

C. de Sant Jeroni, 7

07002130

CC Sant Francesc d'Assís

C. Major, 28

07002105

CC Sant Vicenç de Paül

C. de n'Olesa, 7

07002208

IES Manacor

Camí de ses Tapereres, 32

07002191

IES Mossèn Alcover

Ronda de l'Institut, s/n

Zona B

- Delimitacions:

Zona urbana de Porto Cristo, més els polígons següents:

Polígons: 32, 20, 19, 18, 17, 16 i 15.

Polígon 14, només a partir de la línia formada per les parcel·les 8, 83 i 76 cap al sud-oest, totes incloses.

- Relació de centres:

07007097

CEIP Mitjà de Mar

C. de l'Estribord, 36

07002257

CEIP Ses Comes

C. de les Caravel·les, 44

07013371

IES Porto Cristo

Ctra. de Porto Cristo a Son Servera, s/n

Zona C

- Delimitacions:

Zona urbana de Son Macià i Cales de Mallorca, més els polígons següents:

Polígons: 21, 22, 23 i 33.

Polígon 34, només a partir de la línia formada per les parcel·les 346, 1225, 363, 1070, 1071, 369, 1072, 374, 572, 573, 574, 575, 1254, 1226, 1212, 1199, 816, 1033, 1032, 1172 i 1171 cap al sud-oest, totes excloses.

- Relació de centres:

07002300

CEIP Mestre Pere Garau

C. de l'Escola, s/n

07002208

IES Manacor

Camí de ses Tapereres, 32

07002191

IES Mossèn Alcover

Ronda de l'Institut, s/n

Zona D

- Delimitacions:

Zona urbana de s'Illot i Cala Morlanda, més els polígons següents:

Polígons: 11, 12 i 13.

Polígon 14 només a partir de la línia formada per les parcel·les 8, 83 i 76 cap al nord-est, totes excloses.

- Relació de centres:

07008031

CEIP Talaiot

C. de l'Anfós, s/n

07013371

IES Porto Cristo

Ctra. de Porto Cristo a Son Servera, s/n

Zona única

Només per al batxillerat d'Arts, per a les vies d'Arts Plàstiques, Imatge i Disseny i de Música i Arts Escèniques.

- Delimitacions:

Tots els municipis gestionats per l'Oficina d'Escolarització de Manacor, a més dels municipis d'Ariany, Petra i Sant Joan.

- Relació de centres:

07002191

IES Mossèn Alcover

Ronda de l'Institut, s/n

Zones escolars de Marratxí

Centres públics d'educació infantil i primària

Zona A

- Delimitacions:

Districte 1, seccions 1, 2, 4 i 5 i part de la secció 3.

Districte

Secció

Nucli

Disseminat

1

1

Sa Cabaneta (camí de n'Olesa, del 28 i 5 fins al final, c. de Martí Rubí i c. de Cristòfol Llompart), Marratxinet.

Polígon 1.A

(cap a Marratxinet)

1

2

Pòrtol (c. Major fins al 108 i 135, i limitació amb c. de la Trinitat cap a sa Cabaneta).

Polígon 2.A

1

3

Només el nucli de Sant Marçal. Delimitacions: fins al c. de Sebastià Junyer i el c. de Pere Bennàssar, Rector (aquests inclosos).

 

1

4

Sa Cabaneta (principi del camí de n'Olesa, c. de Jaume I fins a Son Caulelles, Can Domingo i sa Comuna).

Polígon 1.C

(cap a la ctra. de Sineu)

1

5

Pòrtol (c. Major, del 110 i 137 fins al final, carrers adjacents cap a Santa Maria).

Polígon 2.B (cap a Son Seguí i Santa Maria)

- Relació de centres:

07002464

CEIP Miquel Costa i Llobera

Ctra. de Pòrtol, s/n

Zona B

- Delimitacions:

Terme municipal de Marratxí, exclosos els districtes i les seccions de la zona A.

- Relació de centres:

07002439

CEIP Blanquerna

C. dels Caülls, 21

07002397

CEIP Gabriel Janer Manila

C. de Weyler, 1

07013358

CEIP Nova Cabana

C. del Gladiol, s/n

07013221

CEIP Ses Cases Noves

C. de Joan Pons i Marquès, s/n

Centres públics d'educació secundària i batxillerat

Zona A

Per als estudis d'educació secundària i batxillerat de les modalitats de Ciències i Tecnologia, d'Humanitats i Ciències Socials, i General.

- Delimitacions:

Municipi de Marratxí, de la línia formada per la carretera Ma-13A cap al sud.

- Relació de centres:

07014879

IES Sant Marçal

C. de Pere Sureda, Pintor, 3

Zona B

- Delimitacions:

Per als estudis d'educació secundària:

Municipi de Marratxí, de la línia formada per la carretera Ma-13A cap al nord.

Per als estudis de batxillerat de les modalitats de Ciències i Tecnologia, d'Humanitats i Ciències Socials, i General.

Municipi de Marratxí, de la línia formada per la carretera Ma-13A cap al nord.

Municipi de Santa Maria.

Municipi de Santa Eugènia.

- Relació de centres:

07008818

IES Marratxí

C. de l'Arbre de la Ciència, 1

Zona única

Només per al batxillerat d'Arts, per a la via d'Arts Plàstiques, Imatge i Disseny.

- Delimitacions:

Tots els municipis gestionats per l'Oficina d'Escolarització de Marratxí.

- Relació de centres:

07008818

IES Marratxí

C. de l'Arbre de la Ciència, 1

Centres concertats

Zona única

- Delimitacions:

Tot el municipi de Marratxí.

- Relació de centres:

07006664

CC Es Liceu

C. de sa Cabana, 31

07002440

CC La Salle

C. de La Salle, 15

07002427

CC Santa Teresa

C. de Santa Teresa, 1

07002415

CCEI Santa Catalina Thomàs

C. de Sor Amparo Matheu, 6

Zones escolars de Palma

Només es consideren zones limítrofes les contigües a l'àrea d'influència dins el mateix municipi.

Centres públics i concertats d'educació infantil i primària

Zona A1

- Delimitacions:

Inclou els barris següents:

El Camp d'en Serralta

La Llotja – Born

Sant Jaume

El Jonquet

La Missió

Sant Nicolau

El Puig de Sant Pere

La Seu

Santa Catalina

Jaume III

Plaça dels Patins

Zona Portuària

- Relació de centres:

07003614

CC Escolàpies Palma

C. de Joan Crespí, 30

07003651

CC S. Alfonso María de Ligorio

C. de Sant Llorenç, 3

07003377

CC Santísima Trinidad

C. de la Concepció, 24

07002816

CC Virgen del Carmen

C. de Murillo, 48

07008260

CCEI Ítaca

C. de Valldargent, 20, 22 i 24

07003365

CCEI Ntra. Sra. de la Providencia

C. del Bisbe, 10

07002774

CEIP Aina Moll i Marquès

Pl. del Bisbe Berenguer de Palou, 6

07002841

CEIP Rei Jaume I

Pl. de sa Feixina, 1

07002956

CEIP Santa Catalina

C. de Caro, 36

Zona A2

- Delimitacions:

Inclou els barris següents:

Bellver

Son Cotoner

El Fortí

Son Dameto

La Teulera

Son Dureta

So n'Anglada

So n'Espanyolet

So n'Armadans

Son Ximelis

Bons Aires, només la illeta compresa entre la via de Portugal, l'avinguda d'Alemanya i els carrers de Jesús, de Llorenç Cerdà i de Miquel dels Sants Oliver.

Son Roca, només les illetes compreses entre els carrers de Maria Antònia Salvà, del Prevere Gabriel Bestard, de Can Ferragut, del Cap de Formentor i del Cap Enderrocat.

Son Serra – La Vileta, excepte les illetes compreses entre el camí dels Reis, el camí de Son Peretó, el carrer de Zaforteza i el camí de la Vileta fins al número 103.

- Relació de centres:

07006767

CC Aula Balear

C. de Can Valero, 19

07006482

CC Mata de Jonc

C. de So n'Espanyolet, 49

07003675

CC Sagrat Cor

C. del Pare Antoni Oliver, 4

07004266

CC Sant Vicenç de Paül

C. de Maria Antònia Salvà, 4

07003021

CC Santa Magdalena Sofia

C. de Francesc Martí Mora, 42

07002920

CC Santa Maria

C. de l'Almirall Cervera, 2

07008636

CCEI Pinocho

C. de Mas, 10

07004321

CEIP Anselm Turmeda

C. del Cap Blanc, 15

07003821

CEIP Marian Aguiló

C. de Salvador Dalí, 15

07006861

CEIP Son Anglada

C. del Reverend Gabriel Bestard, 38

07013401

CEIP Son Pisà

C. de Vicenç Joan Rosselló, 63

07005945

CEIPEEM Son Serra (integrat música) (zona única Mallorca)

C. de Maribel, 48

Zona A3

- Delimitacions:

Inclou els barris següents:

Cala Major

Portopí

Son Vida

El Terreno

Sant Agustí

Son Xigala

Gènova

Son Flor

 

La Bonanova

Son Peretó

 

Los Almendros – Son Pacs

Son Rapinya

 

Son Roca, excepte les illetes compreses entre els carrers de Maria Antònia Salvà, del Prevere Gabriel Bestard, de Can Ferragut, del Cap de Formentor i del Cap Enderrocat.

Son Serra – La Vileta, només les illetes compreses entre el camí dels Reis, camí de Son Peretó, carrer de Zaforteza, i camí de la Vileta fins al número 103.

- Relació de centres:

07004230

CC CIDE

C. de l'Arner, 3

07003730

CC La Immaculada

C. de Robert Graves, 38

07004308

CC La Purísima

C. de Sevilla, 19

07004333

CC La Salle

Camí de Son Rapinya, 29

07004278

CC Madre Alberta

Camí dels Reis, 102

07004254

CC Nuestra Señora de Montesión

Camí de Son Rapinya,14

07003791

CEIP El Terreno

C. de Robert Graves, 45

07002750

CEIP Gènova

C. del Barranc, 2

07004311

CEIPIESO Son Quint

C. de Catalina March, 4

Zona B1

- Delimitacions:

Inclou els barris següents:

Amanecer

El Camp Redó

Plaça de Toros

Arxiduc

L'Olivera

So n'Oliva

Cas Capiscol

 

 

Bons Aires, excepte la illeta compresa entre la via de Portugal, l'avinguda d'Alemanya i els carrers de Jesús, de Llorenç Cerdà i de Miquel dels Sants Oliver.

- Relació de centres:

07003501

CC Arcàngel Sant Rafel

C. de Pablo Iglesias, 4

07003471

CC Jesús María

C. de l'Escultor Guillem Galmés, 38

07003602

CC Manjón

C. de Joan Fuster, 18

07003572

CC Ntra. Sra. de la Esperanza

Av. de Gaspar Bennàzar, 14

07003511

CC Pius XII

Av. de Gaspar Bennàzar, 33

07003559

CC San José de la Montaña

C. de Cotlliure, 22

07003596

CC Sant Vicenç de Paül

C. de Sant Vicenç de Paül, 13

07013127

CEIP Cas Capiscol

C. de Leocàdia de Togores, 8

07002831

CEIP de Pràctiques

Ctra. de Valldemossa, 15

07004011

CEIP Felip Bauçà

C. dels Germans García Peñaranda, 11

07002919

CEIP Miquel Costa i Llobera

C. del General Riera, 61

07006007

CEIP Son Oliva

C. de Tomás Luís de Victoria, 9

Zona B2

- Delimitacions:

Inclou els barris següents:

El Secar de la Real

La Indioteria (rural)

So n'Espanyol

Establiments

La Indioteria (urbà)

Son Sardina

- Relació de centres:

07013528

CC Aixa-Llaüt

C. de Gregori Méndel, s/n

07007221

CC Ntra. Sra. de La Consolación II

Pl. de la Parròquia, 2

07002737

CCEI Pureza de María Jardines Infancia

C. de la Mare Alberta, 11

07004138

CEIP Es Secar de la Real

C. de Can Vicari, 9

07002749

CEIP Establiments

Camí de Sarrià, s/n

07004229

CEIP Maria Antònia Salvà

C. de Passatemps, 125

07004163

CEIP Sa Indioteria

C. del Gremi de Tintorers, 2

Zona C

 - Delimitacions:

Inclou els barris següents:

Can Capes

El Viver

Son Canals

Cort

Estadi Balear

Son Cladera

Can Pere Antoni

Foners

Son Fortesa (nord)

El Coll d'en Rabassa

La Calatrava

Son Fortesa (sud)

El Mercat

La Soledat (nord)

Son Gotleu

El Molinar

La Soledat (sud)

Son Malferit

El Rafal Nou

Marquès de la Fontsanta

Son Riera

El Rafal Vell

Monti-sion

Son Rutlan

El Sindicat

Nou Llevant

Verge de Lluc

Els Hostalets

Pere Garau

 

- Relació de centres:

07003456

CC Balmes

C. de Pere II, 42

07003171

CC Corpus Christi

Camí de Son Gotleu, 69

07003092

CC El Temple

C. de Montevideo, 4

07003699

CC Juan de la Cierva

C. del Tenor Bou Roig, 13

07003468

CC La Milagrosa

C. Semolera, 16

07002622

CC Lladó

C. de Castillejos, 45

07003687

CC Ntra. Sra. de la Consolación

C. de Bach, 4

07003341

CC Pedro Poveda

C. del Lledoner, 6

07003328

CC San Agustín

C. de Mateu Enric Lladó, 30

07003331

CC San Felipe Neri

C. de Vilanova, 3

07003298

CC Sant Francesc

C. de Ramon Llull, 1

07003444

CC Sant Francesc d'Assís

Ptge. de Can Feixina, 1

07003067

CC Sant Josep Obrer II

C. dels Reis Catòlics, 89

07003717

CC Sant Pere

C. de Baltasar Valentí, 76

07002646

CC Sant Vicenç de Paül

C. de Marquès, 10

07003390

CC Sant Vicenç de Paül

C. de Siquier, 4

07003262

CC Santa Mónica

C. de Son Ventallol, 13

07002609

CCEI Popeye

C. de Mestre Chapí, 42

07002907

CEIP Alexandre Rosselló

C. de Miquel Santandreu, 48

07005994

CEIP Camilo José Cela

C. del Perú, 2

07002658

CEIP Coll d'en Rabassa

C. de Bailèn, 38

07003225

CEIP Es Molinar, Infant Felip

C. de Llucmajor, 81

07006691

CEIP Es Pont

C. d'Indalecio Prieto, s/n

07002932

CEIP Es Vivero

C. del Crèdit Balear, 15

07003304

CEIP Escola Graduada

C. de l'Escola Graduada, 6

07003250

CEIP Jafudà Cresques

C. de Faust Morell, 27

07002889

CEIP Joan Capó

C. de Santa Florentina, 63

07002804

CEIP La Soledat

C. del Regal, 16

07002865

CEIP Miquel Porcel

Camí de Son Cladera, 1

07005982

CEIP Rafal Nou

C. de Selva, 11

07003213

CEIP Rafal Vell

C. d'Indalecio Prieto, 50

07002853

CEIP Santa Isabel

Pl. de Santa Elisabet, 1

07002968

CEIP Son Canals

C. del Bisbe Cabanelles, 25

07012895

CEIP Son Rullan

C. dels Pavellons de Son Rutlan, s/n

07002981

CEIP Verge De Lluc

C. de Goya, 1

07007942

CEPIESO Aurora Picornell*

C. d'Amer, 46

07003900

CEIPIESO Gabriel Vallseca**

C. de la Mare de Déu de la Victòria, 36

07006895

CEIPIESO Pintor Joan Miró

Av. de Mèxic, 3

07007772

EI Paula Torres

C. d'Amer, 53

*   Ofereix estudis d'ESO i de 1r, 2n i 3r d'educació primària.

** Només ofereix estudis fins a 1r d'ESO.

Zona D

- Delimitacions:

Inclou els barris següents:

Aeroport

L'Aranjassa

Les Meravelles

Can Pastilla

L'Arenal

Sant Jordi

El Pil·larí

La Casa Blanca

 

- Relació de centres:

07004084

CC La Porciúncula

Av. de Fra Joan Llabrés, 1

07012937

CCEI Sant Francesc d'Assís

Camí de Muntanya, 383-385

07002610

CEIP Can Pastilla

C. de Sertori, 2

07002592

CEIP Els Tamarells

Camí de Ca na Gabriela, 36

07005933

CEIP Es Pil·larí

Camí de Son Fangos, 241

07006551

CEIP Sa Casa Blanca

Pl. dels Molins de Vent, 6

07004102

CEIP Sant Jordi

Pl. del Bisbe Planas, s/n

07004114

CEIP S'Aranjassa

Ctra. Militar, s/n

Altres zones que inclouen centres d'educació infantil i primària

- Delimitacions:

Inclou els barris següents:

Son Riera

- Relació de centres:

07002907

CEIP Alexandre Rosselló

C. de Miquel Santandreu, 48

07005994

CEIP Camilo José Cela

C. del Perú, 2

07002610

CEIP Can Pastilla

C. de Sertori, 2

07002658

CEIP Coll d'en Rabassa

C. de Bailèn, 38

07003225

CEIP Es Molinar, Infant Felip

C. de Llucmajor, 81

07003250

CEIP Jafudà Cresques

C. de Faust Morell, 27

07006895

CEIPIESO Pintor Joan Miró

Av. de Mèxic, 3

Zona E

- Delimitacions:

Inclou els barris següents:

Son Ferriol

- Relació de centres:

07002701

CC Sant Antoni Abat

C. de Sant Joan de la Creu, 58

07002695

CCEI Ntra. Sra. de la Providencia

C. de la Blatera, 25-27

07002683

CEIP Son Ferriol

C. de Margalida Monlau, 59

Centres públics i concertats d'educació secundària i batxillerat

Zona A

- Delimitacions:

Inclou els barris següents:

Bellver

La Teulera

Son Dameto

Cala Major

Los Almendros – Son Pacs

Son Dureta

El Camp d'en Serralta

Plaça dels Patins

So n'Espanyolet

El Fortí

Portopí

Son Flor

El Jonquet

Puig de Sant Pere

Son Peretó

El Terreno

Sant Agustí

Son Rapinya

Gènova

Sant Jaume

Son Roca

Jaume III

Sant Nicolau

Son Serra – La Vileta

La Bonanova

Santa Catalina

Son Vida

La Llotja – Born

So n'Anglada

Son Xigala

La Missió

So n'Armadams

Son Ximelis

La Seu

Son Cotoner

Zona Portuària

Bons Aires, només la illeta compresa entre la via de Portugal, l'avinguda d'Alemanya i els carrers de Jesús, de Llorenç Cerdà i de Miquel dels Sants Oliver.

- Relació de centres:

07006767

CC Aula Balear

C. de Can Valero, 19

07004230

CC CIDE

C. de l'Arner, 3

07003614

CC Escolàpies Palma

C. de Joan Crespí, 30

07003730

CC La Immaculada

C. de Robert Graves, 38

07004308

CC La Purísima

C. de Sevilla, 19

07004333

CC La Salle

Camí de Son Rapinya, 29

07004278

CC Madre Alberta

Camí dels Reis, 102

07006482

CC Mata de Jonc

C. de So n'Espanyolet, 49

07004254

CC Ntra. Sra. de Montesión

Camí de Son Rapinya,14

07003675

CC Sagrat Cor

C. del Pare Antoni Oliver, 4

07003651

CC S. Alfonso María de Ligorio

C. de Sant Llorenç, 3

07004266

CC Sant Vicenç de Paül

C. de Maria Antònia Salvà, 4

07003021

CC Santa Magdalena Sofia

C. de Francesc Martí Mora, 42

07002920

CC Santa Maria

C. de l'Almirall Cervera, 2

07003377

CC Santísima Trinidad

C. de la Concepció, 24

07002816

CC Virgen del Carmen

C. de Murillo, 48

07004311

CEIPIESO Son Quint

C. de Catalina March, 4

07008016

IES Emili Darder

C. de Salvador Dalí, 3

07006512

IES Guillem Sagrera

C. de Salvador Dalí, 5

07003882

IES Joan Alcover

Av. d'Alemanya, 14

07003869

IES Politècnic

C. de Menorca, 1

07003870

IES Ramon Llull

Via de Portugal, 2

Zona B

- Delimitacions:

Inclou els barris següents:

Amanecer

Establiments

So n'Espanyol

Arxiduc

L'Olivera

So n'Oliva

Cas Capiscol

La Indioteria (rural)

Son Sardina

El Camp Redó

La Indioteria (urbà)

 

El Secar de la Real

Plaça de Toros

 

Bons Aires, excepte la illeta compresa entre la via de Portugal, l'avinguda d'Alemanya i els carrers de Jesús, de Llorenç Cerdà i de Miquel dels Sants Oliver.

- Relació de centres:

07013528

CC Aixa-Llaüt*

C. de Gregori Méndel, s/n

07003501

CC Arcàngel Sant Rafel

C. de Pablo Iglesias, 4

07003471

CC Jesús María

C. de l'Escultor Guillem Galmés, 38

07003602

CC Manjón

C. de Joan Fuster, 18

07007221

CC Ntra. Sra. de la Consolación II

Pl. de la Parròquia, 2

07003511

CC Pius XII

Av. de Gaspar Bennàzar, 33

07003559

CC San José de la Montaña

C. de Cotlliure, 22

07003596

CC Sant Vicenç de Paül

C. de Sant Vicenç de Paül, 13

07007152

IES Joan Maria Thomàs

C. de Pablo Iglesias, 93

07007796

IES Josep Maria Llompart

C. del Pedagog Joan Capó, 2

07007371

IES Madina Mayurqa

C. de Miquel Arcas, 4

07003845

IES Son Pacs

Ctra. de Sóller, 13

* Consultau els grups concertats.

Zona C

- Delimitacions:

Inclou els barris següents:

Can Capes

Els Hostalets

Son Canals

Can Pere Antoni

Estadi Balear

Son Cladera

Cort

Foners

Son Ferriol

El Coll d'en Rabassa

La Calatrava

Son Fortesa (nord)

El Mercat

La Soledat (nord)

Son Fortesa (sud)

El Molinar

La Soledat (sud)

Son Gotleu

El Rafal Nou

Marquès de la Fontsanta

Son Malferit

El Rafal Vell

Monti-sion

Son Riera

El Sindicat

Nou Llevant

Son Rutlan

El Viver

Pere Garau

Verge de Lluc

- Relació de centres:

07003092

CC El Temple

C. de Montevideo, 4

07003699

CC Juan de la Cierva

C. del Tenor Bou Roig, 13

07003468

CC La Milagrosa

C. de la Semolera, 16

07002622

CC Lladó

C. de Castillejos, 45

07003687

CC Ntra. Sra. de la Consolación

C. de Bach, 4

07003857

CC Ntra. Señora de Montesión

C. de Monti-sion, 24

07003341

CC Pedro Poveda

C. del Lledoner, 6

07003328

CC San Agustín

C. de Mateu Enric Lladó, 30

07003331

CC San Felipe Neri

C. de Vilanova, 3

07002701

CC Sant Antoni Abat

C. de Sant Joan de la Creu, 58

07003298

CC Sant Francesc

C. de Ramon Llull, 1

07006500

CC Sant Josep Obrer I

C. de la Mare de Déu de Montserrat, 67

07003067

CC Sant Josep Obrer II

C. dels Reis Catòlics, 89

07003717

CC Sant Pere

C. de Baltasar Valentí, 76

07003390

CC Sant Vicenç de Paül

C. de Siquier, 4

07003262

CC Santa Mónica

C. de Son Ventallol, 13

07003900

CEIPIESO Gabriel Vallseca*

C. de la Mare de Déu de la Victòria, 36

07006895

CEIPIESO Pintor Joan Miró

Av. de Mèxic, 3

07007942

CEPIESO Aurora Picornell**

Carrer d'Amer, 46

07003894

IES Antoni Maura

C. del Perú, 4

07007930

IES Arxiduc Lluís Salvador

C. de Gilabert de Centelles, 12

07006238

IES Nou Llevant

C. de Caracas, 6

07007747

IES Josep Sureda i Blanes

C. de Joan Coll, 2

07003833

IES Son Cladera

Camí de Son Cladera, 20

07007838

IES Ses Estacions

C. del Marquès de la Fontsanta, 12

07006925

IES Son Rullan

C. de l'Arquebisbe Miquel Roca, 10

*   Només ofereix estudis fins a 1r d'ESO.

** Ofereix estudis d'ESO i de 1r, 2n i 3r d'educació primària.

Zona D

- Delimitacions:

Inclou els barris següents:

Aeroport

S'Aranjassa

Les Meravelles

Can Pastilla

L'Arenal

Sant Jordi

El Pil·larí

La Casa Blanca

 

- Relació de centres:

07004084

CC La Porciúncula

Av. de Fra Joan Llabrés, 1

07013139

IES La Ribera

C. del Martinet, 8

Zona única

Només per al batxillerat d'Arts per a la via d'Arts Plàstiques, Imatge i Disseny.

- Delimitacions:

Tots els municipis gestionats per l'Oficina d'Escolarització de Palma, llevat de Llucmajor i Algaida.

- Relació de centres:

07007152

IES Joan Maria Thomàs

C. de Pablo Iglesias, 93

07007796

IES Josep Maria Llompart

C. del Pedagog Joan Capó, 2

07003894

IES Antoni Maura

C. del Perú, 4

07004230

CC CIDE

C. de l'Arner, 3

Només per al batxillerat d'Arts, per la via de Música i Arts Escèniques.

- Delimitacions:

Tots els municipis gestionats per l'Oficina d'Escolarització de Palma, llevat de Llucmajor i Algaida.

- Relació de centres:

07007152

IES Joan Maria Thomàs

C. de Pablo Iglesias, 93

07007796

IES Josep Maria Llompart

C. del Pedagog Joan Capó, 2

07004230

CC CIDE

C. de l'Arner, 3

 

Zones escolars de Pollença

Centres públics i concertats

Zona A

- Delimitacions:

Nuclis poblacionals de Pollença i de Cala Sant Vicenç.

Nuclis disseminats situats a l'esquerra de la línia divisòria entre les dues zones escolars.

Aquesta línia divisòria està traçada de nord a sud per la carretera Ma-2203, la carretera Ma-2200, el camí de Can Seguinot, el camí de Ca na Fogassa, el camí de Can Fillol, el camí de Can Canaveret i la carretera Ma-2202.

- Relació de centres:

07004448

CC Montesión

C. de Monti-sion, 35

07004424

CEIP Joan Mas

Ctra. del Port, s/n

07006317

CEIP Miquel Costa i Llobera

C. de Sor Cifre de Colonya, s/n

07006470

IES Guillem Cifre de Colonya

C. de la Mare Alberta, s/n

Zona B

- Delimitacions:

Nucli poblacional del Port de Pollença.

Disseminats situats a la dreta de la línia divisòria descrita en la zona A.

- Relació de centres:

07004451

CCEI San Vicente de Paúl

Pg. de Saralegui, 44

07004461

CEIP Miquel Capllonch

C. de Vicenç Buades, s/n

07012858

CEIP Port De Pollença

C. de Mestre Albertí, 1

07008843

IES Clara Hammerl

C. de Roger de Flor, s/n

Zones escolars de Sant Llorenç des Cardassar

Totes les zones del municipi es consideren limítrofes entre si.

Centres d'educació infantil i primària

Zona A

- Delimitacions:

La zona estadística de Sant Llorenç des Cardassar.

- Relació de centres:

07005003

CEIP Mestre Guillem Galmés

C. de ses Escoles, 57

Zona B

- Delimitacions:

Les zones estadístiques de sa Coma, Son Moro, Son Moro Bonavista i s'Illot.

- Relació de centres:

07007310

CEIP Punta de n'Amer

C. de les Roselles, 17

Zona C

- Delimitacions:

La zona estadística de Son Carrió.

- Relació de centres:

07006329

CEIP Sant Miquel

C. de s'Estació, 8

Zones escolars de Santa Margalida

Centres d'educació infantil i primària

Zona A

- Delimitacions:

Les zones estadístiques de Santa Margalida i Son Serra de Marina.

- Relació de centres:

07005261

CEIP Eleonor Bosch

C. de Guillem Crespí Coll, 1

Zona B

- Delimitacions:

La zona estadística de Can Picafort.

Relació de centres:

07005246

CEIP Vora Mar

C. de la Bona Vista, 43

Zones escolars de Santanyí

Totes les zones del municipi es consideren limítrofes entre si.

Centres d'educació infantil i primària

Zona A

- Delimitacions:

Les zones estadístiques de Santanyí, Cala Figuera, Cala Santanyí i es Cap des Moro.

- Relació de centres:

07005416

CC Bisbe Verger

C. des Celler, 44

07005398

CEIP Blai Bonet

C. de Gómez Ulla, s/n

Zona B

- Delimitacions:

La zona estadística de Calonge.

- Relació de centres:

07012883

CEIP Calonge

Pl. de Sant Miquel, s/n

 

​​​​​​​Zona C

- Delimitacions:

La zona estadística de Cala d'Or.

- Relació de centres:

07006937

CEIP Santa Maria del Mar

C. de Sant Antoni, s/n

Zona D

- Delimitacions:

Les zones estadístiques de s'Alqueria Blanca i Portopetro.

- Relació de centres:

07006342

CEIP Mare de Déu de la Consolació

C. del Convent, 13

Zona E

- Delimitacions:

Les zones estadístiques des Llombards i Cala Llombards.

- Relació de centres:

07007784

CEIP Sant Domingo

C. de Sant Domingo, s/n

Zones escolars de Selva

Totes les zones del municipi es consideren limítrofes entre si.

Centres d'educació infantil i primària

Zona A

- Delimitacions:

La zona estadística de Selva.

- Relació de centres:

07005453

CEIP Es Putxet

C. de ses Escoles, 14

Zona B

- Delimitacions:

La zona estadística de Biniamar.

- Relació de centres:

07006561

CEIP Es Torrentet

C. de Selva, 17

Zona C

- Delimitacions:

La zona estadística de Caimari.

- Relació de centres:

07006573

CEIP Ses Roques

C. de la Lluna, 14

Zona D

- Delimitacions:

La zona estadística de Moscari.

- Relació de centres:

07007723

CEIP S'Olivar

C. d'Alfons XIII, 10

Zones escolars de ses Salines

Centres d'educació infantil i primària

Zona A

- Delimitacions:

La zona estadística de ses Salines (secció 001).

- Relació de centres:

07005490

CEIP Ses Salines

C. de la Pau, s/n

Zona B

- Delimitacions:

La zona estadística de la Colònia de Sant Jordi (secció 002).

- Relació de centres:

07007085

CEIP Colònia de Sant Jordi

C. de ses Escoles, s/n

Zones escolars de Son Servera

Centres d'educació infantil i primària

Zona A

 - Delimitacions:

La zona estadística de Son Servera.

- Relació de centres:

07005696

CCEI San Francisco de Asís

C. del Doctor Esteva, 8

07005684

CEIP Jaume Fornaris i Taltavull

C. de les Creus, s/n

Zona B

- Delimitacions:

Les zones estadístiques de Cala Millor, Cala Bona, Costa des Pins, Port Nou, Port Verd i Port Vell.

- Relació de centres:

07007334

CEIP Na Penyal

C. dels Afores, s/n

Zones escolars de l'illa de Menorca

Les zones que s'esmenten a continuació es corresponen amb les detallades per a cada municipi, que figuren en els plànols que es poden consultar en el web escolaritzacio.caib.es. Cadascuna d'aquestes zones representa una superfície en el mapa i comprèn tots els domicilis que s'ubiquen a l'interior. Els domicilis ubicats en qualsevol dels dos costats de les vies que limiten dues zones pertanyen indiferentment a qualsevol de les dues zones.

L'IES Josep Maria Quadrado (07000832), de Ciutadella, i l'IES Pasqual Calbó i Caldés (07001940), de Maó, desenvoluparan el PEI per a tota l'illa de Menorca durant el curs 2022-2023.

Zones escolars d'Alaior

Centres públics d'educació infantil i primària

Zona A

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona A del mapa i, a més:

L'Argentina.

Zona A de Cala en Porter.

La carretera d'Alaior a Son Bou (fins al pont).

La carretera d'Alaior a Cala en Porter (fins a l'entrada de Cala en Porter).

El desviament fins a l'entrada de Calascoves.

El tram de la carretera general (Me-1) d'Alaior a l'Argentina.

- Relació de centres:

07000091

CEIP Insp. Doctor Comas Camps

Av. de la Verge del Toro, 84

Zona B

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona B del mapa i, a més:

Son Bou.

Sant Jaume.

Torre-solí.

Calascoves.

Son Vitamina.

Zona B de Cala en Porter.

La carretera d'Alaior a Son Bou (fins al pont).

La carretera d'Alaior a Cala en Porter (fins a l'entrada de Cala en Porter).

El desviament fins a l'entrada de Calascoves.

El tram de la carretera general (Me-1) d'Alaior a l'Argentina.

- Relació de centres:

07013632

CEIP Mestre Duran

C. Margalida Comas Camps, s/n

Centres concertats

Zona única

- Delimitacions:

Tot el municipi d'Alaior.

- Relació de centres:

07000081

CC La Salle

Av. de la Verge del Toro, 86

Centres públics d'educació secundària i batxillerat

Zona única

- Delimitacions:

Tot el municipi d'Alaior i es Migjorn Gran.

- Relació de centres:

07007607

IES Josep Miquel Guàrdia

Av. de la Verge del Toro, 92

Zones escolars de Ciutadella

Centres públics d'educació infantil i primària

Zona A

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona A del mapa i, a més, Cala en Blanes.

- Relació de centres:

07007701

CEIP Pintor Torrent

C. del Pintor Torrent, s/n

Zona B

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona B del mapa i, a més, Son Blanc i So n'Oleo.

- Relació de centres:

07012974

CEIP Margalida Florit

C. de Gustavo Mas, 91

Zona C

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona C del mapa i, a més:

Sa Caleta.

Santandria.

Son Carrió.

Cala Blanca.

Cala en Bosc.

- Relació de centres:

07000777

CEIP Mare de Déu del Toro

C. des Migjorn Gran, s/n

Zona D

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona D del mapa i, a més, Cala Morell.

- Relació de centres:

07000868

CEIP Pere Casasnovas

Camí Vell, s/n

Zona E

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona E del mapa.

- Relació de centres:

07000790

CEIP Joan Benejam

Pl. des Born, s/n

Centres concertats d'educació infantil, primària i secundària

Zona única

- Delimitacions:

Tot el municipi de Ciutadella.

- Relació de centres:

07000807

CC Nostra Senyora de la Consolació

C. de la Mare Molas, 2

07000731

CC Sant Francesc de Sales

Av. de la Constitució, 57

07000303

CCEI Es Poriol

C. de Tarragona, s/n

07008533

CCEI Joguina

Pl. de Don Joan de Borbó, Comte de Barcelona, s/n

Centres públics d'educació secundària i batxillerat

Zona única

- Delimitacions:

Tot el municipi de Ciutadella.

- Relació de centres:

07000832

IES Josep Maria Quadrado

C. de Mallorca, 65-67

07000844

IES Maria Àngels Cardona

Ronda de les Balears, s/n

Zones escolars de Maó

Centres públics d'educació infantil i primària

Zona A

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona A del mapa i, a més:

Polígon Industrial.

Serra Morena.

Es Grau.

Shangrila.

- Relació de centres:

07001836

CEIP Mare De Déu De Gràcia

Av. de Vives Llull, 17

Zona B

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona B del mapa i, a més:

Aeroport.

Llucmaçanes.

Camí de Baix.

Camí de na Ferranda.

Camí de Dalt.

Sense servei de transport escolar.

- Relació de centres:

07006378

CEIP Mateu Fontirroig

Av. de Vives Llull, 1

Zona C

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona C del mapa.

- Relació de centres:

07001824

CEIP Sa Graduada

Av. de Josep Maria Quadrado, 12

Zona D

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona D del mapa.

- Relació de centres:

07001800

CEIP Mare De Déu Del Carme

C. de Màrius Verdaguer, 7

Zona E

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona E del mapa i, a més, l'àrea delimitada per la costa nord del port, la costa del paratge del cap Negre i la part de la carretera que va des del pont de la Colàrsega fins a cala Mesquida, que inclou els nuclis de sa Mesquida, es Murtar, Cala Llonga i Sant Antoni.

- Relació de centres:

07001812

CEIP Antoni Juan Alemany

C. de Santa Eulàlia, 89

Zona F

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona F del mapa i, a més:

Sant Climent (només alumnat d'educació primària).

Binixíquer (només alumnat d'educació primària).

Llucmaçanes.

Camí de Baix.

Camí de na Ferranda.

Camí de Dalt.

Disposa de servei de transport per a l'alumnat resident fora de la localitat de Maó que compleixin les condicions establertes en la normativa vigent.

- Relació de centres:

07015021

CEIP Maria Lluïsa Serra

Camí d'en Guixo, 15

Zona S

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona S del mapa (només escolarització del segon cicle d'educació infantil).

- Relació de centres:

07002002

EI Sant Climent

C. de s'Escola, 1

Zona T

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona T del mapa.

- Relació de centres:

07001861

CEIP Tramuntana

Ctra. de Favàritx, s/n

Centres concertats

Zona A

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona A del mapa i, a més:

Sant Climent.

Binixíquer.

Costa sud.

- Relació de centres:

07001915

CC La Salle

C. de Vassallo, 123-125

Zona B

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona B del mapa i, a més:

Sa Mesquida.

Es Murtar.

Es Grau.

Ctra. de la Mola, tot el marge nord.

- Relació de centres:

07001939

CC Sant Josep

C. des Cos de Gràcia, 98

Zona C

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona C del mapa i, a més:

Ctra. de la Mola, tot el marge sud.

Estació Naval.

Cala Llonga.

Cala Partió.

Cala Rata.

Sant Antoni.

- Relació de centres:

07001927

CC Cor de Maria

C. de Sant Ferran, 42

Centres públics d'educació secundària i batxillerat

Zona única

- Delimitacions:

Tot el municipi de Maó, es Castell i Sant Lluís.

- Relació de centres:

07007954

IES Cap de Llevant

C. Francesc F. Andreu, 2

07001964

IES Joan Ramis i Ramis

Av. Vives Llull, 15

07001940

IES Pasqual Calbó i Caldés

C. Francesc F. Andreu, 1

Zones escolars per al procés d'admissió al batxillerat d'Arts

Només per al batxillerat d'Arts, per a la via d'Arts Plàstiques, Imatge i Disseny, l'Escola d'Art de Menorca, de Maó, es considera, a l'efecte d'aplicar el barem, zona única per a Menorca.

Només per al batxillerat d'Arts, per a la via de Música i Arts Escèniques, l'IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella es considera, a l'efecte d'aplicar el barem, zona única per a Menorca.

Zones escolars de l'illa d'Eivissa

Zones escolars del municipi d'Eivissa

Centres d'educació infantil i primària

Zona A

- Delimitacions:

Queda delimitada per:

Carrer del Periodista Francesc Escanellas.

Avinguda de la Pau (ronda E-10) des de la intersecció amb l'avinguda de Sant Josep fins a la intersecció amb l'avinguda del 8 d'Agost.

Des de la intersecció de la ronda E-10 i l'avinguda del 8 d'Agost fins al port d'Eivissa.

La part del carrer que toca la zona A és de la zona A i la part del carrer que toca la zona B és de la zona B.

- Relació de centres:

07001319

CC Ntra. Sra. de la Consolación

C. de Joan Xicó, s/n

07001344

CC Sa Real*

Av. d'Ignasi Wallis, s/n

07001289

CEIP Portal Nou

C. de Madrid, s/n

07001307

CEIP Sa Bodega

C. de Josep Riquer Llobet, 13

07001277

CEIP Sa Graduada

Av. d'Abel Matutes Juan, 1

*Els residents d'ambdues zones tindran puntuació per zona d'influència al CC Sa Real).

Zona B

- Delimitacions:

Terme municipal d'Eivissa, exclosa la zona delimitada per la zona A.

- Relació de centres:

07007814

CEIP Can Cantó

C. des Jondal, s/n

07001393

CEIP Can Misses

Av. de Corona, s/n

07001435

CEIP Cas Serres

C. del Músic Fermí Marí, 53

07007279

CEIP Poeta Villangómez

C. de Felip Curtois i Valls, s/n

07006366

CEIP Sa Blanca Dona*

C. de sa Blanca Dona, 8

07013577

CEIP Sa Joveria*

Av. de Corona, 14-16

*Els residents d'ambdues zones tindran puntuació per zona d'influència en aquests dos centres (CEIP Sa Joveria, CEIP Sa Blanca Dona).

Zones escolars del municipi de Sant Antoni de Portmany

Centres públics

Zona A

- Delimitacions:

La localitat de Sant Antoni de Portmany, excepte les vendes de Buscastell i Forada.

- Relació de centres:

07004679

CC Can Bonet

C. dels Llimoners, s/n

07004643

CC Santíssima Trinitat

C. de Balansat, 7

07004680

CEIP Can Coix

Ctra. Santa Agnès, km 1,5

07006962

CEIP Cervantes

C. de Marino Riquer, s/n

07007061

CEIP Guillem de Montgrí

Ctra. de Santa Agnès, s/n

07013565

CEIP Sant Antoni de Portmany

C. del Corb Marí, s/n

07004631

CEIP Vara de Rey

C. de Vara de Rey, 32

Zona B

- Delimitacions:

Les vendes de Buscastell i Forada.

- Relació de centres:

07004667

CEIP Buscastell

Ctra. de Santa Agnès, km 5,7

Zona C

- Delimitacions:

La localitat de Santa Agnès de Corona.

- Relació de centres:

07004734

CEIP Santa Agnès de Corona

Ctra. de Corona, km 11,5

Zona D

- Delimitacions:

La localitat de Sant Mateu d'Albarca.

- Relació de centres:

07006706

CEIP Sant Mateu de Baix

Ctra. de Santa Gertrudis, km 6

Zona E

- Delimitacions:

La localitat de Sant Rafel de sa Creu.

- Relació de centres:

07004710

CEIP Sant Rafel

C. d'en Toni des Pou, 5

Zones escolars del municipi de Sant Joan de Labritja

Centres públics

Zona A

- Delimitacions:

Les localitats de Sant Joan de Labritja i Sant Vicent de sa Cala.

- Relació de centres:

07004904

CEIP Labritja

Ctra. d'Eivissa, s/n

Zona B

- Delimitacions:

La localitat de Sant Llorenç de Balàfia.

- Relació de centres:

07006160

CEIP Torres de Balàfia

C. de Sant Llorenç, 3

Zona C

- Delimitacions:

La localitat de Sant Miquel de Balansat.

- Relació de centres:

07004931

CEIP Balansat

Ctra. d'Eivissa, s/n

Zones escolars del municipi de Sant Josep de sa Talaia

Centres d'educació infantil i primària

Zona A

- Delimitacions:

Les localitats de Sant Josep de sa Talaia i es Cubells.

- Relació de centres:

07004771

CEIP L'Urgell

Av. del Diputat Josep Ribas, s/n

Zona B

- Delimitacions:

La localitat de Sant Agustí des Vedrà.

- Relació de centres:

07004795

CEIP Es Vedrà

Camí des Pou d'en Musson, pol. 17 N 11023

07015537

CEIP Ses Planes

C. de Sant Agustí, s/n

Zona C

- Delimitacions:

Les localitats de Sant Jordi de ses Salines i Sant Francesc de s'Estany.

- Relació de centres:

07007541

CEIP Can Guerxo

C. d'en Pujol, 2

07013361

CEIP Can Raspalls

C. de Can Raspalls, s/n

07004825

CEIP Sant Jordi

Ctra. de l'Aeroport, s/n

07006871

CC Mare de Déu de les Neus

C. de les Monges, 5

Zones escolars del municipi de Santa Eulària des Riu

Centres d'educació infantil i primària

Zona A

- Delimitacions:

La localitat de Santa Eulària des Riu.

- Relació de centres:

07005192

CEIP Sant Ciriac

C. de la Venda des Coloms, 5

07007322

CEIP Santa Eulàlia

C. de la Venda des Coloms, 7

07013206

CEIP Venda d'Arabí

C. de Rafael Sainz de la Cuesta, s/n

Zona B

- Delimitacions:

La localitat de Sant Carles de Peralta.

- Relació de centres:

07006202

CEIP Sant Carles

Ctra. de Sant Carles, s/n

Zona C

- Delimitacions:

La localitat de Santa Gertrudis de Fruitera.

- Relació de centres:

07005234

CEIP Santa Gertrudis

Ctra. de Sant Miquel, km 10

Zona D

- Delimitacions:

Les localitats de Puig d'en Valls i Jesús.

- Relació de centres:

07007073

CEIP Nostra Senyora de Jesús

C. de ses Vinyes, 10

07005091

CEIP Puig d'en Valls

C. de Ciutat Jardí, 4

07013048

CEIP S'Olivera

Finca s'Olivera, s/n

Zones escolars per al procés d'admissió a ESO i batxillerat (excepte batxillerat d'Arts)

Es considera zona d'influència de cada centre el municipi on es troba ubicat i, a més, les zones escolars dels centres que hi té adscrits.

L'IES Sa Colomina (07008089), d'Eivissa, desenvolupa el PEI per a tota l'illa d'Eivissa.

Zones escolars per al procés d'admissió al batxillerat d'Arts

Només per al batxillerat d'Arts, per a la via d'Arts Plàstiques, Imatge i Disseny, l'Escola d'Art d'Eivissa, de Sant Josep de sa Talaia, l'IES Quartó de Portmany, de Sant Antoni de Portmany, i l'IES Xarc, de Santa Eulària des Riu, es consideren, a l'efecte d'aplicar el barem, zona única per a Eivissa i Formentera.

Només per al batxillerat d'Arts, per a la via de Música i Arts Escèniques, l'IES Quartó de Portmany, de Sant Antoni de Portmany, es considera, a l'efecte d'aplicar el barem, zona única per a Eivissa i Formentera.

Zones escolars de l'illa de Formentera

 Zones escolars de Formentera

Centres d'educació infantil i primària

Zona A

- Delimitacions:

Nuclis urbans: Sant Francesc de Formentera i la Savina.

Vendes des Pi des Català, des Cap de Barbaria, de sa Miranda, de Porto-salè i des Brolls.

- Relació de centres:

07001216

CCEI Virgen Milagrosa

Pl. de l'Església, 14

07007644

CEIP Mestre Lluís Andreu

Av. de Porto-salè, s/n

Zona B

- Delimitacions:

Nuclis urbans: Sant Ferran de ses Roques i es Pujols.

Vendes de sa Punta, de ses Roques, des Migjorn, des Molí i s'Estany, de ses Salines, de ses Clotades i des Carnatge (excepte el nucli urbà des Caló).

- Relació de centres:

07001186

CEIP Sant Ferran de ses Roques

C. de Tarragona, 26

Zona C

- Delimitacions:

Nuclis urbans: el Pilar de la Mola i es Caló.

Vendes des Monestir i de sa Talaiassa.

- Relació de centres:

07001174

CEIP El Pilar

C. de Nostra Senyora del Pilar, s/n

  

ANNEX 4

Adscripcions

Adscripcions de l'illa de Mallorca

I. Adscripcions de centres concertats d'infantil a centres concertats de primària o centres públics de primària

Municipi

CCEI/CC

CC/CEIP

Inca

CCEI Sol Ixent

CC Beato Ramón Llull

Llucmajor

CCEI Sagrados Corazones

CC Nostra Senyora de Gràcia

CC Sant Bonaventura

Marratxí

CCEI Santa Catalina Thomàs

CC La Salle (es Pont d'Inca)

Palma

CCEI Ítaca

CC La Purísima

CCEI Ntra. Sra. de la Providencia (Palma)

CCEI Pinocho

CC Ntra. Sra. de Montesión (sa Vileta)

 

CCEI Ntra. Sra. de la Providencia (Son Ferriol)

CC Sant Antoni Abat (Son Ferriol)

CCEI Popeye

CC Juan de la Cierva

CCEI Pureza de María Jardines de Infancia (Establiments)

CC Madre Alberta

CCEI Sant Francesc d'Assís (es Pil·larí)

CC La Porciúncula

Pollença

CCEI San Vicente de Paúl (Port de Pollença)

CEIP Miquel Capllonch

Son Servera

CCEI San Francisco de Asís

CEIP Jaume Fornaris i Taltavull

II. Adscripcions de centres públics d'educació infantil o incomplets a centres públics de primària

Municipi

EI/CEIP

CEIP/CP

Estellencs

CEIP Gabriel Palmer

CEIP Gabriel Comas i Ribas

Manacor

CEIP Sa Graduada (Manacor)

CP Es Canyar

Palma

EI Paula Torres

CEPIESO Aurora Picornell

III. Adscripcions de centres concertats de primària a centres concertats de secundària

Municipi

CC primària

CC ESO

Palma

CC Balmes

CC Corpus Christi

CC Ntra. Sra. de la Esperanza

CC Sant Josep Obrer II

CC Sant Francesc d'Assís (07003444)

CC Sant Francesc

CC Sant Vicenç de Paül (es Coll d'en Rabassa)

CC Lladó (es Coll d'en Rabassa)

IV. Adscripcions de centres públics d'educació primària a instituts d'educació secundària

Municipi

CEIP/CP

IES

Alaró

Vegeu Binissalem

Alcúdia

CEIP Porta des Moll

CEIP S'Albufera (Port d'Alcúdia)

IES Alcúdia

CEIP Norai (Port d'Alcúdia)

CEIP S'Hort des Fassers

IES Port d'Alcúdia

Algaida

Vegeu Llucmajor

Andratx

CEIP Els Molins (s'Arracó)

CEIP Es Vinyet

CEIP Ses Bassetes (Port d'Andratx)

CEIP Xaloc (Peguera); també té adscripció a l'IES Calvià

IES Baltasar Porcel

Ariany

Vegeu Sineu

Artà

CEIP Mestre Guillem Galmés (Sant Llorenç des Cardassar)

CEIP Na Caragol

CEIP Rosa dels Vents (Colònia de Sant Pere)

CEIP Sant Miquel (Son Carrió)

IES Llorenç Garcias i Font

Binissalem

CEIP Bartomeu Ordines (Consell)

CEIP Pedra Viva

CEIP Pere Roselló i Oliver (Alaró)

CEIP Robines

IES Binissalem

Búger

Vegeu sa Pobla

Bunyola

Vegeu Esporles, Sóller i Palma nord

 

Calvià

CEIP Bendinat (Bendinat)

IES Bendinat*

CEIP Jaume I (Palmanova)

CEIP Son Caliu (Son Caliu)

CEIP Cas Saboners (Magaluf)

IES Son Ferrer**

CEIP Puig de sa Morisca (Santa Ponça); també té adscripció a l'IES Calvià

CEIP Son Ferrer

CEIP Galatzó (es Capdellà)

IES Calvià

CEIP Puig de sa Ginesta (Santa Ponça)

CEIP Puig de sa Morisca (Santa Ponça); també té adscripció a l'IES Son Ferrer

CEIP Ses Quarterades

CEIP Ses Rotes Velles (Santa Ponça)

CEIP Xaloc (Peguera); també té adscripció a l'IES Baltasar Porcel (Andratx)

*L'IES Bendinat només disposa de servei de transport escolar per a l'alumnat resident a Palmanova o a l'àrea més propera al centre escolar dins la zona A descrita en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

**L'IES Son Ferrer només disposa de servei de transport escolar per a l'alumnat resident a Magaluf o a l'àrea més propera al centre escolar dins la zona B descrita en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

Campanet

Vegeu sa Pobla

Campos

CEIP Colònia de Sant Jordi

CEIP Joan Veny i Clar

CEIP Ses Salines (ses Salines)

IES Damià Huguet

Capdepera

CEIP S'Alzinar

CEIP S'Auba (Cala Rajada)

IES Capdepera

Consell

Vegeu Binissalem

Costitx

Vegeu Sineu

Deià

Vegeu Sóller

Esporles

CEIP Gabriel Comas i Ribas

CEIP Gaspar Sabater (Palmanyola); té adscripció voluntària als IES de Palma nord

CEIP Nicolau Calafat (Valldemossa)

CEIP Robert Graves (Deià)

IES Josep Font i Trias

Estellencs

Vegeu Esporles

Felanitx

CEIP Inspector Joan Capó

CEIP Migjorn (Cas Concos)

CEIP Reina Sofia (s'Horta)

CEIP S'Algar (Portocolom)

IES Felanitx

Inca

CEIP Es Puig (Lloseta)

CEIP Es Putxet (Selva)

CEIP Es Torrentet (Biniamar)

CEIP Llevant

CEIP Miquel Duran i Saurina

CEIP Montaura (Mancor de la Vall)

CEIP Ponent

CEIP Ses Roques (Caimari)

CEIP S'Olivar (Moscari)

IES Berenguer d'Anoia

IES Inca

Lloret de Vistalegre

Vegeu Sineu

Lloseta

Vegeu Inca

Llubí

Vegeu Sineu

Llucmajor

CEIP Pare Bartomeu Pou (Algaida)

CEIP Rei Jaume III

CEIP Sa Marina de Llucmajor

IES Llucmajor

CEIP Badies (Badia Gran)

CEIP S'Algar (s'Arenal)

CEIP Son Verí (s'Arenal)

CEIP Urbanitzacions de Llucmajor (Puig de Ros)

IES S'Arenal

Manacor

CP Es Canyar

CEIP Jaume Vidal i Alcover

CEIP Mestre Pere Garau (Son Macià)

CEIP Molí d'en Xema

CEIPIEEM Simó Ballester

CEIP Sa Torre

IES Manacor

IES Mossèn Alcover

CEIP Mitjà de Mar (Porto Cristo)

CEIP Ses Comes (Porto Cristo)

CEIP Talaiot (s'Illot – Cala Morlanda)

IES Porto Cristo

Mancor de la Vall

Vegeu Inca

Maria de la Salut

Vegeu Sineu

Marratxí

CEIP Blanquerna (es Pont d'Inca)

CEIP Nova Cabana (es Pont d'Inca)

CEIP Ses Cases Noves (es Pont d'Inca Nou)

IES Marratxí

CEIP Gabriel Janer Manila (es Pla de na Tesa)

CEIP Miquel Costa i Llobera (Pòrtol)

CEIP Son Ferriol (Son Ferriol); té adscripció múltiple als IES de Palma nord

IES Sant Marçal

Montuïri

Vegeu Porreres

Muro

CEIP Guillem Ballester i Cerdó

IES Albuhaira

Palma

Can Pastilla

CEIP Can Pastilla

CEIP Els Tamarells (s'Arenal)

CEIP Es Pil·larí

CEIP Sa Casa Blanca

CEIP Sant Jordi

CEIP S'Aranjassa

IES La Ribera

Palma centre

CEIP Aina Moll i Marquès

CEIP El Terreno

CEIP Gènova (Gènova)

CEIP Rei Jaume I

CEIP Santa Catalina

CEIP Son Pisà; té adscripció múltiple als IES de Palma ponent

IES Joan Alcover

IES Politècnic

IES Ramon Llull

Palma llevant

CEIP Camilo José Cela

CEIP Es Molinar, Infant Felip

IES Antoni Maura

CEIP La Soledat

CEPIESO Aurora Picornell

CEIP Joan Capó

CEIP Es Pont

CEIP Rafal Vell

IES Josep Sureda i Blanes

CEIP Alexandre Rosselló

CEIP Coll d'en Rabassa, Guillem Lladó Coll (Palma, es Coll d'en Rabassa)

IES Nou Llevant

Palma nord

CEIP Cas Capiscol

CEIP de Pràctiques

CEIP Es Secar de la Real (es Secar de la Real)

CEIP Establiments (Establiments)

CEIP Felip Bauçà

CEIP Gaspar Sabater (Palmanyola); té adscripció a l'IES Josep Font i Trias, d'Esporles

CEIP Maria Antònia Salvà (Son Sardina)

CEIP Mestre Colom (Bunyola); té adscripció a l'IES Guillem Colom Casasnovas, de Sóller

CEIP Miquel Costa i Llobera

CEIP Puig de na Fàtima (Puigpunyent)

CEIP Son Ferriol; té adscripció a l'IES Sant Marçal, de Marratxí

CEIP Son Oliva

IES Joan Maria Thomàs

IES Josep Maria Llompart

IES Madina Mayurqa

IES Son Pacs

Palma ponent

CEIP Anselm Turmeda (sa Vileta)

CEIP Marian Aguiló

CEIP Son Anglada (sa Vileta)

CEIPIEEM Son Serra (sa Vileta)

CEIP Son Pisà; té adscripció múltiple als IES de Palma centre

IES Emili Darder

IES Guillem Sagrera

Palma tren

CEIP Escola Graduada

CEIP Jafudà Cresques

CEIP Santa Isabel

CEIP Son Canals

IES Arxiduc Lluís Salvador

IES Ses Estacions

Palma Viver

CEIP Miquel Porcel

IES Son Cladera

CEIP Son Rullan

IES Son Rullan

CEIP Es Vivero

CEIP Rafal Nou

CEIP Sa Indioteria (sa Indioteria)

CEIP Verge de Lluc

IES Son Cladera

IES Son Rullan

Petra

Vegeu Sineu

Pollença

CEIP Joan Mas

CEIP Miquel Costa i Llobera

IES Guillem Cifre de Colonya

CEIP Miquel Capllonch (Port de Pollença)

CEIP Port de Pollença (Port de Pollença)

IES Clara Hammerl

Porreres

CEIP Es Cremat (Vilafranca de Bonany)

CEIP Climent Serra i Servera

CEIP Joan Mas i Verd (Montuïri)

IES Porreres

Puigpunyent

Vegeu Palma nord

Sa Pobla

CEIP Els Molins (Búger)

CEIP Llorenç Riber (Campanet)

CEIP Sa Graduada

CEIP Son Basca

CEIP Tresorer Cladera

CEIP Vialfàs

IES Can Peu Blanc

Sant Joan

Vegeu Sineu

Sant Llorenç des Cardassar

Vegeu Artà i Son Servera

Santa Eugènia

Vegeu Santa Maria del Camí

Santa Margalida

CEIP Eleonor Bosch

CEIP Voramar (Can Picafort)

IES Santa Margalida

Santa Maria del Camí

CEIP Melcior Roselló i Simonet

CEIP Mestre Guillemet (Santa Eugènia)

IES Santa Maria

Santanyí

CEIP Blai Bonet

CEIP Calonge (Calonge)

CEIP Mare de Déu de la Consolació (s'Alqueria Blanca)

CEIP Santa Maria del Mar (Cala d'Or)

IES Santanyí

Selva

Vegeu Inca

Sencelles

Vegeu Sineu

Ses Salines

Vegeu Campos

Sineu

CEIP Antònia Alzina (Lloret)

CEIP Can Bril (Sencelles)

CEIP Duran Estrany (Llubí)

CEIP Guillem Frontera Pascual (Ariany)

CEIP Juníper Serra (Petra)

CEIP Maria de la Salut (Maria de la Salut)

CEIP Nadal Campaner Arrom (Costitx)

CEIP Rodamilans

CEIP Son Juny (Sant Joan)

IES Sineu

Sóller

CEIP Es Fossaret

CEIP Es Puig

CEIP Fornalutx

CEIP Mestre Colom (Bunyola); té adscripció voluntària als IES de Palma nord

CEIP Pere Cerdà

CEIP Robert Graves (Deià); té adscripció voluntària a l'IES Josep Font i Trias (Esporles)

CEIP Ses Marjades

IES Guillem Colom Casasnovas

Son Servera

CEIP Jaume Fornaris i Taltavull

CEIP Na Penyal (Cala Millor)

CEIP Punta de n'Amer (sa Coma)

IES Puig de sa Font

Valldemossa

Vegeu Esporles

Vilafranca de Bonany

Vegeu Porreres

V. Adscripció de centres concertats de primària a instituts d'educació secundària

Municipi

CC

IES

Inca

CC Beata Francinaina Cirer

IES Berenguer d'Anoia

IES Inca

Muro

CC Sant Francesc d'Assís

IES Albuhaira

Porreres

CC Verge de Monti-sion

IES Porreres

 

VI. Adscripció d'instituts d'educació secundària sense batxillerat a instituts d'educació secundària amb batxillerat

Municipi

IES/CEIPIESO ESO

IES batxillerat

Alcúdia

IES Port d'Alcúdia (Port d'Alcúdia)

IES Alcúdia (Alcúdia)

Esporles

IES Josep Font i Trias (aquest curs es compatibilitza amb l'oferta de 1r de batxillerat que s'iniciarà al centre)

IES Joan Maria Thomàs (Palma)

IES Josep Maria Llompart (Palma)

IES Madina Mayurqa (Palma)

IES Son Pacs (Palma)

Palma

CEPIESO Aurora Picornell

IES Antoni Maura

IES Nou Llevant

IES Josep Sureda i Blanes

CEIPIESO Pintor Joan Miró

IES Antoni Maura

IES Nou Llevant

CEIPIESO Son Quint

IES Emili Darder

IES Guillem Sagrera

Pollença

IES Clara Hammerl (Port de Pollença)

IES Guillem Cifre de Colonya (Pollença)

Porreres

IES Porreres

IES Damià Huguet (Campos)

IES Felanitx (Felanitx)

IES Manacor (Manacor)

IES Mossèn Alcover (Manacor)

IES Sineu (Sineu)

VII. Adscripcions de centres concertats d'educació secundària sense batxillerat a centres concertats o a instituts amb batxillerat

Municipi

CC ESO

CC/IES batxillerat

Andratx

CC Ramon Llull

IES Baltasar Porcel

Artà

CC San Buenaventura

IES Llorenç Garcias i Font

Felanitx

CC Sant Alfons

IES Felanitx

Manacor

CC Sant Francesc d'Assís

IES Manacor

IES Mossèn Alcover

Marratxí

CC Es Liceu

IES Marratxí

IES Sant Marçal

 

Palma

CC Escolàpies Palma

CC Santa Magdalena Sofia

CC La Inmaculada

CC Santa María

CC La Purísima

CC La Salle

CC Virgen del Carmen

CC Manjón

CC Aula Balear

CC Nuestra Señora de la Consolación (sa Indioteria)

CC Santa Mónica

CC Nuestra Señora de la Consolación (es Viver)

CC Nuestra Señora de Montesión (07004254)

CC Nuestra Señora de Montesión (07003857)

CC Sagrat Cor

CC La Salle

CC Santa María

CC Nuestra Señora de Montesión

CC Sant Josep Obrer II (07003067)

CC Sant Josep Obrer I (07006500)

CC Sant Vicenç de Paül (sa Vileta)

CC Santa Magdalena Sofía

Pollença

CC Montesion

IES Guillem Cifre de Colonya

Sa Pobla

CC Sant Francesc d'Assís

IES Can Peu Blanc

Adscripcions de l'illa de Menorca

I. Adscripcions de centres concertats d'infantil a centres concertats de primària

Municipi

CCEI

CC

Ciutadella

CCEI Es Poriol

CCEI Joguina

CC Nostra Senyora de la Consolació

CC Sant Francesc de Sales

II. Adscripcions de centres públics d'infantil a centres públics de primària

Municipi

EI

CEIP

Maó

EI Sant Climent

CEIP M. Lluïsa Serra

 

 

​​​​​​​​​​​​III.  Adscripcions de centres d'educació primària a instituts d'educació secundària

Municipi

CEIP

IES

Alaior

CEIP Inspector Doctor Comas Camps

IES Josep Miquel i Guàrdia

CEIP Francesc d'Albranca (es Migjorn Gran)

CEIP Mestre Duran

Ciutadella

CEIP Joan Benejam

IES Josep Maria Quadrado

IES Maria Àngels Cardona

CEIP Margalida Florit

CEIP Mare de Déu del Toro

CEIP Pere Casasnovas

CEIP Pintor Torrent

Es Castell

Vegeu Maó

Es Mercadal

Vegeu Ferreries

Es Migjorn Gran

Vegeu Alaior

Ferreries

CEIP Castell de Santa Àgueda

IES Biel Martí

CEIP Fornells (Fornells)

CEIP Mare de Déu del Toro (es Mercadal)

Maó

CEIP Àngel Ruiz i Pablo (es Castell)

IES Cap de Llevant

IES Joan Ramis i Ramis

IES Pasqual Calbó i Caldés

CEIP Antoni Juan Alemany

CEIP Mare de Déu de Gràcia

CEIP Mare de Déu del Carme

CEIP Maria Lluïsa Serra

CEIP Mateu Fontirroig

CEIP Sa Garriga

CEIP Sa Graduada

CEIP Sant Lluís (Sant Lluís)

CEIP Tramuntana

Sant Lluís

Vegeu Maó

IV. Adscripcions d'aules UEECO

Ciutadella

CEIP Pere Casasnovas – EE: educació bàsica

IES Josep Maria Quadrado – EE: educació bàsica

Maó

CEIP Mare de Déu del Carme – EE: educació bàsica

CEIP Maria Lluïsa Serra - EE: educació bàsica

IES Pasqual Calbó i Caldés – EE: educació bàsica

IES Joan Ramis i Ramis – EE: educació bàsica

Adscripcions de l'illa d'Eivissa

I. Adscripcions de centres d'educació primària a instituts d'educació secundària

Municipi

CEIP

IES

Eivissa

CEIP Can Cantó

IES Sa Colomina

CEIP Can Misses

CEIP Cas Serres

CEIP Sa Bodega

CEIP Poeta Villangómez

IES Santa Maria d'Eivissa

CEIP Portal Nou

CEIP Sa Graduada

CEIP Puig d'En Valls (Santa Eulària des Riu); també té adscripció múltiple a l'IES Isidor Macabich

IES Sa Blanca Dona

CEIP Sa Blanca Dona

CEIP S'Olivera (Santa Eulària des Riu)

CEIP Puig d'En Valls (Santa Eulària des Riu); també té adscripció múltiple a l'IES Sa Blanca Dona

IES Isidor Macabich

CEIP Nostra Senyora de Jesús (Santa Eulària des Riu)

CEIP Sa Joveria

Sant Antoni de Portmany

CEIP Buscastell

IES Quartó De Portmany

CEIP Can Coix

CEIP Cervantes

CEIP Guillem de Montgrí

CEIP Santa Agnès

CEIP Sant Mateu de Baix

CEIP Sant Rafel

IES Sa Serra

CEIP Sant Antoni de Portmany

CEIP Vara de Rey

Sant Joan de Labritja

CEIP Balansat

IES Balàfia (Sant Llorenç de Balàfia)

CEIP Labritja

CEIP Santa Gertrudis (Santa Eulària des Riu)

CEIP Torres de Balàfia

Sant Josep de sa Talaia

CEIP Can Guerxo

IES Algarb

CEIP Can Raspalls

CEIP Sant Jordi (Sant Jordi de ses Salines)

CEIP Es Vedrà

IES Sant Agustí

CEIP L'Urgell

Santa Eulària des Riu

CEIP Sant Ciriac

IES Xarc

CEIP Santa Eulària

CEIP Sant Carles

IES Quartó del Rei

CEIP Venda d'Arabí

II. Adscripció de centres concertats de secundària sense batxillerat a centres concertats de secundària amb batxillerat

Municipi

CC

CC

Sant Antoni de Portmany

CC Can Bonet

CC Sa Real

Sant Josep de sa Talaia

CC Mare de Déu de les Neus

CC Nuestra Señora de la Consolación

Adscripcions de l'illa de Formentera

I. Adscripcions de centres d'educació primària a instituts d'educació secundària

Municipi

CEIP

IES

Formentera

CEIP El Pilar (el Pilar de la Mola)

IES Marc Ferrer

CEIP Mestre Lluís Andreu (Sant Francesc de Formentera)

Sant Ferran (Sant Ferran de ses Roques)

 

ANNEX 5

Barem de puntuació

Criteris prioritaris

1. Germans matriculats al centre o centre adscrit

a) Al mateix centre educatiu:

- Primer germà matriculat al centre: 5,5 punts.

- Per cada un dels germans següents: 4 punts.

b) Al centre educatiu adscrit:

- Primer germà matriculat al centre adscrit: 3,5 punts.

- Per cada un dels germans següents al centre adscrit: 2 punts.

En aquests casos es dona el mateix tractament als infants que es troben en situació d'acolliment familiar, de preadopció o adopció i de guarda familiar. També reben el mateix tractament els infants que es troben en règim d'acolliment residencial.

Aquest apartat inclou germans d'alumnat matriculat a aules ASCE (aules substitutòries de centre especial) que es troben físicament en un centre ordinari.

En el cas de sol·licitants amb germans d'alumnes escolaritzats en la modalitat combinada entre dos centres, en aquest apartat es consideren ambdós centres.

S'han d'afegir 2,75 punts més durant la fase de barem en aquells casos en què es produeixi un canvi de zonificació per part de l'Administració educativa i que això suposi quedar fora de la zona d'influència amb relació als cinc cursos anteriors, per a aquell alumnat que tengui algun germà al centre, o pare, mare o tutor que hi treballi.

2. Ubicació del domicili familiar o del lloc de treball del pare, de la mare, de qualque tutor legal o de l'alumne, si té l'edat legal de treballar

D'acord amb el que estableixen els articles 40 i 154 del Codi civil i altres normes complementàries, llevat de la pèrdua de la pàtria potestat per part dels pares degudament documentada, el domicili dels fills menors i no emancipats, necessàriament i per imperatiu legal és:

- El de qualsevol dels pares que ostenti la pàtria potestat, en el qual l'alumne estigui empadronat.

- El del pare o la mare a qui el jutge hagi atribuït la custòdia exclusiva o compartida, en cas de separació, divorci o nul·litat matrimonial, en el qual l'alumne estigui empadronat.

- El del representant que legalment ostenti la pàtria potestat, en el qual l'alumne estigui empadronat.

No s'admetrà com a domicili de l'alumne a efectes d'escolarització, el de parents o familiars que no pertanyin a la unitat familiar. Tampoc no es pot optar a la puntuació per domicili de la unitat familiar si es comprova que el menor no està empadronat en algun dels domicilis anteriors. En cas de discrepància entre l'antiguitat de l'empadronament del menor i dels progenitors, a efectes de puntuació es tindrà en compte l'empadronament més recent.

2.1. Dins la zona d'influència del centre sol·licitat

a) Domicili familiar o, alternativament, lloc de treball del pare, de la mare, de qualque tutor legal o de l'alumne, si té l'edat legal de treballar, dins la zona d'influència del centre sol·licitat: 2 punts.

b) Per un any complet de residència continuada i ininterrompuda, o de treball continuat i ininterromput, dins la zona d'influència del centre sol·licitat: 2 punts.

c) Per dos anys o més de residència continuada i ininterrompuda, o de treball continuat i ininterromput, dins la zona d'influència del centre sol·licitat: 1,5 punts.

Màxim: 5,5 punts.

En aquests casos es dona el mateix tractament als infants que es troben en situació d'acolliment familiar, de preadopció o adopció i de guarda familiar. També reben el mateix tractament els infants que es troben en règim d'acolliment residencial i, en aquest cas, tindran la màxima puntuació.

Si es produeix un canvi de domicili o un canvi de lloc de treball dins la mateixa zona escolar, es respectarà l'antiguitat en el domicili o lloc de feina anterior.

Els subapartats a), b) i c) són acumulables. D'altra banda, s'ha d'escollir si es vol rebre puntuació pel domicili o pel lloc de treball.

2.2. Dins una zona limítrofa al centre sol·licitat

a) Domicili familiar o, alternativament, lloc de feina del pare, de la mare, de qualque tutor legal o del mateix alumne, si aquest té l'edat legal de treballar, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat: 1 punt.

b) Per dos anys o més de residència continuada i ininterrompuda, o de treball continuat i ininterromput, dins la zona limítrofa del centre sol·licitat: 0,75 punts.

c) Per un any complet de residència continuada i ininterrompuda, o de treball continuat i ininterromput, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat: 1 punt.

Màxim: 2,75 punts.

En aquests casos es dona el mateix tractament als infants que es troben en situació d'acolliment familiar, de preadopció o adopció i de guarda familiar. També reben el mateix tractament els infants que es troben en règim d'acolliment residencial i, en aquest cas, tindran la màxima puntuació.

Els subapartats a), b) i c) són acumulables. D'altra banda, s'ha d'escollir si es vol rebre puntuació pel domicili o pel lloc de treball.

Les puntuacions corresponents a l'apartat 2.1 i l'apartat 2.2 no es poden sumar.

Si es produeix un canvi de domicili o un canvi de lloc de treball dins la mateixa zona escolar, es respectarà l'antiguitat del domicili anterior o lloc de treball anterior.

3. Renda per capita de la unitat familiar corresponent a l'exercici fiscal de 2020

a) Renda familiar igual o inferior al salari mínim interprofessional: 1,5 punts.

b) Renda familiar superior al salari mínim interprofessional i inferior o igual al doble del salari mínim interprofessional: 1 punt.

c) Renda familiar superior al doble del salari mínim interprofessional i inferior o igual al triple del salari mínim interprofessional: 0,5 punts.

d) Renda superior al triple del salari mínim interprofessional: 0 punts.

4. Pares, mares o tutors legals que treballen al centre

a) Al mateix centre educatiu:

- Si el pare, la mare o el tutor fa feina al centre: 5,5 punts.

- Si el pare i la mare, o ambdós tutors, fan feina al centre: 9,5 punts.

b) Al centre educatiu adscrit:

- Si el pare, la mare o el tutor fa feina al centre adscrit: 3,5 punts.

- Si el pare i la mare, o ambdós tutors, fan feina al centre adscrit: 5,5 punts.

5. Pertinença a família nombrosa

a)  Família nombrosa especial: 2 punts.

b) Família nombrosa general: 1 punt.

c) Família monoparental especial: amb dos o més fills, o bé amb un fill amb discapacitat reconeguda del 33 % o superior (en virtut dels articles 6 i 7.7 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies): 1 punt.

6. Alumnat nascut de part múltiple: 1 punt

Germans de parts múltiple que sol·liciten plaça al mateix centre, curs i nivell educatiu.

7. Família monoparental: 1 punt

D'acord amb l'article 7.1 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, són famílies monoparentals les que estan formades per un o més fills que compleixen els requisits prevists en l'article 7.3 de la mateixa Llei i que depenen econòmicament d'una sola persona progenitora, tutora, acollidora o adoptant amb qui conviuen. Aquest criteri també pot aplicar-se en els casos següents:                                                                         

a) La família en la qual la persona progenitora amb fills al càrrec conviu al mateix temps amb una altra persona o persones amb qui no té cap relació matrimonial o unió estable de parella, d'acord amb la legislació civil.

b) La família en la qual la persona progenitora que té la guarda dels fills no percep cap pensió per aliments d'aquests fills establerta judicialment, ha interposat la corresponent denúncia o reclamació civil o penal, i acredita que la denúncia ha estat admesa a tràmit i que s'ha iniciat una execució per a les reclamacions.

c) La família en la qual la persona progenitora amb fills a càrrec ha sofert abandonament de família per part de l'altra persona progenitora o convivent.

8. Acolliment de l'alumne: 1 punt

L'alumne (sol·licitant) es troba en situació d'acolliment familiar.

9. Concurrència de discapacitat en l'alumne o en el pare, la mare, algun tutor legal o algun germà

a) En l'alumne: 1 punt.

b) En el pare, la mare, algun tutor legal o algun dels germans: 1 punt.

Màxim: 2 punts.

10. Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 3 punts

Aquest apartat inclou:

a) Famílies en les quals la dona o els fills al càrrec han sofert violència de gènere. D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, així com els articles 104.3.d) i 121 de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears, s'entén com a aplicable aquest criteri quan alguna d'aquestes situacions es donen en algun dels membres del nucli familiar encara que no sigui el menor per a qui se sol·licita l'escolarització.

b) Víctima de terrorisme. Es refereix a les víctimes i les seves famílies o a les persones que hagin sofert danys com a conseqüència de l'acció terrorista.

11. Alumnes esportistes d'alt nivell: 1 punt

L'alumne (sol·licitant) ha de tenir reconeguda la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment segons l'article 2.3 del Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, o la condició d'esportista d'alt nivell segons el Decret 91/2015, de 13 de novembre: 1 punt.

Criteris complementaris

12. Concurrència en l'alumne d'una malaltia crònica: 1 punt

Per valorar la malaltia crònica la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a través dels centres docents que realitzen el barem, prendrà en consideració algun dels dos criteris:

a) Que la malaltia crònica de l'alumne consti en el llistat de malalties cròniques en pediatria.

Llista de malalties cròniques en pediatria:

- Errors congènits del metabolisme: fenilcetonúria, deficiència d'acil-CoA-deshidrogenasa de cadena mitjana (MCAD), deficiència de 3-hidroaxil-CoA-deshidrogenasa de cadena llarga (LCHAD), acidèmia glutàrica de tipus I (GA-I).

- Reumàtiques: artritis reumàtica juvenil, lupus eritematós sistèmic (LES).

- Digestives: malaltia inflamatòria intestinal (Crohn, colitis ulcerosa), pancreatitis.

- Respiratòries: fibrosi quística.

- Cardiovasculars: cardiopaties congènites que precisen intervenció quirúrgica, tractament farmacològic i/o amb risc de mort sobtada.

- Oncològiques.

- Nefrològiques: insuficiència renal crònica, trasplantat renal, síndrome nefròtica.

- Endocrines: hipotiroïdisme congènit, hiperplàsia adrenogenital congènita, diabetis mellitus.

- Neurològiques: epilèpsia.

- Hematològiques: hemofília, anèmia de cèl·lules falciformes.

- Espina bífida.

- Fissura labiopalatina.

- Immunodeficiències.

- Al·lèrgia alimentària, al làtex i/o als himenòpters amb risc alt d'anafilaxi.

b) Que l'alumne tengui una malaltia crònica greu o una malaltia rara que requereixi una intervenció sanitària immediata específica.

13. Escolarització que vengui motivada pel trasllat de la unitat familiar degut a la mobilitat forçosa de qualsevol dels pares: 1 punt

14. Famílies en risc social: 3 punts

Aquest apartat inclou:

a) Famílies amb menors d'edat que han estat objecte de declaració de risc per part de l'Administració competent en matèria de protecció de menors (ajuntaments i consells insulars, o organisme autonòmic competent).

b) Famílies en què es produeixi un retorn posterior de mesures administratives de protecció (consells insulars o organisme autonòmic competent).

c) Famílies en les quals hi ha menors sobre els quals s'han adoptat mesures de justícia juvenil (Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies o organisme autonòmic competent).

15. Famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat: 2 punts

Aquest apartat inclou:

a) Les famílies en les quals viuen persones que tenguin reconeguda la situació de dependència en grau II i grau III, d'acord amb la normativa vigent.

b) Les famílies amb persones amb discapacitat a càrrec en les quals hi viu algun descendent, ascendent o parent en línia directa o de consanguinitat fins al segon grau que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

16. Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial: 2 punts

S'entén per famílies en situació d'especial vulnerabilitat econòmica, les famílies beneficiàries de la renda social garantida,del complement de rendes de les Illes Balears a les pensions no contributives (PNC), la renda d'emancipació de joves, prestacions econòmiques de dret de concurrència, prestacions econòmiques d'urgència social, o de l'ingrés mínim vital, o les que tenen el subsidi d'atur com únic ingrés.

17. Altres circumstàncies rellevants apreciades justificadament pel consell escolar als centres públics i pel titular als centres privats concertats, oït el consell escolar, d'acord amb els criteris objectius establerts en el present apartat, que els centres han de fer públics abans de l'inici del procés i que s'han de publicar en les convocatòries anuals corresponents: 1 punt

Aquestes circumstàncies poden ser les següents:

- Alumnat amb necessitats educatives especials motrius, sensorials i auditives que optin a ocupar una plaça en algun dels centres especialment dotats i adaptats per atendre les necessitats educatives especials associades a aquestes tipologies. Aquests centres escolars són els següents: CEIP Camilo José Cela i l'IES Antoni Maura (necessitats motrius); i el CC La Purísima (necessitats sensorials auditives).

- Per al primer curs del segon cicle d'educació infantil, haver estat escolaritzat en una escoleta de titularitat pública (EI) o en una escoleta de primer cicle d'educació infantil privada autoritzada (CEI).

Han de ser elegides pel consell escolar en el cas dels centres públics i pel titular en els centres privats concertats, oït el consell escolar. Els centres han d'haver celebrat aquesta reunió abans de la data d'inici de la sol·licitud de reserva de plaça. Els centres poden triar les circumstàncies que considerin pertinents i valorar-les segons el seu criteri, i donar una fracció del punt a una o dues circumstàncies. No es poden atorgar més de 0,5 punts a una sola circumstància.

Tots els centres han de comunicar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres el resultat de l'elecció d'aquestes circumstàncies i el criteri de repartiment del punt abans de l'inici dels processos d'escolarització.

Abans de l'inici del procés d'admissió, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres farà públics en el seu lloc web els criteris específics de tots els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb relació als aspectes anteriors.

Criteris de desempat

Si hi ha empat, aquest es dirimirà a partir de la major puntuació obtinguda en els criteris prioritaris, tot comparant-los un a un i en l'ordre que apareixen en aquest annex 5. En el cas del criteri 1 es prioritzarà que l'alumne tengui germans al centre per davant del fet de tenir-los al centre adscrit. En el cas del criteri 2 es prioritzarà el domicili familiar per davant del lloc de feina del pare, mare o tutors legals. En el cas del criteri 4 es prioritzarà que l'alumne tengui el pare, mare o tutor que treballi al mateix centre educatiu per davant del fet que treballi al centre adscrit. En el cas del criteri 10, es prioritzarà la condició de víctima de violència de gènere per davant de la condició de víctima de terrorisme.

 Si l'empat es produeix per accedir als estudis de batxillerat i després d'aplicar els criteris anterior es manté, s'ha de dirimir segons la mitjana aritmètica del títol d'ESO, arrodonida a la centèsima més pròxima o, en cas d'equidistància, a la superior. En aquelles qualificacions en què no consti la nota numèrica, les equivalències seran les següents: insuficient, 3; suficient, 5; bé, 6; notable, 7, i excel·lent, 9.

Si persisteix l'empat, per dirimir aquesta situació s'ha d'efectuar un sorteig públic a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, presidit pel director general de Planificació, Ordenació i Centres o persona en qui delegui, després del termini de presentació de les sol·licituds.

En el moment de fer la sol·licitud, s'assignarà a cadascuna un número. Un cop es tenguin totes les sol·licituds, s'ordenaran alfabèticament a partir dels llinatges dels sol·licitants. El sorteig es durà a terme mitjançant un programa informàtic i decidirà el número de sol·licitud a partir de la qual s'ha de seguir l'ordre alfabètic per fer les adjudicacions. Es tindran en compte els dos llinatges de la sol·licitud corresponent a aquest número, i a partir d'aquests dos llinatges (o d'un llinatge en el cas de llinatge únic) s'adjudicarà plaça en ordre ascendent. Els dos llinatges (o llinatge en cas de llinatge únic) corresponents al número de sol·licitud extret en el sorteig es publicaran en el lloc web de la Direcció General de Planificació i Centres (http://dgpdocen.caib.es) i en el del Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions.

Les normes a tenir en compte per a l'ordenació alfabètica de les sol·licituds són les següents:

- Els llinatges que es tindran en compte en el sorteig seran els que figuren literalment en el DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant.

- L'ordre dels llinatges seguirà estrictament l'ordre ascendent de l'abecedari espanyol, sense excepcions per dígrafs, ni per accents o dièresis. Els llinatges amb guió o apòstrof es classificaran com si no en tinguessin.

- Si la persona sol·licitant té només un llinatge en el seu DNI, NIE o passaport, només figurarà aquest llinatge. Les sol·licituds amb un únic llinatge precediran les que presentin aquest mateix llinatge seguit d'un altre.

  

ANNEX 6

Documentació a presentar i aclariments sobre els criteris d'aplicació del barem (adscripció/admissió)

I. Règim general de les sol·licituds i documentació aportada

a) Per poder tramitar una sol·licitud, aquesta ha de contenir, almenys, la següent informació:

- Dades personals de l'alumne sol·licitant: nom, llinatges, data de naixement, document d'identitat si és major de catorze anys i adreça completa de residència.

- Dades personals del pare, mare o tutor legal: nom, llinatges, data de naixement, document d'identitat i adreça completa d'almenys un dels tutors.

- Curs sol·licitat i centre escollit en primera opció.

- En el cas del batxillerat, modalitat escollida.

La sol·licitud es pot presentar telemàticament o presencialment, segons el model que figura en l'annex 12 de la present Resolució, i inclou la declaració responsable de la veracitat de les dades al·legades i l'autorització per a la consulta i comprovació de dades aportades.

A més a més, per a la tramitació de sol·licituds per a algun curs de batxillerat, és necessari complir les següents condicions:

- Complir els requisits acadèmics per cursar el nivell sol·licitat.

- Tenir sol·licitada, a l'Alta Inspecció d'Educació, l'homologació dels estudis que justifiquin complir els requisits, en el cas d'alumnes que hagin estudiat en sistemes educatius estrangers. La documentació justificativa que s'ha de presentar és el volant per a la inscripció condicionada a centres docents o a exàmens oficials que es pot recollir quan se sol·licita l'homologació.

b) La sol·licitud presentada telemàticament per part del pare, mare o tutor implica necessàriament que compta amb l'autorització de l'altre progenitor per fer el tràmit telemàtic. Aquest extrem quedarà confirmat quan es formalitzi la matrícula. D'altra banda, la sol·licitud presentada presencialment ha de contenir la firma conjunta dels dos progenitors, excepte en dos casos: que s'adjunti una declaració responsable i es justifiqui documentalment o que contengui la firma d'un sol pare, mare o tutor amb la necessària autorització de l'altre. La presentació d'una declaració responsable és una via excepcional i pot donar lloc a la revocació de l'escolarització si l'Administració educativa té constància d'ofici o d'instància de part d'alguna irregularitat o vici determinant.

c) En el cas d'aportació per part del sol·licitant de dades o documents falsos o l'ocultació de la informació requerida per l'Administració educativa, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, prèvia instrucció del corresponent procediment amb l'audiència a la persona interessada, dictarà una resolució que comportarà la pèrdua de la plaça adjudicada i l'adjudicació d'una nova plaça d'ofici en funció de les vacants existents.

En el cas que es dicti una resolució que comporti aquesta pèrdua i el curs escolar ja hagi començat, és obligatori que les persones afectades participin de nou en el proper procés, i, en cas que no ho facin voluntàriament, se'ls adjudicarà una plaça d'ofici en funció de les vacants existents.

En qualsevol cas, si l'Administració educativa detecta irregularitats de qualsevol tipus o falsedats en les sol·licituds presentades, hi actuarà d'ofici posant-ho en coneixement de l'òrgan judicial competent o davant la Fiscalia.

En cas que les irregularitats siguin comeses per part dels centres educatius, seran objecte de les sancions que preveu la normativa.

d) En els casos que s'hagi signat un conveni d'interoperabilitat entre la Conselleria d'Educació i Formació Professional i l'administració corresponent, no farà falta la documentació en paper.

e) A efectes de valoració en el barem, és requisit indispensable que la circumstància al·legada pel sol·licitant es compleixi efectivament en el moment en què presenta la sol·licitud. A més, la data d'emissió de tota la documentació que es presenti ha de ser anterior a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

II. Criteris de barem i documentació justificativa

A. Altres situacions familiars a l'efecte d'aplicar el barem

1. En els criteris en què així s'indiqui, es pot al·legar la condició de família reconstituïda en el cas de matrimoni o parella estable oficialment reconeguda, en què ambdós progenitors aportin fills al nucli familiar i, simultàniament, en tenguin la guarda i custòdia. Aquests fills es consideren germans.

A més a més, en el cas de les famílies reconstituïdes, també atorga punts el cònjuge del pare, la mare o el tutor que té la guarda i custòdia. Finalment, s'han d'atorgar punts en el cas que, sense haver-hi una relació paternofilial, algun dels progenitors ostenti una tutela legal o guarda de fet.

Segons el cas, la documentació acreditativa de família reconstituïda s'acredita mitjançant:

- Llibre de família de la família reconstituïda.

- Certificat d'inscripció del matrimoni en el Registre Civil o certificat d'inscripció en el Registre de parelles estables.

- Sentència judicial o conveni en què s'indiqui que es té la guarda i custòdia dels menors als quals fa referència el criteri al·legat.

- Document que justifica la tutela legal o guarda de fet o familiar, en el cas de relacions que no siguin paternofilials.

2. Per acreditar la situació d'acolliment familiar o residencial, de preadopció o d'adopció, cal presentar la resolució administrativa de la mesura jurídica o, si no n'hi ha, un certificat emès per l'entitat corresponent (Institut Mallorquí d'Afers Socials —IMAS—, Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca, Consell Insular d'Eivissa, Consell Insular de Formentera o organisme autonòmic competent). En el cas de la guarda de fet o familiar s'ha de presentar un document que acrediti fefaentment aquesta circumstància, en el cas de relacions que no siguin paternofilials.

B. Documentació justificativa dels criteris que apareixen en el barem

Criteris prioritaris

1. Germans matriculats al centre o al centre adscrit

a) Al mateix centre educatiu:

- La puntuació d'aquest criteri també es pot obtenir al·legant la situació de família reconstituïda i presentant la documentació prevista en l'apartat II.A.1 d'aquest annex.

- En el cas de germans amb un progenitor en comú o dels mateixos pares, mares o tutors legals, si les dades d'aquest consten en la sol·licitud, la puntuació d'aquest criteri s'atorgarà d'ofici pel centre. En la resta de casos (famílies reconstituïdes), el sol·licitant ha d'aportar la documentació justificativa.

- En cas d'adopció, preadopció o acolliment residencial o familiar i guarda de fet o familiar, s'ha de presentar la documentació prevista en l'apartat II.A.2 d'aquest annex.

b) Al centre educatiu adscrit:

- La puntuació d'aquest criteri també es pot obtenir al·legant la situació de família reconstituïda i presentant la documentació prevista en l'apartat II.A.1 d'aquest annex.

- En el cas de germans amb un progenitor en comú o dels mateixos pares, mares o tutors legals, si les dades d'aquest consten en la sol·licitud, la puntuació d'aquest criteri s'atorgarà d'ofici pel centre. En la resta de casos (famílies reconstituïdes), el sol·licitant ha d'aportar la documentació justificativa.

- En cas d'adopció, preadopció o acolliment residencial o familiar i guarda de fet o familiar, s'ha de presentar la documentació prevista en l'apartat II.A.2 d'aquest annex.

2. Proximitat del domicili familiar o del lloc de treball del pare, mare o tutor legal

a) Proximitat del domicili:

- S'han de presentar dos certificats d'empadronament (el del menor i el d'un progenitor), expedits per l'ajuntament corresponent en una data no anterior a dos mesos abans de la presentació, amb indicació de l'antiguitat de les darreres variacions padronals. Per optar a la puntuació corresponent, el domicili de l'empadronament del menor ha de ser un dels que figura en el punt 2 de l'annex 5.

- Si es produeix un canvi de domicili dins la mateixa zona escolar, es respectarà l'antiguitat en el domicili anterior. En cas de zones escolars que comprenen més d'un municipi, si el canvi inclou distints municipis, s'ha de presentar també el certificat d'empadronament en paper del municipi on s'ha causat baixa.

- En cas d'adopció, preadopció o acolliment, s'ha de presentar la documentació prevista en l'apartat II.A.2 d'aquest annex.

- Per als casos d'acolliment residencial o familiar, de preadopció, d'adopció i guarda de fet o familiar, es tindrà en compte l'antiguitat d'empadronament de la família, i s'haurà de presentar un certificat d'empadronament dels tutors legals o dels acollidors.

- Quan es tracti d'alumnat que estigui dins centres d'acolliment residencial en institucions públiques o privades, s'atorgarà la màxima puntuació prevista en l'apartat de domicili dins la zona d'influència, prèvia justificació de la situació.

- Sempre que s'autoritzi en la sol·licitud, es consultarà telemàticament el certificat d'empadronament de la unitat familiar en vigor d'aquells municipis que estiguin adherits a la Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears. Podeu consultar aquests municipis en la pàgina web d'interoperabilitat de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, amb el codi de certificat SCDHPAJU (http://www.caib.es/sites/interoperabilitat/ca/servei_propi_scdhpaju-64436/).

En el cas d'adscripcions:

- S'atorgaran els punts per domicili a la persona sol·licitant d'un centre d'origen d'infantil que no ofereixi educació primària si viu a la zona del centre de destí.

- En el cas de centres d'origen i destí que no es troben a la mateixa zona, en el moment que es produeix el canvi de centre propi de l'adscripció, s'atorgaran els punts per domicili propis de la zona del centre de destí al qual estigui adscrit el centre d'origen del sol·licitant, sempre i quan la persona sol·licitant visqui a la zona del centre d'origen.

b) Lloc de feina del pare, la mare, el tutor o l'alumne, si aquest té l'edat legal per fer feina:

- La puntuació d'aquest criteri també es pot obtenir al·legant la situació de família reconstituïda i presentant la documentació prevista en l'apartat II.A.1 d'aquest annex.

- S'ha de presentar un certificat d'empresa amb indicació de l'antiguitat i l'adreça exacta del lloc de feina i un informe de vida laboral o equivalent d'una altra mutualitat.

- Els treballadors autònoms que facin feina per compte propi han de presentar, a més de la vida laboral o equivalent d'una altra mutualitat, un certificat, referit al període de presentació de sol·licituds (2022) i als anys 2020 i 2021, de la situació en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).

- En els casos de contractes amb modalitat fixa discontínua, es tindrà en compte, respecte de la relació en vigor, l'antiguitat del primer contracte subscrit amb aquesta modalitat de contracte amb l'empresa i que s'ha d'acreditar documentalment amb un informe de vida laboral.

- Si es produeix un canvi de lloc de treball dins la mateixa zona escolar, es respectarà l'antiguitat del lloc de treball anterior.

En el cas d'adscripcions:

- S'atorgaran els punts per lloc de treball a la persona sol·licitant d'un centre d'origen d'infantil que no ofereixi educació primària si treballa a la zona del centre de destí.

- En el cas de centres d'origen i destí que no es troben a la mateixa zona, en el moment que es produeix el canvi de centre propi de l'adscripció, s'atorgaran els punts per lloc de treball propis de la zona del centre de destí al qual estigui adscrit el centre d'origen del sol·licitant, sempre i quan la persona sol·licitant treballi a la zona del centre d'origen.

3. Renda per capita de la unitat familiar

- Per valorar aquest criteri es tindrà en compte la declaració de la renda de les persones físiques de l'exercici fiscal de 2020.

- Només es valoren els certificats emesos per l'AEAT, que subministrarà directament les dades necessàries a l'Administració educativa, per la qual cosa no s'ha de presentar cap certificat. Tot i això, sí que s'ha de signar l'autorització per a la consulta de les dades subministrades directament per l'AEAT. En cas que la persona interessada no tengui DNI, s'ha de presentar la corresponent declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques en paper.

- Si l'any 2020 la guarda i custòdia era compartida, es consultarà la declaració de la renda d'ambdós progenitors. Si la guarda i custòdia era exclusiva d'un dels dos progenitors i es justifica documentalment aquesta circumstància, només es consultarà la declaració de la renda del progenitor custodi. Si en la sol·licitud només hi consten les dades d'un únic progenitor i no es justifica que aquest tenia la guarda i custòdia en exclusiva, no es valorarà aquest apartat del barem.

- La renda per capita s'obtindrà dividint l'import de la renda disponible de la unitat familiar entre el nombre de membres que la integren.

4. Pares, mares o tutors legals que treballin al centre o al centre adscrit

a) Al centre:

S'entén que l'alumne sol·licitant té el pare, la mare o qualque tutor que treballa al centre quan forma part del personal docent o no docent, ja sigui funcionari públic o treballador amb contracte laboral, adscrit al centre per l'administració competent o acreditat per la inclusió en qualsevol dels seus codis de cotització. Queda exclòs d'aquest concepte el personal d'entitats amb contracte administratiu i de les associacions de mares i pares que prestin serveis al centre.

b) Al centre adscrit:

S'entén que l'alumne sol·licitant té el pare, la mare o qualque tutor que treballa al centre quan forma part del personal docent o no docent, ja sigui funcionari públic o treballador amb contracte laboral, adscrit al centre per l'administració competent o acreditat per la inclusió en qualsevol dels seus codis de cotització. Queda exclòs d'aquest concepte el personal d'entitats amb contracte administratiu i de les associacions de mares i pares que prestin serveis al centre.

S'ha de presentar un certificat expedit pel director del centre adscrit.

5. Pertinença a família nombrosa

- La situació de família nombrosa s'ha d'acreditar mitjançant el títol oficial en vigor expedit a aquest efecte per l'òrgan competent, de conformitat amb el que preveu el Decret 28/2020, de 21 de setembre.

- Sempre que s'autoritzi en la sol·licitud, es consultarà telemàticament el títol de família nombrosa expedit per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (Consell de Mallorca) o pel Departament de Benestar Social (Consell Insular de Menorca) sense necessitat de presentar el document en paper. En el cas d'Eivissa i Formentera, en aquests moments s'ha de presentar el document en paper.

6. Alumnat de part múltiple

S'ha de presentar el llibre de família, certificat de naixement o DNI de l'alumne. Només es pot concedir aquesta puntuació quan l'alumne afectat per aquest criteri opti al mateix centre escolar, curs i nivell educatiu que el seu germà de part múltiple.

7. Família monoparental

Com a conseqüència de l'aprovació de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, la condició de família monoparental s'ha d'acreditar mitjançant el títol oficial en vigor expedit a aquest efecte per l'òrgan competent de conformitat amb el que preveu el Decret 28/2020, de 21 de setembre. En el cas de família monoparental especial, s'atorgarà la puntuació per família nombrosa general (1 punt). En cap cas es pot acumular la puntuació per família nombrosa general i la de família monoparental en aquest apartat.

8. Situació d'acolliment familiar

S'ha de presentar la resolució administrativa de la mesura jurídica o, si no n'hi ha, un certificat, referit al període de presentació de sol·licituds, emès per l'entitat corresponent (Institut Mallorquí d'Afers Socials —IMAS—, Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca, Consell Insular d'Eivissa o Consell Insular de Formentera).

9. Concurrència de discapacitat en l'alumne o en el pare, la mare, algun tutor legal o algun germà

a) Discapacitat de l'alumne:

- Tenen la consideració de persones amb discapacitat les que tenen reconegut un grau de discapacitat igual al 33 % o superior.

- S'ha d'acreditar mitjançant un certificat emès per l'òrgan competent que indiqui el tipus i el grau de discapacitat.

- Sempre que s'autoritzi en la sol·licitud, únicament es consultaran telemàticament els certificats emesos pel Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat i la Dependència de la Conselleria de Serveis Socials i Esports del Govern de les Illes Balears, sense necessitat de presentar el document en paper.

b) Discapacitat del pare, la mare, algun tutor legal o algun germà

- La puntuació d'aquest criteri també es pot obtenir al·legant la situació de família reconstituïda i presentant la documentació prevista en l'apartat II.A.1 d'aquest annex.

- A tots els efectes tenen la consideració de persones amb discapacitat:

  • Les que tenen reconegut un grau de discapacitat igual al 33 % o superior.

  • Els pensionistes de la Seguretat Social per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.

  • Els pensionistes de classes passives de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

- La documentació acreditativa pot ser:

  • Un certificat emès per l'òrgan competent que indiqui el tipus i el grau de discapacitat.

  • Una resolució o certificat expedit per l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO) o l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.

  • Una resolució o certificat de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de reconeixement de la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.

  • Una resolució ministerial de reconeixement de pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

- La puntuació màxima que es pot aconseguir en aquest apartat és d'1 punt.

- Sempre que s'autoritzi en la sol·licitud, únicament es consultaran telemàticament els certificats emesos pel Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat i la Dependència de la Conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears, sense necessitat de presentar el document en paper.

- Per a la consulta telemàtica de la discapacitat d'algun germà, aquest ha de ser menor d'edat i les seves dades han d'estar introduïdes en el GESTIB. En cas contrari, s'ha de presentar el document en paper.

10. Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme

a) Condició de víctima de violència de gènere:

Respecte a les famílies en què la dona o els fills a càrrec han patit violència de gènere (punt 10 dels criteris prioritaris de l'annex 5), s'ha de presentar documentació que justifiqui suficientment la situació de víctima de violència de gènere, com ara:

- Una ordre de protecció a favor de la víctima.

- Una sentència condemnatòria.

- Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l'ordre de protecció.

- Una resolució judicial amb la qual s'hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.

- Un informe de l'administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d'acolliment, o bé un informe de l'Institut Balear de la Dona, l'Oficina de la Dona del Consell Insular d'Eivissa, o de l'òrgan competent del Consell Insular de Menorca o de l'organisme autonòmic competent.

b) Condició de víctima de terrorisme:

S'ha de presentar una resolució administrativa del Ministeri de l'Interior en què es reconegui la indemnització a una víctima de terrorisme o un certificat emès a aquest efecte per part del Ministeri de l'Interior.

11. Condició d'esportista d'alt nivell

La condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment s'ha d'acreditar mitjançant la documentació següent:

- Un certificat expedit pel Consell Superior d'Esports, pel Servei de Planificació i Formació de la Direcció General d'Esports, per la Fundació per a l'Esport Balear o per organisme similar d'una altra comunitat autònoma.

- La resolució publicada en el BOE o en el BOIB que reconegui l'assoliment de la condició d'esportista d'alt nivell o d'alt rendiment.

Criteris complementaris

12. Malaltia crònica de l'alumne

- Únicament es tindran en consideració les malalties cròniques contemplades en l'annex 5 d'aquesta Resolució.

- Per poder aconseguir el punt per aquest criteri s'ha de presentar per part de la família, o de l'alumne si és major d'edat, un certificat mèdic acreditant que alguna d'aquestes circumstàncies les pateix actualment l'alumne objecte de la sol·licitud de plaça escolar (adscripció/admissió).

- L'acreditació s'ha de fer mitjançant un certificat mèdic oficial, en el qual hi ha de constar la identificació del facultatiu, la seva signatura, el núm. de col·legiat, la malaltia que pateix l'alumne i la data d'expedició del certificat (per ser vàlid ha de ser llegible i comprensible). En cas d'al·lèrgia amb risc alt d'anafilaxi només s'ha d'entregar un informe de l'especialista hospitalari.

- Tant el certificat mèdic com l'informe de l'especialista han d'anar acompanyats de la clàusula de protecció de dades convenientment signada, que ha de facilitar el centre educatiu (annex 11 d'aquesta Resolució).

- L'Administració educativa verificarà la validesa del contingut dels certificats mèdics presentats per part de les famílies mitjançant una comissió tècnica de valoració (Salut-Escolarització).

- Les sol·licituds d'admissió han de ser excloses quan es demostri que en l'emissió del certificat mèdic s'han produït irregularitats o les dades han estat falsejades. Posteriorment, prèvia instrucció i resolució del corresponent procediment, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres atorgarà, en el seu cas, a l'alumne, una plaça d'ofici allà on quedin vacants.

13. Mobilitat forçosa de la unitat familiar

- La puntuació d'aquest criteri també es pot obtenir al·legant la situació de família reconstituïda i presentant la documentació prevista en l'apartat II.A.1 d'aquest annex.

- La mobilitat forçosa per causes laborals s'ha d'acreditar mitjançant un informe de vida laboral o equivalent d'una altra mutualitat, a més d'un certificat o carta emesa per l'empresa en la qual es notifiqui el trasllat.

- Només es pot al·legar el trasllat forçós per motius laborals si aquest es produeix amb posterioritat a la finalització del període de sol·licitud de places del curs anterior (2021-2022).

- Es considera mobilitat forçosa del treballador, tant la del treballador que ve de fora (territori nacional o l'estranger) a treballar a les Illes Balears, com la que es dona entre les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera o la que es dona entre municipis d'una mateixa illa.

- També es pot acreditar la mobilitat forçosa per motius mèdics, la qual s'ha de justificar mitjançant un informe mèdic en què hi consti el tractament a seguir que requereix el canvi de domicili, així com documentació que acrediti el nou domicili.

14. Famílies en risc social

- Respecte a les famílies amb menors d'edat que han estat objecte de declaració de risc per part de l'Administració (punt 14.a dels criteris complementaris de l'annex 5), s'ha d'acreditar, segons els casos, o bé a través de la resolució administrativa de declaració de risc de l'òrgan competent en matèria d'actuacions de risc (consell insular respectiu o organisme autonòmic competent), o bé mitjançant el conveni d'intervenció social i educatiu familiar entre la família del menor d'edat i els serveis socials del municipi. Per a la valoració d'aquesta situació, la documentació acreditativa d'aquest apartat ha de ser posterior al dia 29 de maig de 2019, data en què va entrar en vigor la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears.

- Respecte a les famílies en les quals es produeixi un retorn posterior a mesures administratives de protecció (punt 14.b) dels criteris complementaris de l'annex 5), s'ha d'acreditar a través de la resolució o certificat, vigent en la data de presentació, de l'òrgan competent en matèria de menors del consell insular respectiu o de l'organisme autonòmic competent.

- Pel que fa a les famílies en les quals hi ha menors respecte als quals s'han adoptat mesures de justícia juvenil (punt 14.c) dels criteris complementaris de l'annex 5), s'ha d'acreditar a través de la resolució o d'un certificat, vigent en la data de presentació, del Servei d'Execució de Mesures de Justícia Juvenil de la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies del Govern de les Illes Balears o de l'organisme autonòmic competent.

15. Famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat

S'ha de presentar una resolució o certificat vigent en la data de presentació en què es reconegui la situació de discapacitat o dependència, respectivament, de la Direcció General d'Atenció a la Dependència del Govern de les Illes Balears o de l'organisme autonòmic competent. En el cas que el document aportat sigui un certificat, el sol·licitant, a més, ha d'aportar un certificat d'empadronament per tal de justificar que el cuidador i la persona amb discapacitat conviuen.

16. Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial

- En relació amb la renda social garantida, el complement de les rendes de les Illes Balears a les pensions no contributives (PNC) i la renda d'emancipació de joves, correspon a la Direcció General de Serveis Socials del Govern de les Illes Balears o a l'organisme autonòmic competent l'expedició de la resolució o d'un certificat vigent en la data de presentació que confirmi que la persona interessada rep aquests diners. També es pot acreditar la percepció d'aquestes prestacions econòmiques amb la corresponent resolució i un justificant de l'ingrés bancari o equivalent efectuat durant l'any 2022.

- Pel que fa a les prestacions econòmiques de dret de concurrència i les prestacions econòmiques d'urgència social, correspon als consell insulars o als ajuntaments o a l'organisme autonòmic competent concedir-la i expedir la resolució o un certificat vigent en la data de presentació que confirmi que la persona interessada rep aquests diners. També es pot acreditar la percepció d'aquestes prestacions econòmiques amb la corresponent resolució i un justificant de l'ingrés bancari o equivalent efectuat durant l'any 2022.

- Correspon al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) la concessió del subsidi d'ocupació. L'Administració educativa rebrà per via telemàtica les dades del SEPE i de les altres administracions que han de confirmar que aquesta prestació econòmica és l'únic ingrés de la unitat familiar. Per tant, no s'ha de presentar cap certificat.

- En relació amb la percepció de l'ingrés mínim vital, correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social concedir-lo i és necessari que la persona interessada aporti la documentació (resolució o certificat) que acrediti fefaentment la percepció d'aquesta prestació.

- Sempre que s'autoritzi en la sol·licitud, es consultarà telemàticament la percepció d'aquestes prestacions a través del Registre públic de prestacions socials, sense necessitat de presentar el document en paper.

17. Altres circumstàncies rellevants apreciades justificadament per l'òrgan competent del centre (criteris de centre)

Per justificar el fet d'haver estat escolaritzat en una escoleta de titularitat pública (EI) o en una escoleta de primer cicle d'educació infantil privada autoritzada (CEI):

- Les escoletes autoritzades figuren en l'oferta educativa que cada any publica la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

A l'efecte d'aconseguir la puntuació per aquest criteri, s'ha d'acreditar una escolarització mínima de quatre mesos dins el curs acadèmic 2021-2022.

 

ANNEX 7

Aclariments sobre els canvis de centre educatiu fora de termini

1. L'alumnat que sol·liciti plaça escolar durant el curs fora del període de sol·licitud de plaça per no estar escolaritzat dins el sistema públic educatiu de les Illes Balears, serà escolaritzat a través de l'oficina d'escolarització corresponent, la qual respectarà el centre triat per la família sempre que hi hagi places disponibles, i garantirà sempre una adequada i equilibrada distribució entre els centres escolars de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE).

2. De la mateixa manera, l'alumnat que sol·liciti un canvi de centre motivat per canvi de domicili familiar a un altre municipi o zona d'escolarització, o per altra causa familiar degudament justificada, serà escolaritzat a través de l'oficina d'escolarització corresponent, prèvia acreditació documental dels motius al·legats.

L'escolarització respectarà el centre triat per la família sempre que hi hagi places disponibles en aquell moment dins la seva zona d'escolarització, zona limítrofa o dins el municipi, garantint sempre una adequada i equilibrada distribució entre els centres escolars de l'alumnat amb NESE.

3. Quan un alumne sol·liciti un canvi de centre durant el curs escolar motivat per un cas d'assetjament escolar, relacionat amb actes de violència de gènere, o per discapacitat sobrevinguda de qualsevol membre de la família o circumstàncies familiars rellevants, l'Administració educativa li atorgarà una nova plaça escolar, condicionada a l'existència de vacants, prèvia acreditació documental dels motius al·legats. Aquests casos tindran la consideració de canvi extraordinari de centre atesa la naturalesa excepcional de les causes que el justifiquen.

La persona que sol·liciti un canvi de centre motivat per actes de violència de gènere ha de:

a) Presentar algun dels documents prevists en el punt 10.a), dels criteris prioritaris, de l'apartat II de l'annex 6 d'aquesta Resolució.

b) Presentar el nou certificat d'empadronament de l'alumnat afectat per actes de violència de gènere.

Quan les circumstàncies al·legades estiguin relacionades amb aspectes interns del centre, el Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions demanarà un informe al Departament d'Inspecció Educativa per poder actuar en la resolució del cas.

4. La valoració d'alumnat amb NESE procedent d'altres comunitats o altres països sense valoració, s'ha de realitzar per part dels serveis d'orientació competents al centre on s'ha escolaritzat en primera opció o dels orientadors adscrits al Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions.

5. Per sol·licitar el canvi de centre, s'ha de tenir en compte el següent:

- La sol·licitud, en qualsevol cas, ha d'anar acompanyada de la documentació acreditativa dels motius al·legats.

- En el cas que el centre d'origen no estigui introduït en el GESTIB, s'ha de presentar algun document que indiqui el nivell educatiu a cursar.

- En els casos en què, per força major o per una situació excepcional, no es pugui aportar aquest document, la persona interessada podrà fer una declaració responsable per agilitzar els tràmits administratius, sense perjudici d'haver de presentar a posteriori la documentació requerida. La declaració responsable té plena validesa legal i, per tant, se'n poden derivar responsabilitats administratives, com ara la revocació del canvi de centre adjudicat.

- En cas d'alumnes menors d'edat, la sol·licitud ha d'estar signada pels tutors que ostenten la pàtria potestat. En cas que aquesta només recaigui sobre un tutor, s'ha de presentar el document justificatiu d'aquesta circumstància.

- Si la pàtria potestat recau sobre els dos tutors, la sol·licitud ha d'estar signada per ambdós. En cas que no sigui possible aconseguir la signatura del segon tutor, caldrà presentar alguna documentació justificativa dels motius o, excepcionalment, una declaració responsable signada pel primer tutor al·legant els motius rellevants d'aquesta omissió.

6. No s'acceptarà cap sol·licitud de canvi de centre que es basi en el projecte educatiu del centre o en els resultats acadèmics de l'alumne.

7. L'alumne amb plaça escolar per cursar un grau bàsic de formació professional que presenti una sol·licitud de canvi extraordinari de centre, haurà de reingressar al centre escolar de procedència en l'etapa d'educació secundària obligatòria si té  vacants, llevat que existeixi una causa justificada degudament acreditada que aconselli el contrari.

 

ANNEX 8

Relació de centres d'educació especial i criteris per als ensenyaments d'educació especial i per als programes de transició a la vida adulta

Relació de centres d'educació especial

Illa de Mallorca

Centre Públic d'educació especial

07004023

CEE Son Ferriol

Av. del Cid, 581, Son Ferriol, Palma

Zona única per a tota l'illa

Centres concertats d'educació especial

07008326

CCEE Juan XXIII

C. de Menorca, 55,Inca

07005891

CCEE Joan Mesquida

C. des Canyar, s/n, Manacor

07006779

CCEE Pinyol Vermell

Ctra. Vella de Bunyola, km 8,1, es Pont d'Inca, Marratxí

07006469

CCEE Princesa de Asturias

Ctra. de Palma a Alcúdia, km 7,5, es Pla de na Tesa, Marratxí

07004308

CCEE La Purísima

(centre d'educació especial per a infants sords)

C. de Sevilla, 19, sa Vileta, Palma

07003973

CCEE Mater Misericordiae

C. de Francesc Julià, 57, Palma

07015525

CCEE Quatre per Quatre

C. de Ca naTavernera, 13-14, Palma

Illa d 'Eivissa

Centres concertats d'educació especial

07015616

CCEE Quatre per Quatre

C. de Madrid, 64, baixos (local 6), Eivissa

07015604

CCEE Sant Josep

Av. dels Cubells, 18, Sant Josep de sa Talaia

Criteris per als ensenyaments d'educació especial i per als programes de transició a la vida adulta (TVA)

Els programes de formació per a la transició a la vida adulta (TVA) conformen l'oferta educativa dels centres d'educació especial quan finalitza l'educació bàsica i pretenen promoure el major grau possible d'autonomia personal i d'inserció social.

Aquests programes estan destinats a l'alumnat que ha complert els setze anys d'edat i ha cursat l'ensenyament bàsic en un centre d'educació especial amb adaptacions molt significatives del currículum en totes les àrees, i al que ha complert el requisit d'edat i té unes necessitats educatives especials que aconsellen que la continuïtat del seu procés formatiu es dugui a terme mitjançant aquests programes.

Els centres d'educació especial han de promoure i afavorir que l'alumnat que cursa l'àmbit d'orientació i formació laboral faci pràctiques als centres de treball pertinents. S'han de tenir en compte els aspectes següents:

- El grau de discapacitat acreditat ha de ser d'un 33 % o superior i a la sol·licitud d'admissió s'hi ha d'adjuntar un dictamen d'escolarització emès pels equips d'orientació educativa i psicopedagògica o pel departament d'orientació i/o un certificat oficial que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que presenta l'alumne, expedit per un organisme oficial competent en matèria de serveis socials.

- Si hi ha més demanda que oferta, es prioritzarà l'alumnat de més edat (divuit anys, disset anys i setze anys).

Matriculació en la modalitat d'escolarització combinada en les etapes d'educació especial infantil (EEI, de 3 a 6 anys) i educació especial bàsica (EEB, de 6 a 16 anys)

En el cas de l'alumnat que inicia la modalitat d'escolarització combinada, i continua matriculat al centre ordinari, s'ha de presentar la sol·licitud d'admissió al centre d'educació especial perquè es pugui aplicar el barem corresponent.

En el cas de l'alumnat que inicia la modalitat d'escolarització combinada a 4t d'EI, s'ha de presentar la sol·licitud d'admissió als dos centres (al centre ordinari i al centre d'educació especial) perquè es tengui constància d'aquesta circumstància i es pugui aplicar el barem als dos centres.

En el cas de l'alumnat que canvia de centre ordinari i, a la vegada, inicia una modalitat d'escolarització combinada, s'ha de presentar la sol·licitud als dos centres (a l'ordinari i al centre d'educació especial) perquè es pugui aplicar el barem als dos centres.

En el cas de l'alumnat que el curs actual està en la modalitat d'escolarització combinada i canvia de dies i/o passa a la modalitat d'escolarització completa al mateix centre, no s'ha de fer el procés de sol·licitud d'admissió. Sí que s'ha de presentar el full d'anamnesi, en el període corresponent, perquè quedi constància de les necessitats actuals i de la proposta que es fa des dels serveis d'orientació.

La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa podrà autoritzar la petició d'oferta diferenciada d'aules ASCE als centres que així ho sol·licitin. En el procés d'admissió d'educació especial, la baremació es farà tenint en compte el lloc on es troba l'aula sol·licitada.

Barem de puntuació per a l'admissió als centres d'educació especial (CEE) per a les etapes d'EEI i d'EEB

Requisit

Puntuació

Discapacitat intel·lectual greu

19

Discapacitat intel·lectual moderada

15

Discapacitat intel·lectual lleu

2

Escolarització completa

4

Escolarització combinada

2

Repetició en etapes anteriors

1

En el cas de l'educació especial, si es produeix un empat, aquest s'ha de dirimir segons la major puntuació obtinguda en aquests criteris tot comparant-los un a un i en l'ordre que apareixen en aquest annex. Si una vegada fet això encara persistís l'empat, es dirimirà atenent l'ordre dels criteris de desempat que apareixen en l'annex 5 d'aquesta Resolució.

Documentació acreditativa

La documentació acreditativa que s'ha de presentar és:

- Dictamen d'escolarització complet.

- Certificat de discapacitat, si se'n disposa.

Aquests criteris específics aporten puntuació que se suma a la puntuació obtinguda pels alumnes d'acord amb l'annex 5.

 

ANNEX 9

Normes sobre la tramitació telemàtica del procediment d'adscripció el curs 2022-2023

 

Primera

Característiques generals

Els centres escolars poden recordar als participants que, en el procés d'adscripció de l'alumnat matriculat a centres d'adscripció múltiple en els ensenyaments d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat per al curs escolar 2022-2023, la tramitació telemàtica del procediment és el mitjà preferent en les condicions actuals. La sol·licitud telemàtica es durà a terme per mitjà de la plataforma informàtica de l'administració digital del Govern de les Illes Balears, al següents enllaços: https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/solalicitudtramit_telematic_adscripcia/.

Per poder iniciar la sol·licitud hi ha diversos procediments:

- Utilitzant el sistema d'identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.

- Utilitzant el codi d'usuari del GESTIB o l'usuari CAIB.

- Creant un tràmit anònim (dades personals).

Cal aclarir que amb el sistema de Cl@ve es podran utilitzar diferents mètodes d'identificació, com Cl@ve Permanent, Cl@ve PIN, el DNIe activat o qualsevol altre certificat electrònic vinculat amb el sistema Cl@ve. Per ampliar la informació al respecte, vegeu el següent enllaç: https://clave.gob.es/clave_Home/ca/clave/funcionalidad.html.

No obstant això, els usuaris poden optar per dur a terme la tramitació del procediment de manera presencial i amb cita prèvia, amb les mesures de distanciament individual i col·lectiu, d'higiene i de protecció que estableixin els protocols sanitaris i de prevenció.

Segona

Tramitació telemàtica del procediment

La sol·licitud presentada telemàticament per part del pare, mare o tutor implica necessàriament que té l'autorització de l'altre progenitor per fer el tràmit telemàtic. Per tant, haurà d'aportar, quan sigui requerit, la justificació corresponent, llevat que pugui presentar una declaració responsable en els casos que es determinen en la sol·licitud i es justifiqui documentalment.

Atès que el tràmit es pot fer més d'una vegada, en el cas que un mateix centre rebi més d'una sol·licitud de la mateixa persona, es prendrà com a vàlida la darrera que s'hagi rebut. En el cas que s'enviï una segona sol·licitud a un centre diferent, el sol·licitant haurà de comunicar per correu electrònic l'anul·lació del tràmit telemàtic anterior al centre descartat dins el termini de presentació de sol·licituds. En aquest darrer cas, els centres escolars han de confirmar al sol·licitant, per la mateixa via, la recepció i el contingut del correu electrònic de comunicació.

La presentació per part d'un sol·licitant de dos o més tràmits electrònics en centres diferents s'entendrà com a desistiment de la plaça o les places sol·licitades i donarà lloc a la posterior adjudicació d'una plaça escolar d'ofici per part de l'oficina d'escolarització en funció de les vacants disponibles, excepte que el sol·licitant hagi comunicat al centre descartat l'anul·lació del tràmit anterior dins termini.

Una vegada s'hagi presentat la sol·licitud, si la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades no pot ser consultada per part de l'administració, s'haurà de presentar al centre d'origen d'adscripció.

Els resultats en els processos d'adscripció als centres docents sostinguts amb fons públics es comunicaran a través de la web del Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, en l'apartat «Consulta Resultat del Procés»: http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/consulta_resultat_del_proces-25569/ per als ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial.

La formulació de reclamacions a les llistes de puntuació provisional es realitzarà preferentment per mitjans electrònics en la següent pàgina web del Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions:

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/solalicitudtramit_telematic_adscripcia/.

Tercera

No adquisició dels drets de prioritat

En els ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial, la realització de les actuacions següents implicarà la no adquisició dels drets de prioritat que puguin correspondre al sol·licitant i, en conseqüència, s'adjudicarà una plaça d'ofici, en funció de les vacants disponibles:

- Presentar una sol·licitud o una declaració responsable amb dades falses o contràries a la legalitat.

- La realització injustificada i abusiva dels tràmits telemàtics de sol·licitud d'adscripció.

 

Quarta

Precisions als usuaris i als centres escolars sobre el procediment d'adscripció

Els centres d'adscripció múltiple, en què els alumnes poden triar entre diversos centres per continuar els estudis, han de tenir en compte les següents pautes d'actuació:

a) Informació telefònica i telemàtica prèvia

Tots els centres amb adscripció múltiple han de contactar telefònicament o per via telemàtica, amb l'antelació necessària, amb les famílies dels alumnes que participen en el procés d'adscripció. Aquests centres han de dur un registre per confirmar quan i com s'ha contactat amb cada família. Els han de recordar que si no es fa el tràmit se'ls adjudicarà una plaça d'ofici entre els centres als quals opten per adscripció.

A més d'informar les famílies respecte al procediment en general i les opcions que tenen, els centres han d'informar els participants que:

- La tramitació telemàtica és el mitjà preferent en les condicions actuals. S'ha de fer especial menció al fet que aquesta manera és la més adequada i segura per participar en el procés a causa de la situació sanitària actual.

- S'ha de recomanar a les famílies que si no són usuaris del GESTIB hi sol·licitin l'accés al seu centre actual per poder dur a terme el tràmit de manera telemàtica.

- L'atenció als usuaris es farà per via telefònica i telemàtica (per exemple, per correu electrònic, i en aquest cas es guardarà una còpia de l'arxiu). En els casos en què els usuaris s'hagin de desplaçar al centre, ho faran a través d'un sistema de cita prèvia, que gestionarà directament cada centre.

b) Actuacions dels centres en funció del tràmit telemàtic de l'usuari

Segons la manera d'accedir al tràmit telemàtic que ha fet l'usuari, el centre ha d'actuar de la següent manera:

1r. Tràmit amb Cl@ve o usuari CAIB o GESTIB (d'ara endavant, sistema autenticat)

El centre ha de recuperar aquests tràmits immediatament. L'usuari només es posarà en contacte amb el centre en el cas que hagi de presentar documentació que no es pugui consultar telemàticament. Si no ha de presentar cap tipus de documentació, la sol·licitud ja està registrada i no s'ha d'anar al centre. Per aquest motiu és molt important que el centre dugui un control a temps real de les entrades telemàtiques.

S'ha de tenir en compte que un mateix usuari pot fer més d'un tràmit. Si ja hi ha un tràmit convertit en sol·licitud i l'usuari en fa un de nou, el centre ha de donar de baixa l'anterior tràmit ja convertit en sol·licitud i substituir-lo pel nou. El darrer tràmit és sempre el que té validesa.

2n. Tràmit anònim

Aquest sistema està pendent de validació per part del centre, el qual no ha de recuperar el tràmit fins que l'usuari acudeixi al centre. Per això, l'usuari s'ha de posar en contacte amb el centre per determinar el dia i l'hora en què hi podrà lliurar presencialment la documentació. Quan sigui al centre, s'ha de recuperar el tràmit i imprimir el rebut de sol·licitud, en què hi haurà les dades més significatives i les referències al tràmit prèviament realitzat, per tal que el sol·licitant el pugui signar. Si al final del darrer dia l'usuari no s'ha posat en contacte amb el centre, tots els tràmits anònims s'han de rebutjar.

c) Compareixença dels usuaris amb cita prèvia als centres

En els casos 2n, 3r i 4t següents, quan els centres concertin la cita prèvia, insistiran que hi acudeixin els dos progenitors per tal de signar la sol·licitud o, en el cas que només n'hi pugui acudir un, que aporti una autorització signada del tutor absent o la documentació a què fa referència la no necessitat del vistiplau de l'altre progenitor o tutor segons s'assenyala més endavant.

Els usuaris podran personar-se en el centre sempre a través d'un sistema de cita prèvia:

1r. Quan s'hagi fet el tràmit pel sistema autenticat i s'hagi d'aportar documentació justificativa que l'Administració no pugui consultar telemàticament

La persona interessada haurà hagut d'imprimir prèviament el justificant de la sol·licitud. Si no el pot imprimir, una vegada que el centre hagi convertit el tràmit en sol·licitud, el centre imprimirà un rebut de lliurament de documentació que haurà de signar la persona interessada.

2n. Quan s'hagi emplenat el sistema de tràmit anònim, per tal de signar-lo

L'usuari prèviament haurà hagut d'imprimir el justificant de la sol·licitud. Si no el pot imprimir en el moment de fer el tràmit, una vegada que el centre hagi convertit el tràmit en sol·licitud, podrà imprimir un rebut que haurà de signar la persona interessada.

3r. Quan no s'hagi pogut dur a terme el tràmit telemàticament, tot i rebre el suport telefònic i telemàtic per part dels centres

En aquest cas, els centres ajudaran l'usuari a fer el tràmit segons el sistema anònim, o, excepcionalment, a emplenar la sol·licitud en paper al centre.

4t. Quan no es disposi de DNI o NIE

En aquest cas, els centres ajudaran l'usuari a emplenar la sol·licitud en paper.

En tots aquests casos, el centre ha de concertar una cita prèvia amb els usuaris i estipular un marge de com a mínim quinze minuts entre cada família. També haurà de recordar la necessitat de respectar l'horari assignat i l'obligatorietat d'acudir a la cita amb mascareta de protecció i recomanar que portin un bolígraf de casa.

d) Recomanacions sanitàries

En els casos assenyalats en la lletra anterior, per tal de garantir l'eficàcia dels elements de protecció (mascaretes, mampares), el centre haurà de seguir les següents recomanacions:

- Si l'espai de la secretaria del centre no permet mantenir el distanciament de seguretat per dur a terme aquesta tasca, s'haurà d'habilitar un espai independent amb la capacitat suficient que disposi de ventilació.

- Caldrà tenir a l'abast de les famílies solució hidroalcohòlica, que s'haurà d'aplicar abans de començar l'intercanvi de la documentació.

- Serà recomanable que hi assisteixin només els progenitors. No hi podran assistir usuaris simptomàtics d'infecció respiratòria aguda.

- S'ha de netejar periòdicament la mampara, la superfície de la taula i el material d'ús compartit amb solució diluïda d'aigua i lleixiu o amb alcohol de més de 70 graus.

- S'ha d'utilitzar mascareta.

- S'han de delimitar els espais amb vinils adhesius o altres mesures per senyalitzar la distància de seguretat.

- Serà necessari indicar amb diferents cartells la ubicació del punt o punts d'atenció a les famílies i les pautes bàsiques de seguretat. Si hi ha més d'un punt d'atenció la distribució ha de ser prou clara.

e) Règim específic en les compareixences

En els casos esmentats en la lletra c), el centre ha de tenir en compte les següents pautes prèvies:

- Ha de comprovar, en tots els casos, la documentació i identitat dels sol·licitants.

- Ha de requerir al sol·licitant que, si és el cas, aporti en el mateix moment:

1r. La documentació relativa a la no necessitat del vistiplau per part de l'altre progenitor o tutor, segons indica aquesta Resolució.

2n. La documentació justificativa dels criteris d'adscripció que no es pugui consultar telemàticament, segons indica aquesta Resolució.

f) Comprovant o rebut del tràmit per part dels centres

Per als casos en què la sol·licitud s'hagi de fer presencialment, el centre ha d'entregar-ne un comprovant:

- Si ha ajudat el sol·licitant a fer un tràmit anònim, el centre ha d'imprimir el rebut de sol·licitud en què hi haurà les dades més significatives i referències al tràmit prèviament realitzat, per tal que el sol·licitant el pugui signar.

- Si ha ajudat el sol·licitant, o sol·licitants, a fer una sol·licitud en paper, una vegada que estigui signada, el centre hi haurà de posar el segell i la data i lliurar una fotocòpia de la sol·licitud.

g) Consulta del resultat

Una vegada realitzada la sol·licitud, i independentment de la forma en què es va presentar, la continuació del procediment es farà de manera preferentment telemàtica.

La consulta, amb caràcter individual, de la puntuació provisional i, posteriorment, del resultat definitiu del procés es farà a través de la pàgina web del Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/consulta_resultat_del_proces-25569/). L'usuari, sempre i quan no hagi renunciat a la consulta en línia, podrà consultar el resultat de la seva sol·licitud. Per això introduirà a la casella corresponent el seu DNI o NIE i la data de naixement de l'alumne. No obstant l'anterior, els centres també facilitaran la informació relativa als resultats a aquells usuaris que no puguin accedir-hi. Els centres poden publicar en la seva web la versió publicable de les llistes provisionals de puntuació i les llistes definitives.

h) Reclamacions

La formulació de reclamacions a les llistes de puntuació provisional es realitzarà preferentment per mitjans electrònics a través de la següent pàgina web del Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions:

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/solalicitudtramit_telematic_adscripcia/.

Podran fer servir aquest sistema els usuaris autenticats, encara que si hi han d'adjuntar documentació complementària, l'hauran de presentar al centre amb cita prèvia.

No obstant això, amb caràcter excepcional es podrà presentar presencialment una reclamació (en paper o pels mitjans telemàtics del centre) quan el sol·licitant hagi realitzat el tràmit de manera anònima o la sol·licitud presencialment, o quan el centre consideri que és oportú admetre-la en funció de les circumstàncies personals del sol·licitant. Per a gestionar aquestes reclamacions, el sol·licitant ha de demanar cita prèvia i en la seva tramitació s'han de seguir les recomanacions que preveu la lletra d).

h) Responsabilitat en el procés telemàtic d'adscripció

Els centres han d'informar els sol·licitants que la cooperació o assistència en la realització de tràmits telemàtics pels òrgans col·laboradors no altera el règim de responsabilitat de les sol·licituds, que s'entenen imputables als participants en el procés.

L'assistència o cooperació tècnica no implica el deure en l'assessorament jurídic o legal al sol·licitant, més enllà de l'orientació o informació general sobre el procediment.

  

ANNEX 10

Normes sobre la tramitació telemàtica del procediment d'admissió en el curs 2022-2023

 

Primera

Característiques generals

Els centres escolars poden recordar als participants que, en el procés d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat per al curs escolar 2022-2023, la tramitació telemàtica del procediment és el mitjà preferent en les condicions actuals. Les sol·licituds adreçades als centres d'educació especial es duran a terme presencialment amb cita prèvia. La sol·licitud telemàtica es durà a terme per mitjà de la plataforma informàtica de l'administració digital del Govern de les Illes Balears, als següents enllaços:

- EI/EP/ESO: https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/solalicitudtramit_telematic_admissia_eiepeso/.

- Batxillerat: http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/sollicituds-4534/.

Per poder iniciar la sol·licitud hi ha diversos procediments:

- Utilitzant el sistema d'identitat electrònica per a les administracions: Cl@ve.

- Utilitzant el codi d'usuari del GESTIB o l'usuari CAIB.

- Creant un tràmit anònim (dades personals).

Cal aclarir que amb el sistema de Cl@ve es podran utilitzar diferents mètodes d'identificació, com Cl@ve Permanent, Cl@ve PIN, el DNIe activat o qualsevol altre certificat electrònic vinculat amb el sistema Cl@ve; per ampliar la informació al respecte, vegeu el següent enllaç: https://clave.gob.es/clave_Home/ca/clave/funcionalidad.html.

No obstant això, els usuaris poden optar per dur a terme la tramitació del procediment de manera presencial i amb cita prèvia, amb les mesures de distanciament individual i col·lectiu, d'higiene i de protecció que estableixen els protocols sanitaris i de prevenció.

Segona

Tramitació telemàtica del procediment

La sol·licitud presentada telemàticament per part del pare, mare o tutor implica necessàriament que té l'autorització de l'altre progenitor per fer el tràmit telemàtic i haurà d'aportar, quan sigui requerit, la justificació corresponent, excepte que es pugui presentar una declaració responsable en els casos que es determinen en la sol·licitud i es justifiqui documentalment.

Atès que el tràmit es pot fer més d'una vegada, en el cas que un mateix centre rebi més d'una sol·licitud de la mateixa persona, es prendrà com a vàlida la darrera que s'hagi rebut. En el cas que s'enviï una segona sol·licitud a un centre diferent, el sol·licitant haurà de comunicar per correu electrònic l'anul·lació del tràmit telemàtic anterior al centre descartat dins termini. En aquest darrer cas, els centres escolars han de confirmar al sol·licitant, per la mateixa via, la recepció i el contingut del correu electrònic de comunicació.

La presentació per part d'un sol·licitant de dos o més tràmits electrònics en centres diferents s'entendrà com al desistiment de la plaça o les places sol·licitades i donarà lloc a la posterior adjudicació d'una plaça escolar d'ofici per part de l'oficina d'escolarització en funció de les vacants disponibles, excepte que el sol·licitant hagi comunicat al centre descartat l'anul·lació del tràmit anterior dins termini.

Una vegada s'hagi presentat la sol·licitud, si la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades no pot ser consultada per part de l'Administració, s'haurà de presentar al centre triat en primer lloc.

Els resultats en els processos d'admissió als centres docents sostinguts amb fons públics es comunicaran a través de la pàgina web del Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, en l'apartat «Consulta Resultat del Procés»: http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/consulta_resultat_del_proces-25569/ per als ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial.

La formulació de reclamacions a les llistes de puntuació provisional es realitzarà preferentment per mitjans electrònics a través de la següent pàgina web del Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions:

- EI/EP/ESO: https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/solalicitudtramit_telematic_admissia_eiepeso/.

- Batxillerat: http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/sollicituds-4534/.

 

Tercera

No adquisició dels drets de prioritat

En els ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial, la realització de les actuacions següents implicarà la no adquisició dels drets de prioritat que puguin correspondre al sol·licitant i, en conseqüència, s'adjudicarà una plaça d'ofici, en funció de les vacants disponibles:

- Presentar una sol·licitud o una declaració responsable amb dades falses o contràries a la legalitat.

- La realització injustificada i abusiva dels tràmits telemàtics de sol·licitud d'admissió.

 

Quarta

Precisions als usuaris i als centres escolars sobre el procediment d'admissió

a) Informació telefònica i telemàtica prèvia

Els centres han de publicar, en la seva pàgina web, el nombre de vacants de què disposen a cada nivell educatiu amb anterioritat a l'inici del període de presentació de sol·licituds i fins a l'acabament d'aquest.

A més, informaran els participants que:

- La tramitació telemàtica és el mitjà preferent en les condicions actuals. S'ha de fer especial menció al fet que aquesta manera és la més adequada i segura per participar en el procés a causa de la situació sanitària actual.

- En el cas de canvi de centre, s'ha de recomanar a les famílies que si no són usuàries del GESTIB hi sol·liciten l'accés al seu centre actual per poder dur a terme el tràmit de manera telemàtica.

- L'atenció als usuaris es farà per via telefònica i telemàtica (com per exemple per correu electrònic, en aquest cas es guardarà una còpia de l'arxiu). En els casos en què els usuaris s'hagin de desplaçar al centre, ho faran a través d'un sistema de cita prèvia, que gestionarà directament cada centre.

b) Actuacions dels centres en funció del tràmit telemàtic de l'usuari

Segons la manera d'accedir al tràmit telemàtic que ha fet l'usuari, el centre ha d'actuar de la següent manera:

1r. Tràmit amb Cl@ve o usuari CAIB o GESTIB (d'ara endavant, sistema autenticat)

El centre ha de recuperar aquests tràmits immediatament. L'usuari només es posarà en contacte amb el centre en el cas que hagi de presentar documentació que no es pugui consultar telemàticament. Si no ha de presentar cap tipus de documentació, la sol·licitud ja està registrada i no s'ha d'anar al centre. Per aquest motiu és molt important que el centre dugui un control a temps real de les entrades telemàtiques.

S'ha de tenir en compte que un mateix usuari pot fer més d'un tràmit. Si ja hi ha un tràmit convertit en sol·licitud i l'usuari en fa un de nou, el centre ha de donar de baixa l'anterior tràmit ja convertit en sol·licitud i substituir-lo pel nou. El darrer tràmit és sempre el que té validesa.

2n. Tràmit anònim

Aquest sistema està pendent de validació per part del centre, el qual no ha de recuperar el tràmit fins que l'usuari acudeixi al centre. Per això, l'usuari s'ha de posar en contacte amb el centre per determinar el dia i l'hora en què hi podrà lliurar presencialment la documentació. Quan sigui al centre, s'ha de recuperar el tràmit i imprimir el rebut de sol·licitud, en què hi haurà les dades més significatives i les referències al tràmit prèviament realitzat, per tal que el sol·licitant el pugui signar. Si al final del darrer dia l'usuari no s'ha posat en contacte amb el centre, tots els tràmits anònims s'han de rebutjar.

c) Compareixença dels usuaris en els centres amb cita prèvia

En els casos 2n, 3r i 4t següents, quan els centres concertin la cita prèvia, insistiran que hi acudeixin els dos progenitors per tal de signar la sol·licitud o, en el cas que només n'hi pugui acudir un, que aporti una autorització signada del tutor absent o la documentació a què fa referència la no necessitat del vistiplau de l'altre progenitor o tutor segons s'assenyala més endavant.

Els usuaris podran personar-se en el centre sempre a través d'un sistema de cita prèvia:

1r. Quan s'hagi fet el tràmit pel sistema autenticat i s'hagi d'aportar documentació justificativa que l'Administració no pugui consultar telemàticament

La persona interessada haurà hagut d'imprimir prèviament el justificant de la sol·licitud. Si no el pot imprimir, una vegada que el centre hagi convertit el tràmit en sol·licitud, el centre imprimirà un rebut de lliurament de documentació que haurà de signar la persona interessada.

2n. Quan s'hagi emplenat el sistema de tràmit anònim, per tal de signar-lo

L'usuari prèviament haurà hagut d'imprimir el justificant de la sol·licitud. Si no el pot imprimir en el moment de fer el tràmit, una vegada que el centre hagi convertit el tràmit en sol·licitud, podrà imprimir un rebut que haurà de signar la persona interessada.

3r. Quan no s'hagi pogut dur a terme el tràmit telemàticament, tot i rebre el suport telefònic i telemàtic per part dels centres

En aquest cas, els centres ajudaran l'usuari a fer el tràmit segons el sistema anònim, o, excepcionalment, a emplenar la sol·licitud en paper al centre.

4t. Quan no es disposi de DNI o NIE

En aquest cas, els centres ajudaran l'usuari a emplenar la sol·licitud en paper.

En tots aquests casos, el centre ha de concertar una cita prèvia amb els usuaris i estipular un marge de com a mínim quinze minuts entre cada família. També haurà de recordar la necessitat de respectar l'horari assignat i l'obligatorietat d'acudir a la cita amb mascareta de protecció i recomanar que portin un bolígraf de casa.

d) Recomanacions sanitàries

En els casos assenyalats en el punt anterior, per tal de garantir l'eficàcia dels elements de protecció (mascaretes, mampares), el centre haurà de seguir les següents recomanacions:

- Si l'espai de la secretaria del centre no permet mantenir el distanciament de seguretat per dur a terme aquesta tasca, s'haurà d'habilitar un espai independent amb la capacitat suficient que disposi de ventilació.

- Caldrà tenir a l'abast de les famílies solució hidroalcohòlica, que s'haurà d'aplicar abans de començar l'intercanvi de la documentació.

- Serà recomanable que hi assisteixin només els progenitors. No hi podran assistir usuaris simptomàtics d'infecció respiratòria aguda.

- S'ha de netejar periòdicament la mampara, la superfície de la taula i el material d'ús compartit amb solució diluïda d'aigua i lleixiu o amb alcohol de més de 70 graus.

- S'ha d'usar mascareta.

- S'han de delimitar els espais amb vinils adhesius o altres mesures per senyalitzar la distància de seguretat.

- Serà necessari indicar amb diferents cartells la ubicació del punt o punts d'atenció a les famílies i les pautes bàsiques de seguretat. Si hi ha més d'un punt d'atenció la distribució ha de ser prou clara.

e) Règim específic en les compareixences

En els casos indicats en la lletra c), el centre ha de tenir en compte les següents pautes prèvies:

- Ha de comprovar, en tots els casos, la documentació i identitat dels sol·licitants.

- Ha de requerir al sol·licitant que, si és el cas, aporti, en el mateix moment:

1r. La documentació relativa a la no necessitat del vistiplau per part de l'altre progenitor o tutor, segons indica aquesta Resolució.

2n. La documentació justificativa dels criteris d'admissió que no es pugui consultar telemàticament, segons indica aquesta Resolució.

f) Comprovant o rebut del tràmit per part dels centres

Per als casos en què la sol·licitud s'hagi de fer presencialment, el centre ha d'entregar-ne un comprovant:

- Si ha ajudat el sol·licitant a fer un tràmit anònim, el centre ha d'imprimir el rebut de sol·licitud en què hi haurà les dades més significatives i referències al tràmit prèviament realitzat, per tal que el sol·licitant el pugui signar.

- Si ha ajudat el sol·licitant, o sol·licitants, a fer una sol·licitud en paper, una vegada que estigui signada, el centre hi haurà de posar el seu segell i la data i lliurar una fotocòpia de la sol·licitud.

g) Consulta del resultat

Una vegada realitzada la sol·licitud, i independentment de la forma en què es va presentar, la continuació del procediment es farà de manera preferentment telemàtica.

La consulta, amb caràcter individual, de la puntuació provisional i, posteriorment, del resultat definitiu del procés es farà a través de la pàgina web del Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/consulta_resultat_del_proces-25569/). L'usuari, sempre que no hagi renunciat a la consulta en línia, podrà consultar el resultat de la seva sol·licitud. Per això introduirà a la casella corresponent el seu DNI o NIE i la data de naixement de l'alumne. No obstant l'anterior, els centres també facilitaran la informació relativa als resultats a aquells usuaris que no puguin accedir-hi. Els centres poden publicar en la seva web la versió publicable de les llistes provisionals de puntuació i les llistes definitives.

h) Reclamacions

La formulació de reclamacions a les llistes de puntuació provisional es realitzarà preferentment per mitjans electrònics a través de la següent pàgina web del Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions:

- EI/EP/ESO: https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/solalicitudtramit_telematic_admissia_eiepeso/.

- Batxillerat: http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/sollicituds-4534/.

Podran fer servir aquest sistema els usuaris autenticats, encara que si hi han d'adjuntar documentació complementària, l'hauran de presentar al centre amb cita prèvia.

No obstant això, amb caràcter excepcional es podrà presentar presencialment una reclamació (en paper o pels mitjans telemàtics del centre) quan el sol·licitant hagi realitzat el tràmit anònim o la sol·licitud presencialment, o quan el centre consideri que és oportú admetre-la en funció de les circumstàncies personals del sol·licitant. Per gestionar aquestes reclamacions, el sol·licitant ha de demanar cita prèvia i en la seva tramitació s'han de seguir les recomanacions que preveu la lletra d).

i) Responsabilitat en el procés telemàtic d'admissió

Els centres han d'informar els sol·licitants que la cooperació o assistència en la realització de tràmits telemàtics pels òrgans col·laboradors no altera el règim de responsabilitat de les sol·licituds, que s'entenen imputables als participants en el procés.

L'assistència o cooperació tècnica no implica el deure en l'assessorament jurídic o legal al sol·licitant, més enllà de l'orientació o informació general sobre el procediment.

Documents adjunts