Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 144123
Resolució de concessió de subvencions 34/2022 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Les persones i les entitats que figuren al annex 1 d'aquesta resolució han presentat a la Conselleria d'Afers Socials i Esports una sol·licitud de subvenció per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials.

2. El Servei d'Administració Esportiva de la Direcció General d'Esports ha examinat les sol·licituds i està conforme amb els aspectes següents:

  • Les persones i entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de la subvenció objecte de la convocatòria.
  • Les persones i entitats han presentat les sol·licituds dins el termini i en la forma escaient i han adjuntat la documentació exigida per la convocatòria.
  • Les persones i entitats han presentat la factura acreditativa del desplaçament i l'acta del partit o prova esportiva emesa per la corresponent federació esportiva.
  • Que les persones i entitats sol·licitants ha signat la declaració responsable que acredita que no es troben inclosos en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiaris de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.
  • Que les persones i entitats sol·licitants estan al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. La subvenció es distribueix en les quanties especificades en el annex 1, per beneficiari, i hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 17601 461A01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

4. Les ajudes percebudes en virtut de la present convocatòria estan subjectes a tributació per IRPF, quan el beneficiari final sigui una persona física i no pugui acollir-se a cap exempció, en particular la prevista per als esportistes d'alt nivell en l'article 7.m de la Llei 35/2006, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, 31 de desembre de 2005).

2. L'Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 2, de 3 de gener de 2013)

3. L'apartat 6.5 de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 22 d'octubre de 2019 (BOIB núm. 147 de 29 d'octubre de 2019) disposa que la resolució expressa de la consellera d'Afers Socials i Esports finalitza el procediment de concessió de la subvenció. La resolució col·lectiva s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini de sis mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

4. La proposta de resolució de la Direcció General d'Esports de data 17 de febrer del 2022.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la concessió d'una subvenció, per facilitar els desplaçaments a la península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials, als beneficiaris que figuren a continuació, per l'import individual indicat; autoritzar i disposar la despesa; reconèixer l'obligació i proposar-ne el pagament a favor de tots ells, amb càrrec a la partida pressupostària 17601 461A01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

 

ANNEX 1 BENEFICIARIS DE LA SUBVENCIÓ

Nº Exp

Sol·licitant

Esport

Competició

Data competició

Import Sol·licitat

Import concedit

P/2019-2023/703

Federació Balear de Judo i EEAA

Judo - Judo

Copa d'Espanya Júnior - Tortosa (Tarragona)

16/01/2022

696,56 €

350,00 €

P/2019-2023/704

Federació Balear de Judo i EEAA

Judo - Judo

Copa d'Espanya Infantil - Tortosa (Tarragona)

15/01/2022

366,32 €

175,00 €

P/2019-2023/705

Club Baloncesto Andratx

Bàsquet - Bàsquet

Lliga EBA - Mataró (Barcelona)

30/01/2022

1.397,00 €

648,61 €

P/2019-2023/707

Federación Balear de Rugby

Rugbi - Rugbi

Campionat Femení Autonòmic 2a Categoria - València

23/01/2022

2.690,00 €

1.100,00 €

P/2019-2023/708

Club Badminton Cide

Bàdminton - Bàdminton

Màster n3 Sub 13-17- Villanueva de la Vera (Càceres)

27/01/2022

528,00 €

250,00 €

P/2019-2023/710

Maria Meneses Camin

Tir amb arc - Tir 3D

Campionat d'Espanya en Sala - Orpesa (Castelló)

28/01/2022

149,50 €

50,00 €

P/2019-2023/711

Club Badminton Palma

Bàdminton - Bàdminton

País Basc Màster Vitòria Sènior - Vitòria

19/01/2022

115,00 €

50,00 €

P/2019-2023/712

Jorge Rey Heras

Motociclisme - Motocross

Campionat d'Espanya de Motocross - Montearagón (Toledo)

29/01/2022

112,50 €

66,07 €

P/2019-2023/713

Fundación Asnimo

Bàsquet - Bàsquet

Lliga Femenina 2 - Mataró (Barcelona)

30/01/2022

650,00 €

376,75 €

P/2019-2023/714

Bowling Club Inter Bowling

Bitlles - Bowling

Campionat d'Espanya de Clubs - Paterna (València)

05/02/2022

200,00 €

125,92 €

P/2019-2023/715

Federació Balear de Taekwondo

Taekwondo - Taekwondo

Campionat d'Espanya Poomsae i Campionat d'Espanya Absolut de Taekwondo - Alacant

28/01/2022

2.121,45 €

791,33 €

P/2019-2023/716

Club Shotokan Ciutadella

Karate - Karate

1a Ronda Lliga Nacional de Karate - Santiago de Compostel·la

22/01/2022

967,90 €

427,05 €

P/2019-2023/717

Federación Balear de Vela

Vela - Vela lleugera

XIV Trofeu Euromarina Optimist - Torrevella (Alacant)

27/01/2022

1.068,82 €

534,41 €

P/2019-2023/720

Angel Cristian Mas Vidal

Tir amb arc - Tir 3D

Campionat d'Espanya en Sala - Orpesa (Castelló)

28/01/2022

145,05 €

35,58 €

P/2019-2023/722

Federació d'Atletisme de les Illes Balears

Atletisme - Marxa atlètica

Campionat d'Espanya Sub20 i Sub16 de Marxa per Federacions Autonòmiques - Lepe (Huelva)

30/01/2022

1.217,18 €

450,00 €

P/2019-2023/723

Federació d'Atletisme de les Illes Balears

Atletisme - Camp a través

Campionat d'Espanya de Camp a Través - Jaén

30/01/2022

1.845,18 €

875,08 €

P/2019-2023/724

Marc Marti Valero

Motociclisme - Motocross

Campionat d'Espanya de Motocross - Montearagón (Toledo)

26/01/2022

334,32 €

167,16 €

P/2019-2023/726

Club Deportivo Discaesports

Esports Persones amb Discapacitat Física - Bàsquet en Cadira de Rodes

Lliga Nacional 2a Divisió - Burgos i Vitòria

29/01/2022

403,68 €

201,84 €

P/2019-2023/727

Luis Muñoz Coll

Karate - Karate

WKF Karate 1 Sèries A - Pamplona

28/01/2022

58,55 €

26,79 €

2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució al BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (11 de març de 2022)

El secretari general

Xavier Lluís Bacigalupe Blanco

(Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de delegació de competències i signatura

(BOIB núm. 91, de 6 de juliol de 2019)