Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DES CASTELL

Núm. 143166
Nomenament batlle accidental, Joan Serra, 18, 19 i 20 març a 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Sra. Batllessa, en data 15 de març de 2022, ha adoptat la següent resolució:

NOMENAMENT DE BATLLE ACCIDENTAL.

Donada la programada absència de la Sra. Alcaldessa durant els dies 18 (des de les 16:00 hores), 19 i 20 de març de 2022.

Atès l'art. 47 en relació als articles 43 i 44.1 i 44.2 del ROF, que regulen les delegacions de les atribucions de la Sra. Batllessa.

Es resol:

PRIMER.- Delegar les funcions de la batllia en el Primer Tinent d'Alcaldessa, Sr. Joan Antoni Serra Puig, durant els dies compresos del 18 (des de les 16:00 hores), 19 i 20 de març de 2022, sense perjudici de la reassumpció de funcions en cas de reincorporació anticipada de la Sra. Alcaldessa.

SEGON.- Traslladar la present Resolució als interessats, als grups municipals i a les àrees i serveis de l'Ajuntament.

TERCER.- Publicar la present Resolució al BOIB i donar compte al Ple de la corporació a la primera sessió que es celebri.

 

Es Castell,  en la data de la signatura electrònica (16 de març de 2022)

La batllessa Juana Escandell Salom