Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 1/2022, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen mesures urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 en l’àmbit dels contractes de concessió de serveis de transport públic regular de persones per carretera d’ús general durant l’any 2021 (RGE núm. 1277/22)

    Número d'edicte 2049 - Pàgina 10234

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT D'ARIANY

   • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis als cementiris municipals

    Número d'edicte 1991 - Pàgines 10235-10237

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva del Reglament del Servei d’Ajuda a Domicili dels Serveis Socials Comunitaris de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca (expedient 2021/014151)

    Número d'edicte 1986 - Pàgines 10238-10244

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Acord aprovació definitiva estudi de detall d'una parcel·la situada a l'avinguda Pere Matutes Noguera, 66 (UA 17 - Pgou 1987)

    Número d'edicte 1971 - Pàgines 10245-10256

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació definitiva Ordenança Fiscal reguladora de l'ICIO

    Número d'edicte 2029 - Pàgines 10257-10259

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació definitiva Ordenança fiscal reguladora de l'IBI rústega

    Número d'edicte 2030 - Pàgines 10260-10261

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació definitiva de l'art. 30.4 de l'Ordenança de Circulació

    Número d'edicte 2032 - Pàgina 10262

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació definitiva Ordenança Fiscal reguladora de l'IBI Urbana

    Número d'edicte 2033 - Pàgines 10263-10264

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió Urbanística. GCI 09/03. Aprovació definitiva Projecte d’Anulació del Projecte de Reparcel·lació Voluntària UA FM-2 de la Modificació del PGO de l’any 2009, Sector Llevant, a l’àmbit de la Façana Marítima

    Número d'edicte 2007 - Pàgines 10265-10266