Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 142962
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 de març de 2022 per la qual es modifica la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursen estudis en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.Per mitjà de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 30 de juliol de 2021 es van convocar ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022 (BOIB núm. 105, de 7 d'agost).

2.La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 2 de novembre de 2021 per la qual es modifica la convocatòria d'ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursen estudis en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022 (BOIB núm. 153, de 6 de novembre) disposa que, en cas que no hi hagi recursos suficients per atendre totes les sol·licituds admeses, el procediment de concessió s'ha de resoldre parcialment amb el límit del crèdit autoritzat, mentre que la resolució de la resta de sol·licituds acceptades s'ha de proposar per a quan es disposi de crèdit adequat i suficient.

3.L'Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 pel qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 31, de 10 de març, estableix que les quanties previstes per a cada línia de subvenció tenen un caràcter merament estimatiu, de manera que l'alteració eventual a l'alça o a la baixa d'aquestes quanties a l'hora d'aprovar les convocatòries respectives no requereix que abans es modifiquin les previsions quantitatives que conté el Pla. Sens perjudici d'això, es preveu la inclusió d'aquesta línia de subvenció en el Pla estratègic corresponent a 2021-2023.

4.L'Acord del Consell de Govern de 25 de gener de 2021 prorroga la vigència del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020 (BOIB núm. 11, de 26 de gener de 2021).

5.La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional d'11 de novembre de 2021 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d'ajuts individualitzats de menjador per motius socioeconòmics a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022 (BOIB núm. 159, de 18 de novembre) proposa la concessió d'ajuts individualitzats de menjador escolar per motius socioeconòmics corresponents a la convocatòria del curs 2021-2022 per a quan es disposi de crèdit adequat i suficient a favor dels alumnes de centres docents no universitaris que es relacionen en l'annex 3.

6.L'Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2022 atorga l'autorització prèvia per exercir la competència en matèria d'autorització i de disposició de la despesa derivada de l'expedient d'ajudes individualitzades de menjador escolar per als alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022 amb una quantia màxima de 896.713,73 €. Els ajuts s'han de fer efectius amb càrrec a la partida pressupostària 13601 421k 03 48021 00 (896.713,73 euros) per a l'any 2022.

Fonaments de dret

1.El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2.El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3.L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'1 de juliol de 2009).

4.L' Acord del Consell de Govern de 25 de gener de 2021 pel qual es prorroga la vigència del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020 (BOIB núm. 11, de 26 de gener de 2021).

5.La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 30 de juliol de 2021 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022 (BOIB núm. 105, de 7 d'agost de 2021).

6.La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 2 de novembre de 2021 per la qual es modifica la convocatòria d'ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursen estudis en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022 (BOIB núm. 153, de 6 de novembre).

7.La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional d'11 de novembre de 2021 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d'ajuts individualitzats de menjador per motius socioeconòmics a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022 (BOIB núm. 159, de 18 de novembre).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Aprovar la modificació de la convocatòria aprovada mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 30 de juliol de 2021 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022 (BOIB núm. 105, de 7 d'agost de 2021), en el sentit d'augmentar la quantia pressupostària 13601 421k 03 48021 00 per a l'any 2022 en 896.713,73 €.

2.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 14 de març de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà