Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 143708
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de març de 2022 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives de cicle superior / nivell III de grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial i a les formacions esportives de període transitori de nivell III i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial, regula, en l'article 31, l'accés a aquests ensenyaments sense el títol de batxiller per als ensenyaments de grau superior.

2. L'Ordre de 28 de juliol de 2008 de regulació dels ensenyaments esportius de règim especial establerts a l'empara del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, i de l'exhauriment de determinades formacions esportives (BOIB núm. 113, de 14 d'agost), dictada per la consellera d'Educació i Cultura, regula, en l'article 18, la prova d'accés al grau superior per als alumnes que no tenen el títol de batxiller o equivalent. En la disposició addicional cinquena de la mateixa Ordre s'especifiquen els equivalents acadèmics d'aquest títol.

3. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, disposa que la competència en l'àmbit dels ensenyaments de règim especial correspon a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

4. La disposició final primera de l'Ordre esmentada autoritza el director general competent dels ensenyaments esportius de règim especial perquè disposi la realització de les actuacions administratives necessàries per a l'execució, el desplegament i la concreció d'aquesta Ordre.

Fonaments de dret

1. El Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE núm. 268, de 8 de novembre).

2. L'Ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de formació esportiva, als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre (BOE núm. 34, de 8 de febrer).

3. L'Ordre de 28 de juliol de 2008 de regulació dels ensenyaments esportius de règim especial establerts a l'empara del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, i de l'exhauriment de determinades formacions esportives (BOIB núm. 113, de 14 d'agost), dictada per la consellera d'Educació i Cultura.

4. La Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 3 de gener de 2022 per la qual s'estableix l'actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (BOIB núm. 4, de 6 gener).

5. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Convocar la prova d'accés de caràcter general a les formacions esportives de cicle superior / nivell III de grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial i a les formacions esportives de període transitori de nivell III per a les persones que no tenen la titulació acadèmica requerida per accedir a aquestes formacions. La Conselleria d'Educació i Formació Professional es qui fa aquesta convocatòria, corresponent a l'any 2022, dins el seu àmbit competencial.

2. Aprovar les instruccions per les quals es concreten aspectes sobre l'organització de les proves: l'estructura, la qualificació, la durada, els continguts, el calendari, els tribunals i els professors que han d'actuar com a vocals de la comissió avaluadora d'aquestes proves. Aquests aspectes es concreten en els annexos següents:

- Annex 1: instruccions generals de les proves.

- Annex 2: característiques de la prova de grau superior.

- Annex 3: calendari de les actuacions corresponents.

- Annex 4: sol·licitud d'inscripció.

3. Establir que els processos d'inscripció a la prova d'accés de caràcter general es realitzarà de forma telemàtica a través d'una adreça electrònica facilitada per cada centre, publicada en la seva pàgina web i en el punt setè de l'annex 1 d'aquesta Resolució. El lliurament de la documentació que acompanya la inscripció o la matrícula es realitzarà també per via telemàtica en les adreces electròniques que s'habilitin a cada centre.

4. Determinar que les inscripcions, les publicacions de llistes i de resultats i la presentació de possibles reclamacions o al·legacions incloses en el calendari que s'aprova en aquesta Resolució es realitzaran de forma telemàtica. A més, els centres donaran publicitat a les corresponents instruccions per a dur a terme els processos telemàtics i les publicaran en la seva pàgina web.

5. Notificar aquesta Resolució als directors dels centres perquè les apliquin al seu centre i perquè les donin a conèixer a tota la comunitat educativa. Aquesta Resolució es publicarà en la pàgina web de cada centre.

6. Disposar que aquesta Resolució comenci a vigir l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que s'estableix en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 8 de març de 2022

El director general de Planificació, Ordenació i Centres

Antonio Morante Milla

 

ANNEX 1

Instruccions generals de les proves

 

Primer

Objecte i efecte de les proves

Aquestes instruccions concreten els diferents aspectes de les proves d'accés de caràcter general a les formacions esportives de cicle superior / nivell III de grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial i a les formacions esportives de període transitori de nivell III. El fet de superar-les permet justificar el requisit acadèmic d'accés de caràcter general en formalitzar la matrícula dels ensenyaments esportius i/o serveix de justificant en demanar l'homologació o la convalidació educativa d'altres formacions oficials o de les formacions federatives previstes en la normativa vigent.

Segon

Requisits dels aspirants

S'hi poden inscriure les persones que no tenen el títol acadèmic requerit, ni els considerats equivalents, ni cap altre requisit que permeti accedir directament a les formacions esportives esmentades en el punt primer. Per poder fer la inscripció, han de complir les condicions previstes en l'article 31.b del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial, que són: tenir dinou anys (o complir-los dins el 2022) o tenir divuit anys (o complir-los dins el 2022) i posseir el títol de tècnic esportiu.

Tercer

Objectiu i continguts generals de les proves

Els inscrits han de demostrar la seva maduresa en relació amb els objectius formatius del batxillerat. Els continguts de la prova corresponen al de les matèries lingüístiques troncals comunes del currículum de batxillerat de les Illes Balears.

Quart

Correspondència amb altres proves

La certificació acadèmica de superació de la part comuna de la prova d'accés a la formació professional de grau superior i qualsevol altra certificació considerada acadèmicament equivalent poden substituir, a efectes acadèmics, la prova regulada en aquesta Resolució.

Cinquè

Inscripció a les proves

La inscripció s'ha de realitzar de manera telemàtica emplenant l'annex 4, que correspon a la sol·licitud per fer la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de cicle superior / nivell III de grau superior i a les formacions esportives de període transitori de nivell III per a l'any 2022, que es podrà descarregar de la pàgina web del mateix centre o de la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, i es remetrà junt a la documentació requerida (punt vuitè de l'annex 1), a les adreces electròniques facilitades pels centres esmentats i detallats en el punt setè d'aquestes instruccions. El període d'inscripció a la prova d'accés és del 21 al 25 de març de 2022 (ambdós dies inclosos).

Sisè

Taxes, descomptes i exempcions

1. La inscripció està subjecta a l'acreditació del pagament de les taxes establertes per a aquests tipus de proves o a l'acreditació de tenir-ne l'exempció. La taxa inclou l'expedició del certificat que acredita que s'ha superat la prova.

2. El pagament s'ha de fer telemàticament a través de la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (atib.es): http://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx (anant a l'apartat «Conselleria d'Educació i Formació Professional» i, dins aquest, a «Ensenyaments esportius de règim especial»).

3. L'import de la taxa és el següent i s'ha de pagar en la forma establerta en l'apartat anterior:

a) Taxa completa: 17,45 €.

b) Taxa amb bonificació: els membres de famílies nombroses de categoria general o monoparentals de categoria general poden aplicar un descompte del 50 % a la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Cal aportar el títol o el certificat en vigor expedit a l'efecte per l'òrgan competent.

4. Estan exemptes de pagar aquesta taxa les persones que es troben en alguna de les situacions següents, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de fer la inscripció:

a) Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Han d'aportar el títol o el certificat expedit a l'efecte per l'òrgan competent.

b) Els alumnes que rebin beques o altres ajudes de caràcter oficial. No estan obligats a pagar la taxa per matrícula. Els alumnes que en formalitzar la matrícula s'acullin a l'exempció per haver sol·licitat la concessió d'una beca i posteriorment no obtinguin la condició de becaris o els sigui revocada la beca concedida, queden obligats a pagar la taxa corresponent a aquesta matrícula. El fet de no pagar-la comporta l'anul·lació d'aquesta matrícula en l'ensenyament o els ensenyaments en què estiguin matriculats.

c) Les persones en situació de dependència en grau II o III i les persones amb un grau de discapacitat igual al 33 % o superior queden exemptes del pagament de la taxa. També en queden exempts els membres de la seva unitat familiar. Els subjectes passius de la taxa han d'acreditar documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna d'aquestes situacions. Han d'aportar un certificat que acrediti el tipus i el grau de discapacitat, expedit per la Direcció General d'Atenció a la Dependència de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

d) Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, i també el cònjuge i els fills. Estan exemptes del pagament de la taxa sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s'ha d'acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s'ha de presentar el llibre de família.

e) Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen. Estan exemptes del pagament de la taxa sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s'ha d'acreditar mitjançant qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s'ha de presentar el llibre de família.

f) Els membres de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, els membres de les famílies en situació de risc social, els joves tutelats i extutelats en via d'emancipació, els joves en acolliment familiar i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. Estan exempts de pagar la taxa sempre que acreditin documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna d'aquestes situacions.

 

Setè

Centres on es pot fer la inscripció i la prova i altres punts d'informació

1. La inscripció s'ha de fer telemàticament al centre de referència que correspongui mitjançant l'adreça electrònica que s'indica en aquestes instruccions.

2. La prova es realitzarà de manera presencial als centres mencionats, sempre que la normativa sanitària associada a la COVID-19 ho permeti.

3. Els centres on es pot fer la inscripció i on es desenvoluparan les proves són els següents:

a) A l'illa de Mallorca, l'IES Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears (IES CTEIB):

C. del Gremi dels Forners, 4 (Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears), 07009 Palma.

Telèfon: 971 43 37 14.

Pàgina web: iescteib.org.

Correu electrònic per a les inscripcions: esportius@iescteib.org.

b) A l'illa d'Eivissa, l'IES Algarb:

Ctra. de l'Aeroport, km 3, 07817 Sant Jordi de ses Salines.

Telèfon: 971 30 68 66.

Pàgina web: iesalgarb.es.

Correu electrònic per a les inscripcions: iesalgarb@educaib.eu.

c) A l'illa de Menorca, l'IES Cap de Llevant:

C. de Francesc F. Andreu, 2, 07703 Maó.

Telèfon: 971 35 35 82.

Pàgina web: iescapdellevant.org.

Correu electrònic per a les inscripcions: iescapdellevant@educaib.eu.

4. Els punts d'informació per a les persones sol·licitants són els següents:

a) Servei d'Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (DGPOC):

C. del Ter, 16, 07009 Palma (Illes Balears).

Tel.: 971 17 77 54 (extensió 62173).

b) Els centres especificats en el punt 3.

 

Vuitè

Formalització de la sol·licitud d'inscripció i documentació que s'ha de presentar

1. La sol·licitud d'inscripció s'ha de formalitzar de manera telemàtica, mitjançant l'imprès oficial que es troba en l'annex 4, que s'ha d'emplenar i signar. Els centres educatius indicats en el punt setè del present annex han de facilitar aquest imprès en la seva pàgina web en format word. També es pot descarregar de la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. Aquesta sol·licitud inclou la declaració jurada que no es té cap altre requisit que permeti l'accés directe a les formacions.

2. S'han d'abonar les taxes o s'ha d'acreditar l'exempció d'abonar-les (punt sisè d'aquest annex).

3. S'ha de presentar, com a justificant, el document telemàtic del model 046 per a la inscripció a la prova d'accés general, emplenat amb el codi de concepte P39 i amb el nom i els llinatges i l'import adequat. Si s'escau, s'ha d'acreditar el dret a la reducció en el pagament d'aquesta taxa amb els documents indicats en l'apartat 3.b) del punt sisè.

4. S'ha d'acreditar l'exempció del pagament d'aquesta taxa amb els documents indicats en l'apartat 4 del punt sisè.

5. Per acreditar el requisit d'edat, s'ha d'enviar escanejat el document oficial d'identificació (DNI, NIE,o passaport) a les adreces facilitades pels centres en el punt setè.

6. Les persones que tenguin alguna part de la prova d'accés superada ho han d'assenyalar en l'apartat corresponent de la sol·licitud i han de presentar escanejat l'original del document requerit, a fi que la qualificació d'aquesta part es tingui en compte per al càlcul de la qualificació final de la prova. Si els correspon, es tindrà en compte en la qualificació d'aquella part. Aquestes persones també poden sol·licitar presentar-se per apujar la nota de les parts ja superades.

7. Les persones que vulguin que se'ls tingui en compte l'exempció d'alguna de les parts o de la totalitat de la prova ho han de fer constar en l'apartat corresponent de la sol·licitud i ho han d'acreditar de la forma establerta. Si els correspon l'exempció, es tindrà en compte en les qualificacions.

8. En el cas que s'acumulin les exempcions de totes les parts, s'ha de presentar la documentació que sigui aplicable.

9. Les persones que necessitin una adaptació de les condicions en què s'ha de fer la prova ho han de fer constar en la sol·licitud i ho han d'acreditar presentant escanejat el document original. Si els correspon l'adaptació, es tindrà en compte en la realització i la qualificació de la prova.

Novè

Actuació amb la documentació necessària per a la inscripció

1. Abans de dia 6 d'abril de 2022, la secretaria del centre on es fan les inscripcions per fer la prova comprovarà que la sol·licitud d'inscripció està degudament emplenada i és correcta, així com la documentació que l'acompanya. En el cas que falti documentació o hi hagi errades, aquesta secretaria comunicarà a les persones afectades, mitjançant correu electrònic, les modificacions que han de realitzar.

2. Les persones inscrites que hagin de fer cap esmena hauran d'enviar abans del dia 8 d'abril de 2022 la documentació que ha de ser rectificada i retornada al centre.

3. Abans del dia 12 d'abril de 2022, els centres han de fer arribar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres per correu electrònic:

a) La llista de les persones que sol·liciten l'adaptació de les condicions en què s'ha de fer la prova. S'hi han d'adjuntar les còpies de les sol·licituds i de la documentació que acredita que els sol·licitants tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d'aprenentatge.

b) Altres sol·licituds o observacions que no pugui resoldre el centre.

 

Desè

Admissió per fer les proves

Cada centre educatiu ha de comprovar, amb la documentació rebuda, que les persones que sol·liciten fer les proves tenen l'edat requerida i compleixen la resta de condicions que permeten fer les proves.

Onzè

Llista provisional de persones admeses per fer les proves i de persones excloses

1. La llista provisional de persones admeses per fer les proves i de persones excloses s'ha de publicar el dia 30 de març de 2022 en el tauler d'anuncis i la pàgina web del centre on s'ha presentat la sol·licitud. S'hi faran constar el nom i els llinatges i per al document oficial d'identificació, tres asteriscs, quatre xifres i dos asteriscs finals.

2. En la llista provisional s'han de fer constar:

a) Les persones que tenen l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana, obtinguda de conformitat amb el que es determina en la normativa vigent. Han d'aportar el document que ho acredita durant el període d'inscripció. Si encara no el tenen, l'han de lliurar als membres de la Comissió Avaluadora el mateix dia de la prova. No s'admetran els documents que es presentin amb posterioritat al dia de la prova.

b) Les persones que estan exemptes de fer la part de la prova relativa a la llengua catalana pel fet d'haver presentat el certificat de nivell B1 de català o un certificat equivalent, o un certificat que acrediti un nivell superior de coneixements de llengua catalana.

c) Les persones que tenen alguna part de la prova ja superada, amb indicació de la qualificació corresponent o de la intenció de presentar-se per apujar la nota, si aquest fet està certificat correctament.

d) La llista de persones excloses, amb indicació de la causa.

3. En el cas de les persones que hagin sol·licitat una exempció i no puguin presentar el certificat corresponent abans de la publicació de la llista provisional d'admesos, s'ha de fer constar «Exempció condicionada» en la llista provisional.

 

Dotzè

Reclamacions

El període per presentar les reclamacions contra les llistes provisionals de persones admeses i de persones excloses per fer les proves és del 30 de març a l'1 d'abril de 2022. S'han de presentar de manera telemàtica mitjançant les adreces electròniques indicades en el punt setè d'aquestes instruccions i han d'anar dirigides a la direcció del centre educatiu on s'hagi presentat la sol·licitud.

Tretzè

Llista definitiva de persones admeses per fer les proves

1. Cada centre educatiu que duu a terme les proves ha de publicar la llista definitiva de les persones admeses en el tauler d'anuncis i la pàgina web com a tard el dia 27 d'abril de 2022. S'hi faran constar el nom i els llinatges i per al document oficial d'identificació, tres asteriscs, quatre xifres i dos asteriscs finals.

2. En aquesta llista definitiva s'han de fer constar cadascuna de les exempcions dels aspirants referents a alguna de les parts de la prova i les parts ja superades amb anterioritat que s'hagin acreditat en el moment de fer la inscripció, o les parts amb exempció condicionada a la presentació de la documentació el dia de la prova.

3. Contra la llista definitiva es pot presentar un recurs d'alçada davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data en què s'hagi publicat.

Catorzè

Comissió Avaluadora

1. El dia 4 d'abril de 2022, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha de nomenar els membres de la comissió que ha d'avaluar la prova i ha de publicar els nomenaments en la seva pàgina web.

2. La Comissió Avaluadora ha d'estar formada pels membres següents:

a) President: un responsable de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

b) Vocals:

Un vocal de l'especialitat de llengua castellana i literatura.

Un vocal de l'especialitat de llengua catalana i literatura.

Un vocal de l'especialitat de llengua anglesa.

c) Secretari: ha d'actuar com a secretari de la Comissió Avaluadora el vocal designat a aquest efecte en l'acte de constitució de la Comissió.

3. El director general de Planificació, Ordenació i Centres pot nomenar, si ho considera oportú, un nombre superior de vocals.

4. La Comissió exerceix les funcions següents:

a) Elaborar les diferents proves.

b) Enviar als centres els diferents exàmens de les proves, amb antelació i en la forma establerta.

c) Corregir i qualificar les proves.

d) Estendre les actes d'avaluació.

e) Resoldre les reclamacions que s'hagin presentat contra les qualificacions i l'avaluació.

f) Dur a terme qualsevol altra funció que li pugui assignar la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

5. Els membres de la Comissió Avaluadora rebran la compensació econòmica corresponent d'acord amb els conceptes i els imports que estableix l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 27 d'octubre de 2008 per la qual es regulen les condicions generals i els mòduls econòmics dels pagaments al personal que participa en les proves d'accés als ensenyaments esportius del sistema educatiu convocades per la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent (BOIB núm. 161, de 15 de novembre).

Quinzè

Tribunals dels diferents centres

1. La direcció de cada IES en què es convoquen proves proposarà els membres de cada tribunal. El dia 4 d'abril de 2022, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres nomenarà, i publicarà en la seva pàgina web, el tribunal que ha de controlar les proves al centre que li pertoca el dia i l'hora establerts. Si hi ha modificacions posteriors en la composició dels membres del tribunal, s'hauran de publicar en la web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i en les dels centres implicats amb un mínim de 48 hores respecte de la prova.

2. Els tribunals han d'estar constituïts pels membres següents:

a) Un president, que preferentment ha de ser un membre de l'equip directiu del centre.

b) Dos vocals, un dels quals ha de fer les funcions de secretari del tribunal.

3. El tribunal de cada centre exerceix les funcions següents:

a) Constituir el tribunal i estendre l'acta de la constitució.

b) Verificar la identitat de les persones inscrites mitjançant crida única en l'horari previst de començament de la primera prova.

c) Fer el seguiment de la prova que prèviament haurà enviat la Comissió Avaluadora.

d) Resoldre les reclamacions presentades pels aspirants en el procés, així com les incidències que es derivin de l'organització i la realització de la prova.

e) Estendre una acta en què s'han d'indicar els exàmens lliurats pels inscrits i s'ha de deixar constància de qualsevol incidència que es produeixi en el desenvolupament de la prova.

f) Quan hagin acabat les diferents proves, enviar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, per a la Comissió Avaluadora, una còpia de les diferents proves, de les actes de constitució, de les llistes de presentats i dels exàmens lliurats pels aspirants.

4. Durant el desenvolupament de les proves hi haurà membres de la Comissió Avaluadora a l'IES CTEIB, de Palma.

Setzè

Data i horari de realització de la prova

1. La prova s'ha de fer el dia 27 de maig de 2022 de manera presencial, sempre que la normativa sanitària associada a la COVID-19 ho permeti.

2. L'horari i l'ordre de desenvolupament de la prova són els següents:

a) 16.00 h. Constitució dels tribunals de cada centre.

b) 16.15 h. Inici de la prova amb el lliurament simultani dels exercicis de català, castellà i anglès (durada màxima: tres hores).

3. El secretari del tribunal ha d'emetre justificants de la presentació a l'examen als alumnes que ho demanin.

Dissetè

Relació d'estris necessaris per al desenvolupament de la prova

1. Els estris necessaris són els habituals per fer una prova escrita: bolígrafs, llapis, goma d'esborrar, etc. Cal tenir en compte les indicacions següents:

- No es poden emprar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.

- L'examen s'ha de presentar escrit amb tinta blava o negra. En cap cas no es pot respondre amb llapis.

- No es pot entrar a l'examen amb llibres, diccionaris o documents escrits.

2. Si és necessari utilitzar altres materials que els especificats en els apartats anteriors, el centre ha de publicar, en el tauler d'anuncis i la pàgina web, la relació d'estris necessaris abans del dia 8 d'abril de 2022.

Divuitè

Verificació de la identitat dels aspirants

1. Els membres del tribunal han de verificar, en l'horari previst de començament de la prova i en crida única, la identitat dels inscrits. També la poden verificar quan ho considerin oportú i en qualsevol moment de la prova.

2. Els aspirants presents en aquest moment seran els qualificats en les actes de la prova. En el cas que, posteriorment, no lliurin l'examen, tindran la qualificació de no presentat.

Dinovè

Expedients de les persones inscrites

Els centres educatius han de posar a disposició de la Comissió Avaluadora la documentació presentada per les persones inscrites per fer la prova.

 

Vintè

Correcció i qualificació de les proves

1. Un cop acabades les proves, els diferents tribunals han de trametre les actes i les còpies dels exàmens a la Comissió Avaluadora, que ha de corregir cadascun dels exercicis que conformen la prova i calcular-ne la nota mitjana. S'han de tenir presents les especificacions següents:

a) La qualificació de cada una de les parts de la prova ha de ser numèrica, entre zero i deu punts, sense decimals.

b) La qualificació final s'ha de calcular sempre que s'obtengui una puntuació mínima de tres en cada una de les parts. El resultat de la prova és la mitjana aritmètica d'aquestes parts, expressada amb dos decimals. És positiva la qualificació de cinc punts o superior. Aquesta nota final, quan es pugui calcular, ha de quedar reflectida juntament amb la qualificació d'apte o de no apte. Si no es pot calcular aquesta mitjana, la qualificació de la prova és no apte.

c) Si hi ha exempcions d'alguna de les parts de la prova, la nota mitjana s'ha de calcular sobre les parts avaluades.

d) Les parts ja superades han de computar amb la qualificació que consti en la corresponent certificació presentada. Si l'aspirant opta a apujar la nota, s'ha de computar la nota superior.

e) Quan no se superi la totalitat de la prova, la qualificació de la part o les parts superades pot mantenir-se en les convocatòries següents. Aquesta circumstància s'ha de fer constar en un certificat expedit a aquest efecte per la secretaria del centre.

2. El centre ha de custodiar els exàmens realitzats pels aspirants durant un període de quatre mesos comptadors des del dia en què es publiqui la llista definitiva de persones aptes i no aptes a la prova d'accés.

Vint-i-unè

Contingut de les actes d'avaluació

El contingut de les actes d'avaluació ha de ser el següent:

a) La Resolució de la convocatòria de la prova d'accés.

b) Els llinatges i els noms dels aspirants.

c) El número del document oficial d'identificació dels aspirants.

d) La qualificació de les diferents matèries de la part comuna o la consideració d'exemptes, de ja superades o de no haver-s'hi presentat.

e) La qualificació final d'apte o no apte, juntament amb la qualificació numèrica final, si aquesta s'ha pogut calcular.

 

Vint-i-dosè

Actuació amb les actes d'avaluació

1. La Comissió Avaluadora ha d'estendre una acta d'avaluació dels resultats de les proves, que tots els membres de la Comissió han de signar.

2. Les actes originals s'han de remetre al centre on s'han fet les proves d'accés i s'hi ha d'arxivar. Se n'ha d'enviar una còpia compulsada a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

3. La còpia compulsada d'aquestes actes ha de romandre a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, juntament amb les còpies de les proves corregides.

Vint-i-tresè

Llista provisional de persones aptes i no aptes a les proves d'accés

El dia 1 de juny de 2022, cada centre educatiu on s'han fet les proves ha de publicar en el tauler d'anuncis i la pàgina web la llista provisional de persones que han resultat aptes i no aptes en aquesta prova. S'hi farà constar el número complet del document oficial d'identificació, sense indicar-hi nom ni llinatges.

Vint-i-quatrè

Reclamacions contra la llista provisional de persones aptes i no aptes

1. Contra la llista provisional de persones aptes i no aptes es pot presentar una reclamació de forma telemàtica davant la direcció del centre del centre de l'1 al 3 de juny de 2022, ambdós inclosos.

2. Aquesta reclamació ha d'anar adreçada a la secretaria del centre on s'ha fet la prova i s'ha de presentar telemàticament, mitjançant l'adreça electrònica corresponent de les que s'assenyalen en el punt setè d'aquestes instruccions.

3. La Comissió Avaluadora té dos dies lectius per estudiar el contingut de les reclamacions i respondrà de forma telemàtica a les persones interessades.

4. La revisió de les reclamacions s'ha de fer els dies 6 i 7 de juny de 2022.

5. La Comissió Avaluadora ha d'estendre una acta de la sessió de resolució de les reclamacions presentades.

6. Les persones que no estiguin conformes amb el resultat de la reclamació poden interposar un recurs d'alçada davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de les llistes definitives.

Vint-i-cinquè

Llista definitiva de persones aptes i no aptes

La llista definitiva de persones aptes i no aptes s'ha de publicar el dia 8 de juny de 2022 en el tauler d'anuncis i la pàgina web de cada centre on s'hagi fet la prova. S'hi farà constar el número complet del document oficial d'identificació, sense indicar-hi nom ni llinatges.

Vint-i-sisè

Contingut del certificat d'aptitud de la prova

1. En el certificat d'aptitud de la prova hi ha de constar:

a) La Resolució de la convocatòria de la prova.

b) Els llinatges i el nom de l'aspirant.

c) El número del document oficial d'identificació de l'aspirant.

d) La qualificació de les diferents matèries de la part comuna o la consideració d'exempció o de ja superada.

e) La qualificació final d'apte o no apte, juntament amb la qualificació numèrica final, si aquesta s'ha pogut calcular.

f) L'especificació que la superació d'aquesta prova substitueix el requisit acadèmic d'accés a un cicle superior / nivell III de grau superior de qualsevol modalitat esportiva dels ensenyaments esportius de règim especial del sistema educatiu i a les formacions esportives de període transitori de nivell III.

2. Aquest certificat també acredita la superació d'alguna de les parts de la prova.

Vint-i-setè

Lliurament dels certificats d'aptitud de la prova

Les persones que hagin superat la prova d'accés o n'hagin superat alguna part poden sol·licitar el certificat que ho acredita al mateix centre públic on s'ha fet la prova a partir del dia 8 de juny de 2022. No han d'abonar cap taxa.

Vint-i-vuitè

Sol·licitud de plaça

Les persones que tenguin el certificat que acredita que han superat la prova d'accés de caràcter general a les formacions esportives de cicle superior / nivell III de grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial i a les formacions esportives de període transitori de nivell III i les que tenguin una altra documentació que els permet demanar una plaça reservada per al torn que correspongui, poden sol·licitar l'admissió a les formacions esportives de cicle superior / nivell III de grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial especial i a les formacions esportives de període transitori de nivell III que vulguin cursar, de conformitat amb la normativa d'admissió a aquests ensenyaments, sempre que compleixin la resta de requisits d'accés que determina la normativa vigent.

 

ANNEX 2

Característiques de la prova d'accés a formacions esportives de cicle superior / nivell III de grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial i a les formacions esportives de període transitori de nivell III corresponent a l'any 2022

1. Continguts de la prova

Els continguts de la prova han d'incloure els aspectes més instrumentals del batxillerat. Les matèries de referència són:

- llengua castellana

- llengua catalana

- llengua anglesa

Els temaris per a les proves d'accés, els exàmens d'anys anteriors, etc., estan publicats en l'enllaç següent: ensenyamentsesportius.caib.es.

2. Qualificació de cada matèria i del conjunt de la prova

Per qualificar cada matèria i el conjunt de la prova se seguiran les indicacions següents:

a) Cada matèria que s'avaluï es qualificarà de zero a deu punts, sense decimals.

b) Si la persona aspirant està exempta d'examinar-se d'una o més matèries, la mitjana no tindrà en compte aquestes matèries exemptes, llevat que es presenti per apujar la nota.

c) Si la persona aspirant certifica que té una o més matèries ja superades amb una qualificació numèrica, la mitjana es farà tenint en compte aquesta qualificació, llevat que es presenti per apujar la nota i la qualificació obtinguda sigui superior.

d) Si la persona aspirant no fa la prova corresponent a alguna de les matèries i no està exempt de fer-la, ni l'ha superada amb anterioritat, la qualificació d'aquesta matèria serà de no presentat.

e) Les persones aspirants han d'aportar el certificat d'exempció i/o superació durant el període d'inscripció. Si l'han demanat i encara no el tenen, l'han de lliurar als membres del tribunal el mateix dia de la prova. No s'admetran els certificats que es presentin amb posterioritat al dia de la prova.

3. Qualificació final

La nota final s'ha de calcular tenint en compte el següent:

a) La qualificació de la part comuna i, per tant, de la prova, a tots els efectes, és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries que la conformen i les matèries avaluades i superades amb anterioritat. Aquesta qualificació s'ha d'expressar de zero a deu punts, amb dos decimals.

b) La qualificació final s'ha de calcular sempre que s'obtengui almenys una puntuació de tres en cada una de les matèries i ha de ser la mitjana aritmètica d'aquestes, expressada amb dos decimals. És positiva la qualificació de cinc punts o superior. Aquesta nota final, quan es pugui calcular, ha de quedar reflectida juntament amb la qualificació d'apte o no apte.

c) Si hi ha exempcions d'alguna de les matèries de la prova, la nota mitjana s'ha de calcular sobre la resta de les matèries avaluades. Si l'aspirant es presenta per apujar la nota d'una o més matèries amb exempció, la nota es tindrà en compte sempre que amb les qualificacions obtingudes l'aspirant pugui obtenir la qualificació final d'apte a la prova.

d) Si hi ha matèries ja superades, la nota mitjana s'ha de calcular amb la qualificació que consti en el certificat corresponent. En el cas que no hi consti, s'ha de calcular la mitjana de la resta de les matèries avaluades. Si l'aspirant es presenta per apujar la nota d'una o més matèries ja superades, la nota obtinguda es tindrà en compte si és superior a la qualificació inicial.

e) Si la qualificació d'una o més matèries és de no presentat, la qualificació final serà de no presentat.

f) Si no se supera la totalitat de la prova, la qualificació de les matèries superades es pot mantenir en les convocatòries següents. El certificat d'aptitud ha d'acreditar la superació d'alguna de les matèries.

4. Durada de la prova

La durada de la prova és de tres hores en total per a les tres matèries.

5. Contingut de la prova, criteris d'avaluació de cada matèria i criteris generals d'avaluació

Pel que fa als continguts de la prova, els criteris d'avaluació de cada matèria i els criteris generals, s'han de tenir en compte els següents aspectes:

a)  Contingut de la prova. La part comuna consta de tres exàmens:

- un de llengua catalana

- un de llengua castellana

- un de llengua anglesa

b) Estructura i criteris d'avaluació de cada matèria. S'aplicaran l'estructura i criteris següents:

- L'examen de llengua catalana consta d'un text i de diverses qüestions sobre aquest text:

- Comprensió i interpretació del text (3 punts).

- Qüestions sobre ortografia, morfosintaxi, sinonímia, antonímia, etc. (4 punts).

- Redacció sobre un tema, que s'ha de triar entre els dos proposats, amb una extensió de 150 paraules aproximadament (3 punts).

- L'examen de llengua castellana consta d'un text i de diverses qüestions sobre aquest text:

- Comprensió i interpretació del text: resum del text i altres qüestions de comprensió (3 punts).

- Qüestions sobre ortografia, sintaxi, sinonímia, antonímia, etc. (4 punts).

- Redacció sobre un tema, que s'ha de triar entre els dos proposats, amb una extensió de 150 paraules aproximadament (3 punts).

- L'examen de llengua anglesa consta d'un text i de diverses qüestions sobre aquest text:

- Qüestions de comprensió (3 punts).

- Qüestions sobre vocabulari (1 punt).

- Qüestions gramaticals (3 punts).

- Redacció sobre un tema proposat o relacionat amb el text, amb una extensió de 100 paraules aproximadament (3 punts).

c) Criteris generals d'avaluació. S'avaluen la comprensió del text proposat, l'adequació i la coherència de les respostes a les preguntes formulades i, en general, l'expressió i la correcció ortogràfica i gramatical.

6.Exempció de fer alguna de les matèries de la prova

Les situacions que eximeixen de fer alguna matèria de la part comuna de la prova d'accés són les que s'estableixen en l'article 21 de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012 per la qual es regulen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears (BOIB núm. 22, d'11 de febrer). La mateixa norma estableix el certificat o la documentació que s'ha de presentar per tenir dret a l'exempció.

7. Situacions d'exempció total i d'acumulació d'exempcions

Les persones que puguin acreditar alguna de les situacions que s'indiquen a continuació poden sol·licitar i obtenir l'exempció total de fer la prova. Per sol·licitar plaça han d'aportar un certificat que acrediti la situació corresponent:

a) Haver superat la part comuna d'una prova d'accés a cicles de grau superior.

b) Haver superat la part comuna d'una prova d'accés al grau superior dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny.

c) Haver superat la part comuna d'una prova d'accés als ensenyaments artístics superiors.

d) Haver superat la part comuna d'una prova d'accés a mòduls professionals del nivell 3 (MP3).

e) Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25, 40 o 45 anys.

f) Acumular les exempcions i matèries ja superades de la totalitat de les diferents matèries de la prova.

8. Adaptació de les condicions de la prova

Les persones que sol·licitin l'adaptació de les condicions en què s'ha de fer la prova perquè poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d'aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.) han d'aportar un document oficial que ho acrediti.

La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha de comunicar a cada un dels centres que fan les proves el nom de les persones la petició d'adaptació de les quals s'hagi acceptat.

 

ANNEX 3

Calendari de la prova d'accés general a les formacions esportives de cicle superior / nivell III de grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial i a les formacions esportives de període transitori de nivell III corresponent a l'any 2022

 

Dates

Actuació

Punt annex 1

Del 21 al 25 de març

Inscripció telemàtica a l'adreça de l'IES de referència de cada illa per fer la prova.

30 de març

Publicació de la llista provisional de persones admeses i de persones excloses.

11è

Del 30 de març a l'1 d'abril

Termini per presentar reclamacions contra les llistes provisionals.

12è

Fins al 31 de març

Comunicació a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (DGPOC), per part de cada centre i per correu electrònic, de la proposta dels membres del tribunal del centre.

15è

4 d'abril

Nomenament de la comissió avaluadora i dels tribunals per part de la DGPOC.

14è

Abans del 6 d'abril

Revisió, per part dels centres, de la documentació entregada per a la inscripció a la prova i notificació telemàtica als aspirants de la conformitat o les rectificacions a realitzar.

Abans del 8 d'abril

Els aspirants han d'enviar al centre la documentació que ha de ser rectificada.

Abans del 12 d'abril

Tramesa a la DGPOC, per part de cada centre i per correu electrònic, de les llistes i les còpies dels documents adjunts a les sol·licituds que hagi de valorar la comissió avaluadora.

Publicació, si cal, de la relació d'estris necessaris per fer la prova.

17è

27 d'abril

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i de les parts amb exempcions, ja superades i de les exempcions condicionades.

13è

25 i 26 de maig

Prova.

16è

1 de juny

Publicació de la llista provisional de persones aptes i de persones no aptes.

23è

De l'1 al 3 de juny

Termini per presentar reclamacions contra la llista provisional davant el director del centre.

24è

6 i 7 de juny

Revisió de les reclamacions.

24è

8 de juny

Publicació de la llista definitiva de persones aptes i no aptes.

Tramesa de la còpia de les actes de les proves (constitució del tribunal, llista d'assistència) a la DGPOC.

25è

20è

A partir del 8 de juny

Sol·licitud i lliurament dels certificats d'aptitud.

27è

Documents adjunts