Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 143521
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 10 de març de 2022 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i de matriculació als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny per al curs 2022-2023 i es convoquen les proves d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer) estableix que la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres és competent en els ensenyaments de règim especial.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE) (BOE núm. 106, de 4 de maig), regula, en l'article 52, l'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny i estableix que, per accedir a aquests cicles, cal superar una prova. Aquesta Llei ha estat modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

El Reial decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny (BOE núm. 125, de 25 de maig), regula, en el capítol V, l'accés i l'admissió a aquests ensenyaments.

El Decret 15/2019, de 15 de març, pel qual s'estableixen els currículums, en l'àmbit de les Illes Balears, dels cicles formatius de grau mitjà de tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès i de grau superior corresponents als títols de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia, de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració i de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Còmic, pertanyents tots a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, i es regulen l'avaluació i les proves d'accés dels estudis professionals d'arts plàstiques i disseny (BOIB núm. 35, de 16 de març), estableix, en els annexos 5 i 6, els requisits d'accés, les exempcions i els continguts de les proves d'accés, l'accés sense requisits acadèmics i la regulació i la validesa de les proves d'accés al grau mitjà i al grau superior corresponents als títols de tècnic i de tècnic superior dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny.

En el punt 2 de la disposició final segona del Decret esmentat, s'autoritza el conseller d'Educació i Universitat perquè dicti les disposicions que siguin necessàries per aplicar el que es disposa en aquest Decret, així com per modificar els requisits d'accés i les exempcions mitjançant un decret, o per regular o modificar, mitjançant una ordre, la resta de matèries regulades en l'annex 5 i l'annex 6 d'aquest Decret.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Establir el calendari del procés d'admissió i de matriculació als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny per al curs 2022-2023 i detallar el calendari de les actuacions corresponents a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior que, amb caràcter anual i amb dues convocatòries, convoca la Conselleria d'Educació i Formació Professional per a l'any 2022. Aquesta informació figura en l'annex 1.

2. Convocar, segons el calendari establert en l'annex 1 d'aquesta Resolució, les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior de règim especial del sistema educatiu en els termes que figuren en els annexos 5 i 6 del Decret 15/2019, de 15 de març, pel qual s'estableixen els currículums, en l'àmbit de les Illes Balears, dels cicles formatius de grau mitjà de tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès i de grau superior corresponents als títols de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia, de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració i de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Còmic, pertanyents tots a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, i es regulen l'avaluació i les proves d'accés dels estudis professionals d'arts plàstiques i disseny, i concretar aspectes sobre l'organització de les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior per a l'any 2022, les quals figuren en els annexos 2, 3 i 4; així com aprovar els models d'inscripció a les proves i de matrícula, que es troben en l'annex 5.

3. Establir que en el procés d'admissió, matriculació i inscripció, se segueixin les indicacions següents:

a) El procés d'admissió, de matriculació i d'inscripció a les proves d'accés als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny es realitzarà de forma telemàtica a través d'un correu electrònic facilitat per cada centre, publicat en la seva pàgina web i en els apartats 3 i 4 del punt quart de l'annex 2 d'aquesta Resolució.

b) El lliurament de la documentació que acompanya la inscripció a les proves o la matrícula es realitzarà també per via telemàtica en els correus electrònics que s'habilitin a cada centre.

c) Les inscripcions, la matrícula, les sol·licituds, les publicacions de llistes, de resultats i la presentació de possibles reclamacions o al·legacions incloses en el calendari d'admissió i matriculació que s'aprova en aquesta Resolució es realitzaran també de manera telemàtica.

d) Els centres donaran publicitat a les corresponents instruccions per dur a terme els processos telemàtics i les publicaran en la seva pàgina web.

4. Disposar que aquesta Resolució es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i tengui efectes des de l'endemà de publicar-s'hi.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 10 de març de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí Xavier March i Cerdà

 

ANNEX 1 Calendari del procés d'admissió i de matriculació als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny per al curs 2022-2023, i calendari de les proves d'accés per a l'any 2022

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

Abril

Del 18 d'abril al 2 de maig

Inscripció telemàtica per als aspirants sense els requisits acadèmics

Maig

4

Publicació de les llistes provisionals dels aspirants admesos a la prova general

5 i 6

Reclamacions contra les llistes provisionals dels aspirants admesos a la prova general

9

Publicació de les llistes definitives dels aspirants admesos a la prova general

11

Prova general per als aspirants sense requisits acadèmics

13

Llista provisional dels resultats de la prova general

16 i 17

Reclamacions contra els resultats de la prova general

18

Resolució per part del tribunal de les reclamacions presentades

18

Llista definitiva dels resultats de la prova general

Juny

Del 9 al 17

Inscripció telemàtica per als aspirants amb requisits acadèmics de titulació (prova específica) i per als aspirants amb accés directe (exempció de la prova específica)

21

Llistes provisionals dels aspirants admesos a les proves específiques i amb accés directe

22 i 23 (fins les 12:00 h)

Reclamacions contra les llistes provisionals dels aspirants admesos a les proves específiques i amb accés directe

23

Llista definitiva dels aspirants admesos a les proves específiques i amb accés directe

Del 23 de juny a l'1 de juliol

Matrícula telemàtica dels aspirants que tenen accés directe

29

Prova específica

Juliol

1

Publicació de les llistes provisionals dels resultats de les proves específiques

4 i 5

Reclamacions contra les llistes provisionals dels resultats de les proves específiques

6

Resolució per part del tribunal de les reclamacions presentades

7

Publicació de les llistes definitives dels resultats de les proves específiques i llista provisional d'adjudicació de places

7 i 8

Al·legacions contra les llistes provisionals d'adjudicació de places

11

Resolució de les al·legacions

11

Llista definitiva d'adjudicació de places

A partir de dia 11

Lliurament de certificats de superació de la prova o d'una part de la prova

Del 12 al 19

Matrícula telemàtica

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Setembre

De l'1 (a les 00:01 h) al 5 (fins les 23:59 h)

Inscripció telemàtica per a:

Prova general per als aspirants sense requisits acadèmics

Prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics

Accés directe per als aspirants amb exempció de la prova específica

6

Publicació de les llistes provisionals dels aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics

6 i 7

Reclamacions contra les llistes dels aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics

9

Publicació de les llistes definitives dels aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics

13

Prova general

15

Llista provisional dels resultats de la prova general

15 i 16

Reclamacions contra els resultats de la prova general

19

Resolució per part del tribunal de les reclamacions presentades

19

Llista definitiva dels resultats de la prova general

20

Prova específica

22

Llista provisional dels resultats de la prova específica

22 i 23

Reclamacions contra els resultats de la prova específica

26

Resolució per part del tribunal de les reclamacions presentades

26

Llista definitiva dels resultats de la prova específica i llista provisional d'adjudicació de places

26 i 27

Al·legacions contra les llistes provisionals d'adjudicació de places

A partir de dia 26

Lliurament de certificats de superació de la prova o d'una part de la prova

27

Resolució de les reclamacions

27

Llista definitiva d'adjudicació de places

27 i 28

Matrícula telemàtica

29

Inici de curs

 

 

 

 

ANNEX 2 Instruccions

Les proves d'accés al grau mitjà i al grau superior dels cicles formatius d'arts plàstiques i disseny per a l'any 2022 s'han de dur a terme d'acord amb el que estableix l'annex 5 del Decret 15/2019, per als cicles de grau mitjà, i el que estableix l'annex 6 d'aquest mateix Decret, per als cicles de grau superior, i d'acord amb el calendari de l'annex 1 d'aquesta Resolució. A continuació, es concreten alguns aspectes sobre l'organització de les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior per a l'any 2022.

Primer Objecte i àmbit d'aplicació

En aquest annex es concreten els aspectes necessaris per desenvolupar les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny que s'han de fer a centres públics de les Illes Balears en aquesta convocatòria, de conformitat amb el Decret 15/2019. En els annexos 5 i 6 d'aquest Decret s'estableixen els requisits d'accés, les exempcions i els continguts de les proves d'accés, l'accés sense requisits acadèmics i la regulació i la validesa de les proves d'accés al grau mitjà i al grau superior corresponents als títols de tècnic i de tècnic superior dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny.

Segon Requisits per a la inscripció

1. Es poden inscriure a les proves d'accés les persones que no compleixen cap dels requisits que permeten accedir directament als cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.

2. Per accedir als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà cal tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o un títol declarat equivalent.

3. D'acord amb l'article 52.3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), poden accedir al grau mitjà d'aquests ensenyaments les persones aspirants que no compleixin els requisits cadèmics exigits però superin una prova d'accés (primera part o part general de la prova d'accés). Per accedir-hi per aquesta via, es requereix que els aspirants tenguin disset anys com a mínim i que els hagin complert dins l'any de la realització de la prova.

4. Per accedir als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau superior cal tenir el títol de batxillerat o un títol declarat equivalent.

5. D'acord amb l'article 52.3 de la LOE, poden accedir al grau superior d'aquests ensenyaments les persones aspirants que no compleixin els requisits acadèmics exigits però superin una prova d'accés (primera part o part general de la prova d'accés). Per accedir-hi per aquesta via, es requereix que els aspirants tenguin dinou anys complerts l'any de realització de la prova o divuit, si acrediten tenir un títol de tècnic relacionat amb el títol al qual es vol accedir.

Tercer Terminis d'inscripció a les proves

Els terminis d'inscripció telemàtica a les proves d'accés als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny (grau mitjà i grau superior) són els següents:

Convocatòria ordinària:

- Del 18 d'abril al 2 de maig per als aspirants sense requisits acadèmics.

- Del 9 al 17 de juny per als aspirants amb requisits acadèmics i per als aspirants amb accés directe.

Convocatòria extraordinària:

- De l'1 al 5 de setembre per als aspirants sense requisits acadèmics, per als aspirants amb requisits acadèmics i per als aspirants amb accés directe.

Quart Centres que fan la prova

1. En aquesta convocatòria, les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny es fan, únicament, als centres i a les illes en què s'imparteixen els estudis als quals es vol accedir, que són els que s'indiquen a continuació:

- Mallorca: Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (Palma)

- Menorca: Escola d'Art de Menorca (Maó)

- Pitiüses: Escola d'Art d'Eivissa (Sant Jordi de ses Salines)

2. La inscripció s'ha de fer al mateix centre on es fa la prova.

3. En el cas de l'Escola d'Art de Menorca i de l'Escola d'Art d'Eivissa, la inscripció a les proves d'accés aquest any es realitzarà de manera telemàtica enviant la sol·licitud i documentació pertinent al correu electrònic del centre on es realitzarà la prova, i que es detalla a continuació:

- Escola d'Art de Menorca: escoladart.mao@educaib.eu

- Escola d'Art d'Eivissa: escoladart.eivissa@educaib.eu

4. En el cas de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, la inscripció a les proves d'accés es realitzarà de la mateixa manera que s'ha fet els darrers anys, a través de l'enllaç que apareix a la seva pàgina web (htpp://escoladisseny.com) 

Per a altres tràmits que s'han de realitzar telemàticament s'ha d'emprar el correu electrònic del centre (escoladartidisseny.palma@educaib.eu).

Cinquè Pagament de les taxes i exempcions

1. La inscripció a les proves està subjecta al pagament de les taxes que s'estableixen en els articles 103 septdecies a 103 unvicies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. La taxa d'inscripció per fer les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà (inclosa l'expedició del certificat que acredita que s'ha superat la prova) és de 23,25 euros.

3. La taxa d'inscripció per fer les proves d'accés als cicles formatius de grau superior (inclosa l'expedició del certificat que acredita que s'ha superat la prova) és de 34,87 euros.

4. Queden exemptes del pagament de la taxa:

a) Les persones en situació legal de desocupació, les persones en situació de dependència en grau II o III i els membres de la seva unitat familiar, les persones amb un grau de discapacitat igual al 33 % o superior i els membres de la seva unitat familiar, els membres de famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, els membres de les famílies en risc social, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, els joves tutelats i extutelats en via d'emancipació i els joves en situació d'acolliment familiar. Els subjectes passius de la taxa han d'acreditar documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna d'aquestes situacions.

b) Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, i també el cònjuge i els fills o filles, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s'ha d'acreditar presentant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills o filles, s'hi ha d'adjuntar el llibre de família.

c) Les víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que en depenen, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s'ha d'acreditar presentant qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent. En el cas dels fills o filles dependents, també s'ha de presentar el llibre de família.

d) Els membres de famílies nombroses, així com els membres de famílies monoparentals de categoria especial, sempre que la demanin al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció d'acord amb els documents que preveu la normativa vigent.

5. Tenen dret a una bonificació del 50 % de la taxa els membres de famílies monoparentals de categoria general, sempre que la demanin al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció d'acord amb els documents que preveu la normativa vigent.

6. Tenen dret a la devolució de la taxa pagada per la inscripció a les proves d'accés únicament les persones que es vegin afectades per la supressió de les proves com a conseqüència d'una decisió de l'Administració educativa, si sol·liciten la devolució.

Sisè Formalització de la sol·licitud d'inscripció telemàtica per fer les proves i documentació acreditativa que s'ha de presentar per a l'exempció o bonificació del pagament de la taxa

1. La sol·licitud d'inscripció s'ha de formalitzar telemàticament mitjançant l'imprès que figura en l'annex 5, que s'ha de descarregar de la pàgina web del centre mateix o de la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, i s'ha de remetre junt a la documentació requerida als correus electrònics dels centres detallats en el punt quart d'aquestes instruccions. En aquesta sol·licitud s'han d'indicar les exempcions de realitzar alguna part o la totalitat de les proves.

2. Per acreditar el requisit d'edat s'ha de presentar el document oficial d'identificació.

3. Per acreditar el pagament de la taxa corresponent s'ha de presentar el model de document d'ingrés 046. El codi del concepte per aquestes taxes és el P40.

4. Per acreditar el dret a l'exempció o a la bonificació de la taxa d'inscripció s'ha de presentar telemàticament al centre la documentació següent:

a) Les persones en situació legal de desocupació han de presentar un informe emès pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en què consti el període ininterromput en què es troben inscrites en situació de desocupació.

b) Les persones amb un grau de dependència II o III han de presentar el certificat acreditatiu expedit per un organisme oficial competent en matèria d'afers socials. En el cas que el sol·licitant sigui un familiar també ha d'aportar el llibre de família o, alternativament, el certificat de convivència emès pel padró municipal.

c) Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %, han de presentar el certificat que acredita el tipus i el grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria d'afers socials. En el cas que el sol·licitant sigui un familiar, també ha d'aportar el llibre de família o, alternativament, el certificat de convivència emès pel padró municipal.

d) Els membres d'unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica especial, poden justificar la seva situació amb la documentació següent:

- Si perceben la renda mínima d'inserció han de presentar un certificat d'ingressos de la renda mínima d'inserció.

- Si perceben la renda social garantida han de presentar un certificat d'ingressos de la renda social garantida.

- Si perceben l'ingrés mínim vital han de presentar la resolució o un certificat de concessió de l'entitat gestora de l'ajut.

- Si perceben el subsidi de desocupació han de presentar un certificat que acrediti aquesta situació emès pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

En tots aquests supòsits, si es tracta del cònjuge o un fill o filla de la persona beneficiària, també s'ha de presentar el llibre de família o certificat de convivència emès pel padró municipal.

e) Els membres de famílies en risc social amb menors d'edat que han estat objecte de declaració de risc per part de l'Administració competent en matèria de protecció de menors, han de presentar la resolució o certificat de declaració de risc emesa per l'òrgan cometent. En el seu cas, han d'aportar el llibre de família o certificat de convivència emès pel padró municipal.

f) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i els joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació han de presentar la resolució judicial que determina la seva situació.

g) Els joves en situació d'acolliment han de presentar la resolució judicial o administrativa d'acolliment, o, si no hi ha cap resolució, un certificat emès per l'entitat corresponent competent en matèria de Protecció de Menors de cada un dels consells insulars (IMAS o departaments insulars d'Afers Socials respectius).

h) Les persones que han estat víctimes d'actes terroristes han de presentar algun dels documents següents:

- Un certificat que acrediti la persona sol·licitant com a víctima d'un acte terrorista. En el cas de ser el cònjuge o un fill o filla de la persona beneficiària, també s'ha de presentar el llibre de família o, en el seu cas, certificat de convivència emès pel padró municipal.

- Una resolució prèvia d'indemnització per acte terrorista. En el cas de ser el cònjuge o un fill o filla de la persona beneficiària, també s'ha de presentar el llibre de família o, en el seu cas, certificat de convivència emès pel padró municipal.

- Un títol del Reial Ordre de Reconeixement Civil a les Víctimes del Terrorisme. En el cas de ser el cònjuge o un fill o filla de la persona beneficiària, també s'ha de presentar el llibre de família o, en el seu cas, certificat de convivència emès pel padró municipal.

i) Les persones víctimes de violència de gènere han de presentar algun dels documents següents:

- Una ordre de protecció a favor de la víctima.

- Una sentència condemnatòria.

- Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l'ordre de protecció.

- Una resolució judicial amb la qual s'hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.

- Un informe de l'administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d'acolliment, o bé un informe de l'Institut Balear de la Dona.

En el cas de ser un fill o filla dependent de la víctima, també s'ha de presentar el llibre de família o, alternativament, certificat individual emès pel Registre Civil.

j) Les persones que acrediten ser membres d'una família nombrosa han de presentar el títol o el certificat expedit a l'efecte per l'òrgan competent, d'acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

k) Els membres de famílies monoparentals han de presentar un document oficial que acrediti la seva condició (Veure articles 2, 3, 4, 5 i 6 del Capítol I del Decret 28/2020 de 21 de setembre, de principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monoparental i de la condició de família nombrosa, BOIB núm. 164, de 22-09-2020).

Setè Motius d'exempció de les proves d'accés i documentació acreditativa que s'ha de presentar

1. Les persones que compleixen determinats requisits que els permeten estar exemptes de fer alguna part de la prova han de presentar telemàticament la documentació acreditativa al centre on formalitzin la inscripció.

Les situacions que eximeixen de fer tota la prova o una part de la prova d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny són les que s'estableixen en l'annex 5 (grau mitjà) i en l'annex 6 (grau superior) del Decret 15/2019. Aquestes situacions es detallen a continuació:

- Poden quedar exemptes de fer la part general de la prova d'accés als cicles de grau mitjà i de grau superior les persones que hagin superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, si ho sol·liciten.

- Estan exemptes de fer la part específica de la prova d'accés als cicles de grau mitjà les persones que acreditin tenir una experiència laboral d'almenys un any relacionada directament amb les competències professionals del cicle formatiu al qual es vol accedir. Aquesta experiència laboral s'ha d'acreditar mitjançant un certificat de l'empresa on s'hagi adquirit l'experiència laboral, en què ha de constar expressament la durada del contracte, l'activitat exercida i el període de temps en què s'ha fet l'activitat. En el cas de treballadors per compte propi, s'ha d'acreditar per mitjà d'un certificat d'alta en el cens d'obligats tributaris. En ambdós casos, també s'ha de presentar un certificat de vida laboral.

- Estan exemptes de fer la part específica de la prova d'accés als cicles de grau superior les persones que acreditin tenir una experiència laboral d'almenys un any relacionada directament amb les competències professionals del cicle formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny al qual es vol accedir. Aquesta experiència laboral s'ha d'acreditar amb un certificat d'empresa, en què ha de constar expressament la durada del contracte, l'activitat desenvolupada i el període de temps en què s'ha fet l'activitat. En el cas dels treballadors autònoms, s'ha d'acreditar mitjançant un certificat d'alta en el cens d'obligats tributaris. En ambdós casos, també s'ha de presentar un certificat de vida laboral.

- Estan exemptes de fer la prova específica d'accés al grau mitjà dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny les persones que acreditin que compleixen algun dels requisits següents:

* Les persones que tenguin un títol de tècnic o de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny d'una família professional relacionada amb els ensenyaments que es volen cursar.

* Les persones que hagin superat els cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics dels plans d'estudis establerts pel Decret 2127/1963, de 24 de juliol; els establerts amb caràcter experimental a l'empara del Reial decret 799/1984, de 28 de març, sobre regulació d'experiències a centres d'ensenyaments artístics, o els establerts pel Reial decret 942/1986, de 9 de maig, pel qual s'estableixen normes generals per a la realització d'experimentacions educatives a centres docents.

* En tot cas, estan exemptes de fer la prova específica d'accés als cicles formatius de grau mitjà les persones que tenguin alguna de les titulacions següents, o un títol declarat equivalent:

a) El títol de batxillerat de la modalitat d'Arts, o de batxillerat artístic experimental.

b) El títol superior d'Arts Plàstiques o el títol superior de Disseny, de les diferents especialitats, o un títol declarat equivalent.

c) El títol superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals, de les diferents especialitats.

d) La llicenciatura en Belles Arts.

e) El títol d'Arquitectura.

f) El títol d'enginyeria tècnica en Disseny Industrial.

La persona interessada ha de sol·licitar telemàticament l'exempció al centre on vol cursar els estudis i ha de presentar la documentació justificativa, llevat que aquesta documentació estigui inclosa en el Catàleg de simplificació documental de l'Administració pública de la CAIB i la persona interessada doni el consentiment perquè l'Administració faci la consulta pertinent.

- Estan exemptes de fer la prova específica d'accés al grau superior dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny les persones que acreditin que compleixen algun dels requisits següents:

* Les persones que tenguin un títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny d'una família professional relacionada amb els ensenyaments que es volen cursar, o un títol declarat equivalent.

* En tot cas, estan exemptes de fer la prova específica d'accés als cicles formatius de grau superior les persones que tenguin alguna de les titulacions següents, o un títol declarat equivalent:

a) El títol de batxillerat de la modalitat d'Arts, o de batxillerat artístic experimental.

b) El títol superior d'Arts Plàstiques o el títol superior de Disseny, de les diferents especialitats, o un títol declarat equivalent.

c) El títol superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals, de les diferents especialitats.

d) La llicenciatura en Belles Arts.

e) El títol d'Arquitectura.

f) El títol d'enginyeria tècnica en Disseny Industrial.

La persona interessada ha de sol·licitar telemàticament l'exempció al centre on vol cursar els estudis i ha de presentar la documentació justificativa, llevat que aquesta documentació estigui inclosa en el Catàleg de simplificació documental de l'Administració pública de la CAIB i la persona interessada doni el consentiment perquè l'Administració faci la consulta pertinent.

2. Si se sol·licita l'exempció de l'exercici de llengua catalana i literatura de la part general de la prova d'accés per raó de residència temporal a les Illes Balears o per altres motius recollits en l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març), s'ha de presentar telemàticament al centre educatiu, dins el termini d'inscripció, a més de la sol·licitud signada, la documentació indicada en l'article 10 de la normativa esmentada.

3. Les persones que sol·liciten l'adaptació de les condicions en què s'ha de desenvolupar la prova perquè poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d'aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.) han de presentar telemàticament algun dels documents següents en el moment de la inscripció:

- Un certificat oficial que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que tenen, emès per un organisme oficial competent en matèria d'afers socials.

- Un dictamen d'escolarització emès pel departament d'orientació o pels equips d'orientació educativa i psicopedagògica, amb el vistiplau del Departament d'Inspecció Educativa.

- Un informe, emès el present curs escolar o el curs passat pel departament d'orientació o pels equips d'orientació educativa i psicopedagògica, sobre les dificultats específiques d'aprenentatge que tenen.

El centre educatiu ha de requerir a la persona interessada la documentació justificativa que manqui abans de la publicació de les llistes provisionals de persones admeses.

En cas que la persona interessada no aporti la documentació requerida abans de la publicació de les llistes definitives de persones admeses, es considerarà que desisteix de la petició.

Vuitè Admissió per fer la prova

Cada centre educatiu ha de comprovar, amb la documentació rebuda, que les persones que sol·liciten fer la prova tenen l'edat requerida i que compleixen la resta de condicions que permeten fer-la.

Novè Llista provisional de persones admeses i excloses de la prova

1. La llista provisional de persones admeses i la de persones excloses de fer la prova d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior s'ha de publicar (seguint les orientacions sobre protecció de dades personals i drets digitals de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades) al tauler d'anuncis i la pàgina web del centre educatiu on s'ha presentat la sol·licitud, els dies prevists en el calendari que figura en l'annex 1 d'aquesta Resolució, que són els següents:

Convocatòria ordinària:

- Dia 4 de maig: publicació de les llistes provisionals dels aspirants admesos a la prova general.

- Dia 21 de juny: publicació de les llistes provisionals de les persones admeses a les proves específiques i amb accés directe.

Convocatòria extraordinària:

- Dia 6 de setembre: publicació de les llistes provisionals d'aspirants admesos a la prova general, i a la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics.

2. En la llista provisional s'han de fer constar les exempcions.

3. En el cas de les persones que hagin sol·licitat l'exempció de fer l'exercici de llengua catalana i literatura i no puguin presentar la documentació corresponent abans de la publicació de la llista provisional de persones admeses, s'ha de fer constar «exempció condicionada» en la llista provisional.

Desè Termini de reclamacions contra les llistes provisionals de persones admeses i excloses de la prova d'accés

Les reclamacions contra la llista provisional de persones admeses i de persones excloses de fer la prova d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior es poden presentar de manera telemàtica als correus electrònics indicats en el punt quart d'aquestes instruccions davant el director del centre educatiu on s'ha presentat la sol·licitud els dies que s'indica en el calendari de l'annex 1 d'aquesta Resolució:

Convocatòria ordinària:

- Els dies 5 i 6 de maig: reclamacions contra les llistes provisionals d'aspirants admesos a la prova general.

- Els dies 22 i 23 de juny fins les 12:00 h: reclamacions contra les llistes provisionals de les persones admeses a les proves específiques i de les persones amb accés directe.

Convocatòria extraordinària:

- Els dies 6 i 7 de setembre: reclamacions contra les llistes provisionals d'aspirants admesos a la prova general, i a la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics.

Onzè Llista definitiva de les persones admeses a la prova

1. Les dates de publicació de les llistes definitives de les persones admeses per fer la prova d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, que s'han de publicar (seguint les orientacions sobre protecció de dades personals i drets digitals de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades) al tauler d'anuncis i la pàgina web del centre que fa la prova, són les següents:

Convocatòria ordinària:

- Dia 9 de maig: publicació de les llistes definitives d'aspirants admesos a la prova general.

- Dia 23 de juny: publicació de les llistes definitives de les persones admeses a les proves específiques i de les persones amb accés directe.

Convocatòria extraordinària:

- Dia 9 de setembre: publicació de les llistes definitives d'aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics.

2. En la llista definitiva s'han de fer constar les exempcions de fer alguna part de la prova que té cada aspirant i s'hi ha d'indicar si les exempcions són condicionades o definitives.

3. En el cas de les persones que hagin sol·licitat l'exempció de fer l'exercici de llengua catalana i literatura i no puguin presentar la documentació corresponent fins al dia de la prova general, s'ha de fer constar «exempció condicionada» en la llista definitiva.

4. Contra la llista definitiva es pot presentar un recurs de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació.

Dotzè Comunicació de les dades d'inscripció a la prova

1. L'endemà de la finalització dels terminis d'inscripció, els centres han de fer arribar al Servei dels Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres la llista de les persones que sol·liciten una adaptació de les condicions en què han de fer la prova perquè poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d'aprenentatge. També han de trametre, per via electrònica, una còpia de les sol·licituds i la documentació que s'adjunta a la sol·licitud d'aquestes persones.

2. Els centres també han de fer arribar, via telemàtica, al Servei dels Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres les llistes definitives de les persones admeses i excloses el mateix dia en què es publiquin.

Tretzè Dates i horaris de les proves

1. Les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior es realitzaran de manera presencial als centre , els dies i les hores que s'indiquen a continuació:

Convocatòria ordinària:

- Dia 11 de maig a les 9.00 h: prova general.

- Dia 29 de juny a les 16.00 h: prova específica.

 

​​​​​​​Convocatòria extraordinària:

- Dia 13 de setembre a les 9.00 h: prova general.

- Dia 20 de setembre a les 16.00 h: prova específica.

2. L'horari i l'ordre de desenvolupament dels exercicis s'han de publicar al tauler d'anuncis i la pàgina web dels centres que fan la prova amb una antelació mínima de 48 hores respecte de l'inici dels exercicis. L'horari i l'ordre són els següents:

a) Proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà:

- Prova general (convocatòria ordinària: dia 11 de maig; convocatòria extraordinària: dia 13 de setembre):

* 9.00 h: inici de la prova amb l'exercici de llengua catalana i literatura (durada màxima d'una hora).

* 10.00 h: exercici de llengua castellana i literatura (durada màxima d'una hora).

* 11.00 h: exercici de llengua anglesa (durada màxima d'una hora).

* 12.30 h: exercici amb continguts tecnicocientífics (durada màxima d'una hora).

* 13.30 h: exercici amb continguts socioculturals (durada màxima d'una hora).

- Prova específica (convocatòria ordinària: dia 29 de juny; convocatòria extraordinària: dia 20 de setembre):

* 16.00 h: exercici escrit a partir d'un text o document gràfic (durada màxima de dues hores).

* 18.15 h: exercici de dibuixos o esbossos a partir d'un tema, un dels quals es realitzarà en color (durada màxima de dues hores).

b) Proves d'accés als cicles formatius de grau superior:

- Prova general (convocatòria ordinària: dia 11 de maig; convocatòria extraordinària: dia 13 de setembre):

* 9.00 h: inici de la prova amb l'exercici d'història d'Espanya (durada màxima d'una hora).

* 10.00 h: exercici de llengua catalana i literatura (durada màxima d'una hora).

* 11.15 h: exercici de llengua castellana i literatura (durada màxima d'una hora).

* 12.15 h: exercici de llengua anglesa (durada màxima d'una hora).

- Prova específica (convocatòria ordinària: dia 29 de juny; convocatòria extraordinària: dia 20 de setembre):

* 16.00 h: exercici d'anàlisi de qüestions sobre història de l'art a partir d'un text o document gràfic (durada màxima d'una hora).

* 17.00 h: exercici de realització de quatre esbossos a mà alçada a partir d'un model, tres amb llapis i un en color (durada màxima d'una hora).

* 18.00 h: exercici de realització d'una proposta gràfica a partir d'una imatge o tema donats (durada màxima d'una hora).

3. S'ha de trametre una còpia compulsada de l'acta de constitució del tribunal avaluador, i de totes les actes de les reunions que realitzi aquest tribunal, al Servei dels Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres abans del 30 de setembre de 2022.

Catorzè Publicació de la relació d'estris per fer la prova

La relació d'estris, en el cas que siguin necessaris per fer la prova, s'ha de publicar al tauler d'anuncis i la pàgina web dels centres on es duguin a terme les proves el mateix dia que es publiquin l'horari i l'ordre de desenvolupament de les proves.

Quinzè Verificació de la identitat dels aspirants

Els membres del tribunal avaluador han de verificar la identitat dels aspirants en algun moment de la prova.

Setzè Incidències

1. Quan hi hagi causes justificades que alterin o impedeixin a algun aspirant la realització de la prova, el tribunal avaluador ho ha de comunicar al Servei dels Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, que ha de resoldre les incidències d'acord amb el que consideri procedent.

2. Aquestes incidències s'han de fer constar en l'acta d'avaluació de la prova.

 

​​​​​​​Dissetè Tribunal avaluador de les proves

1. El director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de nomenar els membres dels tribunals avaluadors de les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i grau superior a proposta dels directors de cada centre. Aquesta proposta s'ha de trametre per via electrònica, abans de dia 1 d'abril de 2022.

2. Les funcions dels tribunals avaluadors de les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i grau superior són les següents:

a) Comprovar la identitat dels aspirants.

b) Actuar en la data, l'hora i el lloc i els termes prevists en la convocatòria.

c) Resoldre les reclamacions presentades pels aspirants al procés, així com resoldre les incidències que es derivin de l'organització i la realització de les proves.

d) Elaborar les proves, corregir i qualificar els exercicis, i coordinar els criteris d'avaluació. Estendre les actes d'avaluació.

e) Resoldre les reclamacions que s'hagin presentat sobre les qualificacions i l'avaluació.

f) Dur a terme qualsevol altra funció que els pugui assignar la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

3. La composició dels tribunals avaluadors de les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i superior, regulada pel Decret 15/2019, és la següent:

a) President: el director del centre.

b) Vocals: quatre, com a mínim, designats pel director del centre entre els professors, si és possible amb destinació definitiva al centre.

c) Personal assessor: el que el president consideri necessari.

d) Secretari: ha d'actuar com a secretari del tribunal avaluador el vocal designat a aquest efecte en l'acta de constitució del tribunal.

4. Les persones nomenades com a vocals o assessors del tribunal avaluador han de tenir atribució docent en educació secundària de les especialitats corresponents o experiència docent en l'especialitat.

Divuitè Expedients de les persones inscrites

Els centres educatius han de posar a disposició dels tribunals avaluadors la documentació presentada per les persones inscrites a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior.

Dinovè Correcció i qualificació de les proves

1. Un cop acabada cada prova o part (general i específica), cada tribunal avaluador ha de corregir cadascun dels exercicis que componen la prova i n'ha de calcular la nota mitjana d'acord amb l'annex 5 (grau mitjà) o l'annex 6 (grau superior) del Decret 15/2019.

2. Quant a la primera part o part general de la prova d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà, s'ha de tenir en compte el següent:

- Aquesta part és eliminatòria. Les persones aspirants que superin aquesta primera part de la prova han de fer, amb posterioritat, la segona part o part específica de la prova.

- El tribunal ha de qualificar numèricament cada un dels cinc exercicis del zero al deu, amb un decimal, i és necessari obtenir una puntuació igual o superior a tres per poder calcular la mitjana aritmètica dels exercicis.

- La qualificació final de la part general de la prova d'accés serà la mitjana aritmètica dels cinc exercicis que la componen, amb dos decimals.

3. Quant a la segona part o part específica de la prova d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà, s'ha de tenir en compte el següent:

- El tribunal ha de qualificar numèricament cada un dels dos exercicis del zero al deu, amb un decimal, i és necessari obtenir una qualificació final igual o superior a cinc per superar-los.

- La qualificació final de la part específica s'obtindrà calculant la mitjana aritmètica, amb dos decimals, de les puntuacions dels exercicis que la componen.

- No es calcularà la mitjana aritmètica de la prova quan en algun exercici la persona aspirant hagi obtingut una puntuació inferior a tres punts.

- Les persones aspirants que no es presentin a algun dels exercicis de la prova figuraran en l'acta amb l'expressió «NP».

- Si una persona aspirant inscrita no fa cap dels exercicis, la seva qualificació final es consignarà amb l'expressió «NP».

4. La qualificació final de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà per a les persones aspirants sense requisits acadèmics serà la mitjana aritmètica de les dues parts (la general i l'específica). S'ha d'expressar en termes numèrics, utilitzant una escala del zero al deu amb dos decimals, i és necessari obtenir una qualificació igual o superior a cinc per superar-la.

5. Quant a la primera part o part general de la prova d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior, s'ha de tenir en compte el següent:

- Aquesta part és eliminatòria. Les persones aspirants que superin aquesta primera part de la prova han de fer, amb posterioritat, la segona part o part específica de la prova.

- Respecte a la puntuació dels quatre exercicis que componen la part general, el tribunal ha de qualificar numèricament cada un dels exercicis del zero al deu, amb un decimal, i és necessari obtenir una puntuació igual o superior a tres per poder calcular la mitjana aritmètica dels exercicis.

- La qualificació final de la part general de la prova d'accés serà la mitjana aritmètica dels quatre exercicis que la componen, amb dos decimals.

6. Quant a la segona part o part específica de la prova d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior, s'ha de tenir en compte el següent:

- El tribunal ha de qualificar numèricament cada un dels exercicis del zero al deu, amb un decimal, i és necessari obtenir una qualificació final igual o superior a cinc per superar-los.

- La qualificació final de la part específica s'obtindrà calculant la mitjana aritmètica, amb dos decimals, de les puntuacions dels exercicis que la componen.

- No es calcularà la mitjana aritmètica de la prova quan en algun exercici la persona aspirant hagi obtingut una puntuació inferior a tres punts.

- Les persones aspirants que no es presentin a algun dels exercicis de la prova figuraran en l'acta amb l'expressió «NP».

- Si una persona aspirant inscrita no fa cap dels exercicis, la seva qualificació final es consignarà amb l'expressió «NP».

7. La qualificació final de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior per a les persones aspirants sense requisits acadèmics serà la mitjana aritmètica de les dues parts (la general i l'específica). S'ha d'expressar en termes numèrics, utilitzant una escala del zero al deu amb dos decimals, i és necessari obtenir una qualificació igual o superior a cinc per superar-la.

8. El centre ha de custodiar els exercicis fets per les persones aspirants durant un període de quatre mesos comptadors des del dia en què es publiqui la llista definitiva dels resultats de les proves.

Vintè Contingut de les actes d'avaluació de les proves

El contingut de les actes d'avaluació de les proves ha de ser el següent:

a) Llinatges i nom de les persones aspirants.

b) Número del document oficial d'identificació de les persones aspirants.

c) Exercicis i qualificacions de cada part de les proves.

d) Qualificació o nota final.

Vint-i-unè Procediment amb les actes d'avaluació

1. Cada tribunal avaluador ha d'estendre una acta d'avaluació dels resultats dels exercicis de les proves i tots els membres del tribunal l'han de signar.

2. Les actes originals s'han d'arxivar al mateix centre on s'han fet les proves d'accés.

3. S'ha de trametre una còpia compulsada d'aquestes actes al Servei dels Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, abans del dia 30 de setembre de 2022.

 

​​​​​​​Vint-i-dosè Llistes provisionals dels resultats de les proves

Cada centre educatiu on s'han fet les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior ha de publicar la llista provisional dels resultats de les proves al tauler d'anuncis i la pàgina web del centre els dies establerts en el calendari de l'annex 1 d'aquesta Resolució:

Convocatòria ordinària:

- Dia 13 de maig: publicació de les llistes provisionals dels resultats de la prova general.

- Dia 1 de juliol: publicació de les llistes provisionals dels resultats de la prova específica.

Convocatòria extraordinària:

- Dia 15 de setembre: publicació de les llistes provisionals dels resultats de la prova general.

- Dia 22 de setembre: publicació de les llistes provisionals dels resultats de la prova específica.

Vint-i-tresè Reclamacions per via telemàtica contra els resultats de les llistes provisionals

1. Contra els resultats de les llistes provisionals de la part general i de la part específica de la prova d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior es pot presentar una reclamació per via telemàtica davant el tribunal avaluador els dies establerts en l'annex 1 d'aquesta Resolució (mitjançant un correu electrònic a l'adreça electrònica del centre, que figura en el punt quart de l'annex 2 d'aquesta Resolució):

Convocatòria ordinària:

- Els dies 16 i 17 de maig: reclamacions contra els resultats de la prova general.

- Els dies 4 i 5 de juliol: reclamacions contra els resultats de la prova específica.

Convocatòria extraordinària:

- Els dies 15 i 16 de setembre: reclamacions contra els resultats de la prova general.

- Els dies 22 i 23 de setembre: reclamacions contra els resultats de la prova específica.

2. La reclamació s'ha de presentar via telemàtica al centre on s'ha fet la prova.

3. El tribunal avaluador ha d'estudiar el contingut de la reclamació.

4. Les revisions de les reclamacions per part del tribunal avaluador s'han de fer els dies següents:

Convocatòria ordinària:

- Dia 18 de maig: reclamacions contra els resultats de la prova general.

- Dia 6 de juliol: reclamacions contra els resultats de la prova específica.

Convocatòria extraordinària:

- Dia 19 de setembre: reclamacions contra els resultats de la prova general.

- Dia 26 de setembre: reclamacions contra els resultats de la prova específica.

5. El tribunal avaluador ha d'estendre una acta de la sessió de resolució de les reclamacions presentades i n'ha de trametre una còpia compulsada al Servei dels Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, juntament amb una còpia compulsada de l'acta d'avaluació definitiva, abans de dia 30 de setembre de 2022.

6. Les persones que no estiguin conformes amb el resultat de la revisió del tribunal avaluador de les proves d'accés poden interposar un recurs d'alçada davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva amb els resultats.

 

​​​​​​​Vint-i-quatrè Llistes definitives de les persones que han superat les proves

Les llistes definitives de les persones que han aprovat les parts de la prova d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior s'han de publicar els dies que s'indiquen a continuació:

Convocatòria ordinària:

- Dia 18 de maig: llista definitiva dels resultats de la prova general.

- Dia 7 de juliol: llista definitiva dels resultats de la prova específica.

Convocatòria extraordinària:

- Dia 19 de setembre: llista definitiva dels resultats de la prova general.

- Dia 26 de setembre: llista definitiva dels resultats de la prova específica.

S'ha de publicar, seguint les orientacions sobre protecció de dades personals i drets digitals de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, la llista amb els resultats definitius de les proves d'accés al tauler d'anuncis i la pàgina web de cada centre on s'ha fet la prova.

​​​​​​​Vint-i-cinquè Contingut del certificat que acredita que s'ha superat la prova

1. En el certificat que acredita que s'ha superat la prova d'accés hi ha de constar la informació següent:

a) Els llinatges i el nom de la persona aspirant.

b) El número del document oficial d'identificació de la persona aspirant.

c) La qualificació numèrica final de la prova d'accés.

d) La qualificació numèrica de la part general, si escau.

e) La qualificació numèrica de la part específica, si escau.

2. Aquest certificat també acredita la superació d'alguna part de la prova.

Vint-i-sisè Lliurament telemàtic dels certificats que acrediten la superació de la prova o d'una part de la prova

Les persones que hagin superat la prova d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà o de grau superior, o alguna de les dues parts de la prova (la general o l'específica), poden sol·licitar telemàticament a l'adreça electrònica del centre on ha fet la prova (figura en el punt quart d'aquest annex), el certificat que ho acredita a partir de l'11 de juliol de 2022 (convocatòria ordinària) i a partir del 26 de setembre de 2022 (convocatòria extraordinària).

Vint-i-setè Inscripció telemàtica al cicle formatiu

Les persones que hagin superat la prova d'accés als cicles de grau mitjà o als cicles de grau superior o les persones que estiguin exemptes totalment de fer la prova es poden inscriure telemàticament al cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny que vulguin cursar en el termini establert en el calendari del procés d'admissió i de matriculació als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny per al curs 2022-2023 i de les proves d'accés per a l'any 2022 (annex 1 d'aquesta Resolució). La inscripció es pot fer únicament al centre on vulguin cursar aquests estudis.

Vint-i-vuitè Validesa de les proves d'accés

La superació de la part general de la prova d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà o de grau superior té efectes i validesa indefinida per a posteriors convocatòries.

La superació de la part específica de la prova d'accés té validesa únicament per accedir al curs acadèmic per al qual es fa la prova.

La superació de la prova d'accés als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny té validesa a tot l'Estat espanyol i dona dret a fer la pertinent matrícula al cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior al qual opti la persona interessada, sempre que hi hagi disponibilitat de places.

 

​​​​​​​Vint-i-novè Adjudicació de places

1. L'adjudicació de les places ha de seguir l'ordre que s'indica a continuació:

a) Persones exemptes de fer la prova específica d'accés: reserva d'un 40 % de les places d'acord amb el que s'estableix en l'article 5 del Decret 15/2019. Aquestes places s'han d'adjudicar d'acord amb la puntuació obtinguda en el títol al·legat per a aquest accés.

b) Accés mitjançant la prova específica d'accés: reserva d'un 40 % de les places. Aquestes places s'han d'adjudicar d'acord amb l'ordre en què figuren les persones interessades en la llista amb les qualificacions d'aquesta prova, que és de més a menys puntuació.

c) Accés sense requisits acadèmics: reserva d'un 20 % de les places. Aquestes places s'han d'adjudicar d'acord amb l'ordre, de més a menys puntuació, en què figuren les persones interessades en la llista amb la qualificació final obtinguda, que és la mitjana aritmètica de les dues parts de la prova (la general i l'específica).

2. En el cas que quedin places vacants en alguns dels apartats anteriors, s'integraran en primer lloc a les places destinades a l'accés mitjançant la prova específica d'accés; en segon lloc, a les places destinades a l'accés sense requisits acadèmics, i en tercer lloc, a les places destinades a les persones exemptes de fer la prova específica d'accés.

3. Tant pel que fa a les persones exemptes de fer la prova específica d'accés com a l'accés mitjançant prova específica i l'accés sense requisits acadèmics, quan la demanda sigui superior a l'oferta del centre, els casos d'empat s'han de resoldre mitjançant un sorteig alfabètic.

4. El sorteig, que ha de ser públic, s'ha d'efectuar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i ha de determinar la combinació de lletres a partir de la qual s'ha de fer l'ordenació alfabètica corresponent. El resultat del sorteig s'ha de comunicar el mateix dia als centres perquè l'apliquin.

5. La llista provisional d'adjudicació de les places s'ha de publicar el dia 7 de juliol de 2022 (convocatòria ordinària) i el dia 26 de setembre de 2022 (convocatòria extraordinària).

Trentè Al·legacions a la llista d'admesos

1. Una vegada publicades les llistes provisionals en els procediments d'adjudicació de places, els aspirants no admesos disposen dels dies 7 i 8 de juliol de 2022 (convocatòria ordinària) i dels dies 26 i 27 de setembre de 2022 (convocatòria extraordinària) per presentar al·legacions via telemàtica davant el director del centre.

2. El director del centre ha de resoldre dia 11 de juliol de 2022 (convocatòria ordinària) i dia 27 de setembre de 2022 (convocatòria extraordinària) les al·legacions presentades i ha de publicar la llista definitiva de persones admeses els mateixos dies: 11 de juliol de 2022 per a la convocatòria ordinària i 27 de setembre de 2022 per a l'extraordinària.

3. Contra la llista definitiva d'admesos es pot interposar un recurs d'alçada davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres. Aquest recurs exhaureix la via administrativa.

Trenta-unè Matriculació

1. Les persones que compleixin els requisits poden formalitzar la matrícula al cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior al qual hagin optat en primera o ulteriors opcions, segons el full de sol·licitud de matrícula que figura en l'annex 5.

2. La matrícula s'ha de formalitzar a través del sistema informàtic GESTIB en els terminis establerts en el calendari del procés d'admissió i de matriculació als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny per al curs 2022-2023 i de les proves d'accés per a l'any 2022 (annex 1 d'aquesta Resolució). Aquests terminis són els següents:

- Del 23 de juny a l'1 de juliol: matriculació telemàtica dels alumnes que tenen accés directe.

- Del 12 al 19 de juliol: matriculació telemàtica dels alumnes que compleixen els requisits d'accés (convocatòria ordinària).

- Els dies 27 i 28 de setembre: matriculació telemàtica dels alumnes que compleixen els requisits d'accés (convocatòria extraordinària).

 

 

​​​​​​​ANNEX 3 Prova d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà

Primer Estructura

La prova d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà s'estructura en les següents parts:

- Una primera part o part general, per a les persones que no compleixen els requisits acadèmics. Aquesta part consta dels exercicis següents:

​​​​​​​

a) Un exercici de llengua catalana i literatura, un de llengua castellana i literatura i un altre de llengua anglesa, en què els aspirants han de desenvolupar per escrit un comentari de text i han de contestar una sèrie de preguntes a partir del text.

En aquests exercicis es valoraran la competència lingüística i la maduresa de l'alumne en relació amb el currículum de l'educació secundària obligatòria.

b) Un exercici amb continguts tecnicocientífics i un altre amb continguts socioculturals, que han de consistir en el desenvolupament per escrit de qüestions referides a aquestes matèries.

 

En aquests exercicis es valoraran les capacitats matemàtiques, científiques, tècniques i socioculturals en relació amb el currículum de l'educació secundària obligatòria.

Aquesta primera part o part general de la prova d'accés és eliminatòria.

Les persones aspirants que superin aquesta primera part de la prova han de fer, amb posterioritat, la segona part o part específica de la prova d'accés, si no estan exemptes de fer-la.

 

- Una segona part o part específica, que consta de dos exercicis:

 

a) Un exercici que consisteix en el desenvolupament per escrit de qüestions relatives al camp de les arts plàstiques a partir d'un text escrit i/o la documentació gràfica que es faciliti.

En aquest exercici es valoraran els coneixements artístics de l'alumne.

b) Un exercici en què s'han de fer dibuixos o esbossos a partir d'un tema, un dels quals ha de servir de base per a la realització posterior d'un dibuix en color.

 

En aquest exercici es valoraran aptituds com la creativitat, la destresa específica i la capacitat d'observació i percepció.

Segon Qualificació de cada exercici

1. Respecte a la puntuació dels cinc exercicis que componen la part general, el tribunal ha de qualificar numèricament cada un dels exercicis del zero al deu, amb un decimal, i és necessari obtenir una puntuació igual o superior a tres per poder calcular la mitjana aritmètica dels exercicis.

2. La qualificació final de la part general de la prova d'accés serà la mitjana aritmètica dels cinc exercicis que la componen, amb dos decimals.

3. Pel que fa a la part específica, el tribunal ha de qualificar numèricament cada un dels exercicis del zero al deu, amb un decimal, i és necessari obtenir una qualificació final igual o superior a cinc per superar-los.

4. La qualificació final de la part específica s'obtindrà calculant la mitjana aritmètica, amb dos decimals, de les puntuacions dels exercicis que la componen.

5. No es calcularà la mitjana aritmètica de la prova quan en algun exercici la persona aspirant hagi obtingut una puntuació inferior a tres punts.

Tercer Qualificació final

1. La qualificació final de la prova d'accés per a les persones aspirants sense requisits acadèmics serà la mitjana aritmètica de les dues parts (la general i l'específica). S'ha d'expressar en termes numèrics, utilitzant una escala del zero al deu amb dos decimals, i és necessari obtenir una qualificació igual o superior a cinc per superar-la.

2. La qualificació final de la prova d'accés per a les persones amb requisits acadèmics serà la mitjana aritmètica, amb dos decimals, de les puntuacions dels exercicis que componen la part específica. S'ha d'expressar en termes numèrics, utilitzant una escala del zero al deu amb dos decimals, i és necessari obtenir una qualificació igual o superior a cinc per superar-la.

Quart Durada de la prova

1. Cada un dels cinc exercicis que componen la part general de la prova ha de tenir una durada màxima d'una hora.

2. Cada un dels dos exercicis que componen la part específica de la prova ha de tenir una durada màxima de dues hores.

 

ANNEX 4 Prova d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior

Primer Estructura

La prova d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior s'estructura en les parts que s'indiquen a continuació:

- Una primera part o part general, per a les persones que no compleixen els requisits acadèmics. Aquesta part consta de quatre exercicis, corresponents a les següents matèries troncals del batxillerat: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, història d'Espanya i primera llengua estrangera. En aquests exercicis els alumnes han de dur a terme el que s'especifica a continuació:

a) En el primer exercici, relatiu a la matèria d'història d'Espanya, els aspirants han de fer un comentari de text.

b) En el segon exercici, sobre l'assignatura de llengua catalana i literatura, els aspirants han de respondre preguntes relatives als coneixements de la llengua catalana i de la seva literatura.

c) En el tercer exercici, sobre l'assignatura de llengua castellana i literatura, els alumnes han de respondre preguntes relatives als coneixements de la llengua castellana i de la seva literatura.

d) En el quart exercici, relatiu a la llengua anglesa, a partir d'un text escrit en anglès els alumnes han de fer tasques de comprensió lectora del text proposat i han d'escriure un text a partir d'una idea del text proporcionat.

Amb aquesta primera part de la prova de caràcter general, que és eliminatòria, s'ha de valorar el grau de maduresa pel que fa a la correcta comprensió dels conceptes, la utilització del llenguatge i la capacitat d'anàlisi i de síntesi.

Les persones aspirants que superin aquesta primera part de la prova o part general han de fer, amb posterioritat, la segona part o part específica de la prova d'accés, si no estan exemptes de fer-la.

- Una segona part o part específica, que consta de tres exercicis:

a) El primer exercici consisteix en l'anàlisi de les qüestions que es formulin sobre la història de l'art, a partir d'un text i/o documentació gràfica o audiovisual que es faciliti.

b) El segon exercici consisteix en la realització de quatre esbossos a mà alçada a partir d'un model, tres dels quals han de ser amb llapis i un en color.

c) El tercer exercici consisteix en la realització d'una proposta gràfica a partir d'una imatge o un tema donat pel tribunal.

En aquests exercicis es valorarà la sensibilitat artística, la creativitat i la capacitat per concretar les idees.

Segon Qualificació de cada exercici

1. Respecte a la puntuació dels quatre exercicis que componen la part general, el tribunal ha de qualificar numèricament cada un dels exercicis del zero al deu, amb un decimal, i és necessari obtenir una puntuació igual o superior a tres per poder calcular la mitjana aritmètica dels exercicis.

2. La qualificació final de la part general de la prova d'accés serà la mitjana aritmètica dels quatre exercicis que la componen, amb dos decimals.

3. Pel que fa a la part específica, el tribunal ha de qualificar numèricament cada un dels exercicis del zero al deu, amb un decimal, i és necessari obtenir una qualificació final igual o superior a cinc per superar-los.

4. La qualificació final de la part específica s'obtindrà calculant la mitjana aritmètica, amb dos decimals, de les puntuacions dels exercicis que la componen.

5. No es calcularà la mitjana aritmètica de la prova quan en algun exercici la persona aspirant hagi obtingut una puntuació inferior a tres punts.

Tercer Qualificació final

1. La qualificació final de la prova d'accés per a les persones aspirants sense requisits acadèmics serà la mitjana aritmètica de les dues parts (la general i l'específica). S'ha d'expressar en termes numèrics, utilitzant una escala del zero al deu amb dos decimals, i és necessari obtenir una qualificació igual o superior a cinc per superar-la.

2. La qualificació final de la prova d'accés per a les persones amb requisits acadèmics serà la mitjana aritmètica, amb dos decimals, de les puntuacions dels exercicis que componen la part específica. S'ha d'expressar en termes numèrics, utilitzant una escala del zero al deu amb dos decimals, i és necessari obtenir una qualificació igual o superior a cinc per superar-la.

Quart ​​​​​​​Durada de la prova

1. Cada un dels quatre exercicis que componen la part general de la prova ha de tenir una durada màxima d'una hora.

2. Cada un dels tres exercicis que componen la part específica de la prova ha de tenir una durada màxima d'una hora.

Documents adjunts