Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Núm. 146861
Aprovació de la Convocatòria de subvencions 2022-2023 per dur a terme accions incloses en els Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists pel Pacte de Batlies de Mallorca

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Codi: BDNS 615526  http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió que ha tengut lloc el dia 16 de març de 2022, ha aprovat el següent acord:

<<Primer. Aprovar la convocatòria que s'adjunta de subvencions 2022-2023 per dur a terme accions incloses en el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists pel Pacte de Batlies de Mallorca. 

Segon. Autoritzar una despesa per un import total de set milions d'euros (7.000.000,00 €), tres milions cinc-cents mil euros (3.500.000,00 €) amb càrrec al pressupost de 2022 i altres tres milions cinc-cents mil euros (3.500.000,00 €) amb càrrec al pressupost de 2023.

De la despesa total de 2022, dos milions vuit-cents mil euros (2.800.000,00 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.76205, RC núm. operació 220220000413, cinc-cents mil euros (500.000,00 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.46202, RC núm. operació 220220000414, cent mil euros (100.000,00 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.76211, RC núm. operació 220220000415 i altres cent mil euros (100.000,00 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.76212, RC núm. operació 220220000416 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l'exercici 2022.

De la despesa total de 2023, tres milions d'euros (3.000.000,00 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.76205, RC núm. operació 220229000034, i cinc-cents mil euros (500.000,00 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.46202, RC núm. operació 220229000033, del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l'exercici 2023.

No obstant l'anterior, al tractar-se d'una convocatòria de despesa pluriennal, la despesa corresponent a l'exercici 2023 resta sotmesa a l'existència de crèdit adequat i suficient per al seu finançament.  

Tercer. Autoritzar el conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local a firmar els convenis, d'acord amb el model que figura com Annex 0 de la convocatòria, amb tots i cadascun dels ajuntaments beneficiaris de les subvencions.

Quart. Aprovar els models normalitzats següents:

 • Model de conveni a subscriure amb cada entitat local beneficiària de les subvencions (Annex 0).
 • Sol·licitud de la subvenció (Annex I).
 • Declaració responsable de no incórrer en prohibicions per ser beneficiari de subvencions (Annex II).
 • Declaració responsable de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb l'Estat i el Consell de Mallorca i amb la Seguretat Social (Annex III).
 • Declaració responsable de no trobar-se en la situació prevista a l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (Annex IV).
 • Certificat del secretari/a en fase de justificació de despeses (Annex V).
 • Informe de l'interventor/a en fase de justificació de despeses (Annex VI).

Cinquè. Publicar aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

De conformitat amb l'article 44 en relació amb el 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra aquest acord no es podrà interposar recurs en via administrativa, si bé es podrà formular potestativament REQUERIMENT per a la seva anul·lació o revocació en el termini de dos mesos comptadors des del dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears amb caràcter previ a la interposició de recurs contenciós administratiu.

El requeriment s'entendrà desestimat si en el termini d'un mes des de la seva presentació no es notifica resolució expressa. El termini per interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptadors des del dia següent a aquell en el qual es rebi comunicació de la resolució expressa sobre el requeriment previ o aquest s'entengui desestimat de forma presumpta.

Si no es formula requeriment previ, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des del dia de la publicació de l'acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

No obstant l'anterior, es pot interposar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.>>

 

Palma, a la data de la signatura electrònica. (16 de març de 2022)

La secretaria tècnica de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (Por delegació del conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local. Resolució de 22/07/2019. BOIB núm. 103, de 27/07/2019) Rosa Mª Cañameras Bernaldo

 

Convocatòria de subvencions 2022-2023 per dur a terme accions incloses en el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists per al Pacte de les Batlies.

1. Objecte i finalitat

Aquesta convocatòria es fa en el marc de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017, i núm. 96, de 4 d'agost de 2018).

La finalitat d'aquesta convocatòria és atorgar subvencions als ajuntaments de Mallorca per dur a terme actuacions relatives al Pacte de les Batlies per al Clima i l'Energia de Mallorca.

2. Beneficiaris

2.1. Poden ser beneficiaris d'aquesta convocatòria de subvencions tots els ajuntaments de Mallorca que compleixin els requisits següents:

 • Estar adherit formalment al Pacto de las Alcaldías para el Clima i la Energia/Pacte de les Batlies  per al Clima i l'Energia  (2030), aprovat per la Comissió Europea el 15 d'octubre de 2015, abans de la sol·licitud de la subvenció.
 • Tenir nomenat un gestor energètic municipal. El gestor energètic pot pertànyer a la mancomunitat del territori del municipi. Les funcions mínimes del gestor energètic municipal estan definides en el punt 7 d'aquesta convocatòria.
 • Disposar, a la data de sol·licitud de la subvenció, del PAESC (Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima) aprovat pel Ple de la corporació municipal, registrat i enviat a l'Oficina del Pacte de la Unió Europea en el lloc web www.pactodelasalcaldias.eu, segons els procediments establerts per aquesta oficina, o estar en procés de redacció del PAESC. En aquest darrer cas, en el moment de la justificació de la subvenció, s'ha d'acreditar l'aprovació del PAESC pel Ple de la corporació municipal i l'enviament d'aquesta aprovació a l'Oficina del Pacte de la Unió Europea en el lloc web www.pactodelasalcaldias.eu, segons els procediments establerts per aquesta oficina.

2.2. No poden acollir-se a aquesta convocatòria els ajuntaments de Mallorca en els quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l'article 8 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017, i núm. 96, de 4 d'agost de 2018).

3. Accions subvencionables

Les accions que es poden finançar amb les subvencions d'aquesta convocatòria són les necessàries per assolir els objectius 2030 establerts pel Pacte de les Batlies:

 • Reducció d'un 40 % de les emissions de CO2.
 • Implantació del 27 % d'energies renovables.
 • Millora del 27 % de l'eficiència energètica.
 • Accions d'adaptació al canvi climàtic.

Aquestes accions es poden classificar com a accions genèriques (tipus A) i accions d'inversió (tipus B).

 

Les accions genèriques (tipus A) subvencionables són:

I. Honoraris de redacció de projectes, memòries o estudis, l'objecte dels quals ajudi a aconseguir els objectius marcats fins a un màxim subvencionable de 4.000,00 € per actuació i fins a un màxim subvencionable de 12.000,00 € per ajuntament.

II. Pla de residus, contra incendis, de la qualitat de l'aire, etc. fins a un màxim subvencionable de 4.000,00 € per pla i un màxim subvencionable de 12.000,00 € per ajuntament.

III. Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) fins a un màxim subvencionable de 5.886,79 € per ajuntament.

IV. Campanyes de sensibilització fins a un màxim subvencionable de 1.000,00 € més 2,00 €/habitant per campanya i fins a un màxim subvencionable de 12.000,00 € per ajuntament. El nombre d'habitants del municipi segons les dades de la població publicades per l'Institut Nacional d'Estadística a 1 de gener de 2021.

V. Sistema de gestió i comptabilitat energètica fins a un màxim subvencionable de 50,00 €/CUP i any.

VI. Auditories energètiques fins a un màxim subvencionable de 2.000,00 € per auditoria i fins a un màxim subvencionable de 6.000,00 € per ajuntament.

VII. Informe de seguiment d'accions del PAESC, fins a un màxim subvencionable de 1.500,00 €.

VIII. Informe de seguiment del inventari d'emissions de referencia (IRE) del PAESC, fins a un màxim subvencionable de 1.500,00 €.

Les accions d'inversió (tipus B) subvencionables són:

I. Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat:

1. Enllumenat públic o de la il·luminació exterior (il·luminació de fonts, façanes d'edificis, monuments, etc.) fins a un màxim subvencionable de 30,00 €/W instal·lat.

Les actuacions proposades han de:

 • Tenir una qualificació mínima d'eficiència energètica B i complir les prescripcions del Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.
 • Reduir les emissions de CO2 en, almanco, un 30 % respecte a la situació actual. El percentatge destinat a obra civil no pot superar el 50 % de l'actuació.

No són subvencionables les actuacions per a la renovació d'equips d'il·luminació exterior per a vigilància i seguretat nocturna, senyals i anuncis lluminosos i il·luminació festiva, així com qualsevol altra que tengui caràcter temporal. Ni les actuacions consistents en la substitució directa de llums per sistemes LED Retrofit que mantenguin la lluminària original.

2. Enllumenat interior d'edificis o instal·lacions municipals fins a un màxim subvencionable de 20,00 €/W instal·lat.

Les actuacions proposades han de reduir les emissions de CO2 en, almanco, un 30 % respecte a la situació actual.

II. Instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum d'ús municipal:

 1. Valor d'inversió màxima subvencionable admissible de la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, fins a un màxim de 100 kWp instal·lats: 1,50 €/Wp instal·lat.

III. Millora de l'eficiència energètica en instal·lacions de generació d'ACS i/o calefacció/refrigeració que suposin, com a mínim, un estalvi de consum energètic d'un 30 %:

 1. Bomba de calor o plantes refredadores amb classificació energètica B, com a mínim, i fins a un màxim subvencionable de 600,00 €/kWt, tenint en compte la potència nominal tèrmica.
 2. Calderes de biomassa fins a un màxim subvencionable de 600,00 €/kWt.

IV. Millora de l'envoltant tèrmic d'edificis municipals amb l'objectiu de reduir la demanda energètica en calefacció i climatització d'un edifici existent.

V. Instal·lació de punts dobles de càrrega de vehicles elèctrics, fins a un màxim subvencionable de 7.000,00 €/punt.

VI. Substitució de vehicles municipals de més de 10 anys per un vehicle 100 % elèctric.

VII. Millora de l'eficiència energètica en els sistemes d'abastiment d'aigua potable.

VIII. Altres accions d'inversió de mitigació o adaptació al canvi climàtic incloses en el PAESC.

Els Ajuntaments que estiguin interessats en dur a terme alguna acció diferent de les descrites en els punts anteriors, sempre i quan contribueixi a l'assoliment dels objectius 2030 del Pacte de les Batlies, podran sol·licitar-la justificant la seva necessitat, la reducció d'emissions de CO2, els estalvis energètics prevists i/o altres efectes beneficiosos.

S'han de presentar per separat cadascuna de les accions genèriques o d'inversió.

Aquestes accions han d'estar ben definides en la fitxa corresponent dins el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC), tenir definits els indicadors de seguiment, amb un objectiu i un pressupost concret, no genèric o estimat.

En el cas que l'acció no estigui ben definida en una fitxa del PAESC o en cas de no tenir el PAESC aprovat, cal fer la fitxa corresponent en el moment de la sol·licitud i s'ha d'incloure en les futures revisions i/o aprovacions del PAESC.

4. Compromisos dels beneficiaris de les accions subvencionades 

En tota la documentació i actuacions que es facin relacionades amb les accions subvencionades, s'ha de fer constar que estan finançades pel Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca i han d'incloure el logotip del Consell de Mallorca i el del Pacte de les Batlies de Mallorca.

5. Despeses subvencionables

Les subvencions d'aquesta convocatòria es poden destinar a sufragar despeses compreses des de l'1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2023.

En cap cas l'import de la despesa subvencionable no pot ser superior al valor de mercat.

6. Crèdit pressupostari

A les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es destina la quantitat total de set milions euros (7.000.000,00 €), tres milions cinc-cents mil euros (3.500.000,00 €) amb càrrec al pressupost de 2022 i tres milions cinc-cents mil euros (3.500.000,00 €) amb càrrec al pressupost de 2023.

De la despesa total de 2022, dos milions vuit-cents mil euros (2.800.000,00 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.76205, RC núm. operació 220220000413, cinc-cents mil euros (500.000,00 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.46202, RC núm. operació 220220000414, cent mil euros (100.000,00 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.76211, RC núm. operació 220220000415 i altres cent mil euros (100.000,00 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.76212, RC núm. operació 220220000416 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l'exercici 2022.

De la despesa total de 2023, tres milions d'euros (3.000.000,00 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.76205, RC núm. operació 220229000034, i cinc-cents mil euros (500.000,00 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.46202, RC núm. operació 220229000033, del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l'exercici 2023.

7. Funcions mínimes del gestor energètic municipal

Les funcions mínimes del gestor energètic municipal són: 

 • Ser l'encarregat i impulsor principal responsable al seu municipi del Pacte de les Batlies de Mallorca, i relacionar-se amb l'Oficina del Pacte a Brussel·les.
 • Coordinar els departaments i les àrees relacionades amb la despesa energètica i col·laborar-hi.
 • Recollir dades (inventari de potències i tecnologia, centre a centre, consums mes a mes, aspectes relacionats amb el canvi climàtic...).
 • Responsabilitzar-se de la gestió i comptabilitat energètica municipal. Controlar que els consums i despeses energètiques siguin els correctes i prevists per a cada instal·lació.
 • Dissenyar, juntament amb altre personal tècnic i personal municipal o extern, estratègies de millora constant, és a dir, proposar línies d'actuació per aconseguir millorar l'eficiència de les instal·lacions.
 • Sensibilitzar les persones usuàries que fan ús de les instal·lacions i la ciutadania en general del que s'està fent i dels objectius a aconseguir.
 • Fer el seguiment, mesura i control de les millores implantades, així com dels estalvis.
 • Fer el seguiment i el control dels contractes amb empreses de serveis energètics.
 • Encarregar-se que les empreses que gestionen diferents instal·lacions proporcionin informació dels consums i despeses energètiques.

El gestor energètic pot prestar els serveis des de la mancomunitat del territori al qual pertany l'ajuntament. Ha de ser nomenat per cada un dels ajuntaments beneficiaris.

8. Naturalesa de la subvenció i límits

1. Les subvencions d'aquesta convocatòria són de caràcter voluntari i eventual, i anul·lables, revocables i reintegrables en tot moment per les causes previstes en l'Ordenança general de subvencions. A més, no generen cap dret a obtenir altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. Així mateix, són compatibles amb altres ajudes i subvencions que pugui rebre el beneficiari per al mateix projecte subvencionat, sempre que el còmput total de les ajudes o subvencions rebudes no superi el cost de l'activitat que l'entitat beneficiària ha de desenvolupar.

2. La quantia de la subvenció no pot superar el 100 % de l'import sol·licitat subvencionable.

9. Règim de concessió

D'acord amb l'article 17 de l'Ordenança general de subvencions, el règim de concessió es du a terme mitjançant el procediment de concurrència no competitiva i, per tant, no és necessari fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds, ja que és suficient complir els requisits que s'estableixen en aquesta convocatòria.

La determinació de les ajudes entre els ajuntaments es fa de la manera següent:

En funció de la població (segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística a 1 de gener de 2021), s'estableix una subvenció màxima per ajuntament, a més dels límits establerts per a la realització de cada una de les accions previstes en el punt 3 d'aquesta convocatòria.

Accions genèriques incloses dins el PAESC (tipus A)

1-3.000 habitants

20.435,00 €

3.001-5.000 habitants

18.430,00 €

5.001-10.000 habitants

16.330,00 €

10.001-20.000 habitants

14.330,00 €

20.001-60.000 habitants

12.330,00 €

> 60.000 habitants

10.355,00 €

Accions d'inversió incloses dins el PAESC (tipus B)

1-3.000 habitants

138.500,00 €

3.001-5.000 habitants

122.500,00 €

5.001-10.000 habitants

106.500,00 €

10.001-20.000 habitants

90.510,00 €

20.001-60.000 habitants

74.500,00 €

> 60.000 habitants

57.900,00 €

En el cas de sol·licitar PMUS s'incrementarà l'import corresponent per accions genèriques amb 1.886,79 €. 

En el cas de sol·licitar accions de millora d'eficiència energètica d'un edifici d'ús municipal s'incrementarà l'import corresponent per accions d'inversió amb 1.886,79 €.

La suma de les quantitats que pertoquen als ajuntaments per accions genèriques i per accions d'inversió és la subvenció total.

El pagament de la subvenció es farà mitjançant una bestreta del 100 % de la subvenció en els anys 2022 i 2023 una vegada concedida i signat el conveni de col·laboració descrit en el punt 13.

Les actuacions se subvencionen segons l'ordre de preferència assenyalat pel president o la presidenta de la corporació local en la sol·licitud de subvenció que figura com a annex I de la convocatòria.

Si l'actuació o la suma de totes les actuacions sol·licitades és d'import inferior a la subvenció global que resulta per a cada ajuntament dels criteris determinats en aquest punt, aquesta subvenció global es reduirà automàticament a l'import de les actuacions presentades. En cas que les actuacions presentades siguin d'import superior a la subvenció que pertoca a cada ajuntament segons els criteris d'aquest punt, la diferència anirà a càrrec de l'ajuntament.

10. Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds juntament amb la documentació prevista en el punt següent és de dos mesos a partir de l'endemà de publicar-se l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Les instàncies s'han de dirigir a la Presidència del Consell de Mallorca, i s'han de presentar telemàticament en el registre electrònic general del Consell de Mallorca.

Si la sol·licitud no reuneix les dades d'identificació, tant de la subvenció sol·licitada com de la persona sol·licitant, o alguns dels requisits prevists en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es requerirà l'entitat sol·licitant, d'acord amb el que estableix l'article 73.2 de la llei abans esmentada, perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la petició, amb una resolució expressa prèvia.

11. Formalització de sol·licituds 

1. Les sol·licituds s'han de formalitzar mitjançant el model oficial (annex I).

2. A les sol·licituds s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

2.1 En cas de modificació del gestor energètic municipal, s'ha d'aportar la resolució o l'acord de nomenament del nou gestor energètic.

2.2 Per a cada actuació:

a) Memòria descriptiva de l'acció, signada pel gestor energètic municipal amb el vistiplau del batle o batlessa. Aquesta memòria descriptiva ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:

 • Còpia de la fitxa de l'acció inclosa dins el PAESC o PAES.
 • Descripció detallada de l'acció a implantar, concretant característiques com ubicació, abast, plànols, % estalvis d'emissions i de consums prevists, etc. no especificades en la fitxa de l'acció.
 • Termini d'execució de l'acció.
 • Indicació de si l'acció és una acció genèrica (tipus A) o una acció d'inversió (tipus B).

b) En el cas que l'acció requereixi un projecte tècnic redactat per personal tècnic competent, aquest s'ha d'aportar juntament amb la memòria descriptiva i es pot presentar en format digital. En el cas que el tècnic redactor o tècnica redactora no sigui personal tècnic municipal, el projecte tècnic ha d'estar visat pel col·legi professional corresponent.

c) Pressupost detallat de l'acció a dur a terme, amb l'IVA desglossat. El pressupost ha d'estar signat pel gestor energètic municipal amb el vistiplau del batle o batlessa.

2.3 Declaració responsable de no incórrer en prohibicions per ser beneficiari de subvencions (annex II).

2.4 Declaració responsable de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb l'Estat i el Consell de Mallorca i amb la Seguretat Social (annex III).

2.5 Declaració responsable de no trobar-se en la situació prevista en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (annex IV).

12. Òrgan instructor i procediment de concessió de les subvencions

L'òrgan instructor és la secretaria tècnica del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, que ha de dur a terme les actuacions establertes en l'Ordenança general de subvencions i formular la proposta de resolució. L'òrgan instructor pot requerir a les entitats sol·licitants els informes o els aclariments que consideri convenients.

El Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local és el centre gestor responsable del seguiment de les subvencions.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de 6 mesos.

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima els interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

El Consell Executiu és l'òrgan competent per aprovar i resoldre aquesta convocatòria de conformitat amb l'article 36, lletra f), del vigent Reglament orgànic del Consell de Mallorca, en relació amb la base 23.4 de les d'execució del pressupost de 2022.

De conformitat amb l'article 44 en relació amb el 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra l'acord de concessió de les subvencions no es podrà interposar recurs en via administrativa, si bé es podrà formular potestativament REQUERIMENT per a la seva anul·lació o revocació en el termini de dos mesos comptadors des del dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears amb caràcter previ a la interposició de recurs contenciós administratiu.

El requeriment s'entendrà desestimat si en el termini d'un mes des de la seva presentació no es notifica resolució expressa. El termini per interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptadors des del dia següent a aquell en el qual es rebi comunicació de la resolució expressa sobre el requeriment previ o aquest s'entengui desestimat de forma presumpta.

Si no es formula requeriment previ, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des del dia de la publicació de l'acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

No obstant l'anterior, es pot interposar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.

13. Conveni de col·laboració

D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la vigent Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca per a la justificació de les despeses, s'ha de signar un conveni entre el Consell de Mallorca i cada entitat local beneficiària de les subvencions. Cada entitat local ha d'aprovar aquest model de conveni, que figura com a annex 0 d'aquesta convocatòria, i l'ha de remetre al Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca una vegada aprovat en el termini d'un mes comptador des de la data en què es publica en el BOIB la concessió de la subvenció.

El conveni abans esmentat ha de regular les obligacions d'ambdues parts derivades de la concessió de les subvencions.

14. Obligacions de les entitats beneficiàries

Els ajuntaments als quals s'han concedit les subvencions tenen les obligacions següents:

14.1. Remetre al Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, en el termini d'un mes comptador des de la data en què es publica en el BOIB la concessió de la subvenció, un certificat de la secretaria municipal que acrediti que l'ajuntament ha aprovat el conveni a subscriure amb el Consell de Mallorca segons el model normalitzat que figura com a annex 0 d'aquesta convocatòria.

El conveni abans esmentat s'ha de firmar entre el Consell de Mallorca i cadascuna de les entitats beneficiàries de les subvencions una vegada concedides aquestes. El conveni regularà les obligacions d'ambdues parts derivades de la concessió de les subvencions.

14.2. Adjudicar les actuacions subvencionades.

14.3. Dur a terme les accions subvencionades des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2023 i presentar la justificació de les despeses al Consell de Mallorca fins al 30 de gener de 2024.

Per justificar les actuacions subvencionades, d'acord amb la disposició addicional segona de l'Ordenança general de subvencions vigent del Consell de Mallorca, l'entitat beneficiària ha de presentar al Consell de Mallorca la següent documentació:

a) Un certificat per les accions genèriques (tipus A) del secretari o secretària de l'entitat local amb el vistiplau del batle o batlessa que acrediti que les accions genèriques subvencionades s'han duit a terme, que s'ha complit la finalitat de la subvenció i que s'aporta la documentació justificativa que estableix la convocatòria (annex V).

b) Un certificat per les accions d'inversió (tipus B) del secretari o secretària de l'entitat local amb el vistiplau del batle o batlessa que acrediti que les accions d'inversió subvencionades s'han duit a terme, que s'ha complit la finalitat de la subvenció i que s'aporta la documentació justificativa que estableix la convocatòria (annex V).

c) Per a cada acció subvencionada s'ha d'aportar:

 1. Una memòria tècnica de l'acció executada amb indicació dels estalvis aconseguits o impactes climàtics sobre els quals s'ha actuat, amb referència als indicadors de l'acció abans i després de la implantació d'aquesta, signada pel gestor energètic municipal i en concordança amb la fitxa de l'acció que consti en el PAESC.
 2. S'ha d'adjuntar a la memòria tècnica tota aquella documentació generada arran de l'acció subvencionada (documents informatius, certificats, tríptics, etc.) que justifiquin que l'acció s'ha fet (en format digital preferiblement).
 3. En els casos que l'acció subvencionada impliqui la redacció d'un projecte, aquest s'ha de trametre visat i en format digital. El projecte pot substituir la memòria tècnica. En aquest cas, s'ha d'incloure la indicació dels estalvis aconseguits o impactes climàtics sobre els quals s'ha actuat amb referència als indicadors de l'acció abans i després de la implantació d'aquesta.
 4. Les factures i justificants de pagament de l'acció duta a terme, amb l'IVA desglossat.

d) Un informe (annex VI) emès per l'interventor o interventora de l'entitat local beneficiària de la subvenció en virtut del qual es faci constar:

 • La veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció que es troba en poder de l'entitat local en els termes establerts en aquesta convocatòria.
 • Una relació de les factures de l'actuació subvencionada amb les dades identificatives de cada factura: número, data, creditor i import. I que el pagament de les factures s'ha realitzat abans de la finalització del termini de justificació.
 • Una relació certificada de les obligacions reconegudes de l'actuació subvencionada d'acord amb el que preveu l'article 48.1, apartat segon, de l'Ordenança general de subvencions vigent del Consell de Mallorca.

A més, aquest informe per a la justificació de les accions subvencionades ha de fer constar:

 • Que l'ajuntament no ha obtingut cap altra subvenció d'altres institucions públiques o privades per l'activitat objecte de la subvenció (o, si és el cas, relació de les concedides, amb indicació dels imports i la procedència).
 • Que els treballs realitzats i facturats objecte de la subvenció s'ajusten als preus de mercat.
 • Que les despeses corresponen sense cap dubte a l'activitat objecte de subvenció.
 • Que l'ajuntament no recupera ni compensa o recupera i compensa l'impost sobre el valor afegit (IVA).
 • Que, si s'escau, pel que fa a les factures d'honoraris de persones físiques l'Ajuntament ha ingressat les retencions d'IRPF a l'Agència Tributària.

Finalitzada l'activitat objecte de la subvenció, el servei responsable del Departament emetrà un informe d'avaluació i de comprovació relatiu a si la subvenció concedida compleix els requisits i s'ajusta a la finalitat de la convocatòria.

14.4. Autoritzar el Consell de Mallorca a tractar les dades obtingudes arran de la implantació de les accions subvencionades.

14.5. En el cas d'execució d'accions d'inversió, fer constar el patrocini del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca en les actuacions. En especial, col·locar en un lloc visible una placa amb la llegenda i mides que indiqui el Consell de Mallorca, incloent el logotip del Departament i el del Pacte de les Batlies de Mallorca.

Per a l'actuació d'adquisició de vehicles ha de figurar en un lloc visible del vehicle que l'adquisició ha estat subvencionada pel Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, amb l'anagrama, la llegenda i les mides que indiqui el Consell de Mallorca, incloent el logotip del Departament i el del Pacte de les Batlies de Mallorca. 

En el cas de les accions genèriques, fer constar en tota la documentació i actuacions que estan finançades pel Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca i han d'incloure el logotip del Departament i el del Pacte de les Batlies de Mallorca.

14.6. Comunicar al Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, en qualsevol moment, l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat i no consignades en la sol·licitud.

14.7. Complir la resta d'obligacions que es preveuen en l'article 9 de l'Ordenança general de subvencions vigent del Consell de Mallorca aprovada per acord del Ple de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017).

15. Import de la subvenció i reintegrament

La subvenció s'atorga per un import cert. En el cas que la quantia justificada sigui inferior a la concedida, l'import a subvencionar s'ha d'ajustar amb l'import justificat finalment. Atès que està prevista l'aprovació d'una bestreta del 100 % de les subvencions concedides, en el cas que l'import justificat subvencionable sigui inferior a l'import subvencionat, l'ajuntament interessat ha de fer, una vegada presentada la justificació de les despeses de cada actuació, a requeriment del Consell de Mallorca, un reintegrament de la diferència entre la quantitat subvencionada i abonada mitjançant bestreta i la quantitat finalment justificada, a més dels interessos de demora corresponents des del moment del pagament de la bestreta de la subvenció a l'ajuntament interessat fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament per part del Consell de Mallorca de cada actuació. 

16. Ampliacions de terminis

Les ampliacions dels terminis establerts en aquesta convocatòria es regeixen pel que disposa l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En tot cas, les sol·licituds d'ampliació de terminis han de tenir entrada oficial al Consell de Mallorca amb una antelació mínima de trenta (30) dies naturals a la data de finalització. S'autoritza el conseller executiu competent en la matèria per resoldre les peticions d'ampliacions de terminis.

Les entitats locals beneficiàries de la subvenció poden sol·licitar a l'òrgan que la concedeix, abans que conclogui el termini per dur a terme l'activitat subvencionada, modificacions de l'acord de concessió, reducció de l'import concedit, modificació de l'actuació objecte de la subvenció, que s'autoritzen quan tenen la causa en circumstàncies imprevistes o són necessàries per al bon final de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o la finalitat de la subvenció i no es danyi el dret de tercers.

17. Criteris objectius que han de regir l'atorgament i la quantia de les subvencions

La concessió de les subvencions d'aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, objectivitat, igualtat i no-discriminació, i s'ha de resoldre segons aquests criteris.

El procediment de concessió de les subvencions es fa seguint els criteris fixats en el punt 9 d'aquesta convocatòria.

18. Revocació

Les subvencions són de concessió voluntària, revocables i reductibles per les causes previstes en les lleis i en l'Ordenança general de subvencions vigent del Consell de Mallorca.

19. Normativa supletòria

Per a tot el que no s'hagi previst en aquesta convocatòria són aplicables la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de las hisendes locals; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars; el Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; el Reglament orgànic del Consell de Mallorca aprovat pel Ple el 12 d'abril de 2018; el Decret d'organització del Consell de Mallorca de 9 de desembre de 2019 (BOIB núm. 167, de 12 de desembre de 2019); l'Ordenança vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada per acord del Ple del Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB núm. 100, de 10 d'agost de 1995); l'Ordenança general de subvencions aprovada per acord del Ple de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), i la resta de la normativa que hi sigui aplicable.

20. Recursos

De conformitat amb l'article 44 en relació amb el 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra l'acord d'aprovació de la convocatòria de subvencions no es pot interposar cap recurs en via administrativa, si bé es pot formular potestativament un requeriment per anul·lar-lo o revocar-lo en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), amb caràcter previ a la interposició d'un recurs contenciós administratiu.

El requeriment s'ha d'entendre desestimat si, en el termini d'un mes des de la presentació, no es notifica una resolució expressa. El termini per interposar el recurs contenciós administratiu és de dos mesos comptadors des de l'endemà de rebre la comunicació de la resolució expressa sobre el requeriment previ o del dia que el recurs s'entén desestimat de forma presumpta.

Si no es formula un requeriment previ, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de publicar-se l'acord d'aprovació de la convocatòria en el BOIB.

No obstant l'anterior, es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.

21. Publicació

El Consell de Mallorca, en compliment del que preveuen els articles 17, 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, remetrà a la Base de dades nacional de subvencions informació sobre la resolució d'aprovació de la convocatòria de les subvencions i de les resolucions de concessió que se'n derivin i es publicarà en el BOIB per conducte d'aquesta base de dades, a més de publicar-se en la Seu Electrònica del Consell de Mallorca.

 

ANNEX 0 Model de conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de .................................... per dur a terme accions incloses en el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima per assolir els objectius 2030 prevists per Pacte de les Batlies.

Parts

________________, conseller executiu del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, en virtut de l'acord del Consell Executiu de dia __________ .

______________________________, batle president / batlessa presidenta de l'Ajuntament d____________________.

Antecedents

1. El Consell Executiu del Consell de Mallorca de dia ............... de .................................... de .......................... va aprovar la convocatòria de subvencions 2022-2023 per dur a terme accions incloses en el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists pel Pacte de les Batlies i aquest conveni tipus a subscriure amb tots els ajuntaments beneficiaris de les subvencions.

2. En el marc d'aquesta convocatòria de subvencions, a l'Ajuntament d......................................... se li va concedir una subvenció per import de .......................................... euros per dur a terme les següents accions genèriques (tipus A):

1) …………………………………………………………….........……………………………

2) ………………………………………………………………………………….........………

3) …………………………………………………………………………………….........……

4) ………………………………………………………………………………...........……..…

5) …………………………………………………………………………….........……………

3. En el marc d'aquesta convocatòria de subvencions, a l'Ajuntament d ......................................... se li va concedir una subvenció per import de .......................................... euros per dur a terme les següents accions d'inversió (tipus B):

1) ……………………………………………………………………………….......…………

2) …………………………………………………………………………………….......……

3) ………………………………………………………………………………….......………

4) ………………………………………………………………………………….........…..…

5) ………………………………………………………………………………….......………

4. L'Ajuntament d.........................., mitjançant acord/resolució de dia ............ d................... de ......................... va aprovar el text d'aquest conveni.

5. La disposició addicional segona de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca aprovada per acord del Ple de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017) estableix que:

«En els convenis de col·laboració que regulin els ajuts que el Consell Insular de Mallorca i els organismes autònoms i consorcis que en depenen atorguin a altres administracions públiques, la subvenció es pot justificar a través d'un certificat emès pel titular de l'òrgan que l'ha percebuda, pel qual s'acrediti la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat de la subvenció, i també a través de l'informe emès per la Intervenció, o òrgan de control financer equivalent, de l'entitat beneficiària pel qual acredita la veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció.»

6. En el marc del que preveu aquesta disposició addicional segona, l'objecte d'aquest conveni és regular les obligacions, el desenvolupament de les accions i la justificació de les despeses derivades de la subvenció abans esmentada. 

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d'acord amb les següents

Clàusules

1. Aquest conveni té per objecte regular les obligacions, el desenvolupament de les accions i la justificació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel Consell de Mallorca a l'Ajuntament d ........................ per dur a terme accions incloses en el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists pel Pacte de les Batlies en el marc de la convocatòria de subvencions 2022-2023.

2. L'Ajuntament compleix els requisits per acollir-se a la convocatòria de subvencions .................. i ha rebut la subvenció per dur a terme les accions següents:

................................................................................................................................................

3. L'Ajuntament d ...................., com a beneficiari de la subvenció, es compromet a complir totes i cadascuna de les obligacions previstes en la convocatòria de subvencions, tant les de tipus administratiu com les de tipus tècnic, molt especialment a dur a terme les actuacions subvencionades fins al 31 de desembre de 2023 i presentar la justificació de les despeses al Consell de Mallorca fins al 30 de gener de 2024.

4. La justificació de les accions subvencionades a l'Ajuntament de ......................., d'acord amb la disposició addicional segona de l'Ordenança general de subvencions vigent del Consell de Mallorca, es farà per mitjà de la presentació al Consell de Mallorca per part de l'entitat beneficiària de la següent documentació:

a) Un certificat per les accions genèriques (tipus A) del secretari o secretària de l'entitat local amb el vistiplau del batle o batlessa que acrediti que les accions genèriques subvencionades s'han duit a terme, que s'ha complit la finalitat de la subvenció i que s'aporta la documentació justificativa que estableix la convocatòria (annex V).

b) Un certificat per les accions d'inversió (tipus B) del secretari o secretària de l'entitat local amb el vistiplau del batle o batlessa que acrediti que les accions d'inversió subvencionades s'han duit a terme, que s'ha complit la finalitat de la subvenció i que s'aporta la documentació justificativa que estableix la convocatòria (annex V).

c) Per a cada acció subvencionada s'ha d'aportar:

 1. Una memòria tècnica de l'acció executada amb indicació dels estalvis aconseguits o impactes climàtics sobre els quals s'ha actuat, amb referència als indicadors de l'acció abans i després de la implantació d'aquesta, signada pel gestor energètic municipal i en concordança amb la fitxa de l'acció que consti en el PAESC.
 2. S'ha d'adjuntar a la memòria tècnica tota aquella documentació generada arran de l'acció subvencionada (documents informatius, certificats, tríptics, etc.) que justifiquin que l'acció s'ha fet (en format digital preferiblement).
 3. En els casos que l'acció subvencionada impliqui la redacció d'un projecte, aquest s'ha de trametre visat i en format digital. El projecte pot substituir la memòria tècnica. En aquest cas, s'ha d'incloure la indicació dels estalvis aconseguits o impactes climàtics sobre els quals s'ha actuat amb referència als indicadors de l'acció abans i després de la implantació d'aquesta.
 4. Les factures i justificants de pagament de l'acció duta a terme, amb l'IVA desglossat.

d) Un informe (annex VI) emès per l'interventor o interventora de l'entitat local beneficiària de la subvenció en virtut del qual es faci constar:

 • La veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció que es troba en poder de l'entitat local en els termes establerts en aquesta convocatòria.
 • Una relació de les factures de l'actuació subvencionada amb les dades identificatives de cada factura: número, data, creditor i import. I que el pagament de les factures s'ha realitzat abans de la finalització del termini de justificació.
 • Una relació certificada de les obligacions reconegudes de l'actuació subvencionada d'acord amb el que preveu l'article 48.1, apartat segon, de l'Ordenança general de subvencions vigent del Consell de Mallorca.

A més, aquest informe per a la justificació de les accions subvencionades ha de fer constar:

 • Que l'ajuntament no ha obtingut cap altra subvenció d'altres institucions públiques o privades per l'activitat objecte de la subvenció (o, si és el cas, relació de les concedides, amb indicació dels imports i la procedència).
 • Que els treballs realitzats i facturats objecte de la subvenció s'ajusten als preus de mercat.
 • Que les despeses corresponen sense cap dubte a l'activitat objecte de subvenció.
 • Que l'ajuntament no recupera ni compensa o recupera i compensa l'impost sobre el valor afegit (IVA).
 • Que, si s'escau, pel que fa a les factures d'honoraris de persones físiques l'Ajuntament ha ingressat les retencions d'IRPF a l'Agència Tributària.

5. Aquest conveni finalitzarà en acabar les accions subvencionades i una vegada justificades les actuacions en els termes d'aquest conveni i realitzats, si escau, els reintegraments de la subvenció per part de l'Ajuntament d .................................................

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni.

Palma, ___ d _______ de 20__

 

Per part del Consell de Mallorca                                Per part de l'Ajuntament 

[rúbrica]                                                                     [rúbrica]

 

ANNEX I Model de sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria de subvencions 2022-2023 per dur a terme accions incloses en el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists pel Pacte de les Batlies.

________________________________________________________________, batle president / batlessa presidenta de l'Ajuntament d ___________________________, amb CIF_________________________ 

EXPÒS:

1. Que he tingut coneixement de la convocatòria de subvencions 2022-2023 per dur a terme accions incloses en el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists pel Pacte de les Batlies.

2. Que la corporació que presidesc es vol acollir a aquesta convocatòria i, per això, acompany la documentació prevista en el punt 11 de la convocatòria.

3. Que l'Ajuntament compleix tots i cadascun dels requisits prevists en el punt 2 de la convocatòria.

4. Que l'Ajuntament es compromet, si escau, al reintegrament de la diferència entre l'import subvencionat i l'import finalment justificat subvencionable, més els interessos de demora.

5. Que autoritz el Consell de Mallorca a tractar les dades obtingudes arran de la implantació de les accions subvencionades.

6. Que l'Ajuntament es compromet a comunicar al Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, en qualsevol moment, l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat i no consignades en la sol·licitud.

7. Que em compromet a complir la resta d'obligacions que es preveuen en l'article 9 de l'Ordenança general de subvencions vigent del Consell de Mallorca, aprovada per acord del Ple de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017).

De conformitat amb les normes de la convocatòria de subvencions 2022-2023, que accept íntegrament,

SOL·LICIT:

1. Una subvenció per sufragar les següents actuacions, que l'Ajuntament es compromet a dur a terme en els terminis establerts en la convocatòria:

a) Una subvenció econòmica total de .............. € per dur a terme accions genèriques (tipus A) amb el següent ordre de preferència:

1 ................………..……………………………………………..................…………………… subvenció parcial sol·licitada ................€

2……………………………………………………………….....……………………………… subvenció parcial sol·licitada ................€

3………………………………………………………………………………....……………… subvenció parcial sol·licitada ................€

4……………………………………………………………………………....………………… subvenció parcial sol·licitada ................€

5……………………………………………………………………………....………………… subvenció parcial sol·licitada ................€

b) Una subvenció econòmica total de ..............€ per dur a terme accions inversió (tipus B) amb el següent ordre de preferència:

1………………………………………………………………………………………....………subvenció parcial sol·licitada ................€

2……………………………………………………………………………………....………… subvenció parcial sol·licitada ................€

3………………………………………………………………………………………....……… subvenció parcial sol·licitada ................€

4……………………………………………………………………………………....………… subvenció parcial sol·licitada ................€

5………………………………………………………………………………....……………… subvenció parcial sol·licitada ................€

2. Així mateix, deman la bestreta del 100 % de la subvenció total concedida.

..............................., ...................... d.................................... de 2022

 

 

PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA

 

ANNEX II Model de declaració responsable davant l'autoritat administrativa de no incórrer en alguna de les prohibicions establertes en els apartats 2, 3 i 4 de l'article 8 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca aprovada per acord del Ple de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017, i núm. 96, de 4 d'agost de 2018)

................................................, batle/batlessa de l'Ajuntament d........................, compareix davant la Secretaria de la corporació a fi de

DECLARAR

Que l'Ajuntament d................................ no incorre en alguna de les prohibicions establertes en els apartats 2, 3 i 4 de l'article 8 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca aprovada per acord del Ple de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017, i núm. 96, de 4 d'agost de 2018).

I, perquè consti davant el Consell de Mallorca, ho sign.

.................., ............ d............................. de 2022

 

                                                                                          

                                                                      Vist i plau

                                                                      El secretari / La secretària de la corporació

 

ANNEX III Model de declaració responsable de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb l'Estat i el Consell de Mallorca i amb la Seguretat Social

 ________________________________________________________, batle president / batlessa presidenta de l'Ajuntament d___________________, amb domicili a ________________________________________________________, en representació de la corporació,

DECLAR:

1. Que l'Ajuntament d_________________________________ no ha demanat cap altra subvenció d'altres institucions públiques o privades per les activitats objecte de la subvenció (o, si és el cas, relació de les demanades, amb indicació dels imports).

2. Que l'Ajuntament d________________________________ està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca.

3. Que l'Ajuntament d________________________________ està al corrent en el compliment de les obligacions amb l'Agència Tributària de l'Estat.

4. Que l'Ajuntament d________________________________ està al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

I perquè així consti davant el Consell de Mallorca a l'efecte de ser beneficiari de les subvencions 2022-2023 per dur a terme accions incloses en el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists pel Pacte de les Batlies.

..........................., .......... d....................... de ....................

 

 

(rúbrica)                                                         (segell de l'Ajuntament)

 

ANNEX IV Model de declaració responsable de no trobar-se en la situació prevista en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (BOE núm. 202, de 22 d'agost de 2016) 

_____________________________________________________________batle president / batlessa presidenta de l'Ajuntament d______________, amb domicili a _________________________________________________, en representació de la corporació,

DECLAR:

Que, de conformitat amb el que preveu la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat d'homes i dones (BOE núm. 202, de 22 d'agost de 2016), l'Ajuntament d____________ _______________________________________, amb CIF ________________, no ha estat sancionat o condemnat en els tres darrers anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionat per resolució administrativa ferma o per sentència judicial ferma.

I perquè així consti davant del Consell de Mallorca, faig la present declaració.

..........................., ........ d ....................... de ..........................

 

 

(rúbrica)                                                         (segell de l'Ajuntament)

 

ANNEX V Model de certificat de la Secretaria en fase de justificació de despeses

............................................................................................, secretari o secretària de l'Ajuntament d.............................................

CERTIFIC:

1. Que l'Ajuntament d...................................... ha estat beneficiari d'una subvenció del Consell de Mallorca en el marc de la convocatòria de subvencions 2022-2023 per dur a terme accions incloses en el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists pel Pacte de les Batlies per import  total de ...........................................€ per dur a terme les següents actuacions 

 (   ) Genèriques

(   ) Inversió

1. ............................................................................................

2. ............................................................................................

3. ............................................................................................

4. ............................................................................................

5. ............................................................................................

2. Que les activitats abans esmentades s'han duit a terme, s'ha complit la finalitat de la subvenció i s'ha aportat la documentació justificativa que estableix la convocatòria.

I, perquè consti als efectes prevists en la legislació vigent, expedesc aquest certificat, per ordre i amb el vistiplau del batle/batlessa.

......................, ...... d................ de ......

 

 

                                                                                  Vist i plau

                                                                                  El batle / la batlessa   

 

ANNEX VI Model d'informe de la Intervenció municipal en fase de justificació de despeses

................................................., interventor o interventora de l'Ajuntament d ...........................

D'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017, i núm. 96, de 4 d'agost de 2018),

INFORM:

1. Que el Consell de Mallorca ha subvencionat l'Ajuntament d.................................... en el marc de la convocatòria de subvencions 2022-2023 per dur a terme accions incloses en el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists pel Pacte de les Batlies, per dur a terme l'acció següent ………………………………………………………………………......

2. Que les factures justificatives de l'actuació subvencionada anterior són verídiques, s'han expedit amb regularitat, s'han pagat amb anterioritat a la finalització del termini de justificació i corresponen sense cap dubte a l'activitat objecte de subvenció en els termes establerts en la convocatòria i són les següents:

Data factura

Núm. Factura

NIF Proveïdor

Proveïdor

Concepte

Import de la factura

Data de reconeixement obligació (O)

Data de pagament de la factura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així mateix DECLAR (1):

(   ) Que l'Ajuntament no recuperarà ni compensarà l'IVA de les factures que presenta.

(   ) Que l'Ajuntament recupera i/o compensa l'IVA de les factures següents:

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

També DECLAR:

1. Que l'Ajuntament no ha obtingut cap altra subvenció d'altres institucions públiques o privades per l'activitat objecte de la subvenció (o, si és el cas, relació de les concedides, amb indicació dels imports i la procedència).

2. Que el cost justificat amb les factures esmentades no supera el valor de mercat. 

3. Que, si s'escau, pel que fa a les factures d'honoraris de persones físiques l'Ajuntament ha ingressat les retencions d'IRPF a l'Agència Tributària.

I, perquè així consti, com a interventor o interventora de l'Ajuntament, expedesc aquest document.

............................., ............... d................. de...................

 

 

(1) Marcau amb una creu l'opció que pertoqui.